Kartiranje habitatnih tipov


Habitatne tipe v Sloveniji kartiramo po tipologiji, ki je povzeta po evropski klasifikaciji palearktičnih habitatov (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996). Tipologija pretežno temelji na tipu vegetacije.

Postopek

Habitatne tipe kartiramo na terenu. Podatke na terenu vrisujemo na digitalne ortofoto posnetke iztisnjene v merilu 1:3.000. Z digitalizacijo terenske podatke pretvorimo v elektronsko obliko, ki jo lahko prekrivamo z ostalimi digitaliziranimi prostorskimi podatki (območja Natura 2000, vodno in cestno omrežje, mejami občin, načrti posegov in rab...). (slike 1–4)

Uporabnost kartiranja habitatnih tipov

  • varovana območja - načrt upravljanja,
  • posegi v prostor,
  • različne znanstvene raziskave območij,
  • iskanje rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na določen habitatni tip.

Čas kartiranja

Habitatne tipe kartiramo od aprila do oktobra. Najugodnejši čas v nižinskih delih je od druge polovice aprila do začetka julija oz. do prve košnje, ko cveti večina rastlin, določene habitatne tipe pa lahko kartiramo še v mesecu oktobru. Pozimi habitatnih tipov ne kartiramo.

Izkušnje

V zadnjih dvajsetih letih smo na območju Slovenije kartirali habitatne tipe na površini 2.109 km2, kar je približno 55 % vseh površin s kartiranimi habitatnimi tipi v Sloveniji.


Po javno dostopnih podatkih je v Sloveniji doslej kartiranih 3.863 km2 površin habitatnih tipov, od tega smo mi kartirali površino 2.109 km2.


Zakonodaja

V Sloveniji je varstvo habitatnih tipov opredeljeno z Uredbo o habitatnih tipih (Uradni list RS 112/03, 36/09 in 33/13) in posredno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US, 3/14 in 21/16).

Trženje

Ocena kartirane površine na dan je odvisna od konfiguracije terena in s tem povezane terenske zahtevnosti, od fragmentacije habitatnih tipov, od stopnje zaraščanja ipd. V povprečju na dan kartiramo 0,5 km2.

Cena kartiranja HT je odvisna od količine terenskega dela in od tipa izdelka, ki ga naročnik zahteva.


Interpretacija rezultatov

  1. OSNOVNA: tabela habitatnih tipov s Physis kodami (v atributni tabeli, ki je del prostorskega podatka, so le Physis kode - kode tipologije habitatnih tipov),
  2. NAPREDNA: kateri habitatni tipi so varovani z Uredbo o habitatnih tipih (v atributni tabeli so poleg Physis kode, še podatki o habitatnih tipih, ki so na Uredbi o habitatnih tipih in ki so "Natura 2000" habitatni tipi), kartografski prikazi,
  3. PODROBNEJŠE ANALIZE (npr. primerjava kartiranj med leti, določitev naravovarstveno pomembnejših območij, spremembe v prostoru skozi čas).
Projekti Bibliografija
 
Kartiranje habitatnih tipov je metoda, s katero v razmeroma kratkem času pridobimo natančno informacije o naravi v prostoru. Rezultati kartiranj so namenjeni ustanovam in organizacijam, ki pripravljajo prostorske planske in izvedbene dokumente ter takim, ki se ukvarjajo z biološkimi, predvsem naravovarstvenimi vsebinami.