Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005

Izvedli smo kartiranje habitatnih tipov severnega dela Kraškega roba ter pripravili upravljavske smernice za kale in travišča na območju Kraškega roba. Sodelovali smo tudi pri snemanju filma o Krasu in pri pripravi predstavitvene publikacije projekta.
Dodatne informacije  Poročila

Dodatne informacije

  • Predstavitvena publikacija projekta Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije (Laguna in sod. (ur.) 2005):

    • Predlogi za kopenske mikrorezervate na Kraškem robu (Kaligarič in sod. 2005)
    • Kartiranje habitatnih tipov Kraškega roba (Kaligarič & Trčak 2005)
    • Dvoživke Kraškega roba (Poboljšaj 2005)
    • Metulji Kraškega roba (Rebeušek 2005)

Poročila

  • Rozman, B., D. Erjavec, V. Grobelnik & B. Trčak, 2003. Kartiranje habitatnih tipov v okviru projekta "Ohranitev ogroženih habitatnih tipov in vrst na Kraškem robu" – severni del. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Znanstveno raziskovalno središče RS Koper, Koper].


Projektmednarodni
Vodja projektadr. Andrej Sovinc
Nosilec projektaUniverza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Partnerji projektaMinistrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Koper
Zavod RS za varstvo narave – OE Piran
Center za kartografijo favne in flore
Provinca Valencija v Španiji
Trajanje projekta1.10.2002–30.9.2005
ProgramLife Natura
javna sredstva
lastna sredstva
Povezava