Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015

Načrt monitoringa rakov v Sloveniji smo skupaj s sodelavci začeli vzpostavljati v letu 2007, dopolnili pa smo ga leta 2011. Monitoring ciljnih vrst rakov smo doslej izvedli v dveh sklopih, med letoma 2010 in 2011 ter med letoma 2014 in 2015.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Monitoring rakov in njihovih habitatov temelji na rednem spremljanju številčnega stanja, ohranjenosti habitatov oz. prostorskemu pojavljanju rakov.

Rezultati

Monitoring ciljnih vrst rakov smo začeli vzpostavljati leta 2007 (Govedič in sod. 2007), doslej pa smo ga izvedli v letih 2010–2011 (Govedič in sod. 2011) in 2014–2015 (Govedič in sod. 2015).

Povzetek monitoringa 2014–2015
Povzetek monitoringa 2014–2015 še ni na voljo ...
Povzetek monitoringa 2010–2011
Povzetek monitoringa 2010–2011 še ni na voljo ...
Povzetek monitoringa 2007
Povzetek monitoringa 2007 še ni na voljo ...

Poročila

  • Govedič, M., A. Vrezec, M. Jaklič, A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun, Š. Amrožič & A. Kapla, 2015. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

  • Govedič, M., M. Bedjanič, A. Vrezec & A. Šalamun, 2011. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 87 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

  • Govedič, M., M. Bedjanič, V. Grobelnik, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, A. Šalamun, P. Veenvliet & A. Vrezec, 2007. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 128 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Partnerji projektaNacionalni inštitut za biologijo (2007, 2011, 2015)
PRO NATURA (2011)
Zavod Symbiosis (2007)
NaročnikMinistrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta2007–2015