Projekti

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

EIP KROTA: Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji, 2022–2025
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023
Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija – dolina Drage pri Igu 2017
SCALES – Zagotavljanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na upravnih ravneh ter prostorskih, časovnih in ekoloških nivojih, 2009–2014
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012
ALARM – Ocena velikih tveganj za biotsko raznovrstnost s preizkušenimi metodami, 2004–2009
EuMon – Metode monitoringa in nadzora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 2004–2008