O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Netopirji Slovenije

NETOPIRJI (Chiroptera)

PODKOVNJAKI (Rhinolophidae)
veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)
Blasijev podkovnjak (Rhinolophus blasii) - izumrl

GLADKONOSI NETOPIRJI (GLADKONOSCI) (Vespertilionidae)
navadni netopir (Myotis myotis)
ostrouhi netopir (Myotis oxygnathus)
velikouhi netopir (Myotis bechsteinii)
resasti netopir (Myotis nattereri)
vejicati netopir (Myotis emarginatus)
brkati netopir (Myotis mystacinus)
nimfni netopir (Myotis alcatoe)
Brandtov netopir (Myotis brandtii)
dolgonogi netopir (Myotis capaccinii)
obvodni netopir (Myotis daubentonii)
gozdni mračnik (Nyctalus leisleri)
navadni mračnik (Nyctalus noctula)
veliki mračnik (Nyctalus lasiopterus) - domnevno prisoten
mali netopir (Pipistrellus pipistrellus)
drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus)
belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii)
Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii)
Savijev netopir (Hypsugo savii)
severni netopir (Eptesicus nilssonii)
pozni netopir (Eptesicus serotinus)
dvobarvni netopir (Vespertilio murinus)
rjavi uhati netopir (Plecotus auritus)
usnjebradi uhati netopir (Plecotus macrobullaris)
sivi uhati netopir (Plecotus austriacus)
širokouhi netopir (Barbastella barbastellus)

DOLGOKRILI NETOPIRJI (DOLGOKRILCI) (Miniopteridae)
dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii)

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko