Projekti

NATURA 2000

LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026
LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Monitoring izbranih ciljnih populacij vrst netopirjev, 2007–2020
Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018
Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018
Ujemite naravo!, 2016–2017
Kartiranje habitatnih tipov na območjih Natura 2000, 2004–2016
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Raziskava in tehnične rešitve za prehod raka koščaka preko pregrade MHE na reki Lobnici, 2016
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016
Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju, 2008–2009
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006