Projekti

STROKOVNA MNENJA IN PODLAGE

Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018
Netopirji in vetrnice, od leta 2015 dalje
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Raziskava in tehnične rešitve za prehod raka koščaka preko pregrade MHE na reki Lobnici, 2016
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
Popisi netopirjev avstrijske Štajerske, 2003–2013
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005