Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006

V letu 2006 smo izvedli inventarizacijo rib na območju reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Na območju reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi smo v poletnih mesecih v letu 2006 izvedli elektroizlov rib.

Rezultati

Ribe smo izlavljali na 82 mestih v reki Dravi, v mrtvicah in opuščenih gramoznicah ter izlivnih delih pritokov.

Skupaj smo zbrali 643 podatkov o pojavljanju vrst rib v reki Dravi med Mariborom in Središčem ob Dravi.

Z metodo elektroizlova smo registrirali 38 vrst rib. Najpogostejši vrsti sta bila klen (Leuciscus cephalus) in navadni globoček (Gobio gobio). Šest vrst je bilo registriranih samo na eni lokaciji. Prvič je bila v porečju Drave v Sloveniji odkrita velika senčica (Umbra krameri).

Od 38 ulovljenih vrst rib je na Prilogo II Direktive o habitatih uvrščenih 10 vrst, za katere je potrebno opredeliti Natura 2000 območja. Literatura dodatno navaja še devet vrst s Priloge II omenjene direktive, za štiri vrste pa zaenkrat ni trdnih dokazov o pojavljanju v reki Dravi v Sloveniji.

Od kvalifikacijskih vrst za območje Natura 2000 Drava (SI3000220) smo potrdili pojavljanje grbastega okuna (Gymnocephalus baloni) in bolena (Aspius aspius). Za kaplja (Cottus gobio) predlagamo, da se ga umakne s seznama kvalifikacijskih vrst za območje Natura 2000 Drava (SI3000220). Kot kvalifikacijske vrste za območje Drave pa smo dodatno predlagali: navadno nežico (Cobitis elongatoides), pezdirka (Rhodeus amarus), zvezdogleda (Gobio uranoscopus), upiravca (Zingel streber), beloplavutega globočka (Gobio albipinnatus) ter veliko senčico.

Za predlagane in kvalifikacijske vrste je bil podan predlog osrednjega območja. Podane so bile tudi varstvene smernice in predlog nadaljnjih raziskav ter monitoringa.

Rezultati te raziskave so prvi sistematično zbrani podatki o pojavljanju ribjih vrst v reki Dravi med Mariborom in Središčem ob Dravi.

Poročila

  • Govedič, M. & A. Šalamun, 2006. Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 61 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mariborska razvojna agencija (Trajnostno upravljanje območja reke Drave (TRUD) (Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija – 2003)].


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikMariborska razvojna agencija v okviru projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave (TRUD)
ProgramPhare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija - 2003 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj)