Bibliografija zaposlenih v CKFF(169)

Barbara Zakšek

2023

Rakar, B., B. Zakšek & V. Zakšek, 2023. Ovipozicijske preference in larvalni razvoj svetlinovega veščca (Proserpinus proserpina) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok [Oviposition and larval preferences of the Willowherb Hawkmoth (Proserpinus proserpina) in Škocjanski zatok nature reserve]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 19, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Šturm, L., Sevilleja, G. C., R. Verovnik, & B. Zakšek, 2023. Dnevni metulji Slovenije 2, Nadaljevalni določevalni ključ. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Šturm, L., Sevilleja, G. C., R. Verovnik, & B. Zakšek, 2023. Slovenian Butterlies 2, Field Guide for butterfly identification. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Vereš, K., L. Kostadinovski, A. Kržič, M. Senič, P. Gabrovšek, Ž. Fišer, T. Čelik, B. Vreš, B. Zakšek, K. Vukotić, S. Zupan, M. Lužnik & J. Jugovic, 2023. Upad populacije barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) na s požarom prizadetem območju na Krasu [Estimate of the population decline of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) on the area affected by fire in Karst]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 22, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Zakšek, B., 2023. Metulji in podnebne spremembe. Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 12–15.
Zakšek, B., 2023. RAZNOŽIVO - prvi festival biotske raznovrstosti v Ljubljani. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 57.
Zakšek, B., 2023. Redna letna skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 54.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2023. Inventarizacija in strokovno mnenje za metulje na območju predvidenega DPN za VE Paški Kozjak. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2023. Raziskava razširjenosti travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) v JV delu Krajinskega parka Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2023. Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) v okolici Iga v letu 2023. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2023. Inventarizacija in strokovno mnenje za metulje na območju predvidenega DPN za Sončno elektrarno Zlatoličje - Formin. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 29 str., digitalne priloge. [Naročnik: HSE Invest d.o.o., Maribor].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2023. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 126 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2023. 15 let monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v Sloveniji [15 years of monitoring of habitats directive butterfly and moth species in Slovenia]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 18, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2023. Stanje izbranih vrst metuljev v Sloveniji - rezultati 15-letnega spremljanja. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 18–20.

2022

Čelik, T., B. Zakšek, N. Kogovšek, K. Vukotić & S. Gomboc, 2022. Popis dnevnih metuljev na donorskih in recipientskih površinah projekta LIFE for seeds (LIFE20 NAT/SI/000253). Poročilo za leto 2022. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 29 str., 6 (12) digitalnih prilog.
Jež, M. & B. Zakšek, 2022. Nočni metulji Haloz in Donačke gore. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 287-294, 360.
Vinko, D., B. Trčak & B. Zakšek, 2022. Klic k sodelovanju: Trdoživ potrebuje pomoč. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 49–50.
Vinko, D. & B. Zakšek, 2022. 15 let kodeksa etike terenskega biologa. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 30–33.
Vukotić, K. & B. Zakšek, 2022. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov 10.0. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 48.
Zakšek, B., 2022. Evropske noči nočnih metuljev. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 52.
Zakšek, B., 2022. Franc Rebeušek. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 22–26.
Zakšek, B., G. Bračko, N. Kogovšek, M. Govedič & V. Zakšek, 2022. First insight into host ant use of the scarce large blue Phengaris teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) in Ljubljansko barje (Central Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 24(2): 39-44.
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2022. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 92 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2022. Dnevni metulji Haloz. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 280–286, 360.

2021

Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Barjanski okarček. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 93–98, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Črtasti medvedek. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 104–108, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Hromi volnoritec. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 99–103, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Kraški zmrzlikar. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 109–113, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Travniški postavnež. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 88–92, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Gomboc, S. & B. Zakšek, 2021. Poročilo popisa nočnih metuljev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v letu 2021. Aricia, Stanislav Gomboc s.p., 33 str.
Tomažič, A. & B. Zakšek (ur.), 2021. Biološko-ekološki raziskovalni tabor (BERT), Gornji Petrovci 2017, Društvo študentov naravoslovja, Maribor, 46 str.
Zakšek, B., 2021. Ocena stanja populacije in habitata močvirskega cekinčka (Lycaena dispar) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) na trasi obvoznice Lenart in ocena populacije temnega mravljiščarja na drugih lokacijah v občini Lenart. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Občina Lenart, Lenart].
Zakšek, B. & A. Lešnik, 2021. Imenitnost mejic. Zelena dežela, Ljubljana 169: 12.
Zakšek, B. & D. Vinko, 2021. Neenakopravna obravnava NVO s strani MOP - izkazovanje pogojev za status v javnem interesu. Trdoživ 10(2): 24–27.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Ocena stanja populacije in habitata močvirskega cekinčka (Lycaena dispar) v območju Natura 2000 Grad Brdo - Preddvor (SI3000219). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Mestna občina Kranj, Kranj].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Stanje populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po izvedenih ukrepih pogodbenega ali skrbniškega varstva v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Stanje populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po košnji ali obnovi v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Stanje populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v letih 2018–2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2021. Larval habitat characteristics of eastern eggar Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 23(2): 49–63.
Zakšek, B., N. Kogovšek, G. Bračko & V. Zakšek, 2021. Študija gostiteljskih mravelj strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) in določitev ukrepov za nadaljnje upravljanje površin v okviru projekta Poljuba. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B. & P. Glogovčan, 2021. Deteljin modrin na savskih prodih - sedem let kasneje. Trdoživ, Ljubljana 10(1): 4–5
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2021. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, V., B. Zakšek, G. Bračko, M. Govedič & R. Verovnik, 2021. Local host ant usage of scarce large blue Phengaris teleius and dusky large blue P. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) at Goričko Nature Park (NE Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 23(1): 21–33.

2020

Sevilleja, G. C., L. Šturm, R. Verovnik & B. Zakšek, 2020. Dnevni metulji Slovenije 1, Osnovni določevalni ključ. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Sevilleja, G. C., R. Verovnik, L. Šturm & B. Zakšek, 2020. Slovenian Butterflies 1, Field Guide for butterfly identification. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Zakšek, B., 2020. DPOMS ima novo vodstvo. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 9(1): 56.
Zakšek, B., 2020. Hromi volnoritec (Eriogaster catax) v območju Natura 2000 Slovenska Istra (SI3000212). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge.
Zakšek, B., 2020. Jesenski nočni teren na savskih prodih. Društvene novice. Trdoživ 9(2): 52.
Zakšek, B., 2020. Strašničin (Phengaris teleius) in temni mravljiščar (P. nausithous) v območju Natura 2000 Volčeke (SI3000213). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge.
Zakšek, B., 2020. Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2020. Analiza stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2020. Končna ocena stanja populacije strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na projektnem območju projekta PoLJUBA na Ljubljanskem barju v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2020. Ocena stanja populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območju Stržene luže v letih 2018, 2019 in 2020. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2020. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2020. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 109 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, V. & B. Zakšek, 2020. The study of selected butterflies and moths (Lepidoptera) within the natural reserve Val Rosandra – Dolina Glinščice. Final report. Biotechnical Faculty, Ljubljana. 17 str.

2019

Zakšek, B., 2019. Metuljarji v Omanu, 20. rojstni dan in skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 8(1): 49.
Zakšek, B., 2019. Nočni lov metuljev ali otvoritev terenske sezone. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 8(1): 52.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Analiza stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Določevalni ključ: Cekinčki Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 34–39.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Ocena stanja populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območju Stržene luže v letu 2019. Tretje delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Stanje populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju Krajinskega parka Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2019. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 94 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

2018

Gomboc, S. & B. Zakšek, 2018. Poročilo popisa nočnih metuljev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v letu 2018. Aricia, Stanislav Gomboc s.p., 31 str.
Kogovšek, N. & B. Zakšek, 2018. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionoidea) v Parku Škocjanske jame v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Vrezec, A., Š. Ambrožič, A. Kapla, D. Tome, P. Presetnik & B. Zakšek, 2018. Strokovne podlage za novelacijo odloka za območje Grajskega griča z vplivnim območjem. Končno poročilo. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. 110 str.
Zakšek, B., 2018. Fotografski natečaj: Biseri savskih prodov. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 53.
Zakšek, B., 2018. Opraševalci in rastline na 3. GeoBioBlitzu. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 52.
Zakšek, B., 2018. Osebna izkaznica: Hromi volnoritec (Eriogaster catax). Trdoživ, Ljubljana 7(2): 56.
Zakšek, B., 2018. Skrivno življenje repkarjev. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 4–5.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Analiza stanja temnega (Phengaris nausithous) in strašničinega mravljiščarja (P. teleius) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Izhodiščna ocena stanja populacije strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na projektnem območju projekta PoLJUBA na Ljubljanskem barju v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Ocena stanja populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območju Stržene luže v letu 2018. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek, A. Šalamun, M. Govedič, 2018. Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 2000 v letu 2018. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, A. Šalamun & M. Govedič, 2018. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 100 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B., V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič & R. Verovnik, 2018. Medsezonska nihanja populacij rdečega apolona (Parnassius apollo) (Lepidoptera: Papilionidae) v Posočju. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 36, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Zakšek, B., Ž. Fišer, V. Zakšek & R. Verovnik, 2018. The downfall of Large Blues in Slovenia: reasons and lessons learned. In: Butterfly Conservation, Programe & Abstracts, 8th International Symposium The Ecology and Conservation of Butterflies and Moths (Friday 6 April to Sunday 8 April 2018), p.15, Southampton University, Southampton.
Zakšek, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2018. Metulji naših vrtov. Društvo za proučevanje in ohranjenje metuljev Slovenije, Ljubljana. 32 str.
Zakšek, V., B. Zakšek, Ž. Fišer & R. Verovnik, 2018. Stanje populacij mravljiščarjev v severovzhodni Sloveniji: desetletje spremljanja upada. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 37, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.

2017

Poboljšaj, K., B. Trčak, B. Zakšek, N. Kogovšek, P. Presetnik, A. Šalamun, Š. Ambrožič & A. Kapla, 2017. Strokovne podlage za naravo in varovana območja za »Pobudo za državni prostorski načrt za gradnjo polja vetrnih elektrarn Dolenja vas – inventarizacija območja (brez netopirjev in ptic)«. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. [Naročnik: WEB Windenergie AG].
Zakšek, B., 2017. 10 let Evropskih noči nočnih metuljev v Sloveniji in skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 45.
Zakšek, B., 2017. Kaj je novega pri deteljinem modrinu na savskih prodih?. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 23.
Zakšek, B., 2017. Metuljarji na obisku v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 44.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2017. Ciljni popis strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2017. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Lasan & M. Govedič, 2017. Macromoth diversity in three different types of floodplain forests along the Mura River in Slovenia. In: Šašić M., J. Rota & I. Mihoci (Eds.), Book of Abstracts of the 20th European Congress of Lepidopterology (April 24th - April 30th 2017, Podgora, Croatia), p. 35, Croatian Natural History Museum, Zagreb.
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2017. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 102 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B. & T. Čelik, 2017. Dnevni metulji v Parku Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 406–413, 448–449.

2016

Gomboc, S., B. Zakšek, N. Kogovšek & M. Jež, 2016. Metulji ob reki Muri. Proteus, Ljubljana 78(6/7/8): 322–330, 379–380.
Gomboc, S., G. M. Tarmann, A. Nahirnić, F. Rebeušek, B. Zakšek, B. Zadravec, R. Štanta, M. Zadrgal, N. Kogovšek, M. Lasan, S. Polak, H. Deutsch, J. Rekelj & P. Jakšić, 2016. A distributional overview on the Zygaenidae of Slovenia. In: Tarmann, G. M. , W. G. Tremewan & A. Spalding (Eds.), Abstracts of the XV International Symposium on Zygaenidae (11–18 September 2016, Mals, Italy), p. 18–19, Gerhard M. Tarmann and BGO Bürgergenossenschaft Obervinschgau, Mals/Malles, Vinschgau/Val Venosta, Südtirol/Alto Adige, Italy.
Gomboc, S., S. Polak & B. Zakšek, 2016. Določevalna delavnica ovničev Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 52–53.
Govedič, M., B. Trčak, B. Zakšek & P. Presetnik, 2016. Ocena stanja Natura 2000 habitatnih tipov in vrst (metulji, netopirji) v Regijskem parku Škocjanske jame. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Lešnik, A., B. Zakšek & M. Govedič, 2016. Monitoring izbranih živalskih vrst (metulji, dvoživke, močvirska sklednica) pred pričetkom izvedbe gradbenih del za urejanje zadrževalnikov na območju OPPN Brdnikova. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, A. Lešnik, B. Trčak, A. Šalamun, M. Kotarac, B. Zakšek & V. Grobelnik, 2016. Načrt upravljanja z zavarovanimi vrstami in habitatnimi tipi na območju AK Medvedce - 2. faza. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 124 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Verovnik, R., V. Zakšek & B. Zakšek, 2016. Monitoring of Habitats directive butterfly species in Slovenia – ten years after. In: Book of Abstracts, International Symposium, Future 4 Butterflies in Europe (Wagenigen, Netherlands, 31st of March to April 2nd 2016), p. 25, Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting) & Butterfly Conservation Europe.
Vinko, D. & B. Zakšek, 2016. Grozi NVO s področja varstva narave in okolja pospešeno izumrtje zaradi MOP? - Nejasnosti politike MOP glede razpisov za financiranje NVO. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 38–40.
Vrezec, A., Š. Abrožič, A. Kapla, D. Tome & B. Zakšek, 2016. Strokovne podlage za novelacijo odloka o krajinskem parku Zajčja Dobrava: ptice, dnevni metulji n hrošči. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. 63 str.
Zakšek, B., 2016. Jesenska opazovanja v naravi: Osatnik (Vanessa cardui). Svet ptic, Ljubljana 22(3): 23.
Zakšek, B., 2016. Skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 42.
Zakšek, B., 2016. V iskanju kraškega zmrzlikarja. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 43.
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2016. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 109 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B., S. Gomboc, M. Govedič, N. Kogovšek, R. Štanta, B. Zadravec, H. Deutsch & F. Rebeušek, 2016. Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 5–21.

2015

Poboljšaj, K., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, B. Trčak, B. Zakšek, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Pirnat, P. Kmecl & L. Božič, 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 205 str. [Naročnik: Plinovodi d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., P. Presetnik, M. Podgorelec, M. Govedič, F. Rebeušek, B. Zakšek, B. Trčak, D. Erjavec, P. Kmecl, L. Božič, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla & A. Pirnat, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Švara, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2015. Contribution to the knowledge of the Butterfly fauna of Montenegro (Lepidoptera: Rhopalocera). Acta entomologica slovenica, Ljubljana 23(1): 37–48.
Verovnik, R., V. Zakšek, M. Govedič, B. Zakšek, N. Kogovšek, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2015. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015. Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 154 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Zakšek, B., 2015. Ali ste ga videli? Sporočite nam! Trdoživ, Ljubljana 4(1): 31.
Zakšek, B., 2015. Na obisku pri črnem rjavčku. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 42.
Zakšek, B., 2015. Nočni lov na kraškem robu. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 41.
Zakšek, B., 2015. Nove članice Plana B za Slovenijo. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Zakšek, B., 2015. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 85–92, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2015. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionoidea) v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2015. Inventarizacija velikih nočnih metuljev (Lepidoptera: Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Lasiocampoidea in Noctuoidea) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 112–149, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2015. Inventarizacija dnevnih metuljev (Papilionoidea) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 71–111, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

2014

Glogovčan, P., B. Zakšek & R. Verovnik, 2014. Ohranimo deteljinega modrina na savskih prosih pri Ljubljani. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Nowicki, P., V. Vrabec, B. Binzenhöfer, J. Feil, B. Zakšek, T. Hovestadt & J. Settele, 2014. Butterfly dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. Landscape Ecology 29: 401–412.
Poboljšaj, K., P. Presetnik, T. Knapič, F. Rebeušek, B. Zakšek, N. Kogovšek, D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2014. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija, odsek Ajdovščina–Osp, E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana.
Zakšek, B., 2014. 15. rojstni dan DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 3(2): 51.
Zakšek, B., 2014. Znanilci pomladi. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 34.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2014. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionidea in Hesperioidea) v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2014. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2014. Popis dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) in črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 97–116, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zakšek, B., N. Kogovšek, K. Malačič, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2014. Biodiversity of butterfly fauna in Nature park Goričko [Vrstna pestrost dnevnih metuljev Krajinskega parka Goričko]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 41, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., N. Kogovšek, K. Malačič, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2014. Contribution to the knowledge of oviposition preferences of Eriogaster catax in Slovenia [Prispevek k poznavanju ovipozicijskih preferenc hromega volnoritca (Eriogaster catax)]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 42, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., R. Verovnik & P. Glogovčan, 2014. Deteljin modrin na savskih prodih. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 6.

2013

Glogovčan, P., B. Zakšek & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin: prezrti biser savskih prodov. Glasilo Mestne občine Ljubljana, Ljubljana 18(7): 20.
Govedič, M., M. Cipot, A. Lešnik, P. Presetnik, A. Šalamun, B. Trčak & B. Zakšek, 2013. Strokovne podlage za variantne predloge ureditve nadomestnih habitatov za širitev Ljubljanskega smetišča – varovane vrste in habitatni tipi. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore 95 str. [Naročnik: Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije - DOPPS, Ljubljana]
Nowicki, P., V. Vrabec, B. Binzenhöfer, J. Feil & B. Zakšek, 2013. Maculinea (Phengaris) dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. In: Programme and Abstracts, XVIII European congress of Lepidopterology (29 July – 4 August 2013, Blagoevgrad, Bulgaria), pp. 60–61, Pensoft, Sofia.
Poboljšaj, K., P. Presetnik, T. Knapič, F. Rebeušek, B. Zakšek, N. Kogovšek, D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Osp na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 202 str. [Naročnik: E-NET OKOLJE d.o.o.].
Zakšek, B., 2013. Določevalni ključ: Mravljiščarji Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 24–26.
Zakšek, B., 2013. Jesenski teren za nočne metulje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 37.
Zakšek, B., 2013. Metulji Notranjske in Primorske. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 23.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2013. Vzpostavitev in predlog dolgoročnega monitoringa dnevnih metuljev (Papilionidea in Hesperioidea) v regijskem parku Škocjanske jame. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2013. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Ali ste ga videli? Sporočite nam! Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin prezrt biser savskih prodov. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 15.

2012

Govedič, M., B. Trčak, B. Zakšek & R. Verovnik, 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiščarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].
Kogovšek, N. & B. Zakšek, 2012. Društvo za proučevanje in ohranjanje metulje v Slovenije (DPOMS). Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 14.
Presetnik, P., T. Knapič & B. Zakšek, 2012. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2012. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Veterinarska uprava Republike Slovenije].
Sáfián, S., R. Verovnik, I. Bathó, G. Csontos, B. Horváth, N. Kogovšek, R. Rebeušek, Z. Scherer, M. Strausz, I. Szentirmai & B. Zakšek / Ábrahám, L. (Ed.), 2012. Nappali lepke atlasz /Atlas dnevnih metuljev / Butterfly atlas Őrség - Goričko. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter. 248 pp.
Zakšek, B., 2012. Poročilo skupine za dnevne metulje. V: Vinko, D. & J. Uhan (ur.), Ekosistemi Jadrana: Pag 2007, str. 45–48, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Poročilo skupine za metulje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009, str. 45–49, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Tomi Trilar. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 21–24.
Zakšek, B., M. Govedič, N. Kogovšek, A. Šalamun & R. Verovnik, 2012. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Zakšek, B., M. Govedič, N. Kogovšek, F. Rebeušek, A. Šalamun & R. Verovnik 2012. Kartiranje dnevnih metuljev v Krajinskem parku Goričko v letih 2010 in 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 141 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2012. Brown hairstreak (Thecla betuale): rare or just rarely seen butterfly? [Lepi brezar (Thecla betulae): redek ali redko opažen metulj?]. In: Klokočovnik, V. (Ed.), Abstract Book of the Third Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 27th and 28th January 2012), p. 60, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2012. Brown hairstreak (Thecla betuale): rare or just rarely seen butterfly? Third Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 27th and 28th January 2012). [poster]
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Govedič, R. Verovnik & V. Zakšek, 2012. Habitat loss of humid grasslands Large Blues (Phengaris spp.) in Goričko, NE Slovenia. 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012). [poster]
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Govedič, R. Verovnik & V. Zakšek, 2012. Habitat loss of humid grasslands Large Blues (Phengaris spp.) in Goričko, NE Slovenia. In: Book of Abstracts, 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012), p. 115, Dutch Butterfly Conservation.

2011

Verovnik, R., V. Zakšek, T. Čelik, M. Govedič, F. Rebeušek, B. Zakšek, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2011. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011. Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 195 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Zakšek, B., 2011. Populacijska struktura in varstvo strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) (Lepidptera: Lycaenidae) v Osrednjih Slovenskih goricah. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 42 str., pril.
Zakšek, B., V. Zakšek, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2011. Drastic loss of Large Blues' habitat (Phengaris teleius and P. nausithous) in Northeast Slovenia. In: XVIIth European Congress of Lepidopterology, Luxembourg 9.–13. May 2011, p. 78.
Zakšek, B., V. Zakšek, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2011. Drastic loss of Large Blues' habitat (Phengaris teleius and P. nausithous) in Northeast Slovenia. In: XVIIth European Congress of Lepidopterology, Luxembourg, 9.–13. May 2011. [poster]

2010

Rebeušek, F., B. Zakšek & M. Govedič, 2010. Inventarizacija makrolepidopterov (Heterocera) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 293–318, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zakšek, B., 2010. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Budanje 2009", str. 32–36, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., N. Kogovšek, B. Rakar, K. Zeme, M. Delač & V. Zakšek, 2010. Metulji na našem vrtu. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 32 str.

2009

Zakšek, B., 2009. Poročilo o delu skupine za dnevne metulje. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Budanje 2008", str. 26–33, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B. & B. Frajman, 2009. Cornus kousa Hance. Notulae ad floram Sloveniae 91. Hladnikia, Ljubljana 24: 45–46.
Zakšek, V., B. Zakšek, N. Kogovšek & B. Rakar, 2009. Pisani svet metuljev. DPOMS – Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]

2008

Javornik Cregeen, S. J., N. Kogovšek, T. Sunčič, T. Šterk, L. Verdnik, B. Zakšek, S. Žagar & A. Žnidaršič, 2008. Regulacija tolerance rastlin na povečano slanost substrata. Collectanea studentium physiologiae plantarum 3(2/3): 50–53.
Koce, U., T. Basle, M. Premzl, R. Rozman & B. Zakšek, 2008. Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja. Acrocephalus, Ljubljana 29(136): 5–11.

2007

Zakšek, B., 2007. Poročilo o delu skupine za proučevanje dnevnih metuljev. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Novaki 2006", str. 25–29, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Metapopulation structure of Maculinea teleius (Bergsträser, 1779) and M. nausithous (Bergsträsser, 1779) in fragmented landscape of Slovenske gorice. In: Abstracts Book, BioCoin, GMFSA 2007.

2006

Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2006. Migracije strašničinega (Maculinea teleius) Bergstraesser, 1779) in temnega mravljiščarja (M. nausithous Bergstraesser, 1779) v fragmentirani krajini Slovenskih goric. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 62–63, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

2005

Zakšek, B., M. Garbajs & D. Denac, 2005. Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli slovenskih goric". V: Kongres ornitologov slovenije ob 25-letnici Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Grand hotel Union, Ljubljana, 19. februar 2005) (brez tiskanega prispevka).

2004

Zakšek, B. & M. Garbajs, 2004. Poznavanje zlatovranke (Coracias garrulus) med ljudmi v Slovenskih goricah. V: Kozar, D., (ur.), Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, XXXVIII. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije – družboslovje, humanistika in naravoslovje, 2. del, str. 12, ZOTKS – Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Zakšek, B., M. Garbajs & D. Denac, 2004. Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli slovenskih goric". Acrocephalus, Ljubljana 25(122): 153–155.