Kartiranje habitatnih tipov v občinah

V zadnjih dvajsetih letih smo v občinah po vsej Sloveniji izvedli številna kartiranja habitatnih tipov. Rezultati teh kartiranj so temeljna podpora prostorskemu načrtovanju in pomembna strokovna podlaga za občinske prostorske načrte.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Kartiranje habitatnih tipov občin naročajo občine. Kartiramo lahko tako gozdne kot negozdne habitatne tipe.

Naši naročniki: občine (Celje, Hrastnik, Ljubljana, Ptuj, Trbovlje, Tržič).

Rezultati

Rezultat kartiranja v občinah je prostorski sloj s podatki o habitatnem tipu (Physis koda) ter z ustrezno kodo habitatnega tipa po Direktivi o habitatih in Uredbi o habitatnih tipih. V poročilu so predstavljene površine vseh habitatnih tipov, njihovi deleži na celotnem kartiranem območju, izpostavljeni in podrobneje pa so predstavljeni naravovarstveno pomembni habitatni tipi.

Po dogovoru z naročnikom lahko podrobneje predstavimo stanje habitatnih tipov na določenem območju znotraj občine ali določene skupine habitatnih tipov.

Poročila

 • Trčak, B., 2015. Kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Erjavec, D., & B. Trčak, 2011. Kartiranje habitatnih tipov na območju enote GO62-SP za OPN Hrastnik. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Občina Hrastnik, Hrastnik].

 • Govedič, M., M. Cipot, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Kartiranje in opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst (Projekt: Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str. [Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj].

 • Govedič, M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst (Projekt: Karavanke Natura 2000 (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str. [Naročnik: Občina Tržič, Tržič].

 • Rozman, B., D. Erjavec, V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Izdelava prostorskega načrta razvoja – kartiranje habitatnih tipov za območje občine Trbovlje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Občina Trbovlje, Trbovlje].

 • Erjavec, D., B. Trčak & V. Grobelnik, 2003. Kartiranje habitatnih tipov na območju urbanistične zasnove Rogaške Slatine. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: API d.o.o., Ljubljana].

 • Leskovar, I., M. Jakopič, B. Rozman, S. Strgulc-Krajšek & A. Šalamun, 2002. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov mestne občine Ljubljana. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 35 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Leskovar, I., M. Jakopič & A. Šalamun, 2002. Kartiranje habitatnih tipov zahodnega dela Mestne občine Ljubljana. Delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Center za kartografijo favne in flore, 2002. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo okolja. Ljubljana. [zgibanka].

 • Leskovar, I., M. Jakopič & B. Trčak, 2001. Habitat and land use mapping in cadastral communities Hercegovščak and Korovci. Abridged version of report. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana].

 • Leskovar, I., V. Grobelnik, B. Rozman & B. Trčak, 2001. Kartiranje in vrednotenje habitatnih tipov na območju Mestne občine Celje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Celje, Celje].

 • Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Rozman, 2001. Kartiranje habitatnih tipov vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Trčak, 2001. Kartiranje habitatnih tipov in rabe tal v katastrskih občinah Hercegovščak in Korovci. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana].

 • Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, B. Rozman & S. Strgulc Krajšek, 2000. Kartiranje habitatnih tipov obsavskega območja v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana].


Trajanje projektaod leta 2000 dalje