Kartiranje habitatnih tipov na območjih načrtovanih posegov v prostor, 2000–2015

V zadnjih dvajsetih letih smo po vsej Sloveniji izvedli številna kartiranja habitatnih tipov na območjih načrtovanih posegov v prostor. Rezultati kartiranj so temeljna podpora prostorskemu načrtovanju pri umestitvi različnih objektov (npr. plinovodi, daljnovodi, hidroelektrarne) v prostor.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Kartiranje habitatnih tipov naročajo različne inštitucije, ki želijo na določenem območju poseči v prostor (gradnja, obnova, rekonstrukcija, …). Kartiramo lahko tako gozdne kot negozdne habitatne tipe.

Naši naročniki: občine (Hrastnik, Ptuj, Renče-Vogrsko), gospodarstvo (Elektro Maribor, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Plinovodi d.o.o.).

Rezultati

Rezultat kartiranja na območju posega v prostor je prostorski sloj kartiranih habitatnih tipov s podatki o habitatnem tipu (Physis koda) ter z ustrezno kodo habitatnega tipa po Direktivi o habitatih in Uredbi habitatnih tipih. V poročilu rezultate kartiranja predstavimo s poudarkom na naravovarstveno pomembnih habitatnih tipih.

Glede na pogodbo z naročnikom lahko opredelimo vpliv posega na naravovarstveno pomembne habitatne tipe in če je potrebno, predlagamo tudi rešitve, ki bi omilile ali preprečile negativen vpliv.

Poročila

 • Poboljšaj, K., B. Trčak, D. Erjavec, A. Lešnik, M. Cipot, V. Grobelnik, M. Vamberger & A. Pirnat, 2015. Strokovne podlage za Presojo sprejemljivosti za varovana območja in Okoljsko poročilo – segment narava za OPPN občine Renče-Vogrsko na območju glinokopa Okroglica. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 50 str. [Naročnik: Občina Renče-Vogrsko].

 • Erjavec, D., & B. Trčak, 2011. Kartiranje habitatnih tipov na območju enote GO62-SP za OPN Hrastnik. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Občina Hrastnik, Hrastnik].

 • Poboljšaj K., D. Erjavec in J. Figelj, 2011. DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj-Podlog. Kartiranje habitatnih tipov in ornitološka študija. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str + pp. [Naročnik: ZUM Maribor].

 • Trčak, B., A. Čarni, V. Petrinec, M. Jakopič, D. Erjavec, P. Košir, U. Šilc, I. Zelnik, A. Marinšek & I. Sajko, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 45–124, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.

 • Poboljšaj, K, M. Govedič, M. Jakopič, A. Lešnik, A. Pirnat, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Izdelava strokovnih podlag za poročilo Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za načrtovano pridobitev pridobivalnega prostora Šempas za potrebe opekarniške dejavnosti z namenom izkoriščanja gline, laporja in fliša – širitev glinokopa Okroglica II na pridobivalni prostor Šempas. 2. faza – zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 55 str., pril. [Naročnik: Goriške opekarne d.d., Renče].

 • Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Šentiljem in Gornjo Radgono. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 151 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].

 • Jakopič, M. & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje habitatnih tipov območja Mokrišče pod Blejsko Pristavo (Izdelava projektne dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu R1-209, odsek Bled–Soteska). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana].

 • Erjavec, D., M. Jakopič, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2007. Dodatek h kartiranju habitatnih tipov na območju izbrane trase daljnovoda 2x110 kV Beričevo–Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].

 • Trčak, B., 2007. Študija kartiranja habitatnih tipov na območju gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE TOL: dopolnitev za varianto trase med Črnučami in Tomačevim. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o, Ljubljana].

 • Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Veržejem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 181 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].

 • Jakopič, M. & B. Trčak, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice-TE-TOL – kartiranje habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].

 • Govedič, M., M. Cipot, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Kartiranje in opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst (Projekt: Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str. [Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj].

 • Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov na trasi predvidenega plinovoda M2/1 na odseku Trojane–Vodice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].

 • Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipih na območju izbrane variante daljnovoda 2x110 kV Beričevo–Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., digitalne priloge. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].

 • Rozman, B. & B. Trčak, 2004. Kartiranje habitatnih tipov na območju golf igrišča Bled. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: Golf in Kamp Bled d.d., Bled].

 • Jakopič, M., D. Erjavec, M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju variant daljnovoda 2x110 kV Beričevo-Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., digitalne priloge. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].

 • Erjavec, D. & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju predvidenega prenosnega visokotlačnega plinovoda M1/1 na trasi Ceršak–Kidričevo. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].

 • Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju variant prenosnega plinovoda R25D na trasi Šentrupert–Šoštanj. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].

 • Jakopič, M., B. Trčak, B. Rozman, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2003. Kartiranje habitatnih tipov na območju predvidene rekonstrukcije magistralnega visokotlačnega plinovoda M2 na trasi Rogatec-Rogaška Slatina. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].

 • Rozman, B., B. Trčak, D. Erjavec & V. Grobelnik, 2003. Ekpertno mnenje o habitatnih tipih za študijo daljnovoda 110 kV Murska Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota].

 • Leskovar, I., M. Kotarac & B. Trčak, 2002. Kartiranje habitatnih tipov na območju mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Servis skupnih služb vlade Republike Slovenije, Ljubljana].

 • Leskovar, I., M. Kotarac & B. Trčak, 2002. Kartiranje habitatnih tipov na območju mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Servis skupnih služb vlade Republike Slovenije, Ljubljana].

 • Leskovar, I., V. Grobelnik, B. Rozman & M. Jakopič, 2001. Kartiranje habitatnih tipov na območju predvidenih variant obvoznice Prevalje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].

 • Leskovar, I., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Kartiranje habitatov za lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].

 • Leskovar, I., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Kartiranje habitatov za lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].

 • Leskovar, I., M. Jakopič, M. Kotarac & B. Rozman, 2000. Kartiranje habitatov na trasi daljnovoda DV 2 x 110 kV M. Sobota–Mačkovci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor].

 • Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2000. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 12–29, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Leskovar, I., M. Jakopič & M. Kotarac, 2000. Kartiranje habitatov na trasi daljnovoda DV 2 x 110 kV M. Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., pril. [Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Maribor].

 • Leskovar, I., V. Grobelnik & M. Jakopič, 2000. Kartiranje habitatnih tipov na trasi DV 110 kV Lenart–Radenci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: Elektro Maribor].