Kartiranje habitatnih tipov na zavarovanih območjih, 1999–2017

V zadnjih dvajsetih letih smo na zavarovanih območjih po vsej Sloveniji izvedli številna kartiranja habitatnih tipov. Rezultati teh kartiranj so pomembna strokovna podlaga za upravljanje z zavarovanimi območji.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Po dogovoru z naročnikom, ki je po navadi zavod, ki upravlja z zavarovanim območjem, kartiramo del ali celotno zavarovano območje. Ker gre navadno za velika območja, lahko kartiranja trajajo tudi več let.

Na zavarovanih območjih izvajamo tudi monitoring habitatnih tipov.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), parki (KP Goričko, KP Ljubljansko barje, RP Škocjanske jame),občine (Grosuplje, Ljubljana, Ptuj), gospodarstvo (Holding Slovenske elektrarne (HSE)).

Rezultati

Rezultat kartiranja na zavarovanem območju je karta in prostorski niz podatkov z informacijo o habitatnem tipu na posamezni ploskvi, stanjem ohranjenosti ter z morebitno uvrščenostjo med varovane habitatne tipe.

V pisnem poročilu poleg osnovnih statističnih podatkov predstavimo naravovarstveno pomembne habitatne tipe, njihovo pojavljanje, habitatne tipe z invazivnimi vrstami in analize habitatnih tipov, s katerimi poskušamo najti odgovore, zakaj se določeni habitatni tipi kje pojavljajo.

Na podlagi prisotnosti habitatnih tipov lahko ocenimo, kateri deli zavarovanega območja so naravovarstveno pomembnejši.

Za območja oz. del njih, ki so bili ponovno kartirani (na primer Goričko, Ljubljansko barje), lahko iz prostorskih slojev ugotavljamo ali je v času med obema kartiranjema prišlo do sprememb pojavljanja habitatnih tipov in skušamo ugotoviti razloge za spremembe.

Poročila

 • Trčak, B. & M. Govedič, 2015. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras v letu 2015. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 37 str., priloge [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

 • Trčak, B., 2015. Kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Trčak, B., D. Erjavec & M. Govedič, 2014. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras v letu 2014. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str., priloge [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

 • Trčak, B. & D. Erjavec, 2014. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje – izbrana območja. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje].

 • Trčak, B., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič & A. Šalamun, 2012. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov vzhodnega dela Krajinskega parka Goričko v letih 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 134 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].

 • Trčak, B. & D. Erjavec, 2011. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje med Mateno in Igom (I. varstveno območje). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

 • Trčak, B., D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2010. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

 • Erjavec, D., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na območju Vremščice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Slovenija, Divača].

 • Trčak, B., A. Čarni, V. Petrinec, M. Jakopič, D. Erjavec, P. Košir, U. Šilc, I. Zelnik, A. Marinšek & I. Sajko, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 45–124, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.

 • Govedič, M., M. Cipot, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Kartiranje in opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst (Projekt: Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str. [Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj].

 • Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., digitalne priloge.

 • Jakopič, M., D. Erjavec & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov dela tranzicijskega območja Biosfernega območja Kras. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: Park Škocjanske jame].

 • Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2000. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 16–31, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Kotarac, M. & V. Grobelnik, 1999. Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana & Mestna občina Ljubljana].