Projekti

NETOPIRJI

LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
Monitoring izbranih ciljnih populacij vrst netopirjev, 2007–2020
Slovenski center za obročkanje netopirjev, od leta 2006 dalje
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje
Netopirji in vetrnice, od leta 2015 dalje
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Popisi netopirjev avstrijske Štajerske, 2003–2013
Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih, 2008–2012
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007