Projekti

METULJI

LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
EIP KROTA: Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji, 2022–2025
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018
Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001