Viri (63)

2022

Al Sayegh Petkovšek, S., K. Kotnik, L. Duniš, S. Strah, A. Lampič, K. Školnik Škrabe, Z. Horvat, A. Golob & D. A. Banič, 2022. Monitoring dvoživk na cesti R1-211/0211 Kranj (Labore)–Jeprca med km 6+120 in km 7+920. Poročilo. Fakulteta za varstvo okolja, Velenje. 56 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana].

2021

Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2021. Spomladanske selitve dvoživk na območju ureditve avtobusnega postajališča in križišča Zamušani na državni cesti G1-2, odsek št. 0250, od km 9,900 do km 10,300 v letu 2021 in predlog trajnih ukrepov za dvoživke. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge (shp) [Naročnik: Savaprojekt d. d., Krško].
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2021. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R3-679/1192 Radeče–Breg od km 2+000 do km 3+600 v letu 2020. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 93 str., digitalne priloge (shp) [Naročnik: PROJEKT d. d. Nova Gorica, Nova Gorica].

2020

Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2020. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R3-694/1268 Velenje–Dobrteša vas od km 5+310 do km 6+700. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 60 str., digitalne priloge (xlsx, shp) [Naročnik: TNT Projektiranje in inženiring Tibor Krašovec s. p., Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Lešnik & A. Zamolo, 2020. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R3-642/1146 na odseku Borovnica–Breg od km 8+740 do 10+000. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80 str., digitalne priloge (xlsx, shp) [Naročnik: Občina Borovnica, Borovnica].

2019

Gorički, Š. & S. Strah, 2019. Dvoživke mrtvice Zaton. V: D. Senčur Peček (ur.), Vanekovo stoletje: ob stoletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja, str. 207–222, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija & Inštitut za narodnostna vprašanja, Maribor, Petanjci, Ljubljana. [doi: 10.18690/978-961-286-304-3]
Gorički, Š. & S. Strah, 2019. Monitoring dvoživk na območju mrtvice Zaton – Petanjci od leta 2014 do 2018, opredelitev potencialnih dejavnikov ogrožanja in priporočila za izboljšanje stanja. Strokovno poročilo. Murska Sobota. 60 str.
Poboljšaj, K., A. Sedej & M. Uhliř, 2019. Strokovne podlage za izdelavo navodil in tehničnih specifikacij za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem cestnem omrežju. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 143 str., pril. [Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Zamolo, 2019. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R2–439/1305 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak med km 0.990 in km 3.000. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 58 str. [Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo].
Sillero, N., K. Poboljšaj, A. Lešnik & A. Šalamun, 2019. Influence of Landscape Factors on Amphibian Roadkills at the National Level. Diversity, Basel 11(1): 15 str. (13) [doi:10.3390/d11010013]

2018

Poboljšaj, K., A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun & M. Kotarac, 2018. Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 95 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Šalamun, 2018. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R1-230/1380 Radenci–Vučja vas v Rihtarovcih od km 878,950 do km 1.745,670 v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Šalamun & M. Govedič, 2018. Spremljanje selitev dvoživk na cesti R2 405/1022 Famlje–Ribnica v letu 2018. Poročilo v okviru projekta ZA KRAS – OP20.01465 "Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 Kras". Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].

2017

Domanjko, G., 2017. Varovanje dvoživk ob Blaguškem jezeru ob regionalni cesti Sveti Jurij ob Ščavnici-Cerkvenjak. Interno poročilo. 2 str.
Domanjko, G., 2017. Varovanje dvoživk v Lutvercih na regionalni cesti Gornja Radgona-Apače. Interno poročilo. 3 str.
Domanjko, G., 2017. Varovanje dvoživk v Podgradu na regionalni cesti Gornja Radgona-Lomanoše in Gornja Radgona-Apače. Interno poročilo. 2 str.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2017. AC Draženci–MMP Gruškovje, I. etapa od km 0+000 do kom 7+260 – Monitoring dvoživk med gradnjo. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor].
Preplet - ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnost, 2017. Pomagajmo žabicam cez cesto 2017. Poročilo projekta. Preplet- ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnost, Zagradec. 14 str.
Sopotnik, M., K. Drašler, G. Lipovšek, H. Caserman & A. Žagar, 2017. Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje. Končno poročilo. Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 14 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2016

Poboljšaj, K., 2016. Žabohod. Svet ptic, Ljubljana 22(1): 16–18.
Preplet - ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnost, 2016. Pomagajmo žabicam cez cesto 2016. Delno poročilo projekta. Preplet- ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnost, Zagradec. 8 str.
Sopotnik, M., K. Drašler, G. Lipovšek & J. Mladenovič, 2016. Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje. Končno poročilo. Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 15 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2015

Cipot, M., A. Lešnik & M. Govedič, 2015. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 268–355, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Preplet - ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnost, 2015. Končno poročilo akcije "Pomagajmo žabicam cez cesto 2015". Preplet- ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnost, Zagradec. 17 str.
Sopotnik, M., K. Drašler, G. Lipovšek, J. Mladenovič, R. Šturm & J. Tarman, 2015. Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje. Končno poročilo. Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 15 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2014

Gorički, Š. V. Kittya & D. Stanković, 2014. Varstvo dvoživk v Pomurski regiji. Predstavitev. Žabohod! Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest. (https://sites.google.com/site/zabohodposvet/predstavitev-dogajanja-na-zabohodu/predstavitve)
Klenovšek, D., 2014. 15 let prenašanja dvoživk – ribnik Trebče. Predstavitev. Žabohod! Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest. [https://sites.google.com/site/zabohodposvet/predstavitev-dogajanja-na-zabohodu/predstavitve]
Lešnik, A. & M. Cipot, 2014. Popis dvoživk (Amphibia) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 217–268, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Malačič, K., 2014. Varstvo dvoživk v Krajinskem parku Goričko. Predstavitev. Žabohod! Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest. (https://sites.google.com/site/zabohodposvet/predstavitev-dogajanja-na-zabohodu/predstavitve)
Sopotnik, M., K. Drašlar & G. Lipovšek, 2014. Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje – Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje. Končno poročilo. Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 12 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2013

Lešnik, A., M. Cipot, M. Podgorelec, M. Govedič & K. Poboljšaj, 2013. Monitoring dvoživk v času obratovanja na odseku AC Beltinci–Lendava 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 97 str. [Naročnik: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2013. Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 32–33.

2011

Hrabar, N., 2011. Strokovne podlage za zaščito dvoživk na cesti R2/413 Zbilje-Vodice skozi naselje Hraše. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana, Ljubljana. 7 str.

2010

Mikuš, T., A. Zrimec, L. Kastelic & Š. Zetiček, 2010. Končno poročilo akcije "Pomagajmo žabicam cez cesto" v letu 2010. Celoletno poročilo o aktivnosti na Radenskem polju v letu 2010. Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo. 24 str.

2009

Mikuš, T. & M. Pintarič, 2009. Projekt "Pomagajmo žabicam cez cesto" (leto 2009). Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo. 23 str.
Poboljšaj, K. & F. Rebeušek, 2009. Dopolnitev strokovnih podlag (IDZ) Državnega prostorskega načrta (DPN) za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem. Prehodi za živali. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Lineal d.o.o, Maribor].

2008

Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., 2008. Projekt "Pomagajmo žabicam cez cesto", Predstavitev projekta. Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo. 26 str.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2008. Spremljanje migracij dvoživk ob Večni poti v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Šalamun, 2008. Monitoring za dvoživke med gradnjo za navezava Luke Koper na AC omrežje – Bertoška vpadnica in del Ankaranske vpadnice s Povezovalno cesto. Zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str. [Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor].
Poboljšaj, K., M. Cipot, A. Lešnik & M. Podgorelec, 2008. Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev dostopnih povezovalnih cest za naselje Bevke (cesta Bevke–Drenov grič in cesta Bevke–Log). Raziskava dvoživk na vplivnem območju cest. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Občina Vrhnika, Vrhnika].
Poboljšaj, K, M. Podgorelec, A. Lešnik & M. Cipot, 2008. Monitoring izvedenih ukrepov za prehajanje dvoživk ob cesti R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in G1–3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str. [Naročnik: Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Ljubljana].

2007

Poboljšaj, K., 2007. Monitoring izvedenih ukrepov za prehajanje dvoživk ob cesti G1–3 Radenci–Petanjci in R1-230 Radenci-Križevci. 1. faza. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Ljubljana].

2005

Cipot, M., 2005. Pozor! Žabe na cesti! Rože & vrt, Ljubljana (21.3.2005): 12.

2003

Denac (Senegačnik), K., 2003. Mortaliteta vretenčarjev na cestah Ljubljanskega barja. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 63 str., 8 pril.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Dvoživke in ceste. Državne ceste (Informativni bilten Direkcije RS za ceste), Ljubljana 6(2): 4–9.

2002

Poboljšaj, K., 2002. Ničelno stanje populacij dvoživk ter predlog ukrepov za dvoživke za cestno povezavo vasi Pungart in Črni Potok z regionalno cesto Trava–Podplanina–mejni prehod z Republiko Hrvaško v okviru programa Zelena meja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., pril. [Naročnik: Direkcija RS za ceste, Ljubljana].

2000

Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč. Proteus, Ljubljana 62(7): 296–303.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke in ceste. Svet ptic, Ljubljana 6(1): 16–17.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke na cestah v Sloveniji. Gea, Ljubljana 10(4): 72–73.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2000. Predstavitev projekta "Dvoživke in ceste". V: 5. slovenski kongres o cestah in prometu (Bled, 25.–27.10.2000), str. 1–6, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Kotarac & A. Lešnik, 2000. Dvoživke in ceste. V: Hladnik, A., M. Krevs, D. Perko, T. Podobnikar & Z. Stančič, Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000: zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000, Ljubljana, str. 285, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Kotarac, A. Lešnik, A. Šalamun, V. Grobelnik & M. Jakopič, 2000. Dvoživke in ceste. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 73 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana].

1999

Poboljšaj, K., 1999. Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R1-212 Sodražica–Žlebič na odseku 1120 Sodražica–Zapotok: Dvoživke (Amphibia). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 4 str. [Naročnik: ACER d.o.o., Celje].
Poboljšaj, K., 1999. Presoja vplivov na okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na odseku Radenci–Vučja vas: Dvoživke (Amphibia) Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 9 str.

1998

Brstilo, T., 1998. Pozor, krastače na cesti. V: Planinc, S. (ur.), str. 29–30, Bilten, Klub mladih raziskovalcev – Club dei giovani ricercatori, Koper.
Poboljšaj, K., 1998. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo "Presoja vplivov na okolje za avtocestni odsek Maribor–Lenart za floro in vegetacijo, favno ter biotope", Priloga, 10 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

1997

Poboljšaj, K., 1997. Prehajanje dvoživk čez cesto v bližini Vanganelskega jezera. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: Ministrstvo RS za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].

1995

Poboljšaj, K., 1995. Dvoživke na načrtovanem odseku avtoceste Razdrto–Vipava–Selo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: MOP UVN, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1995. Dvoživke na načrtovanih odsekih avtocest Šentjakob–Blagovica, Blagovica–Vransko, Kronovo–Krška vas, Razdrto–Vipava. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 29 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, UVN, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1995. Vpliv avtoceste Cogetinci-madžarska meja na vodotoke za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Poboljšaj, K., 1995. Vpliv avtoceste na okolje za skupino dvoživk na odseku bodoče AC Šentjakob–Blagovica. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 16 str., pril. [Naročnik: Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1995. Vpliv avtoceste Pesnica–Cerkvenjak (proj. št. 89) na vodotoke za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].

1985

Vrhunc, P., 1985. Podhodi za dvoživke na avtocesti Ljubljana–Naklo. Proteus, Ljubljana 47(8): 311–312.