Center za kartografijo favne in flore

pisarna Ljubljana
Tacenska cesta 20
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

040 414 944

nadja.osojnik@ckff.si

 

Nadja Osojnik, univ. dipl. biol.

strokovna sodelavka


V CKFF s prekinitvami zaposlena od leta 2019.
Delovanje in pristojnosti
 • Biološko terensko delo: popisovanje dvoživk ter izbranih rastlinskih in živalskih vrst.

Znanja
 • Poznavanje biologije in ekologije dvoživk in plazilcev.
 • Izurjena v različnih tipih terenskega dela, z izkušnjami ter potrebnim znanjem pri uporabi različne opreme predvsem za raziskovanje dvoživk in plazilcev. Usposobljena za rokovanje z živimi živalmi (dvoživke, plazilci). Sodelovala tudi pri terenskem popisovanju zveri.
 • Komunikacijske in organizacijske sposobnosti pridobljene na manjših projektih, taborih za študente ter na strokovnih konferencah in simpozijih.
 • Poznavanje dela z navigacijskimi napravami (GPS).
 • Poznavanje računalniških programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Strokovno udejstvovanje
 • Aktivna članica Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica.
 • Aktivna udeleženka simpozijev in kongresov, predvsem na področju herpetologije od leta 2010.
 • Vodja skupine za dvoživke na bioloških taborih za študente Ekosistemi Balkana in Raziskovalni tabori študentov biologije (2014–2016).

Izobraževanje in usposabljanje
 • Diplomirala leta 2012 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo Primerjava območja optimalnih telesnih temperatur pri pozidni (Podarcis muralis) in velebitski kuščarici (Iberolacerta horvathi).
 • Erasmus praksa na inštitutu CIBIO na Portugalskem; raziskovanje volkov.

Bibliografija (15)

2023

Lešnik, A., K. Poboljšaj & N. Osojnik, 2023. Poročilo o začasnem odlovu dvoživk iz kalov na območju izbranih planin v okviru projekta VrH Julijcev. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled.]
Lešnik, A., K. Poboljšaj & N. Osojnik, 2023. Ocena stanja dvoživk ter ocena velikosti populacije hribskega urha (Bombina variegata) in velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Menina (SI3000261). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 92 str., VI, digitalne priloge. [Naročnik: ZRSVN, Ljubljana.]
Osojnik, N. & A. Lešnik, 2023. Dvoživke ob reki Dravi. Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 305–312, 435.

2022

Osojnik, N., A. Lešnik, K. Poboljšaj & M. Govedič, 2022. LIFE Integrated Project for Enhanced Management of Natura 2000 in Slovenia – An expert basis for Amphibian Conservation in two selected Natura 2000 sites. V: Crnobrnja-Isailović J., T. Vukov, T. Vučić & L. Tomović (ur.), Program and book of abstract, 21st European Congress of Herpetology, str. 63, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, Belgrade.
Lešnik, A., M. Govedič & N. Osojnik, 2022. Popis velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) v območju Natura 2000 Drava (SI3000220) s predlogi ukrepov za izboljšanje habitata. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80 str., IV, digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Lešnik, A., N. Osojnik, K. Poboljšaj, A. Zamolo & M. Govedič, 2022. Popis velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) na izbranih območjih Triglavskega narodnega parka v letih 2021 in 2022. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 125 str., VI, digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled.]

2019

Osojnik, N., 2019. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014, str. 65–70, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Vek, M., N. Kirbiš & A. Lešnik (ur.) / Vek, M., U. Dajčman, A. Pekolj, L. L. Zamuda, A. Bolčina, N. Osojnik & N. Kirbiš, 2019. Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju & Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 32 str.

2018

Osojnik, N. & A. Zamolo, 2018. Mokrišča in mejice korak od šole. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 55.
Osojnik, N., 2018. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Presetnik P. (ur.). Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015, str. 64–70. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zamolo, A., N. Osojnik & A. Žagar, 2018. Vloga mejic v kmetijski krajini. Zelena dežela, Ljubljana 149: 8.

2015

Žagar, A., M. A. Carretero, N. Osojnik, N. Sillero & A. Vrezec, 2015. A place in the sun: interspecific interference affects thermoregulation in coexisting lizards. Behavioral Ecology and Sociobiology 69(7).

2013

Osojnik, N., A. Žagar, M. A. Carretero, E. Garcia-Munoz & A. Vrezec, 2013. Ecophysiological dissimilarities of two sympatric lizards. Herpetologica 69(4): 445–454.

2012

Osojnik, N., 2012. Primerjava območja optimalnih telesnih temperatur pri pozidni (Podarcis muralis) in velebitski kuščarici (Iberolacerta horvathi). Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 39 str.
Žagar, A., N. Osojnik, M. A. Carretero & A. Vrezec, 2012. Quantifying the intersexual and interspecific morphometric variation in two resembling sympatric lacertids: Iberolacerta horvathi and Podarcis muralis. Acta herpetologica 7(1): 29–39.