Projekti

LASTNA SREDSTVA

LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026
LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
EIP KROTA: Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji, 2022–2025
LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem – LIFE19 GIE/SI/000161, 2021–2024
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Slovenski center za obročkanje netopirjev, od leta 2006 dalje
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Ujemite naravo!, 2016–2017
ALARM – Ocena velikih tveganj za biotsko raznovrstnost s preizkušenimi metodami, 2004–2009
DAISIE - Posredovanje seznama invazivnih tujerodnih vrst za Evropo, 2005–2008
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000