Habitatni tipi


RAZISKAVE

  • Izvajamo osnovno kartiranje habitatnih tipov.
  • Izvajamo naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov.
  • Izvajamo monitoring habitatnih tipov.
  • Opravljamo analize sprememb v prostoru na podlagi kartiranj habitatnih tipov na isti površini v različnih časovnih obdobjih.
  • Opravljamo presoje izbire ugodnejših variant.
  • Opravljamo ciljne raziskave habitatnih tipov kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
  • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za habitatne tipe.

SVETOVANJA

  • Sodelujemo v Strokovni skupini za dopolnitev tipologije habitatnih tipov Slovenije.

Na področju raziskovanja habitatnih tipov imamo več kot petnajstletne izkušnje.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), parki (KP Goričko, KP Ljubljansko barje, RP Škocjanske jame), občine (Celje, Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Ljubljana, Ptuj, Trbovlje, Tržič), gospodarstvo (Plinovodi d.o.o.).
Projekti Bibliografija
 
Habitatni tip (tip življenjskega prostora) je značilna združba rastlin in živali vključno z neživimi dejavniki okolja (svetloba, toplota, vlaga, vrsta in sestava tal…) in je v prostoru jasno ločljiv od sosednjih habitatnih tipov. Tako govorimo o gorskem bukovem gozdu, obrečnem vrbovju, trstičju, senožetnem sadovnjaku, gojenem travniku ipd...