Bibliografija zaposlenih v CKFF(19)

Mehkužci (školjke)

2020

Govedič, M., 2020. Navadni škržek (Unio crassus) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., digitalne priloge.
Govedič, M., 2020. Navadni škržek (Unio crassus) v območju Natura 2000 Volčeke (SI3000213). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge.

2019

Govedič, M. & T. Bizjak Govedič, 2019. The distribution of Microcondylaea bonellii (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 21(1): 5–20.
Marrone, F., G. Nardi, S. Cianfanelli, M. Govedič, S. A. Barra, M. Arculeo & M. Bodon, 2019. Diversity and taxonomy of the genus Unio Philipsson in Italy, with the designation of a neotype for Unio elongatulus C. Pfeiffer (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Zootaxa 4545 (3): 339–374.

2018

Bizjak Govedič, T. & M. Govedič, 2018. First record of the invasive Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 17–23.

2017

Govedič, M., 2017. Kdaj je kitajska brezzobka prišla v Slovenijo? Svet ptic, Ljubljana (4): 53.
Govedič, M., 2017. Kdaj so kitajsko brezzobko zanesli v Slovenijo? Trdoživ, Ljubljana 6(2): 9–10.
Govedič, M., 2017. Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Govedič, M. & A. Lešnik, 2017. Projekt Ujemite naravo! Zeleni tolmuni Krke, Glasilo RD Novo mesto, Novo mesto 35: 27–28.
Govedič, M., A. Lešnik & I. Miličić, 2017. Projekt Ujemite naravo!: Zbirka podatkov je vse bogatejša. Ribič, Ljubljana 76(4): 93–95.
Lešnik, A. & M. Govedič, 2017. Vabilo k sodelovanju: Ujemite naravo! Trdoživ, Ljubljana 6(1): 56–58.

2016

Furman, Z., M. Govedič, B. Ivanek, M. Kotarac, A. Lešnik & I. Miličić, 2016. Zbiranje podatkov v projektu Ujemite naravo! Ribič, Ljubljana 75(11): 326–328.
Govedič, M., M. Žaberl, A. Lešnik, Z. Furman, I. Miličić & M. Kotarac, 2016. Začetek projekta Ujemite naravo! Ribič, Ljubljana 75(10): 292–294.
Govedič, M., P. Valič, Z. Furman, I. Miličić, A. Lešnik & M. Žaberl, 2016. Ujemite naravo! Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]

2014

Govedič, M., & P. Presetnik, 2014. Školjke (Bivalvia: Unionidae) v reki Voglajni. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 88–96, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

2012

Klenovšek, D., M. Govedič & M. Vaupotič, 2012. Record of the China mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 35–37.

2011

Govedič, M., M. Cipot, G. Lipovšek, B. Skaberne, R. Slapnik, M. Sopotnik, A. Šalamun, B. Trčak, M. Vamberger & J. Valentinčič, 2011. Inventarizacija flore in favne (dvoživke, ribe, kačji pastirji, mehkužci, močvirska sklednica) v izbranih vodnih virih na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].

2009

Vaupotič, M. & M. Govedič, 2009. Razširjenost navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus Philippson, 1788) na Goričkem (SV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 11(2): 27–38.

2008

Poboljšaj, K., M. Govedič, M. Hönigsfeld Adamič, M. Jakopič, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, P. Presetnik, F. Rebeušek, R. Slapnik, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe obvoznice Škofljica na varovana območja (Natura 2000 območji SPA SI5000014 Ljubljansko barje in SCI SI3000271 Ljubljansko barje. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: GEATEH d.o.o., Ljubljana].