Projekti

HABITATNI TIPI

Kartiranje habitatnih tipov na zavarovanih območjih, 1999–2017
Kartiranje habitatnih tipov na območjih Natura 2000, 2004–2016
Kartiranje habitatnih tipov na območjih načrtovanih posegov v prostor, 2000–2015
Kartiranje habitatnih tipov v občinah
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005