Netopirji


RAZISKAVE

 • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih vrst netopirjev.
 • Izvajamo usmerjene inventarizacije oz. popise netopirjev, njihovih zatočišč, prehranjevališč in letalnih poti na izbranih območjih.
 • Spremljamo spremembe nočne aktivnosti netopirjev preko celega leta.
 • Spremljamo stanje oz. izvajamo monitoring razširjenosti in populacijskih trendov netopirjev.
 • Opravljamo ciljne raziskave netopirjev kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
 • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za netopirje.
 • Opravljamo presoje vplivov vetrnih elektrarn na netopirje.
 • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov.
 • Odvzemamo vzorce za genetske, bakteriološke in virusne ter parazitološke raziskave.

SVETOVANJA

 • Svetujemo pri načrtovanju nadomestnih habitatov za netopirje.
 • Načrtujemo naravovarstvene ukrepe pri obnovi stavbnih zatočišč netopirjev, urejanju jam za turistične namene oz. pri pričakovani izgubi drevesnih in ostalih zatočišč.
 • Izvajamo naravovarstveni nadzor pri izvedbi naravovarstvenih ukrepov za netopirje.

Zahtevnejše terenske raziskave netopirjev se morajo običajno izvajati v obdobju enega leta, zato jih je treba načrtovati dovolj zgodaj.

Pri raziskavah netopirjev odvisno od ciljev posamezne naloge uporabljamo množico različnih metod za raziskave netopirjev, ki so na voljo in večkrat tudi neobhodno kombinacijo teh metod. Tako npr. vizualno popisujemo netopirje v njihovih zatočiščih, kot so to npr. jame ali stavbe, z ročnimi ultrazvočnimi detektorji ugotavljamo prehranjevališča ali z mrežami potrjujemo prisotnost vrst, ki se jih lahko potrdi samo s to metodo. Kjer je potrebno lahko netopirje tudi obročkamo z namenom spremljanja preživetja in selitev. Rezultati večletnih ponavljajočih raziskav nam omogočijo, da podamo tudi trende izbranih vrst netopirjev oz. ocenimo njihovo morebitno spremembo uporabe prostora. Z avtomatičnimi ultrazvočnimi detektorji preko določenega obdobja – to je običajno ena sezona aktivnosti netopirjev (februar–november), lahko ugotavljamo spremembe v letni aktivnosti netopirjev in s tem delno tudi morebitna obdobja selitev, kar je še posebno pomembno pri umeščanju in pri samem delovanju vetrnih elektrarn. Z uporabo telemetrije, kjer na terenu sledimo netopirjem, na katerih so nameščeni radiooddajniki, lahko natančno določimo njihove letalne poti in prehranjevalni okoliš, saj edino tako lahko resno ocenimo možne vplive različnih večjih infrastrukturnih posegov v prostor kot so npr. ceste in železnice.

Rezultati raziskav netopirjev so pogosto razširjenost posameznih vrst na območju ali pa obsežnejše analize njihovih gostot in populacij ter opredelitev najpomembnejših območjih za varstvo posamezne ogrožene vrste.

Na področju raziskav netopirjev imamo več kot desetletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), parki (RP Škocjanske jame), gospodarstvo (Dravske elektrarne Maribor (DEM), Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).
Projekti Bibliografija