Projekti

PODATKOVNE ZBIRKE

LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem – LIFE19 GIE/SI/000161, 2021–2024
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje
Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija – dolina Drage pri Igu 2017
Ujemite naravo!, 2016–2017
Ureditev digitalnih podatkov za namen izvedbe projekta LJUBA, 2016
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
DAISIE - Posredovanje seznama invazivnih tujerodnih vrst za Evropo, 2005–2008
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000