Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023

Načrt monitoringa Natura 2000 vrst metuljev v Sloveniji smo skupaj s sodelavci Biotehniške fakultete in ZRC SAZU začeli vzpostavljati v letih 2008–2009. Od takrat se monitoring dopolnjuje oziroma izvaja po predvidenem načrtu.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Cilj monitoringa je ugotoviti stanje ohranjenosti Natura 2000 vrst metuljev in njihovih habitatov v Sloveniji. V ta namen monitoring temelji na treh nivojih:

 • monitoring velikosti populacij,
 • monitoring v območjih sklenjene razširjenosti ter
 • monitoring robnih in izoliranih populacij.

Rezultati

V letu 2022 smo zaključili z izvajanjem drugega leta Monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2021, 2022 in 2023 (Zakšek in sod. 2021, 2022). Pred tem smo vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst metuljev izvedli že v letih 2019–2020 (Zakšek in sod. 2019, 2020), 2016–2018 (Zakšek in sod. 2016, 2017, 2018), 2014–2015 (Verovnik in sod. 2015), 2013 (Zakšek in sod. 2013), 2012 (Zakšek in sod. 2012), 2010–2011 (Verovnik in sod. 2011) in 2008–2009 (Verovnik in sod. 2009).

Povzetek monitoringa 2021–2023
V letih 2021–2022 smo izvedli:

 1. šesti pregled stanja hromega volnoritca (Eriogaster catax) v območju sklenjene razširjenosti pri Črnotičah in četrti pregled stanja v območjih robnih in izoliranih populacij;
 2. tretji pregled celotnega stanja lorkovičevega rjavčka (Erebia calcarius);
 3. drugi pregled celotnega stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia);
 4. peti pregled celotnega stanja velikega frfotavčka (Leptidea morsei);
 5. peti pregled celotnega stanja rdečega apolona (Parnassius apollo);
 6. četrti pregled stanja v območju sklenjene razširjenosti in tretji pregled robnih in izoliranih populacij kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria);
 7. drugo izvedbo populacijskega monitoringa s transektno metodo črtastega medvedka (Euplagia quadripunctaria);
 8. tretji pregled stanja habitata barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) v območju predvidenem za monitoring velikosti populacije z MRR metodo;
 9. peti pregled celotnega stanja velikega mravljiščarja (Phengaris arion);
 10. sedmo in osmo oceno velikosti populacije strašničinega (P. teleius) in temnega (P. nausithous) mravljiščarja z MRR metodo v območjih predvidenih za monitoring velikosti populacije z MRR metodo. Ter osmi pregled stanja v območjih sklenjene razširjenosti ter robnih in izoliranih populacij.
Povzetek monitoringa 2019–2020
V letih 2019–2020 smo izvedli:

 1. četrti in peti pregled stanja hromega volnoritca (Eriogaster catax) v območju sklenjene razširjenosti pri Črnotičah ter tretji pregled stanja v območjih robnih in izoliranih populacij;
 2. tretji pregled celotnega stanja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus);
 3. ponovitev pregleda robnih in izoliranih populacij travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) v severovzhodni Sloveniji;
 4. tretji pregled celotnega stanja gozdnega postavneža (Euphydryas maturna);
 5. četrti pregled celotnega stanja velikega mravljiščarja (Phengaris arion);
 6. tretji pregled celotnega stanja petelinčka (Zerynthia polyxena);
 7. četrti pregled celotnega stanja rdečega apolona (Parnassius apollo);
 8. sedmi pregled stanja v območjih sklenjene razširjenosti ter robnih in izoliranih populacij strašničinega (Phengaris teleius) in temnega (P. nausithous) mravljiščarja;
 9. peto in šesto oceno velikosti populacije strašničinega (P. teleius) in temnega (P. nausithous) mravljiščarja z MRR metodo v območju Volček ter šesto oceno velikosti populacije obeh vrst v območju pri Motvarjevcih.
Povzetek monitoringa 2016–2018
V letih 2016–2018 smo izvedli:

 1. vzpostavitev monitoringa travniškega postavneža (Euphydryas aurinia);
 2. prvo ponovitev snemanja stanja kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria), lorkovičevega rjavčka (Erebia calcaria) in močvirskega cekinčka (Lycaena dispar);
 3. prvo delno ponovitev snemanja stanja hromega volnoritca (Eriogaster catax), saj celovit predlog dolgoročnega monitoringa za to vrsto še ni bil podan;
 4. drugo in delno tretjo ponovitev snemanja stanja temnega (Phengaris nausithous) in strašničinega mravljiščarja (P. teleius);
 5. drugo ponovitev snemanja stanja velikega mravljiščarja (P. arion);
 6. drugo in tretjo ponovitev snemanja stanja rdečega apolona (Parnassius apollo) ter dodatne raziskave velikosti populacije te vrste s transektnim monitoringom;
 7. popis gozdnega postavneža (Euphydryas maturna) na dveh območjih sklenjene razširjenosti, kjer je monitoring leta 2015 pokazal slabo stanje populacij;
 8. preverjanje stanja habitata barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na treh območjih izvajanja monitoringa velikosti izbranih populacij.
Povzetek monitoringa 2014–2015
V letih 2014 in 2015 smo izvedli:

 1. prvo ponovitev snemanja stanja pri velikem frfotavčku (Leptidea morsei), velikem mravljiščarju (Phengaris arion), barjanskem okarčku (Coenonympha oedippus) in gozdnem postavnežu (Euphydryas maturna);
 2. drugo ponovitev snemanja stanja pri temnem mravljiščarju (Phengaris nausithous) in strašničinem mravljiščarju (Phengaris teleius);
 3. dodatne raziskave za vzpostavitev transektnega monitoringa pri rdečem apolonu (Parnassius apollo);
 4. dodatne raziskave za vzpostavitev novega območja sklenjene razširjenosti velikega mravljiščarja (Phengaris arion) v Polhograjskem hribovju.
Povzetek monitoringa 2013
V letu 2013 smo izvedli:

 1. ocenjevanje velikosti populacije strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na območju v Motvarjevcih;
 2. ocenjevanje velikosti populacije temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) na območju v Motvarjevcih;
 3. transektno popisovanje rdečega apolona (Parnassius apollo) na treh transektih.
Povzetek monitoringa 2012
V letu 2012 smo izvedli:

 1. monitoring razširjenosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) in rdečega apolona (Parnassius apollo);
 2. monitoring razširjenosti črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) v območjih Natura 2000;
 3. monitoring razširjenosti temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) v območjih Natura 2000 in monitoring razširjenosti v Slovenskih goricah (tretje snemanje);
 4. monitoring razširjenosti strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) v Natura 2000 območjih (Podravje, Pomurje, Pivška kotlina, Ljubljansko barje, Celjska kotlina) in monitoring razširjenosti na Ljubljanskem barju (tretje snemanje).
Povzetek monitoringa 2010–2011
V letih 2010 in 2011 smo izvedli:

 1. vzpostavitev monitoringa za naslednje vrste: rdeči apolon (Parnassius apollo), veliki frfotavček (Leptidea morsei), veliki mravljiščar (Phengaris arion) in hromi volnoritec (Eriogaster catax);
 2. prvo ponovitev snemanja stanja pri temnem (Phengaris nausithous) in strašničinem mravljiščarju (Phengaris teleius);
 3. preverjanje stanja habitata in prisotnosti barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območjih predvidenih za monitoring velikosti populacije z metodo MRR;
 4. dodatne raziskave za vzpostavitev monitoringa pri gozdnem postavnežu (Euphydryas maturna) in močvirskem cekinčku (Lycaena dispar);
 5. pregled prisotnosti travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na že znanih lokacijah s poudarkom na izoliranih populacijah in območjih Natura 2000.
Povzetek monitoringa 2008–2009
V letu 2008 in 2009 smo izvedli:

 1. terenske raziskave za gozdnega postavneža (Euphydryas maturna), temnega mravljiščarja (Maculinea nausithous), strašničinega mravljiščarja (Maculinea teleius), močvirskega cekinčka (Lycaena dispar), črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria), barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus), bakrenega senožetnika (Colias myrmidone), kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria) in Lorkovičevega rjavčka (Erebia calcaria).

Dodatne informacije


Poročila

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2022. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 92 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2021. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2020. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 109 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2019. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 94 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, A. Šalamun & M. Govedič, 2018. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 100 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2017. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 102 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2016. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 109 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 • Verovnik, R., V. Zakšek, M. Govedič, B. Zakšek, N. Kogovšek, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2015. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015. Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 154 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2013. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].

 • Zakšek, B., M. Govedič, N. Kogovšek, A. Šalamun & R. Verovnik, 2012. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].

 • Verovnik, R., V. Zakšek, T. Čelik, M. Govedič, F. Rebeušek, B. Zakšek, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2011. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011. Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 195 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Verovnik, R., T. Čelik, V. Grobelnik, A. Šalamun, T. Sečen & M. Govedič, 2009. Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev. Končno poročilo (IV. mejnik). Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 150 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana].


Vodja projektaBarbara Zakšek, univ. dipl. biol. (2021–2023, 2019–2020, 2015–2018, 2013)
Rudi Verovnik, univ. dipl. biol. (2014–2015, 2010–2011, 2008–2009)
Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (2012)
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore (2021–2023, 2019–2020, 2015–2018, 2013, 2012)
Biotehniška fakulteta (2014–2015, 2010–2011, 2008–2009)
Partnerji projektaBiotehniška fakulteta (2021–2023, 2019–2020, 2016–2018, 2013, 2012)
Center za kartografijo favne in flore (2014–2015, 2010–2011)
ZRC SAZU (2008–2009)
NaročnikMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje projekta2008–2023
Programjavna sredstva