Kartiranje habitatnih tipov na območjih Natura 2000, 2004–2016

V zadnjih dvajsetih letih smo kot nosilec ali kot podizvajalec sodelovali pri številnih kartiranjih habitatnih tipov na območjih Natura 2000 po vsej Sloveniji. Rezultati teh kartiranj so pomembna strokovna podlaga za upravljanje z območji Natura 2000.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Od leta 2002 dalje večinoma Ministrstvo za okolje in prostor naroča kartiranje negozdnih habitatnih tipov na območjih Natura 2000 (pred letom 2004 na območjih predvidenih za razglasitev Natura 2000).

Na območjih, kjer so določeni negozdni habitatni tipi ciljni za razglasitev območja Natura 2000, je nujno poznavanje pokritosti in stanje ohranjenosti teh habitatnih tipov. S kartiranjem habitatnih tipov pridobimo informacijo o tem, kateri habitatni tipi so na območju prisotni, kakšno površino pokrivajo in ali so prisotni habitatni tipi, ki kažejo na neugodno stanje ohranjenosti narave.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), parki (KP Goričko, KP Ljubljansko barje, RP Škocjanske jame), občine (Ljubljana), gospodarstvo (Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Goriške opekarne).

Rezultati

Rezultat kartiranja na območju Natura 2000 je prostorski sloj kartiranih habitatnih tipov s kodami Physis (po tipologiji habitatnih tipov) in kratko poročilo, ostalih podatkov (npr. koda Natura 2000, Uredba o HT) naročnik navadno ne zahteva.

Poročila

 • Trčak, B. & D. Erjavec 2016. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov 2016/2018 – Sklop 4: Polhograjsko hribovje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Petrinec, V., B. Trčak, D. Erjavec, A. Marinšek & M. Govedič, 2015. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure. Končno poročilo. VGB Maribor d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].

 • Petrinec, V., B. Trčak, D. Erjavec, A. Marinšek & M. Govedič, 2015. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure (območje PFS). Končno poročilo. VGB Maribor d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 63 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].

 • Trčak, B., 2015. Kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Trčak, B., D. Erjavec & M. Cipot, 2015. Kartiranje habitatnih tipov 2014/2015 – Sklop 2: Ličenca, Sklop 5: Ajševica, Sklop 8: Mišja dolina. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].

 • Trčak, B., 2014. Kartiranje habitatnih tipov v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 23–59, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Trčak, B. & D. Erjavec, 2014. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje – izbrana območja. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje].

 • Govedič, M., B. Trčak, B. Zakšek & R. Verovnik, 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiščarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].

 • Trčak, B., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič & A. Šalamun, 2012. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov vzhodnega dela Krajinskega parka Goričko v letih 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 134 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].

 • Trčak, B. & D. Erjavec, 2011. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje med Mateno in Igom (I. varstveno območje). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

 • Trčak, B., D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2010. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Erjavec, D. & V. Grobelnik, 2009. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Velika Planina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: MOP, Ljubljana].

 • Erjavec, D., A. Šalamun & A. Javorič, 2009. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Bohor. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Poboljšaj, K, M. Govedič, M. Jakopič, A. Lešnik, A. Pirnat, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Izdelava strokovnih podlag za poročilo Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za načrtovano pridobitev pridobivalnega prostora Šempas za potrebe opekarniške dejavnosti z namenom izkoriščanja gline, laporja in fliša – širitev glinokopa Okroglica II na pridobivalni prostor Šempas. 2. faza – zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 55 str., pril. [Naročnik: Goriške opekarne d.d., Renče].

 • Šilc, U., A. Čarni, B. Čušin, D. Erjavec, M. Jakopič, P. Košir, A. Marinšek, I. Sajko & B. Trčak, 2008. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, območje Šentjernejsko polje-Gorjanci. Končno poročilo. ZRC SAZU, Biološki inštitut, Ljubljana. 15 str, digitalne priloge. [Naročnik: MOP, Ljubljana].

 • Trčak, B., A. Čarni, V. Petrinec, M. Jakopič, D. Erjavec, P. Košir, U. Šilc, I. Zelnik, A. Marinšek & I. Sajko, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 45–124, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.

 • Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & A. Šalamun, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Kras – južni del. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Veržejem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 181 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].

 • Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Šentiljem in Gornjo Radgono. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 151 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].

 • Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Skaručna. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Jakopič, M., D. Erjavec, B. Trčak & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Huda luknja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Trčak, B., D. Erjavec, M. Jakopič, A. Javorič & B. Rozman, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Haloze – vinorodne (SI3000117). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str., digitalne priloge.

 • Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., digitalne priloge.

 • Jakopič, M., D. Erjavec & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov dela tranzicijskega območja Biosfernega območja Kras. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: Park Škocjanske jame].

 • Erjavec, D., B. Trčak, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Ribniška dolina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].

 • Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & V. Grobelnik, 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, sklop: Spodnja Sava. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: RS Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].