Projekti

JAVNA SREDSTVA

LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026
LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
EIP KROTA: Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji, 2022–2025
LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem – LIFE19 GIE/SI/000161, 2021–2024
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Monitoring izbranih ciljnih populacij vrst netopirjev, 2007–2020
Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018
Kartiranje habitatnih tipov na zavarovanih območjih, 1999–2017
Ujemite naravo!, 2016–2017
Kartiranje habitatnih tipov na območjih Natura 2000, 2004–2016
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016
Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Kartiranje habitatnih tipov v občinah
Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012
Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih, 2008–2012
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju, 2008–2009
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000