Projekti

INVENTARIZACIJE

Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Raziskava in tehnične rešitve za prehod raka koščaka preko pregrade MHE na reki Lobnici, 2016
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016
Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
Popisi netopirjev avstrijske Štajerske, 2003–2013
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju, 2008–2009
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007
Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006