Projekti

EVROPSKA SREDSTVA

LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026
LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem – LIFE19 GIE/SI/000161, 2021–2024
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Slovenski center za obročkanje netopirjev, od leta 2006 dalje
Kartiranje habitatnih tipov na zavarovanih območjih, 1999–2017
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
SCALES – Zagotavljanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na upravnih ravneh ter prostorskih, časovnih in ekoloških nivojih, 2009–2014
ALARM – Ocena velikih tveganj za biotsko raznovrstnost s preizkušenimi metodami, 2004–2009
DAISIE - Posredovanje seznama invazivnih tujerodnih vrst za Evropo, 2005–2008
EuMon – Metode monitoringa in nadzora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 2004–2008
INTERCAFE: Interdisciplinarna iniciativa za zmanjšanje vse evropskega konflikta med kormorani in ribištvom, 2004–2008
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007
Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000