Bibliografija zaposlenih v CKFF(250)

Kačji pastirji

2023

Bedjanič, M., A. Šalamun & D. Vinko, 2023. O kačjih pastirjih reke Drave. Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 313–323, 436.
Erbida, N., M. Billqvist & O. Nadeina, 2023. Anlägg trädgårdsdamm för trollsländor. Mosaik: Medlemsblad för trollsländeföreningen 2(23): 31–51.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Drobtinice in ocvirki: Dve novi najdbi dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 38: 79–80.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Slovensko odonatološko društvo na dogodkih in delavnicah 2023. Erjavecia, Ljubljana 38: 88–91.
Pirnat, A., Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2023. Iz zaprašenega odonatološkega podstrešja: Poročilo skupine za kačje pastirje na Mladinskem biološkem raziskovalnem taboru Trebnje '97. Erjavecia, Ljubljana 38: 63–71.
Šalamun, A. 2023. Popis stanja koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju. Faza 2: Popis končnega stanja in ocena uspešnosti izvedenih ukrepov na izbranih območjih. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice.]
Šalamun, A. & D. Vinko, 2023. BioBlitz Slovenija 2023 – Vojsko. Erjavecia, Ljubljana 38: 52–54.
Šalamun, A., D. Vinko & M. Bedjanič, 2023. Stanje dristavičnega spreletavca (Leucorrhinia pectoralis) (Odonata: Libellulidae) v Sloveniji [Status of the Yellow-Spotted Whiteface (Leucorrhinia pectoralis) (Odonata: Libellulidae) in Slovenia]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 24, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Vinko, D., M. Bedjanič, A. Šalamun, A. Tratnik, G. De Knijf, M. Billqvist, R. van Grunsven, F. Prunier, P. Kogovšek, M. Bahor, N. Erbida, A. Kozina, N. Šabeder, N. Tivadar, M. Plut & R. Havliček, 2023. Ohranjanje biodiverzitete je naša kulturna in družbena dolžnost: stanje poznavanja in izzivi varstva favne kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije [Biodiversity conservation is our cultural and social duty: the state of knowledge of the Odonata fauna of Slovenia and the challenges of its protection]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 23, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Vinko, D., Šabeder, N., Bahor, M., Tratnik, A., Dobovišek, M., Kovačič, S., Vadnjal, D., & A. Šalamun, 2023. Drobtinice in ocvirki: Najdbe ciklamnega telovnikarja Trithemis annulata v letu 2023, prvič tudi v Slovenski Istri. Erjavecia, Ljubljana 38: 72–78.

2022

Bedjanič, M., A. Šalamun & D. Vinko, 2022. Drobtinice in ocvirki: Prva najdba dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis na Dolenjskem ter dodatna opazovanja vrste iz drugih koncev Slovenije. Erjavecia, Ljubljana 37: 125–131.
Erbida, N., 2022. Including data on dragonflies (Odonata) into a common Nature Conservation Information System in Slovenia – challenges and opportunities. In: Vinko, D. & M. Bedjanič (Eds.), Book of abstracts, ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology (Kamnik, Slovenia 27-30 June 2022, p. 72, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Erbida, N., 2022. Kačji pastirji na našem vrtu – vr(s)tna mlaka. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana, 45 str.
Erbida, N., 2022. Mavrični junaki naše občine – kačji pastirji. Erjavecia, Ljubljana 37: 133–135.
Erbida, N., 2022. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 45–50, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Lešnik, A. & A. Šalamun, 2022. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in kačjih pastirjev (Odonata) na območju gramoznice Reteče. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Občina Škofja Loka, Škofja Loka].
Šalamun, A., 2022. BioBlitz 2022 – Krajinski park Lahinja. Erjavecia, Ljubljana 37: 106–108.
Šalamun, A. & A. Tratnik, 2022. Status and conservation of Coenagrion ornatum at Ljubljansko barje (Ljubljana Moor), Central Slovenia (Coenagrionidae, Odonata). In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 61, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Tomažič, A. & N. Erbida, 2022. Preliminarni rezultati raziskave stopnje preživetja modrega ploščca (Libellula depressa) na umetni mlaki. Erjavecia, Ljubljana 37: 102–106.
Vinko, D., A. Šalamun & M. Bedjanič, 2022. On the odonates, odonatology and odonatologists in Slovenia. In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 9-22, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., A. Šalamun, M. Kotarac & M. Bedjanič, 2022. Dragonfly fauna of Slovenia: current knowledge and detected changes from a 25-year perspective. In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 67, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., M. Bedjanič, P. Kogovšek, A. Tratnik & A. Šalamun, 2022. Kačji pastirji in njihova ogroženost, tudi v luči podnebnih sprememb. Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 11–16.

2021

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2021. Drobtinice in ocvirki: Še nekaj opazovanj dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis iz severovzhodne Slovenije. Erjavecia, Ljubljana 36: 103–107.
Erbida, N., 2021. Nova mlaka v Halozah. Erjavecia, Ljubljana 36: 98–99.
Erbida, N., 2021. Projekt Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka. Erjavecia, Ljubljana 36: 80–84.
Erbida, N., 2021. Zgodbe mokrišč. Erjavecia, Ljubljana 36: 76–78.
Erbida, N., K. Kamenik, T. Basle, A. Skledar, Ž. Tertinek, J. Kotnik & M. Podgorelec, 2021. Začetek revitalizacije obrežja Radvanjskega potoka. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 44–46.
Šalamun, A., 2021. Dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., digitalne priloge.
Šalamun, A & M. Govedič, 2021. Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA: Obnova habitatov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju – poročilo o nadzoru in izlovu močvirskih sklednic in činkelj, 2019-2021. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.d., Ljubljana]
Vinko, D. & A. Šalamun, 2021. First record of Violet Dropwing Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) (Odonata: Libellulidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 23(2): 25–37.

2020

Erbida, N., 2020. Kačji pastirji Maribora v oddaji O živalih in ljudeh. Erjavecia, Ljubljana 35: 99–100.
Erbida, N., 2020. Vodna škarjica Stratiotes aloides v Savinjski dolini. Erjavecia, Ljubljana 35: 71–73.
Govedič, M. & A. Šalamun, 2020. Inventarizacija in izdelava ekspertnega mnenja za odsek reke Save od Hrastnika do Zidanega Mosta – koščak (Austropotamobius torrentium) in kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana].
Šalamun, A., 2020. Kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) v območju Natura 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge.
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 2020. Drobtinice in ocvirki: Najdbe koščičnega škratca Coenagrion ornatum v Natura 2000 območju Ličenca pri Poljčanah. Erjavecia, Ljubljana 35: 84–88.
Tratnik, A., Vinko, D., Kulijer, D., Đukić, A., Krelj, N., Veverica, E., Plut, M., Gavrilović, Z., Miljević, I., Kulić, L., Gajić, M., Erbida, N., Tivadar, N. & T. Koren, 2020. Medkoronsko povezovanje balkanskih odonatologov – Mini BOOM 2020. Erjavecia, Ljubljana 35: 39–51.
Vinko, D. & A. Šalamun, 2020. BioBlitz Slovenija 2020 – Žejna dolina. Erjavecia, Ljubljana 35: 66–70.
Vinko, D., A. Šalamun, A. Tratnik, N. Erbida, A. Pirnat, M. Bahor, D. Kablar, P. Kogovšek, N. Šramel, M. Hostnik, N. Krelj, N. Šabeder, N. Tivadar, J. Snoj & M. Bedjanič, 2020. Favna kačjih pastirjev (Odonata) naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 22(2): 5–28.
Vinko, D., A. Šalamun & M. Bedjanič, 2020. Kačji pastirji. V: Pavšič, J., M. Gogala & A. Seliškar (ur.), Slovenska Istra, str. 195–214, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Vinko, D., Tratnik, A. & A. Šalamun, 2020. Šest desetletij odonatoloških raziskav na Jelovici. Erjavecia, Ljubljana 35: 51–66.

2019

Erbida, N., 2019. 24 ur z reko Muro 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 61–62.
Erbida, N., 2019. Kačji pastirji Mestne občine Maribor. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 30–31.
Erbida, N., 2019. Poletna opazovanja v naravi: Za terenske sladokusce: Koščični škratec (Coenagrion ornatum). Svet ptic, Ljubljana 25(2): 33.
Erbida, N., 2019. SODelovanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Erjavecia, Ljubljana 34: 62–63.
Šalamun, A., 2019. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., digitalne priloge. [Naročnik: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.].
Šalamun, A., 2019. Popis kačjih pastirjev (Odonata) v regijskem parku Škocjanske jame in okolici v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Šalamun, A., A. Tratnik & M. Bedjanič, 2019. Drobtinice in ocvirki: Opazovanja dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v letu 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 78–83.
Šalamun, A. & M. Govedič, 2019. Popis stanja koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju. Faza 1: Popis izhodiščnega stanja s predlogom ukrepov na izbranih območjih. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2018

Erbida, N. & A. Tomažič, 2018. Mini atlas kačjih pastirjev Mestne občine Maribora. Društvo študentov naravoslovja, Maribor. 52 str.
Šalamun, A., & D. Vinko, 2018. BioBlitz Slovenija - Rače 2018. Erjavecia, Ljubljana 33: 38–42.
Šalamun, A., D. Vinko, M. Bahor & M. Bedjanič, 2018. Nova dognanja o razširjenosti koščičnega škratca Coenagrion ornatum (Odonata) v Sloveniji. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 30, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Tratnik, A., D. Vinko, A. Šalamun, M. Bahor & N. Erbida, 2018. International Activities in the 25th Year of Slovene Dragonflies Society. In: K. Holušová (Ed.), Book of Abstracts, ECOO 2018, 5th European Congress on Odonatology (9-12th July 2018, Brno, Czech Republic), p. 40, Mendel University in Brno, Mendel University Press, Brno.
Vinko, D., A. Tratnik, M. Bahor, N. Erbida, A. Pirnat & A. Šalamun, 2018. Popis kačjih pastirjev (Odonata) na območju naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu. Poročilo. Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana. 29 str., 3 priloge.
Vinko, D. & N. Erbida, 2018. Četrt stoletja Slovenskega odonatološkega društva. Proteus, Ljubljana 80(10): 468–475, 478–479.

2017

Bahor, M. & N. Erbida, 2017. 24 ur z reko Muro 2017: Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia, Ljubljana 32: 62–64.
Bedjanič, M., A. Šalamun, D. Vinko, M. Vrhovnik, A. Lešnik, A. Mihorič, & N. Erbida, 2017. Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 32: 69–75.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. 7th Balkan Odonatological Meeting (BOOM) – 2017 Slovenia. V: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 22(1): 18–20, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Erjavecia - Bulletin of Slovene Odonatological Society. In: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 21(1): 39, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Slovensko odonatološko društvo z vami že 25 let. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 30–31.
Juvan, S., T. Mišič, K. Poboljšaj, M. Govedič, M. Kotarac, Š. Ambrožič, A. Vrezec & A. Kapla, 2017. Naravovarstveno sprejemljiva izvedba prodnih zadrževalnikov na Trbonjski reki. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor. 20 str. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2017. Pregled znanega števila vrst za nekatere skupine. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 39.
Šalamun, A., 2017. Natura v 24 urah - BioBlitz Slovenija. Erjavecia, Ljubljana 32: 34–36.
Šalamun, A., 2017. Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija. Erjavecia, Ljubljana 32: 43–46.
Šalamun, A., 2017. Popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus). Trdoživ, Ljubljana 6(1): 55.
Vinko, D., M. Bahor, N. Erbida, A. Tratnik & M. Hostnik, 2017. Koščični škratec v okviru Invazivk. Erjavecia, Ljubljana 32: 59–61.

2016

Erbida, N., 2016. Koščični škratec na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 9.
Erbida, N., 2016. Pisani akrobati Zelene prestolnice 2016. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 49–50.
Erbida, N., 2016. Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju. Magistrsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VII, 50 str.
Erbida, N., 2016. Raziskava populacijske dinamike koščičnega škratca Coenagrion ornatum na Ljubljanskem barju. Erjavecia, Ljubljana 31: 33–36.
Erbida, N., 2016. Raziskovalni tabor študentov biologije Dravograd 2016. Erjavecia, Ljubljana 31: 22–24.
Erbida, N., D. Vinko, N. Zaletelj & A. Pirnat, 2016. BIOBLITZ 2016 – Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia 31: 28–30.
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Vilenica, 2016. Final report for the taxonomic group Odonata. In: Mrakovčić, M., Z. Mesić & D. Hatić (Eds.), EU Natura 2000 Integration Project: Field research and laboratory processing for collecting new inventory data for taxonomic groups: Actinopterygii and Cephalaspidomorphi, Amphibia and Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera, [39 pp.], Oikon-BIOM-HYLA-HID-NATURA, Zagreb.
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Vilenica, 2016. Završno izvješće za skupinu Odonata. U: Mrakovčić, M, P. Mustafić, D. Jelić, K. Mikulić, M. Mazija, I. Maguire, M. Šašić Kljajo, M. Kotarac, A. Popijač, M. Kučinić & Z. Mesić (ur.): Projekt integracije u EU Natura 2000 - Terensko istraživanje i laboratorijska analiza novoprikupljenih inventarizacijskih podataka za taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. OIKON-HID-HYLA-NATURA-BIOM-CKFF-GEONATURAHPM-TRAGUS, Zagreb: 226-266.
Mrakovčić, M, P. Mustafić, D. Jelić, K. Mikulić, M. Mazija, I. Maguire, M. Šašić Kljajo, M. Kotarac, A. Popijač, M. Kučinić & Z. Mesić (ur.), 2016. Projekt integracije u EU Natura 2000 - Terensko istraživanje i laboratorijska analiza novoprikupljenih inventarizacijskih podataka za taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. OIKON-HID-HYLA-NATURA-BIOM-CKFF-GEONATURAHPM-TRAGUS, Zagreb, 339 str.
Poboljšaj, K., M. Govedič, A. Lešnik, B. Trčak, A. Šalamun, M. Kotarac, B. Zakšek & V. Grobelnik, 2016. Načrt upravljanja z zavarovanimi vrstami in habitatnimi tipi na območju AK Medvedce - 2. faza. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 124 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, B. Trčak, V. Grobelnik, P. Presetnik, A. Šalamun, M. Govedič & M. Kotarac, 2016. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda R51C Kozarje–Vevče na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 140 str. [Naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Šalamun, A., 2016. Ekologija in razširjenost velikega studenčarja (Cordulegaster heros) (Odonata: Cordulegastridae) v Sloveniji. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 65 str.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2016. Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Vrhovnik, M., D. Vinko & N. Erbida, 2016. Diversity of dragonfly fauna in the city Ljubljana, Slovenia. In: Book of abstracts, ECOO 2016, 4th European Congress on Odonatology (Tyringe, Sweden 11–14 July 2016), p. 39, The Swedish Dragonfly Society & The Swedish Society for Nature Conversation in Scania.

2015

Erbida, N., 2015. Kačji pastirji Račkih ribnikov. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Erbida, N., 2015. Proučevanje kačjih pastirjev Ljubljane. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 48.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc, I. Nekrep, P. Kmecl, A. Figelj & J. Figelj, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice: okoljsko poročilo, IBE d.d. Ljubljana.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc, I. Nekrep, P. Kmecl & J. Figelj, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina: okoljsko poročilo v fazi predloga DPN, Projekt d. d., Nova Gorica.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Pirnat, A. Figelj, J. Figelj & L. Božič, 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 207 str., pril. [Naročnik: Občina Ajdovščina, Ajdovščina].
Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2015. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 150–190, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 77–84, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015. Erjavecia, Ljubljana 30: 41–43.
Vrhovnik, M., N. Erbida, J. Cvetković, R. Golobinek, M. Hostnik, K. Kisovec, D. Vinko & N. Zaletelj, 2015. Kaj neki leti v prestolnici? Poročilo o projektu “Kačji pastirji Ljubljane”. Erjavecia, Ljubljana 30: 58–65.

2014

Bedjanič, M., K. Conniff, N. van der Poorten & A. Šalamun, 2014. Dragonfly fauna of Sri Lanka: distribution and biology, with threat status of its endemics. Pensoft, Sofia. 321 pp.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Bele krajine. Erjavecia, Ljubljana 29: 13–16.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Ljubljane. Erjavecia, Ljubljana 29: 10–12.
Poboljšaj, K., M. Jakopič, V. Grobelnik, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, A. Vrezec, Š. Ambrožič, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc & I. Nekrep, 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M3/1 Vodice–Kalce na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 132 str. [Naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Presetnik, P. & T. Knapič, 2014. Zimska najdba samice modrega bleščalca Calopteryx virgo v jami Pekel. Erjavecia, Ljubljana 29: 39–40.
Šalamun, A., 2014. About the dragonflies of Bela krajina. V: M. Štangelj & M. Ivanovič (ur.), Natural heritage of Bela krajina, Slovenia, str. 132–137, Bela krajina Museum Metlika, Metlika.
Šalamun, A. & I. Chiandetti, 2014. Drobtinice in ocvirki: Ponovna najdba rumenega kamenjaka Sympetrum flaveolum na Ledinah pri Ratečah. Erjavecia, Ljubljana 29: 42–44.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2014. Popis kačjih pastirjev (Odonata) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 117–129, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

2013

Erbida, N., 2013. Fotografski natečaj »Pisani akrobati«. Erjavecia, Ljubljana 28: 34–37.
Poboljšaj, K., A. Pivk, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, V. Grobelnik, T. Gregorc, I. Nekrep & S. Polak, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M8 Kalce–Jelšane na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 275 str. [Naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Pivk, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, V. Grobelnik, T. Gregorc, I. Nekrep & S. Polak, 2013. Segment narava in varovana območja. V: Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za prenosni plinovod M8 Kalce–Jelšane, IBE d.d. Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 157 str. [naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2013. Segment narava in varovana območja. V: Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo, IBE d.d., Ljubljana.
Podgorelec, M., M. Govedič & V. Grobelnik, 2013. Analiza stanja živega sveta na območju reke Kučnice s poudarkom na vodnih in močvirnih vrstah ter habitatnih tipih. Stanje traviščnih habitatnih tipov in kačjega pastirja velikega studenčarja (Cordulegaster heros) v letu 2012. Končno poročilo – 2. faza. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str. [Naročnik: ZEU d.o.o., Murska Sobota].
Šalamun, A., 2013. O kačjih pastirjih Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 131–135,. Belokranjski muzej, Metlika.
Vinko, D. & A. Šalamun, 2013. Kačji pastirji. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 125–135, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.

2012

Erbida, N., 2012. 3. dijaški biološki tabor Prvačina 2012. Erjavecia 27: 22–26.
Erbida, N., 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje, V: R. Marić (ured.), Ekosistemi Balkana 2012 – Srbija, str. 16–20, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N. & D. Vinko, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2010. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 7–13, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Govedič, M., A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2012. Strokovne podlage za upravljalski načrt Krajinskega parka Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 85 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Koren, T., D. Trkov, K. Vukotić & M. Črne, 2012. New records of the rare dragonfly, Black Pennant – Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) (Insecta: Odonata) in Bosnia and Herzegovina. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(2): 65–69.
Šalamun, A., 2012. Novi podatki o kačjih pastirjih Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 26.
Šalamun, A., 2012. Temni slaniščar Selysiothemis nigra, nova vrsta v Sloveniji… in druge zanimive fotografske najdbe v Škocjanskem zatoku in drugod po Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 27: 5–7.
Šalamun, A., A. Pirnat & D. Vinko, 2012. Dragonfly fauna of Bela krajina, SE Slovenia. In: M. Jović, L. Anđus, M. Bedjanič & M. Marinov (Eds.), ECOO2012, 2nd European Congress on Odonatology, Book of abstracts, Belgrade, Serbia, July 2-6, 2012, p. 44–45, Natural History Museum in Belgrade & Entomological Society of Serbia, Belgrade.
Vinko, D. & N. Erbida, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2011. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 14–20, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.

2011

Erbida, N., 2011. BOOM… utrinki II… Da boste vi tudi not' padli. Erjavecia, Ljubljana 26: 15–16.
Govedič, M., M. Cipot, G. Lipovšek, B. Skaberne, R. Slapnik, M. Sopotnik, A. Šalamun, B. Trčak, M. Vamberger & J. Valentinčič, 2011. Inventarizacija flore in favne (dvoživke, ribe, kačji pastirji, mehkužci, močvirska sklednica) v izbranih vodnih virih na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Poboljšaj, K., A. Pivk, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, V. Grobelnik, T. Gregorc, I. Nekrep & S. Polak, 2011. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M8 Kalce–Jelšane na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 242 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.].
Poboljšaj, K., P. Kmecl, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak & A. Vrezec, 2011. Strokovne podlage s stališča narave in ocena sprejemljivosti vplivov posega št. 07b (revitalizacija posestva Krumperk) na naravo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 66 str. [Naročnik: Hinko Pogačnik].
Šalamun, A., 2011. Še nekaj o kačjih pastirjih v Beli krajini. Erjavecia, Ljubljana 26: 26–31.

2010

Bedjanič, M., D. Klenovšek, S. Polak, A. Šalamun & D. Vinko, 2010. Novi podatki in pregled pojavljanja sredozemskega kamenjaka Sympetrum meridionale v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 25: 5–14.
Erbida, N., 2010. Mladinski raziskovalni tabor Kodreti 2010. Erjavecia, Ljubljana 25: 22–25.
Govedič, M., D. Erjavec, A. Figelj, J. Jogan,A. Lešnik, A. Pirnat, A. Pivk, P. Presetnik, F. Rebeušek, R. Slapnik & A. Šalamun, 2010. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Zvezek 2: segment narava. 134 str., pril. [Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d., Nova Gorica].
Poboljšaj, K., A. Pivk, D. Erjavec, F. Rebeušek, P. Presetnik, A. Šalamun, L. Božič & A. Pirnat, 2010. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M1/1 Ceršak–Kidričevo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 90 str., pril. [Naročnik: E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana].
Šalamun, A., 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 - kačji pastirji (Odonata). Erjavecia, Ljubljana 25: 15–19.
Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 64 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2010. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 319–349, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Šalamun, A., M. Kotarac, M. Podgorelec & M. Govedič, 2010. Research of Balkan goldenring (Cordulegaster heros) in Slovenia. In: Programme and abstracts, 1st European Congress on Odonatology (2-5 July 2010, Vairão-Vila do Conde, Portugal), p. 53, Research Center In Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO) & Dutch Butterfly Conservation.
Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].
Trčak, B., M. Cipot, A. Lešnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2010. Izvedba monitoringa – ekspertni naravovarstveni nadzor za monitoring dvoživk, kačjih pastirjev in metuljev – skladno z GD na strelišču Mlake. Zaključno poročilo 3-letnega monitoringa (2008–2010). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: MK3, d.o.o., Ljubljana].

2009

Bregantič, M., B. Jurič, B. Arčon, J, Medved, M. Majkić, M. Sovre, I. Loboda, K. Poboljšaj, D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, I. Kos & M. Krofel, 2009. Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija za optimizirano traso (oktober 2008). Projekt d.d., Nova Gorica. 250 str.
Erbida, N., 2009. Individualni terenski dan – Hraše. Erjavecia, Ljubljana 24: 16–18.
Govedič, M., Š. Ambrožič, M. Cipot, A. Kapla, A. Lešnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & A. Vrezec, 2009. Inventarizacija izbranih živalskih skupin na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitev zimsko športnega centra Pohorje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 64 str., digitalne priloge.
Poboljšaj, K., B. Trčak, B. Frajman, A. Šalamun, M. Cipot & F. Rebeušek, 2009. Izvedba monitoringa – ekspertni naravovarstveni nadzor za monitoring habitatov, dvoživk, kačjih pastirjev in agregat narave – skladno z GD na strelišču Mlake. Letno poročilo 2009. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: MK3, Ljubljana].
Poboljšaj, K., B. Trčak, D. Erjavec, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, M. Govedič, A. Šalamun, I. Kos, M. Krofel, J. Kus Veenvliet & A. Vrezec, 2009. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 149 str., pril. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, I. Kos, M. Krofel & A. Vrezec, 2009. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda R45 za oskrbo Bele Krajine na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. 105 str. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., Š. Ambrožič, D. Denac, D. Erjavec, M. Govedič, A. Kapla, A. Šalamun & D. Vrezec, 2009. Izdelava študije izvedljivosti izvennivojskega križanja regionalne ceste in železniške proge v Lušečki vasi v občini Poljčane s stališča varstva narave. Končno poročilo.

2008

Govedič, M., M. Cipot, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Predlog načrta raziskav in monitoringa izbranih živali, rastlin in habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 103 str. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Divača].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2008. Kačji pastirji. V: Tome, D. (ur.), Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: primerjalna študija z referenčnimi območji, CRP Znanje za varnost in mir 2006–2010, str 106–119, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Kotarac, M., M. Podgorelec & A. Šalamun, 2008. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), Brežice, str. 339–384, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Poboljšaj, K., B. Trčak, M. Cipot, A. Lešnik, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2008. Vojaški poligon Mlake – 1. faza: monitoring strelišča s stališča narave (1. leto obratovanja - 2008). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 58 str.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, A. Kapla & J. Kus Veenvliet, 2008. Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za DV 2×110 kV Murska Sobota–Mačkovci. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 99 str., pril. [Naročnik: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Jakopič, F. Rebeušek, B. Trčak & A. Šalamun, 2008. Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2008 za širitev odlagališča odpadkov Dragonja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 67 str. [Naročnik: ICRO – Institut za celostni razvoj in okolje, Domžale].
Poboljšaj, K., M. Govedič, M. Hönigsfeld Adamič, M. Jakopič, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, P. Presetnik, F. Rebeušek, R. Slapnik, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe obvoznice Škofljica na varovana območja (Natura 2000 območji SPA SI5000014 Ljubljansko barje in SCI SI3000271 Ljubljansko barje. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: GEATEH d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K, M. Govedič, M. Jakopič, A. Lešnik, A. Pirnat, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Izdelava strokovnih podlag za poročilo Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za načrtovano pridobitev pridobivalnega prostora Šempas za potrebe opekarniške dejavnosti z namenom izkoriščanja gline, laporja in fliša – širitev glinokopa Okroglica II na pridobivalni prostor Šempas. 2. faza – zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 55 str., pril. [Naročnik: Goriške opekarne d.d., Renče].
Šalamun, A., 2008. Drobtinice in ocvirki: Nova opažanja afriškega minljivca Anax ephippiger v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 23: 31–33.
Šot Pavlovič, L., I. Nekrep, M. Žerdin, D. Tome, I. Kos, U. Bregar, M. Govedič, K. Poboljšaj, B. Trčak, A. Šalamun, P. Presetnik & F. Rebeušek, 2008. Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za razbremenilnik Draščica. Aquarius d.o.o., Ljubljana. 78 str., pril. [Naročnik: Občina Ig, Ig].

2007

Govedič, M., V. Grobelnik, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, 2007. Študija kartiranja habitatnih tipov in naravovarstvena presoja sprejemljivosti vplivov gradnje variante prenosnega plinovoda M2/1 na odseku od Šentgotarda do Podmilja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 62 str. [Naročnik: Geoplin Plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Govedič & M. Podgorelec, 2007. Raziskava kvalifikacijskih vrst kačjih pastirjev za potrebe izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v okviru priprave državnih lokacijskih načrtov na III. Razvojno os – potencialno Natura 2000 območje Ježevec (SI3000006). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Veržejem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 181 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Šentiljem in Gornjo Radgono. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 151 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Olias, M., F., Weihrauch, M. Bedjanič, N. Hacet, M. Marinov & A. Šalamun, 2007. Lestes parvidens and L. viridis in southeastern Europe: a chorological analysis (Odonata: Lestidae). Libellula 26 (3/4): 243–272.
Poboljšaj, K., A. Šalamun, B. Trčak & M. Cipot, 2007. Življenje v kalu (ekologija in biologija kalov). V: Maher, I. (ur.), Okrogla voda: priročnik o kalih, str. 45–100, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Šalamun, A., 2007. 1001 kal -1001 zgodba o življenju. Erjavecia, Ljubljana 22: 18–21.
Šalamun, A., 2007. Popis velikega studenčarja Cordulegaster heros v Natura 2000 območju "Ježevec" na Koroškem. Erjavecia, Ljubljana 22: 14–17.
Šalamun, A., 2007. Simpozij kačji pastirji Italije - Convegno sulle Libellule in Italia. Erjavecia, Ljubljana 22: 35.
Trčak, B., M. Bedjanič, M. Cipot, M. Kotarac, F. Rebeušek, K. Poboljšaj & A. Šalamun, 2007. Inventarizacija favne in flore za območje Petelinjek z izdelavo strokovne naloge kot podlage za upravljalski načrt. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

2006

Cipot, M., A. Lešnik, K. Poboljšaj, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Rastlinstvo in živalstvo v kalih. V: I. Maher (ur.), Peljimo otroke h kalu! Delovno gradivo za seminar za vzgojitelje in učitelje, Divača, 13. januar 2006, str. 11–35, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, Nova Gorica.
Govedič, M., M. Cipot, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Kartiranje in opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst (Projekt: Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str. [Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2006. Inventarizacija in ocena vplivov gradnje stanovanjskih hiš v Sv. Duhu pri Škofji Loki za pSCI območje Gozd Kranj – Škofja Loka za velikega studenčarja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Domplan, d.d., Škofja Loka].
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Govedič & M. Podgorelec, 2006. Popis velikega studenčarja (Cordulegaster heros) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 31 str., digitalne priloge.
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Podgorelec & M. Govedič, 2006. Ocena velikosti populacije velikega studenčarja (Cordulegaster heros) na Goričkem (Odonata: Cordulegastridae) [Assessment of population size of Balkan goldenring (Cordulagaster heros) at Goričko, NE Slovenia (Odonata: Cordulegastridae). V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 38–39, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, P. Presetnik, A. Šalamun, B. Trčak & A. Vrezec, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov DLN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini na varovana območja (zavarovana in Natura območja) – območji pSCI SI3000109 Savinja pri Žalcu in SI3000067 Savinja-Letuš ter Naravni rezervat ribnik Vrbje z zaledjem. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 117 str., pril.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov za Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 99 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, B. Trčak, M. Kotarac, M. Govedič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Vrezec, R. Slapnik & A. Šalamun, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice-TE-TOL na varovana območja (zavarovana in Natura 2000 območja). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Šalamun, A., 2006. Popis velikega studenčarja Cordulegaster heros v Natura 2000 območju Goričko. Erjavecia, Ljubljana 21: 8–14.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Drobtinice in ocvirki: Zanimive nove najdbe kačjega potočnika Ophiogomphus cecilia v reki Savi. Erjavecia, Ljubljana 21: 20–21.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Veliki studenčar (Cordulegaster heros) (Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002), Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]

2005

Poboljšaj, K., 2005. Poročilo o vplivih na okolje za ČN na deponiji Barje. Poročilo o vplivih na okolje za živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 2005. Preliminarno poročilo o pojavljanju presenetljive pazverce Chalcolestes parvidens Artobolevski 1929 v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 19: 9–13.
Šalamun, A. & U. Ferletič, 2005. Poročilo o delu odonatološke skupine. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004, str. 37–46, Društvo študentov biologije, Ljubljana.

2004

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2004. Dragonflies of the Slovenian Alpine world. V: T. Trilar, A. Gogala & M. Jeršek (ur.), Nature of Slovenia: The Alps, str. 90–93, Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana.
Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2004. Kačji pastirji slovenskega alpskega sveta. V: T. Trilar, A. Gogala & M. Jeršek (ur.), Narava Slovenije: Alpe, str. 90–93, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Govedič, 2004. Natura 2000 vrste v naravnih in antropogenih habitatih – primer kačjih pastirjev. V: Zbornik, 15. Mišičev vodarski dan 2004, str. 91–97, VGB Maribor, Maribor.
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, S. Polak, M. Povž, F. Rebeušek, B. Rozman, I. Sivec & A. Šalamun, 2004. Presoja vplivov na okolje za II. tir železniške proge Divača–Koper za področje favne, flore, vegetacije in habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 58 str, pril.
Poboljšaj, K., M. Govedič, M. Kotarac, A. Lešnik, W. Paill, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2004. Živi svet na območju gradnje ČHE Kozjak – strokovne podlage. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 35 str., pril. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, M. Kotarac, A. Lešnik, B. Rozman & A. Šalamun, 2004. Monitoring med obratovanjem železniške proge Puconci–Hodoš za floro, dvoživke, ribe in vodne nevretenčarje v letu 2004. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str. [Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana].
Šalamun, A., 2004. Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004. Erjavecia, Ljubljana 18: 9–11.

2003

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2003. Large golden-ringed dragonfly Cordulegaster heros Theischinger 1979, new for the fauna of Italy (Odonata: Cordulegastridae). Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 19–29.
Ferletič, U. & A. Šalamun, 2003. Skupina za kačje pastirje. V: Ferletič, U. & U. Žibrat (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2003, str. 24–30, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Kotarac, M., A. Šalamun & S. Weldt, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 104 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, J. Kus, F. Rebeušek, B. Rozman & A. Šalamun, 2003. Poročilo o vplivih na okolje za igrišče za golf »Grad Otočec« za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: Pro LOCO d.o.o., Ljubljana].
Šalamun, A., 2003. Drobtinice in ocvirki: Nekaj odonatoloških zanimivosti iz gozda Dobrava na Dolenjskem. Erjavecia, Ljubljana 15: 12–13.
Šalamun, A., 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 v Sloveniji - Poročilo s terenskih delavnic za kačje pastirje (Odonata). Erjavecia, Ljubljana 16: 6–10.

2002

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2002. Additional notes on the last larval instar of Epophthalmia vittata cyanocephala Hagen, 1867 from Sri Lanka (Odonata: Curdulidae). Opuscula zoologica fluminensia 204: 1–6.
Francé, J., U. Ferletič & A. Šalamun, 2002. Poročilo skupin za dvoživke in kačje pastirje. V: Plazar, J. (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2002, str. 29–34, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Šalamun, A., 2002. Drobtinice in ocvirki: Nekaj odonatoloških zanimivosti iz okolice Prilip v Posavju. Erjavecia 13: 15–16.
Šalamun, A., 2002. Poročilo odonatološke skupine - RTŠB Semič 2001. V: Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002, str. 65–67, Društvo študentov biologije. Ljubljana.

2001

Kotarac, M. & A. Šalamun, 2001. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od jezu v Melju do Dogoš, str. 30–38, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2001. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore, habitatnih tipov in favne indikatorskih vrst na delu trase HC Razdrto–Vipava, ki poteka v območju Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa (poročilo), str. 84–88, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2001. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi (poročilo), str. 65–73, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kryštufek, B., M. Bedjanič, S. Brelih, N. Budihna, S. Gomboc, V. Grobelnik, M. Kotarac, A. Lešnik, L. Lipej, A. Martinčič, K. Poboljšaj, M. Povž, F. Rebeušek, A. Šalamun, S. Tome, P. Trontelj & T. Wraber, 2001. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 682 str. [Naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana & Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana].
Poboljšaj, K., F. Janžekovič, M. Kotarac, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija in naravovarstveno ovrednotenje območja med Razvanjem in Radvanjem za izbrane živalske skupine: kačji pastirji (Odonata), dnevni metulji (Rhopalocera), dvoživke (Amphibia), ptiči (Aves), mali sesalci (Micromammalia), prostoživeče živali (divjad). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 42 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, S. Polak, M. Povž, F. Rebeušek, B. Rozman, I. Sivec & A. Šalamun, 2001. PVO za II. tir železniške proge Divača-Koper, odsek Črni kal-Koper in postaja Divača za področje favne, flore, vegetacije in habitatnih tipov. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 125 str. [Naročnik: Proloco d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, M. Kotarac & F. Rebeušek, 2001. Primerjalna študija variant protipoplavnih ureditev Drave od jezu v Melju do Dogoš - okoljevarstveni vidik s stališča habitatnih tipov in izbranih živalskih skupin. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril.
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Kotarac, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka in odseku od Dogoš do jezu v Melju Delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Kotarac, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od Zg. Dupleka do Zlatoličja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 28 str.
Rebeušek, F., M. Govedič, V. Grobelnik, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, K. Poboljšaj, B. Rozman, A. Šalamun & B. Trčak, 2001. Poročilo o vplivih na okolje za lokacijski načrt ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec vključno z ovinkom Udmat za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 85 str., pril. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Šalamun, A., 2001. Poročilo odonatološke skupine. V: Gergeli, A. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000, str. 14–20, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Ljubljana.
Šalamun, A., 2001. Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 2001. Erjavecia, Ljubljana 12: 12–13.
Šalamun A. & M. Bedjanič, 2001. Študentski terenski dan v dolini Ličence pri Poljčanah. Erjavecia, Ljubljana 12: 5–8.

2000

Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne, flore, vegetacije in habitatov v Sračji dolini pri Črnučah (poročilo), str. 37–42, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 32–39, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 30–35, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Ljubečna (Celje-vzhod) za področje favne, flore in vegetacije ter habitatov (poročilo), str. 45–52, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M., F. Rebeušek & A. Šalamun, 2000. Inventarizacija Dravinjske doline med Zbelovim in Koritnim: Kačji pastirji (Odonata) in dnevni metulji (Rhopalocera). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].
Kotarac, M., V. Grobelnik, F. Rebeušek, A. Škvarč & R. Verovnik, 2000. Inventarizacija kačjih pastirjev in dnevnih metuljev na območju Ljubljanskega barja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Lešnik, A., B. Hutinec Janev, V. Petrović & K. Poboljšaj, 2000. Karstic ponds as net of water biotopes. Final Report. Report for The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 58 pp.
Lešnik, A., Z. Ciglič, V. Babij, A. Šalamun, G. Planinc & K. Poboljšaj, 2000. Kali – mreža vodnih biotopov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [zgibanka].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, B. Rozman & A. Šalamun, 2000. Poročilo o vplivih na okolje k ZN za območje urejanja ŠS3/3 – 2 Podutik za področje favne, flore in habitatnih tipov. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: IMOS GEA, Družba za okoljevarstveni inženiring, svetovanje in projektiranje d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, B. Rozman & A. Šalamun, 2000. PVO za izgradnjo deponije v gramoznici Jezera–Rakičan za področje favne, flore in vegetacije. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, B. Rozman & A. Šalamun, 2000. PVO za izgradnjo deponije v gramoznici Ob kanalu za področje habitatnih tipov, flore in favne. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: Rumeni kamnjak Sympetrum flaveolum. Erjavecia, Ljubljana 9: 22, 23.
Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: Stasiti kamenjak Sympetrum depressiusculum. Erjavecia, Ljubljana 9: 22–23.
Šalamun, A., 2000. Poročilo odonatološke skupine. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99, str. 23–26, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Šalamun, A., 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000. Erjavecia, Ljubljana 10: 11–12.
Šalamun, A., 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci ’99. Erjavecia, Ljubljana 9: 9–10.

1999

Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji širšega območja ob reki Dravi. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97, str. 31–37, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev širšega območja ob reki Dravi med Ptujem in Središčem ob Dravi, severovzhodna Slovenija (Insecta: Odonata). Natura Sloveniae, Ljubljana 1(1): 45–70.
Kotarac, M., 1999. Popis kačjih pastirjev v glinokopih Rova in Mengeš. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča na Ljubljanici od Fužin do Kašlja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča V Produ. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubjana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) za območje VS 6/1 in VP 6/2. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter favne v Žejni dolini pri Logatcu, str. 26–32, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne načrtovanega Krajinskega parka Šmarna gora (poročilo), str. 21–25, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne na Ponikvah pri Preserju pod Krimom, str. 24–28, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci – flora, favna in habitati (poročilo), str. 32–38, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za ureditev gramoznice Hrastje-Mota: favna, flora in habitati (poročilo), str. 26–31, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., N. Budihna, V. Grobelnik, M. Jakopič, N. Jogan, M. Kotarac, A. Lešnik, S. Pleško & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].

1998

Kotarac, M., 1998. Avtocesta na odseku Lenart-Cogetinci. Ekspertno mnenje za področje varstva narave Kačji pastirji (Odonata). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 5 str. [Naročnik: DARS, Ljubljana].
Poboljšaj, K., I. Sivec, T. Trilar, N. Budihna, N. Jogan, M. Kotarac & M. Povž, 1998. Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Vipava–Selo. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Kotarac & M. Kaligarič, 1998. PVO za dograditev dvopasovnice Izola–Jagodje: Favna, flora, vegetacija in biotopi. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 7 str., pril. [Naročnik: Acer d.o.o., Celje].

1997

Kotarac, M., 1997. Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom [Atlas of the dragonflies (Odonata) of Slovenia with the Red Data List]. Atlas faunae et florae Sloveniae 1. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 205 str.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 19–32, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Leskovar, I., K. Poboljšaj & M. Kotarac, 1997. Strokovne osnove za obnovo kala v Divčih. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. [Naročnik: ZVKND Nova Gorica, Nova Gorica].
Pirnat, A., M. Bedjanič, A. Šalamun & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) Gorenjske (SZ Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 61–76, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., N. Budihna, N. Jogan, M. Kotarac, M. Povž, I. Sivec & T. Trilar, 1997. Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Vipava-Selo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 10 str.
Šalamun, A., 1997. Kačji pastirji (Odonata) Škocjanskega zatoka in okolice. Falco, Koper 11: 35–40.
Šalamun, A., 1997. Naravoslovni izlet ob reki Dragonji. Erjavecia, Ljubljana 4: 5–7 (1997).
Šalamun, A., 1997. Pomladni društveni tabor Savinjska dolina '97. Erjavecia, Ljubljana 4: 7–8.
Šalamun, A., 1997. Poročilo odonatološke skupine. V: Planinc, G. (ur.), Bilten, str. 14–16, Klub mladih raziskovalcev, Koper.
Šalamun, A., 1997. Poročilo z Raziskovalnega tabora študentov biologije Podgrad '96. Erjavecia, Ljubljana 3: 5–6 (1997).
Šalamun, A., 1997. Preliminarne meritve in opazovanja populacije sredozemskega lesketnika (Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935) (Odonata; Corduliidae). Individualna naloga pri predmetu Ekologija živali. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 12 str.
Šalamun, A., 1997. Raziskave biologije sredozemskega lesketnika Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 v Sloveniji (Anisoptera: Corduliidae). Erjavecia, Ljubljana 6: 24–25.
Šalamun, A., A. Pirnat, M. Bedjanič & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) jugozahodne Slovenije. V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 55–74, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 1997. Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki 'Finzi' Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste). Exuviae, Ljubljana 4(1): 4–10.

1996

Kotarac, M., A. Pirnat, A. Šalamun & M. Bedjanič, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) širšega območja Kozjanskega (V Slovenija). V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kozje '95, str. 37–49, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1996. Dragonfly records from the Dravograd area, northern Slovenia (Odonata). Opuscula zoologica fluminensia 144: 1–9.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). Exuviae, Ljubljana 2(1): 1–9 (1995).
Poboljšaj, K., D. Šere, M. Kotarac & A. Sovinc, 1996. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), ptičev (Aves) in kačjih pastirjev (Odonata), ter ureditveni pogoji pri izvedbi zasipanja gramoznice B v Bizoviku. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 24 str., pril.

1995

Sivec, I., T. Trilar, K. Poboljšaj, B. Horvat, M. Kotarac & D. Zabric, 1995. Inventarizacija favne reke Soče. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 52 str. [Naročnik: ZVNKD Nova Gorica, Nova Gorica].