Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018

V izbranih potokih na Ljubljanskem barju (Borovniščica, Podlipščica, Mlinščica, Želimeljščica, Strajanova voda, Škofeljščica) smo ugotavljali prisotnost koščaka in tako dopolnili poznavanje njegove razširjenosti na Natura 2000 območju Ljubljansko barje.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Koščak ob prvi opredelitvi Natura 2000 območij v letu 2004 za Ljubljansko barje še ni bil prepoznan kot kvalifikacijska vrsta. Kot tak je bil opredeljen šele leta 2013 na podlagi najdb iz Škofeljščice in zaledja ribnikov v Dragi ter najdb v dolini potoka Strajanov breg. Poleg tega je bilo zaradi najdb koščaka v potoku Strajanov breg obstoječe območje razširjeno na oba izvirna kraka tega potoka, ki sta bila sprva izven sedanjih meja Natura 2000 območja Ljubljansko barje.

Namen raziskave je bil ugotoviti prisotnost koščaka v potokih na Ljubljanskem barju, iz katerih zaledja so podatki o pojavljanju koščaka že znani in tako dopolniti poznavanje njegove razširjenosti na Ljubljanskem barju.

Rezultati

Koščake smo v krajinskem parku Ljubljansko barje našli v potokih Radna, Želimeljščica in Škofeljščica, izven parka pa v Borovniščici in v povirju potoka Mlinščica. Od drugih vrst velja izpostaviti najdbe blistavca (Telestes souffia), pohre (Barbus balcanicus), kaplja (Cottus gobio) in navadnega škržka (Unio crassus), sledov vidre (Lutra lutra) ter opazovanje sulca (Hucho hucho), vrst, zaradi katerih je Ljubljansko barje opredeljeno kot Natura 2000 območje.

Vsi podatki in fotografije, zbrani med raziskavo, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate v interaktivni karti projekta Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018 (stolpec ). Tu so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali med raziskavo. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Poročila

  • Govedič, M., 2018. Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikJavni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Trajanje projekta2018
Programjavna sredstva