Plazilci


RAZISKAVE

  • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih vrst plazilcev.
  • Izvajamo splošne inventarizacije plazilcev.
  • Izvajamo usmerjene popise in raziskave posameznih vrst plazilcev, predvsem želve močvirske sklednice.
  • Opravljamo ciljne raziskave plazilcev kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
  • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za plazilce.
  • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov za močvirsko sklednico.
  • Opravljamo izlove želv.

SVETOVANJA

  • Svetujemo pri upravljanju določenega območja glede na prisotnost naravovarstveno pomembnih vrst plazilcev.
  • Svetujemo pri načrtovanju nadomestnih habitatov za plazilce.
  • Svetujemo pri preseljevanju močvirske sklednice zaradi posegov v njen življenjski prostor.

Raziskave plazilcev potekajo od pomladi vse do konca jeseni. Za čim bolj popoln popis plazilcev je treba posamezno območje obiskati večkrat na leto.

Glede na namen popisov in pričakovane rezultate najprej določimo metodologijo terenskega dela. Za kuščarje običajno izvajamo transektne popise, za močvirsko sklednico pa lov z vršami.

Rezultati raziskav plazilcev so pogosto razširjenost posameznih vrst na območju ali pa obsežnejše analize njihovih gostot in populacij ter opredelitev najpomembnejših območjih za varstvo posamezne ogrožene vrste.

Na področju raziskav plazilcev imamo več kot petnajstletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), občine (Ljubljana), gospodarstvo (Dravske elektrarne Maribor (DEM), Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).