Projekti

KAČJI PASTIRJI

LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000