Presoje vplivov na naravo


Izdelujemo poročila o vplivih na okolje za segment narava (rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, ekološko pomembna območja in naravne vrednote) in varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja v okviru postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in presoje vplivov na okolje (PVO).

Na tem področju imamo dvajsetletne izkušnje, kjer smo že od vsega začetka z našim celovitim pristopom vzpostavljali visoke strokovne standarde dela in primere dobre prakse. Rezultat tega so številne uspešno zaključene presoje, ki so razvojne potrebe države in gospodarstva uskladile z varstvom narave.

Sodelavci CKFF smo priznani strokovnjaki za območja varstva narave, habitatne tipe in jamske habitate ter za naslednje skupine: flora, mehkužci (školjke), kačji pastirji, metulji, potočni raki, ribe in piškurji, dvoživke, plazilci in netopirji. Po potrebi sodelujemo z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki za ostale živalske skupine. H kvalitetno izdelanim poročilom pripomore Podatkovna zbirka CKFF.

Presoje vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja

Postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja je implementacija Direktive o habitatih 92/43/EGS in Direktive o pticah 79/409/EGS ter Direktive 2001/42/EGS Evropskega parlamenta in sveta, z dne 27. junija 2001, o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje. Podrobneje je vsebina postopka opredeljena v Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Poročilo Presoja na varovana območja je vključeno kot samostojna priloga tako v Okoljskem poročilu v postopku CPVO in Poročilu o vplivih na okolje v postopku PVO.

Varovana območja so Natura 2000 območja, kamor se uvrščajo posebna območja varstva (POV) in posebna ohranitvena območja (POO), določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Med zavarovana območja pa po predpisih s področja ohranjanja narave sodijo zavarovanja v primeru narodnega, regijskih in krajinskih parkov, strogega naravnega rezervata, naravnega rezervata in naravnega spomenika vključno z vsemi akti o razglasitvi naravnih znamenitosti, ki še veljajo.

Namen presoje sprejemljivosti planov je ugotoviti pričakovane vplive planov na varovana območja in presoditi sprejemljivost njihove izvedbe glede na varstvene cilje varovanih območij. Glavni cilji so: ohranjanje celovitosti in povezanosti območij, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, ohranjanje njihovih lastnosti in ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst.

Okoljska poročila (CPVO)

Celovita presoja vplivov na okolje je bila na območju Evropske unije uvedena leta 2001 z Direktivo 2001/42/ES, v slovenski pravni red pa prenesena z Zakonom o varstvu okolja leta 2004. Podrobnejši postopek celovite presoje vplivov na okolje določa Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje.

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.

Če je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se vplivi plana ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila. Postopek vodi ministrstvo, pristojno za okolje, ki v postopku za predlog plana ugotovi, ali so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi. O tem izda odločbo, s katero se postopek celovite presoje vplivov na okolje zaključi.

Poročila o vplivih na okolje (PVO)

Presojo vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenega soglasja ureja Zakon o varstvu okolja. Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za izdajo okoljevarstvenega soglasja je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje.

Poročilo mora biti izdelano v skladu z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.
Bibliografija
 
DODATNE INFORMACIJE