Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011

Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje.
O projektu  Poročila

O projektu

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije, kot enega od pomembnih delov izvajanja Direktive o habitatih in Direktive o pticah.

Poročila

 • Govedič, M., M. Bedjanič, A. Vrezec & A. Šalamun, 2011. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 87 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 64 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].

 • Šalamun, A. & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].

 • Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].

 • Govedič, M., M. Bedjanič, V. Grobelnik, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, A. Šalamun, P. Veenvliet & A. Vrezec, 2007. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 128 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

 • Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2005. Dodelava strokovnih osnov za opredeljevanje posebnih varstvenih območij Natura 2000 za laško žabo (Rana latastei). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].

 • Čelik, T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc & M. Lasan, 2004. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana. 297 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].

 • Jogan, N., M. Kotarac & A. Lešnik (ur.), 2004. Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 961 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].

 • Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Dvoživke (Amphibia). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 144 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].

 • Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera). Končno poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 322 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].

 • Kotarac, M., A. Šalamun & S. Weldt, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 104 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].


Vodja projektadr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI)
Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI)
Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI)
dr. Tatjana Čelik (METULJI)
Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE)
dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI)
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE)
Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI)
Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI)
Partnerji projektaCenter za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI)
Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI)
Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI)
Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI)
NaročnikMinistrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta2003–2011
Programjavna sredstva