Center za kartografijo favne in flore

pisarna Ljubljana
Tacenska cesta 20
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

040 152 463

kaja.vukotic@ckff.si

 

Kaja Vukotić, dipl. varstv. biol.

strokovna sodelavka


V CKFF s prekinitvami zaposlena od leta 2019.
Delovanje in pristojnosti
 • Biološko terensko delo: popisovanje metuljev ter izbranih rastlinskih in ostalih živalskih vrst.
 • Delo na podatkovni zbirki: vnos podatkov.

Znanja
 • Poznavanje biologije in ekologije dnevnih metuljev.
 • Izurjena v različnih tipih terenskega dela, z izkušnjami ter potrebnim znanjem pri uporabi različne opreme predvsem za raziskovanje metuljev. Usposobljena za rokovanje z živimi živalmi. Sodelovala tudi pri terenskem popisu plazilcev, dvoživk, zveri, ptic.
 • Komunikacijske in organizacijske sposobnosti pridobljene na manjših projektih, taborih za študente ter na strokovnih konferencah in simpozijih.
 • Poznavanje dela z navigacijskimi napravami (GPS).
 • Poznavanje računalniških programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Strokovno udejstvovanje
 • Članica Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS), v sklopu katerega od leta 2021 vodi projekt Deteljin modrin - prezrt biser savskih prodov.
 • Vodja skupin za metulje na bioloških taborih in enodnevnih terenih od leta 2016 (Ekosistemi Balkana, Biocamp, terenski vikendi).

Izobraževanje in usposabljanje
 • Diplomirala leta 2014 na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze v Kopru. Tema diplomske naloge: Morfološka variabilnost dveh ozko sorodnih vrst senožetnikov Colias hyale in C. alfacariensis (Lepidoptera: Pieridae).
 • Študijska praksa na Madeiri: raziskovanje etologije endemične kuščarice Lacerta dugesii.

Bibliografija (18)

2023

Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2023. Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) v okolici Iga v letu 2023. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Govedič, M., K. Vukotić. & A. Šalamun, 2023. Monitoring raka koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2022 in 2023. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ljubljana].
Vereš, K., L. Kostadinovski, A. Kržič, M. Senič, P. Gabrovšek, Ž. Fišer, T. Čelik, B. Vreš, B. Zakšek, K. Vukotić, S. Zupan, M. Lužnik & J. Jugovic, 2023. Upad populacije barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) na s požarom prizadetem območju na Krasu [Estimate of the population decline of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) on the area affected by fire in Karst]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 22, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2023. Raziskava razširjenosti travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) v JV delu Krajinskega parka Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2022

Vukotić, K. & B. Zakšek, 2022. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov 10.0. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 48.
Čelik, T., B. Zakšek, N. Kogovšek, K. Vukotić & S. Gomboc, 2022. Popis dnevnih metuljev na donorskih in recipientskih površinah projekta LIFE for seeds (LIFE20 NAT/SI/000253). Poročilo za leto 2022. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 29 str., 6 (12) digitalnih prilog.
Govedič, M., K. Vukotić & G. Lipovšek, 2022. Izlov okrasne gizdavke (Trachemys scripta) iz opuščenih glinokopov Šentlenart, Lotosovega ribnika v Šmarjeških toplicah, kala v vasi Golek, Gornjega kala in kala Kršelivec. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., pril. [Naročnik: Zavod republike Slovenije za varstvo narave].

2021

Koren, T., D. Kulijer, K. Vukotić & F. Zhushi-Etemi, 2021. Contribution to the knowledge of the butterfly diversity (Lepidoptera: Papilionoidea) of Kosovo. Entomologist's Gazette 2: 119–129.

2020

Vukotić, K., 2020. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Tivadar, N. & P. Presetnik (ur.). Ekosistemi Balkana 2018 – Prizren (Kosovo), str. 23–29. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2020. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].

2019

Rutnik, K., Kraševec, R., K. Vukotić & L. L. Zamuda, 2019. Antikitera – ornitološka postaja sredi Egejskega morja. Svet ptic, Ljubljana 25(1): 12–15.
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju Krajinskega parka Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].

2016

Švara, V., M. Popović, A. Peternel, Đ. Radevski, K. Vukotić & R. Verovnik, 2016. Surveys of butterfly and skipper fauna in the southwestern part of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 23–37.

2015

Koren, T., K. Vukotić & M. Črne, 2015. Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia. Periodicum biologorum. 117(3): 399–414.
Koren, T., K. Vukotić & R. Verovnik, 2015. Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) of the Croatian islands: new surveys of Vir, Murter, Čiovo and Šolta. Entomologist's Gazette 66: 187–197.

2014

Vukotić, K., 2014. Morfološka variabilnost dveh ozko sorodnih vrst senožetnikov Colias hyale in C. alfacariensis (Lepidoptera: Pieridae). Diplomsko delo. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza v Kopru, Koper. 33 str.

2012

Koren, T., D. Trkov, K. Vukotić & M. Črne, 2012. New records of the rare dragonfly, Black Pennant – Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) (Insecta: Odonata) in Bosnia and Herzegovina. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(2): 65–69.