Projekti

RIBE IN PIŠKURJI

MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Ujemite naravo!, 2016–2017
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
INTERCAFE: Interdisciplinarna iniciativa za zmanjšanje vse evropskega konflikta med kormorani in ribištvom, 2004–2008
Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006