Ribe in piškurji


RAZISKAVE

 • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih domorodnih in tujerodnih vrst rib.
 • Izvajamo splošne inventarizacije rib in piškurjev.
 • Izvajamo usmerjene popise in ekološke raziskave posameznih vrst rib (za umeščanje objektov (hidroelektrarn) v prostor, načrte upravljanja, vpliva čistilnih naprav, uspešnost delovanja ribjih stez ipd.).
 • Opravljamo ciljne raziskave rib kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
 • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za ribe in piškurje.
 • Opredeljujemo se do ekološko sprejemljivega pretoka z vidika rib ali posamezne ogrožene vrste rib.
 • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov za ribe.

SVETOVANJA

 • Svetujemo pri načrtovanju nadomestnih habitatov in omilitvenih ukrepov za ribe.
 • Svetujemo pri umeščanju objektov (male hidroelektrarne) v prostor.
 • Svetujemo pri tehničnih rešitvah za prehode rib preko pregrad (ribje steze, obvodi).
 • Izvajamo naravovarstveni nadzor pri izvedbi naravovarstvenih ukrepov za ribe.
 • Sodelujemo pri interventnih odlovih.

Raziskave rib in piškurjev lahko potekajo skozi vse leto, najbolj optimalni čas pa je od pomladi do pozne jeseni. Pri nekaterih vrstah (npr. činklja) je zaradi specifične ekologije obdobje vzorčenja lahko krajše. Pri vzorčenju smo omejeni predvsem na pretoke v rekah in potokih in posledično na prosojnost vode.

Pri raziskavah rib, ki jih opravljamo s pomočjo elektroizlova, sodelujemo z ribiči lokalnih ribiških družin ali pa ekipami za elektroizlov Zavoda za ribištvo Slovenije.

Rezultati raziskav rib so pogosto razširjenost posameznih vrst na območju ali pa obsežnejše analize njihovih gostot in populacij ter opredelitev najpomembnejših območjih za varstvo posamezne ogrožene vrste.

V procesu umeščanja objektov v prostor podajamo predloge ukrepov za preprečitev, omilitev oziroma čim popolnejšo odpravo bistvenih ali uničujočih posledic posega na vrste. Glede na lokalno ekologijo vrst se opredelimo do vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka (Qes).

Na področju raziskav rib in piškurjev imamo več kot desetletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), občine (Gornja Radgona), gospodarstvo (Inštitut za ekološki inženiring (IEI), Plinovodi d.o.o.).

Projekti Bibliografija