Inventarizacije flore in favne


Opravljamo celovite popise posameznih skupin ali vrst proučevanega območja. Z naročniki se o popisovanih skupinah ali vrstah dogovorimo glede na potrebe in cilje posameznih projektov.

Popisovalci

Popise flore in favne opravljamo usposobljeni strokovnjaki za rastline in habitatne tipe (vključno z jamami), mehkužce (školjke), kačje pastirje, metulje, potočne rake, ribe in piškurje, dvoživke, plazilce in netopirje, ki smo si znanje poleg opravljenega formalnega študija več let nabirali še na številnih terenskih neformalnih izobraževanjih. Pri izvedbi različnih projektov se po potrebi povežemo tudi z zunanjimi strokovnjaki, ki pokrivajo ostale živalske skupine.

Terenske raziskave potekajo po standardnih metodologijah za posamezne skupine.

Uporabnost inventarizacij flore in favne

  • varovana območja - načrt upravljanja,
  • posegi v prostor.

Čas popisovanja

Čas popisovanja se lahko glede na proučevane skupine in včasih celo vrste razlikuje, izjemoma se delu prilagodimo tudi glede na namene posameznih projektov.

Izkušnje

V zadnjih dvajsetih letih smo floro in favno popisovali v okviru več kot 150 projektov po celi Sloveniji v manjšem delu pa tudi v Avstriji.

Dovoljenja

Za delo z zavarovanimi organizmi ima Center za kartografijo favne in flore stalna dovoljenja za rastline (35603-3/2010-4) in živali (35601-35/2010-6, 35601-76/2014-4), ki jih je izdala Agencija RS za okolje. V kolikor izvajamo posebne raziskave, tudi za te pridobimo ustrezna začasna dovoljenja.
Projekti Bibliografija
 
Inventarizacija flore in favne je popis rastlinskih in živalskih vrst nekega območja.