Naravovarstveni nadzor in monitoring med gradnjo


Pri posegih v okolje je med gradnjo velikokrat zahtevan naravovarstveni nadzor in spremljanje stanja ogroženih zavarovanih vrst in habitatnih tipov. V sklopu naravovarstvenega nadzora je pomemben tudi nadzor pravilne izvedbe okoljskih ukrepov in vzpostavitve nadomestnih habitatov, ter preprečevanje naselitve invazivnih rastlinskih vrst.
Imamo več kot petnajstletne izkušnje na področju naravovarstvenega nadzora in monitoringa med gradnjo pri izgradnji infrastrukturnih projektov državnega pomena (avtoceste, ceste, daljnovodi, hidroelektrarne, vojaško vadbišče).
Bibliografija