Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje

Glavni cilj Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije, ki je nastal v projektu LIFE Amphicon, je posredovati informacije in promovirati primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Na ta način želimo spodbujati izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na populacije dvoživk, ki so posledica mnogih aktivnosti človeka.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije 

O projektu

Ideja o Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije je v CKFF že dolgo zorela. Na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju varstva dvoživk, sodelovanja z različnimi društvi in prostovoljci ter podobnih aktivnosti sorodnih inštitucij v Evropi smo ugotavljali, da bi bila posredovalnica takih informacij zelo dobrodošla. Uspešna prijava evropskega projekta LIFE AMPHICON: Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, ki bo potekal med leti 2019 in 2026, nam je dala začetni zagon in tudi finančno omogočila pričetek aktivnosti.

Naš glavni cilj je posredovati informacije in promovirati primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Na ta način želimo spodbujati izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na populacije dvoživk, ki so posledica mnogih človekovih aktivnosti. Ti dejavniki so pogosto posledica opustitve tradicionalne kmetijske rabe, zasipavanja, pozidave in zaraščanja njihovih habitatov. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov.

V več kot 20 letih delovanja na področju dvoživk smo vzpostavili stike s številnimi organizacijami, društvi in prostovoljci, ki v času selitve dvoživk pomembno prispevajo k reševanju problematike dvoživk na cestah in s svojim delovanjem prispevajo k varstvu dvoživk v Sloveniji. Z vzpostavitvijo Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije želimo še razširiti poznanstva in v nacionalno mrežo povezati različne organizacije, društva, prostovoljce in posameznike, ki prispevajo k varstvu dvoživk Slovenije.

Za odločitev o izvedbi ukrepov za dvoživke na nekem območju je opredelitev začetnega stanja populacij dvoživk in dejavnikov ogrožanja ključna informacija, ki bo zagotavljala tudi učinkovito varstvo vrst in njihovih habitatov. Pri načrtovanju ukrepov morajo biti zato jasno opredeljeni varstveni cilji, način izvedbe in spremljanje njihove uspešnosti. Le na ta način bomo zagotovili tudi dolgoročno preživetje ogroženim populacijam. S tem namenom CKFF vzdržuje Podatkovno zbirko o dvoživkah Slovenije, ki je pomemben vir informacij tudi o selitvenih prehodih preko cest. Vsakoletno zbiranje podatkov o dvoživkah na problematičnih odsekih lokalnih in državnih cest ter njihovih življenjskih prostorih, bo velikega pomena za načrtovanje in izvedbo trajnostnih ukrepov za varstvo dvoživk.

CKFF ima že vzpostavljen spletni sistem posredovanja in prikazovanja obstoječih podatkov o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in habitatnih tipov v Sloveniji širši javnosti prek BioPortala. Tu bomo posredovali tudi zbrane podatke v celotnem projektu LIFE AMPHICON. Zbrani podatki in informacije bodo ob koncu vsakega leta zbrani tudi v elektronskem glasilu, ki bo posredovan vsem pristojnim društvom, organizacijam in prostovoljcem, ki sodelujejo na akcijah prenašanja dvoživk preko cest.

Projekt LIFE AMPHICON sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Bistrica ob Sotli ter vsi partnerji.


Rezultati

Vsi podatki in fotografije, zbrani prek Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate v interaktivni karti projekta Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije (stolpec ). Tu so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali med raziskavo. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Dodatne informacije


Vodja projektaKatja Poboljšaj, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Trajanje projekta2019–2026
ProgramProjekt LIFE AMPHICON, ki ga sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Bistrica ob Sotli ter vsi partnerji projekta.
javna sredstva
lastna sredstva
Povezava