Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019

V vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka smo septembra 2019 izvedli popis stanja velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) ter tako dopolnili razpoložljive podatke o prisotnosti, območjih razširjenosti in stanju populacij obeh vrst v Triglavskem narodnem parku.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

V vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka smo septembra 2019 izvedli popis stanja velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata). Pregledali smo 239 lokalitet, ki se razporejajo na približno 90 km2 velikem območju Pokljuke preko doline Radovne na Mežaklo, na nadmorski višini med 660 in 1730 metri.

Z raziskavo smo nadgradili razpoložljive podatke o prisotnosti, območjih razširjenosti in stanju populacij obeh ciljnih vrst in je tako podpora projektu VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku.

Rezultati

Velikega pupka nismo našli na nobeni od pregledanih lokalitet. Vrsta je na območju Triglavskega narodnega parka redka, že pred študijo pa je bilo za območje parka znanih malo podatkov na le nekaj lokalitetah.

Hribskega urha smo v letu 2019 našli na 42 lokalitetah po celotnem raziskovanem območju. Najmanj najdb je iz osrednjega predela Pokljuke, največ pa z Mežakle. Najdišča vrste so vse do 1550 m nadmorske višine na Planini Klek, najvišjega opažanja vrste v Julijskih Alpah. Prisotnost vrste smo potrdili na 15 pred raziskavo znanih lokalitetah, dodatno pa smo ga našli še na 27 lokalitetah. Na 30 lokalitetah smo potrdili razmnoževanje vrste.

Poleg hribskega urha smo med raziskavo zabeležili še naslednje vrste dvoživk: planinskega pupka (Ichthyosaura alpestris), navadno krastačo (Bufo bufo), sekuljo (Rana temporaria), navadnega močerada (Salamandra salamandra) in zeleno rego (Hyla arborea).

Glavni dejavnik ogrožanja velikega pupka in hribskega urha v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka je izginjanje vodnih habitatov zaradi izsuševanja in zaraščanja ter njihove neustrezne rabe (kaptiranje izvirov, zapiranje vode, evtrofikacija).

Vsi podatki in fotografije, zbrani med raziskavo, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate v interaktivni karti projekta Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019 (stolpec ). Tu so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali med raziskavo. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Poročila

  • Lešnik, A., K. Poboljšaj & M. Govedič, 2019. Popis stanja velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str., X, digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled].


Vodja projektaAleksandra Lešnik, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikJavni zavod Triglavski narodni park
Trajanje projekta2019
Programjavna sredstva