Projekti

LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026
LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
EIP KROTA: Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji, 2022–2025
LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem – LIFE19 GIE/SI/000161, 2021–2024
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Monitoring izbranih ciljnih populacij vrst netopirjev, 2007–2020
Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
Slovenski center za obročkanje netopirjev, od leta 2006 dalje
Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018
Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje
Kartiranje habitatnih tipov na zavarovanih območjih, 1999–2017
Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija – dolina Drage pri Igu 2017
Netopirji in vetrnice, od leta 2015 dalje
Ujemite naravo!, 2016–2017
Kartiranje habitatnih tipov na območjih Natura 2000, 2004–2016
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Raziskava in tehnične rešitve za prehod raka koščaka preko pregrade MHE na reki Lobnici, 2016
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016
Ureditev digitalnih podatkov za namen izvedbe projekta LJUBA, 2016
Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Kartiranje habitatnih tipov na območjih načrtovanih posegov v prostor, 2000–2015
Kartiranje habitatnih tipov v občinah
Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
SCALES – Zagotavljanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na upravnih ravneh ter prostorskih, časovnih in ekoloških nivojih, 2009–2014
Popisi netopirjev avstrijske Štajerske, 2003–2013
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012
Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih, 2008–2012
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
ALARM – Ocena velikih tveganj za biotsko raznovrstnost s preizkušenimi metodami, 2004–2009
Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju, 2008–2009
DAISIE - Posredovanje seznama invazivnih tujerodnih vrst za Evropo, 2005–2008
EuMon – Metode monitoringa in nadzora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 2004–2008
INTERCAFE: Interdisciplinarna iniciativa za zmanjšanje vse evropskega konflikta med kormorani in ribištvom, 2004–2008
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007
Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006
PEEN SEE – Vseevropsko ekološko omrežje v jugovzhodni Evropi, 2003–2006
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000