Potočni raki


RAZISKAVE

 • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih domorodnih in tujerodnih vrst potočnih rakov.
 • Izvajamo usmerjene popise potočnih rakov (za umeščanje objektov (hidroelektrarn) v prostor, načrte upravljanja ipd.).
 • Opravljamo ciljne raziskave potočnih rakov kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
 • Spremljamo stanje oz. izvajamo monitoring razširjenosti in populacijskih trendov potočnih rakov.
 • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za potočne rake.
 • Opredeljujemo se do ekološko sprejemljivega pretoka z vidika potočnih rakov.
 • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov za potočne rake.

SVETOVANJA

 • Svetujemo pri načrtovanju nadomestnih habitatov in omilitvenih ukrepov za potočne rake.
 • Svetujemo pri umeščanju objektov (male hidroelektrarne) v prostor.
 • Svetujemo pri tehničnih rešitvah za prehode rakov preko pregrad.
 • Izvajamo naravovarstveni nadzor pri izvedbi naravovarstvenih ukrepov za potočne rake.

Optimalni čas raziskav potočnih rakov je od meseca junija do oktobra, odvisno od lokacije v Sloveniji. V zimskem in pomladnem času raziskav potočnih rakov ni možno izvajati.

Vzorčenje potočnih rakov temelji na njihovem specifičnem vedenju - skrivanju v zatočiščih čez dan.

Pri raziskavah uporabljamo standardne metode vzorčenja (obračanje kamnov, uporaba vrš), vendar je izbira metode odvisna predvsem od rezultata, ki ga želimo dobiti. Zato običajno raziskave ne potekajo le na določenem odseku v potoku/reki temveč na širšem območju (npr. porečju).

Rezultati raziskav potočnih rakov so lahko razširjenost posameznih vrst na območju ali pa obsežnejše analize njihovih gostot in populacij.

Skupaj z naročniki pogosto najprej analiziramo smernice in usmeritve državnih organov (ARSO, ZRSVN) glede umeščanja objektov v prostor, saj naročnikom ni vedno jasno, kakšno študijo morajo za izdajo gradbenega dovoljenja, predložiti.

Preverjamo vplive obstoječih objektov na potočne rake z upoštevanjem vseh kumulativnih vplivov predhodnih posegov v habitat vrst. Glede na specifični habitat v določenem potoku ugotavljamo potrebo po omilitvenih ukrepih, ki jih nato predlagamo. V procesu umeščanja podajamo predloge ukrepov za preprečitev, omilitev oziroma čim popolnejšo odpravo bistvenih ali uničujočih posledic posega na vrste. Glede na lokalno ekologijo vrst se opredelimo do vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka (Qes).

Na področju raziskav potočnih rakov imamo več kot desetletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), parki (RP Škocjanske jame), gospodarstvo (Dravske elektrarne Maribor (DEM), Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).
Projekti Bibliografija