Projekti

TUJERODNE VRSTE

Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
Ujemite naravo!, 2016–2017
Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012
Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju, 2008–2009
DAISIE - Posredovanje seznama invazivnih tujerodnih vrst za Evropo, 2005–2008