Flora


Raziskave

  • Popisujemo floro proučevanih območij, s poudarkom na naravovarstveno pomembnih vrstah (Rdeči seznam, zavarovane vrste).
  • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih vrst rastlin v Sloveniji.
  • Popisujemo invazivne tujerodne vrste rastlin.
  • Opravljamo ciljne raziskave rastlin kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
  • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za rastline.
  • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov za rastline.

Svetovanja

  • Svetujemo pri upravljanju določenega območja glede na prisotnost naravovarstveno pomembnih vrst oz. invazivnih vrst rastlin.
  • Svetujemo s tehničnimi napotki pri prestavljanju travne ruše za namene preselitve rastlinskih vrst z območja, kjer je predviden (gradbeni) poseg.

Flora v botaniki pomeni rastlinstvo nekega območja. Popis flore zajema popis višjih rastlin, t.j. praprotnic in semenk. V Sloveniji uspeva več kot 3.000 različnih vrst višjih rastlin. Seznami rastlinskih vrst se lahko glede na to kje popisujemo med sabo zelo razlikujejo. Na to, katere vrste kje uspevajo vplivajo različni dejavniki: kamninska podlaga, povprečna količina padavin, osončenost, ekstremne temperature ter njihovo trajanje, višina talne vode, nadmorska višina in druge. Seznam vrst popisanih na Pohorju se bo močno razlikoval od seznama vrst, ki bi jih popisali recimo na Krasu.

Floro lahko začnemo popisovati že marca (tudi februarja), ko začno cveteti prve rastline. Največ vrst v nižinskih predelih cveti v maju in juniju, ko se (tradicionalno) tudi prvič kosi. Nekatere od teh vrst cvetijo še vse poletje, ali pa po cvetenju obstanejo listi po katerih jih prepoznamo, medtem ko nekaterim vrstam po cvetenju ovenijo tudi steblo in listi in jih v poletnih mesecih ne vidimo več. Precej manj avtohtonih vrst prvič zacveti jeseni (konec avgusta in septembra), medtem ko v tem času zacveti veliko tujerodnih vrst. Opisan redosled velja predvsem za travnike in druge negozdne habitate. V gozdu prve rastline (pogosto s čebulico v tleh) zacvetijo zelo zgodaj (marec), ko je v gozdu še dovolj svetlo. Odcvitanje gozdnih rastlin nekako sovpada z začetkom olistavanja dreves. Na vlažnih travnikih rastline cvetijo kakšen mesec kasneje kot na suhih, vodne rastline pa večinoma popisujemo poleti (julij, avgust).

Če želimo z enkratnim popisom zajeti čim več vrst rastlin, je smiselno to opraviti spomladi (maj). Za čim bolj popoln popis flore je treba posamezno območje popisati od dva do štirikrat na leto.

Kako se popisuje flora? Na terenu lahko floro popisujemo na izbranih popisnih ploskvah ali pa popisujemo transektno. Na popisni list si zapisujemo vrste, ki jih opazimo, nekatere vrste, ki jih na terenu ne znamo natančno določiti, naberemo in jih določimo v kabinetu s pomočjo stereomikroskopa in določevalne literature (določevalni ključi).

Rezultati raziskav flore so pogosto razširjenost posameznih rastlinskih vrst na območju ter opredelitev najpomembnejših območjih za varstvo posamezne ogrožene vrste.

Na področju raziskovanja flore imamo več kot petnajstletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), parki (KP Ljubljansko barje, RP Škocjanske jame), občine (Domžale, Gornja Radgona, Ljubljana, Rogaška Slatina, Tržič, Žalec), gospodarstvo (Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).
Projekti Bibliografija