Dvoživke


RAZISKAVE

 • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih vrst dvoživk.
 • Izvajamo splošne inventarizacije dvoživk, njihovih bivališč in selitvenih poti.
 • Izvajamo usmerjene popise in ekološke raziskave posameznih vrst dvoživk.
 • Opravljamo ciljne raziskave dvoživk kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
 • Spremljamo stanje oz. izvajamo monitoring razširjenosti in populacijskih trendov dvoživk.
 • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za dvoživke.
 • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov.
 • Odvzemamo vzorce za genetske, bakteriološke in virusne raziskave.

SVETOVANJA

 • Svetujemo pri upravljanju določenega območja glede na prisotnost naravovarstveno pomembnih vrst dvoživk.
 • Svetujemo pri načrtovanju nadomestnih habitatov za dvoživke.
 • Svetujemo pri postavitvi začasnih naravovarstvenih ukrepov (začasne usmerjevalne varovalne ograje) na prometnih cestah.
 • Svetujemo pri načrtovanju stalnih naravovarstvenih ukrepov (podhodov, stalne varovalne ograje) za dvoživke ob obnovi in/ali gradnji prometne infrastrukture.
 • Izvajamo naravovarstveni nadzor pri izvedbi naravovarstvenih ukrepov za dvoživke.

Raziskave dvoživk, če je le možno, načrtujemo tako, da potekajo od zgodnje pomladi enakomerno preko celotne sezone vse do konca jeseni, vsaj eno koledarsko leto. Za čim bolj popoln popis dvoživk je treba posamezno območje popisati od tri do štirikrat na leto.

Poslužujemo se različnih metod terenskega dela, kar je odvisno predvsem od ciljev posameznega projekta. Običajno na raziskovanem območju pregledamo vse vode, saj so to potencialna mrestišča dvoživk, preštejemo mreste rjavih žab (na celotnem raziskovanem območju in/ali izbranih primerjalnih območjih), večkrat pregledamo že znana in v preteklosti potrjena mrestišča dvoživk z namenom potrditve uspešnega razmnoževanja posameznih vrst,z različnimi metodami in na izbranih lokacijah za potrebe populacijskih raziskav lovimo naravovarstveno pomembnejše vrsta dvoživk (npr. velike pupke, urhe) ter iščemo selitvene poti dvoživk.

Rezultati raziskav dvoživk so pogosto razširjenost posameznih vrst na območju ali pa obsežnejše analize njihovih gostot in populacij ter opredelitev najpomembnejših območjih za varstvo posamezne ogrožene vrste.

Na področju raziskav dvoživk imamo več kot petnajstletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direkcija RS za infrastrukturo (DI), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), parki (KP Ljubljansko barje), občine (Gornja Radgona, Ljubljana, Ptuj, Vrhnika), gospodarstvo (Dravske elektrarne Maribor (DEM), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).