English
 INTERREG IIIA
 Uvod
 Program
 Informacije
 Poročilo o posvetu
 Zbornik prispevkov
 Arhiv

© CKFF, 2024

 

Uvod

V Centru za kartografijo favne in flore smo ob zaključku triletnega projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" v sklopu programa Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija (2002-2006) organizirali mednarodno strokovno srečanje z naslovom "Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran". Srečanje je bilo v Termah Radenci med 6. in 8. junijem 2007, na njem pa smo s partnerji iz Slovenije, Avstrije in Italije predstavili aktivnosti ter glavne zaključke projekta in nova spoznanja s področja varstva dvoživk v regiji.

Dvoživke sodijo med najbolj ogrožene živali v Evropi in Sloveniji. Najbolj jih ogrožajo izguba, fragmentacija in uničenje primernih habitatov (npr. mrestišč dvoživk - mlak, prezimovališč, poletnih zatočišč) ter prekinitev selitvenih poti. Ti dejavniki so pogosto posledica opustitve tradicionalne kmetijske rabe, zasipavanja, pozidave in zaraščanja njihovih habitatov. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov. V Sloveniji so vse vrste dvoživk zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04), Direktivo o habitatih (92/43/EEC), Bernsko in Bonnsko konvencijo. Tako kot v drugih državah EU je tudi pri nas ustanovljeno omrežje posebnih varstvenih območij ali omrežje Natura 2000 tudi z namenom zavarovanja habitatov dvoživk (v Sloveniji za 4 vrste dvoživk). Ugotavljamo, da je potrebna vključitev in vzpodbujanje varstva dvoživk in netopirjev v redne aktivnosti obstoječih (npr. Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko) in bodočih zavarovanih območjih (npr. Regijski park Mura, Krajinski park Drava) ter znotraj območij Natura 2000. Velikega pomena sta tudi varstvo in ohranjanje vrst izven zavarovanih območij, kar naj bi predstavljalo element trajnostne rabe in razvoja prostora.

V Centru za kartografijo favne in flore (CKFF) se skoraj že desetletje aktivno ukvarjamo z varstvom dvoživk na celotnem območju države in smo doslej izpeljali več odmevnih nacionalnih in mednarodnih projektov. V sodelovanju s Societas herpetologica slovenica - društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev smo v okviru tega triletnega projekta opravili številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k trajnemu varstvu te skupine vretenčarjev.

Varstvo dvoživk na cestah (1. dan, sreda, 6. junij) je bila tema, v okviru katere smo predstavili pregled stanja in aktivnosti ter tehnične rešitve za varstvo dvoživk na cestah v regiji Alpe-Jadran. Tema je bila zanimiva za vse, ki se v okviru svojega dela srečujejo z varstvenimi ukrepi za dvoživke na cestah: projektanti, upravljavci cest, izvajalci cestnih del in vsi pristojni za sodelovanje v postopkih usklajevanja pri projektiranju, graditvi in obnovah cest ter objektov na cestah na državnem in lokalnem nivoju.

Varstvo dvoživk in njihovih habitatov (2. dan, četrtek, 7. junij) je bila tema, v okviru katere je bil podan pregled stanja in ohranjanje ter aktivno varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran, s poudarkom na varstvu mlak in kalov ter varstvom v okviru zavarovanih območij in Natura 2000 območij.

Strokovnega srečanja se je udeležilo 43 strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije in Italije. Strokovnjaki za dvoživke, naravovarstveniki, cestarji in prostorski načrtovalci smo se 3 dni družili v Radencih. Predavatelji so podali pregled aktivnosti na področju varstva dvoživk v regiji Alpe-Jadran v zadnjem desetletju, srečanje pa je bilo tudi dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje vseh, ki se s to tematiko srečujemo pri svojem delu.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko