Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014

V letih 2013 in 2014 smo skupaj s podizvajalci izvedli obsežno in prostorsko celovito inventarizacijo habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Reka Voglajna je od pregrade do izliva v reko Savinjo opredeljena kot Natura 2000 območje (POO SI3000068 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjo) za školjko potočni škržek (Unio crassus), od rib pa za bolena (Aspius aspius), blistavca (Leuciscus souffia), pezdirka (Rhodeus amarus) in zlato nežico (Sabanejewia aurata). V porečju reke Voglajne je opredeljenih še osem Natura 2000 območij.

V okviru inventarizacije habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne so bile od vretenčarjev obravnavane dvoživke, plazilci, ribe in piškurji, vidra ter vodomec, od nevretenčarjev pa školjke, dnevni metulji in črtasti medvedek, hrošči, kačji pastirji in raki. Poudarek je bil predvsem na vrstah, katerih ekologija je vsaj deloma vezana na vodo ali od vode odvisne habitate. Obdelane so bile tudi praprotnice in višje rastline ter skartirani negozdni in gozdni habitatni tipi. S tem so bile zajete vse pričakovane skupine, ki so navedene v Prilogah I, II ali IV Direktive o habitatih.

Ožje območje raziskav je bilo opredeljeno kot nekoliko razširjeni pas rednih poplav ob reki Voglajni. Dodatno je bilo območje raziskav razširjeno še na območje naravnih vrednot in na spodnji del doline potoka Slomščica. Za izbrane skupine so raziskave potekale širše v celotnem porečju reke Voglajne.

Po posameznih skupinah so bile opredeljene tiste vrste ali habitatni tipi, ki so na obravnavanem območju še posebej pomembni – zanje je podana natančna razširjenost in opredeljena so t. i. naravovarstveno pomembna območja. Pri vsaki posamezni skupini so podani glavni dejavniki ogrožanja in ukrepi varstva oziroma izboljšanja njihovega stanja ohranjenosti.

Rezultati

V okviru projekta smo zbrali 5.989 podatkov z 585 lokalitet.

Habitatni tipi
 • Na površini 7,68 km2 smo skartirali 2.999 ploskev 111 različnih habitatnih tipov, od katerih je 18 »križancev«.
 • Na območju kartiranja Uredba o habitatnih tipih varuje (vključno s križanci) 40 različnih habitatnih tipov, ki pokrivajo 161 ha (20,85 % območja kartiranja), od tega 82 ha gozdnih in 79 ha negozdnih.
 • Po Direktivi o habitatih je na kartiranem območju 31 habitatnih tipov, ki pokrivajo 82 ha površine (10,45 % območja kartiranja), od tega 11 ha gozdnih in 71 ha negozdnih.
Flora
 • Popisali smo nekaj čez 370 rastlinskih taksonov.
 • 29 popisanih rastlinskih vrst je ogroženih ali zavarovanih (25 vrst z Rdečega seznama in 5 vrst zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah).
 • 21 popisanih rastlinskih vrst je tujerodnih (večina je invazivnih).
Školjke
 • Potrdili smo prisotnost potočnega škržka (Unio crasus) in male brezzobke (Anodota anatina).
Dnevni metulji in črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria)
 • Zabeležili smo pojavljanje 70 vrst dnevnih metuljev, kar predstavlja 39 % v Sloveniji živečih vrst dnevnih metuljev.
 • 12 varstveno pomembnih vrst dnevnih metuljev, med njimi so 3 navedene v Prilogi II in 5 v Prilogi IV Direktive o habitatih, 6 vrst je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in 12 vrst je uvrščenih na Rdeči seznam.
 • Na območju smo potrdili prisotnost črtastega medvedka, vrste navedene v Prilogi II Direktive o habitatih in zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
Kačji pastirji
 • Popisali smo 28 vrst kačjih pastirjev, od teh smo jih prvič na območju zabeležili 14.
 • 8 varstveno pomembnih vrst, med njimi sta 2 navedeni v Prilogi II in 1 v Prilogi IV Direktive o habitatih, 2 vrsti sta zavarovani z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in 8 vrst je uvrščenih na Rdeči seznam.
Hrošči
 • Registrirali smo 76 vrst hroščev, skupaj z zbranimi recentnimi podatki iz drugih virov je do sedaj na širšem obravnavanem območju registriranih 150 vrst hroščev.
 • 8 varstveno pomembnih vrst, med njimi so 3 navedene v Prilogi II Direktive o habitatih, 7 jih je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in 7 jih je uvrščenih na Rdeči seznam.
Potočni raki
 • V porečju reke Voglajne smo koščaka (Austropotamobius torrentium) našli na 71 lokacijah.
Ribe in piškurji
 • V porečju reke Voglajne smo registrirali 34 rib, med njimi 31 vrst v sami Voglajni.
 • 4 vrste so kvalifikacijske za Natura 2000 območje Voglajna.
 • 19 varstveno pomembnih vrst, med njimi je 11 navedenih v Prilogi II Direktive o habitatih, 16 jih je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in 18 jih je uvrščenih na Rdeči seznam.
Dvoživke
 • Pregledali smo več kot 300 potencialnih mrestišč dvoživk.
 • Potrdili smo prisotnost 10 vrst dvoživk.
 • 10 varstveno pomembnih vrst, med njimi sta 2 navedeni v Prilogi II in 4 v Prilogi IV Direktive o habitatih, vseh 10 pa je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in uvrščenih na Rdeči seznam.
 • Na raziskovanem območju je mreste odložilo več kot 700 sekulj (Rana temporaria), ki se k mrestiščem ob reki Voglajni selijo iz okoliških gozdov in več kot 4.000 rosnic (Rana dalmatina).
Plazilci
 • Popisali smo 5 vrst plazilcev, najpogostejši vrsti sta bili pozidna kuščarica (Podarcis muralis) in kobranka (Natrix tesselata).
 • Vseh 5 najdenih vrst je varstveno pomembnih, med njimi so 3 navedene v Prilogi IV Direktive o habitatih, vseh 5 pa je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in uvrščenih na Rdeči seznam.
 • Kljub intenzivnemu vzorčenju z vršami močvirske sklednice (Emys orbicularis) na območju reke Voglajne nismo potrdili.
Vodomec (Alcedo atthis)
 • Na območju struge reke Voglajne so v letu 2013 gnezdili 3–4 pari vodomcev.
Vidra (Lutra lutra)
 • Vidrine iztrebke in/ali sledi smo opazili na 38 od 55 pregledanih mest in ugotovili, da je vidra celo leto prisotna vzdolž celotne reke Voglajne.
 • Med iskanjem vidrinih iztrebkov in sledi smo zabeležili 2 tujerodni invazivni vrsti obvodnih sesalcev – pižmovko (Ondathra zibethicus) in nutrijo (Myocastor coypus).

Poročila

 • Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), 2014. Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 308 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
  • Trčak, B., 2014. Kartiranje habitatnih tipov v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 23–59, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Trčak, B., 2014. Popis flore v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 60–87, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Govedič, M., & P. Presetnik, 2014. Školjke (Bivalvia: Unionidae) v reki Voglajni. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 88–96, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2014. Popis dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) in črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 97–116, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Šalamun, A. & M. Kotarac, 2014. Popis kačjih pastirjev (Odonata) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 117–129, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Ambrožič, Š., A. Vrezec & A. Kapla, 2014. Popis hroščev (Coleoptera) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 130–155, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Govedič, M., 2014. Potočni raki (Astacidae) v porečju reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 156–173, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Govedič, M., 2014. Ribe in piškurji v porečju reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 174–216, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Lešnik, A. & M. Cipot, 2014. Popis dvoživk (Amphibia) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 217–268, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Govedič, M., A. Žagar & M. Sopotnik, 2014. Popis plazilcev (Reptilia) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 269–283, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Basle, T., 2014. Popis vodomca (Alcedo atthis) na reki Voglajni v letu 2013. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 284–293, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
  • Presetnik, P., M. Podgorelec, G. Torkar & M. Govedič, 2014. Popis vidre (Lutra lutra) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 294–308, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Partnerji projektaDruštvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia)
Nacionalni inštitut za biologijo
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
NaročnikMinistrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta2013–2014
Programjavna sredstva