Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije

VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKEGA CENTRA ZA VARSTVO DVOŽIVK SLOVENIJE V PROJEKTU LIFE AMPHICON

Ideja o Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije je v CKFF že dolgo zorela. Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj na področju varstva dvoživk, sodelovanja z različnimi društvi in prostovoljci ter podobnih aktivnosti sorodnih inštitucij v Evropi smo ugotavljali, da bi bila posredovalnica takih informacij zelo dobrodošla. Uspešna prijava evropskega projekta LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, ki bo potekal med letoma 2019 in 2026, nam je dala začetni zagon in tudi finančno omogočila pričetek aktivnosti.

GLAVNI CILJ

Naš glavni cilj je posredovati informacije in promovirati primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Na ta način želimo spodbujati izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na populacije dvoživk, ki so posledica mnogih človekovih aktivnosti. Ti dejavniki so pogosto posledica opustitve tradicionalne kmetijske rabe, zasipavanja, pozidave in zaraščanja njihovih habitatov. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov.

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI IN PROSTOVOLJCI

V več kot 20 letih delovanja na področju dvoživk smo vzpostavili stike s številnimi organizacijami, društvi in prostovoljci, ki v času selitve dvoživk pomembno prispevajo k reševanju problematike dvoživk na cestah in s svojim delovanjem tako prispevajo k varstvu dvoživk v Sloveniji. Z vzpostavitvijo Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije želimo še razširiti poznanstva in v nacionalno mrežo povezati različne organizacije, društva, prostovoljce in posameznike, ki prispevajo k varstvu dvoživk Slovenije.

NAMEN

Za odločitev o izvedbi ukrepov za dvoživke na nekem območju je opredelitev začetnega stanja populacij dvoživk in dejavnikov ogrožanja ključna informacija, ki bo zagotavljala tudi učinkovito varstvo vrst in njihovih habitatov. Pri načrtovanju ukrepov morajo biti zato jasno opredeljeni varstveni cilji, način izvedbe in spremljanje njihove uspešnosti. Le na ta način bomo zagotovili tudi dolgoročno preživetje ogroženim populacijam. S tem namenom podatke o dvoživkah Slovenije vzdržujemo v Podatkovni zbirki Centra za kartografijo favne in flore, ki je pomemben vir informacij tudi o selitvenih prehodih preko cest. Vsakoletno zbiranje podatkov o dvoživkah na problematičnih odsekih lokalnih in državnih cest ter njihovih življenjskih prostorih je velikega pomena za načrtovanje in izvedbo trajnostnih ukrepov za varstvo dvoživk.

DOSTOPNOST ZBRANIH PODATKOV

CKFF ima že vzpostavljen spletni sistem posredovanja in deloma tudi prikazovanja obstoječih podatkov o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov v Sloveniji širši javnosti preko BioPortala. Tu bomo prikazovali tudi vse zbrane podatke v celotnem projektu LIFE AMPHICON. Ob koncu vsakega leta projekta pa bodo poglavitni podatki in informacije predstavljeni tudi v novičniku Regljač, ki bo posredovan vsem pristojnim društvom, organizacijam in prostovoljcem, ki sodelujejo na akcijah prenašanja dvoživk preko cest.

Tadeja Smolej