Bibliografija zaposlenih v CKFF(1599)

xxx

2024

Josić, D., E. Çoraman, I. Waurick, S. Franzenburg, L. Ancillotto, B. Bajić, I. Budinski, C. Dietz, T. Görföl, S. I. Hayden Bofill, P. Presetnik, D. Russo, M. Spada, V. Zrnčić, M. P. K. Blom & F. Mayer, 2024. Cryptic hybridization between the ancient lineages of Natterer's bat (Myotis nattereri). Molecular Ecology, 00, e17411. [https://doi.org/10.1111/mec.17411]
Presetnik, P., 2024. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2023 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2023]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

2023

Bedjanič, M., A. Šalamun & D. Vinko, 2023. O kačjih pastirjih reke Drave. Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 313–323, 436.
Bizjak Govedič, T., M. Govedič & D. Vinko, 2023. Mnenje udeležencev o BioBlitz Slovenija. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 25–26.
Černe, D., P. Hostnik, I. Toplak, P. Presetnik, J. Maurer-Wernig & U. Kuhar, 2023. Discovery of a novel bat lyssavirus in a Longfingered bat (Myotis capaccinii) from Slovenia. PLoS Negl Trop Dis 17(6): 12 pp, e0011420. [https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011420]
Denoël, M., B. R. Schmidt, R. Fonters, G. Hansbauer, A. Johanet, J. Kühnis, K. Poboljsaj, S. Schweiger & N. Sillero, 2023. Quantifying rarity of intraspecific diversity at multiple spatial scales by combining fine-grain citizen-based data across national boundaries, Biological Conservation 280 (2023). [https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.109937]
Erbida, N., M. Billqvist & O. Nadeina, 2023. Anlägg trädgårdsdamm för trollsländor. Mosaik: Medlemsblad för trollsländeföreningen 2(23): 31–51.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Dan za Savinjo 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Drobtinice in ocvirki: Dve novi najdbi dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 38: 79–80.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Slovensko odonatološko društvo na dogodkih in delavnicah 2023. Erjavecia, Ljubljana 38: 88–91.
Govedič, M., 2023. O dravskih ribah in njihovem življenjskem prostoru od Maribora do Središča ob Dravi. Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 295–304, 435.
Govedič, M., Bedjanič, M., Šalamun A. & A. Vrezec, 2023. Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., XLVII, digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ljubljana].
Govedič, M. & G. Lipovšek, 2023. Inventarizacija močvirske sklednice (Emys orbicularis) v območju Natura 2000 Temenica (SI3000049). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str. [Naročnik: ATAR d.o.o., Brusnice.]
Govedič, M., K. Vukotić. & A. Šalamun, 2023. Monitoring raka koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2022 in 2023. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., P. Presetnik & D. Vinko, 2023. Koliko vrst živi v Sloveniji? Partnerstvo za varstvo narave. E-bilten projekta LIFE NarcIS. ARSO, Ljubljana 2023/2(6): 40–42.
Kostevc, M., M. Guček & M. Govedič, 2023. Drevesne vrste slovenskih gozdov v sistemu NarcIS Partnerstvo za varstvo narave. E-bilten projekta LIFE NarcIS. ARSO, Ljubljana 2023/2(6): 42–43.
Lešnik, A., K. Poboljšaj & N. Osojnik, 2023. Ocena stanja dvoživk ter ocena velikosti populacije hribskega urha (Bombina variegata) in velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Menina (SI3000261). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 92 str., VI, digitalne priloge. [Naročnik: ZRSVN, Ljubljana.]
Lešnik, A., K. Poboljšaj & N. Osojnik, 2023. Poročilo o začasnem odlovu dvoživk iz kalov na območju izbranih planin v okviru projekta VrH Julijcev. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled.]
Lipovec, M. & N. Erbida, 2023. Pisani akrobati v Mariboru 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Osojnik, N. & A. Lešnik, 2023. Dvoživke ob reki Dravi. Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 305–312, 435.
Pavlovič, E., A. Zamolo & P. Presetnik, 2023. Short radiotelemetry study of foraging habitats of Pipistrellus kuhlii in Central Slovenia. 2nd International Bat Research Online Symposium 2023: Daily and seasonal movements of bats (24th–25th January 2023). Book of abstracts. Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, pp. 46.
Pirnat, A., Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2023. Iz zaprašenega odonatološkega podstrešja: Poročilo skupine za kačje pastirje na Mladinskem biološkem raziskovalnem taboru Trebnje '97. Erjavecia, Ljubljana 38: 63–71.
Presetnik, P., 2023. Čiščenje netopirskega gvana s podstrešja cerkve v Cerkljah. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 72.
Presetnik, P., 2023. Glej, mračnik! 2016–2023 – tako blizu, pa tako daleč. Glej, netopir! Ljubljana 20(1): 22–25.
Presetnik, P., 2023. Illustrissimo et Cereberrimo Viro Domina Domina Carolo Lennaeo. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 17.
Presetnik, P., 2023. Jama Konasnica na Dražgoški gori. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 38–46.
Presetnik, P., 2023. Joannes Antonius Scopoli (1723–1788) o netopirjih. Glej, netopir! Ljubljana 20(1): 72–73.
Presetnik, P., 2023. Netopir, vampir, grof Drakula – obrekovanje, zalezovanje, velika tatvina, skrunitev trupla, samovoljnost, umor, genocid – ni važno, samo da je zgodba napeta! Glej, netopir! Ljubljana 20(1): 44–49.
Presetnik, P., 2023. Poročilo o delu skupine za netopirje in malo za vidro. V: Presetnik, P. (ured.), 2023. Raziskovalni tabor študentov biologije Gorenja vas 2020, str. 86–91, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2023. Poročilo o delu skupine za netopirje in občasno za ostale sesalce. V: Presetnik, P. (ured.), 2023. Raziskovalni tabor študentov biologije, Predoslje 2017, str. 78–85, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2023. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2022 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2022]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2023. Strokovna podlaga za netopirje za območje OPPN Pod Pohorjem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: Vodno gospodarski biro d.o.o.].
Presetnik, P., 2023. Strokovno mnenje glede ohranjanja dostopnosti Vidove jame pri Kozini za netopirje. Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: GODINA d.o.o., Kozina].
Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, 2023. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Četrto delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2023. Foraging habitats of Rhinolophus ferrumequinum and Myotis capaccinii roosting in Škocjanske Caves (Škocjan, Slovenia). 2nd International Bat Research Online Symposium 2023: Daily and seasonal movements of bats (24th–25th January 2023). Book of abstracts. Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, pp. 47.
Presetnik, P., A. Zamolo, S. Grgurevič & A. Šalamun, 2023. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 212 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P. & B. Wieser, 2023. Monitoring of selected summer roosts and additional survey of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site “Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll” and its vicinity (Austria) in 2022–2023. Final report. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju, Slovenia. 18 pp. [ordered by: Verein Lebende Erde im Vulkanland, Stainz/Straden].
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2023. Rezultati akcije "BioJuriš" – Vojsko 2023. Glej, netopir! Ljubljana 20(1): 14–17.
Presetnik, P., M. Petrič, M. Čuk & M. Vogrin, 2023. Potrditev planinskega močerada Salamandra atra (Laurenti, 1768) na slovenski strani Gorjancev. Natura Sloveniae, Ljubljana 25(1): 49–50.
Presetnik, P., M. Podgorelec & J. Kotnik, 2023. Kaj vemo o netopirjih v posebnem ohranitvenem območju Drava? Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 346–353, 437.
Presetnik, P. & S. Grgurevič, 2023. Pregled netopirnic na območju doline Glinščice. Poročilo za leto 2023. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & S. Zidar, 2023. Določevalni ključ za prepoznavanje naših podkovnjakov. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 30–36.
Presetnik, P. (ured.), 2023. Raziskovalni tabor študentov biologije Gorenja vas 2020, Društvo študentov biologije, Ljubljana, 108 str.
Presetnik, P. (ured.), 2023. Raziskovalni tabor študentov biologije, Predoslje 2017, Društvo študentov biologije, Ljubljana, 88 str.
Rakar, B., B. Zakšek & V. Zakšek, 2023. Ovipozicijske preference in larvalni razvoj svetlinovega veščca (Proserpinus proserpina) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok [Oviposition and larval preferences of the Willowherb Hawkmoth (Proserpinus proserpina) in Škocjanski zatok nature reserve]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 19, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Šalamun, A. 2023. Popis stanja koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju. Faza 2: Popis končnega stanja in ocena uspešnosti izvedenih ukrepov na izbranih območjih. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice.]
Šalamun, A. & D. Vinko, 2023. BioBlitz Slovenija 2023 – Vojsko. Erjavecia, Ljubljana 38: 52–54.
Šalamun, A., D. Vinko & M. Bedjanič, 2023. Stanje dristavičnega spreletavca (Leucorrhinia pectoralis) (Odonata: Libellulidae) v Sloveniji [Status of the Yellow-Spotted Whiteface (Leucorrhinia pectoralis) (Odonata: Libellulidae) in Slovenia]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 24, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Šalamun A., N. Kogovšek & M. Govedič, 2023. Ureditev podatkov rastlinskih in živalskih vrst na območju Mestne občine Ljubljana in delih Ljubljanskega barja (sklop 1). Tehnično poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str, digitalne priloge [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Šturm, L., Sevilleja, G. C., R. Verovnik, & B. Zakšek, 2023. Dnevni metulji Slovenije 2, Nadaljevalni določevalni ključ. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Šturm, L., Sevilleja, G. C., R. Verovnik, & B. Zakšek, 2023. Slovenian Butterlies 2, Field Guide for butterfly identification. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Vereš, K., L. Kostadinovski, A. Kržič, M. Senič, P. Gabrovšek, Ž. Fišer, T. Čelik, B. Vreš, B. Zakšek, K. Vukotić, S. Zupan, M. Lužnik & J. Jugovic, 2023. Upad populacije barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) na s požarom prizadetem območju na Krasu [Estimate of the population decline of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) on the area affected by fire in Karst]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 22, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Vinko, D., M. Bedjanič, A. Šalamun, A. Tratnik, G. De Knijf, M. Billqvist, R. van Grunsven, F. Prunier, P. Kogovšek, M. Bahor, N. Erbida, A. Kozina, N. Šabeder, N. Tivadar, M. Plut & R. Havliček, 2023. Ohranjanje biodiverzitete je naša kulturna in družbena dolžnost: stanje poznavanja in izzivi varstva favne kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije [Biodiversity conservation is our cultural and social duty: the state of knowledge of the Odonata fauna of Slovenia and the challenges of its protection]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 23, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Vinko, D., N. Kirbiš & M. Govedič, 2023. BioBlitz Slovenija 2023 - Vojsko. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 25.
Vinko, D., Šabeder, N., Bahor, M., Tratnik, A., Dobovišek, M., Kovačič, S., Vadnjal, D., & A. Šalamun, 2023. Drobtinice in ocvirki: Najdbe ciklamnega telovnikarja Trithemis annulata v letu 2023, prvič tudi v Slovenski Istri. Erjavecia, Ljubljana 38: 72–78.
Zakšek, B., 2023. Metulji in podnebne spremembe. Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 12–15.
Zakšek, B., 2023. RAZNOŽIVO - prvi festival biotske raznovrstosti v Ljubljani. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 57.
Zakšek, B., 2023. Redna letna skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 54.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2023. Inventarizacija in strokovno mnenje za metulje na območju predvidenega DPN za VE Paški Kozjak. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2023. Raziskava razširjenosti travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) v JV delu Krajinskega parka Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2023. Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) v okolici Iga v letu 2023. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2023. Inventarizacija in strokovno mnenje za metulje na območju predvidenega DPN za Sončno elektrarno Zlatoličje - Formin. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 29 str., digitalne priloge. [Naročnik: HSE Invest d.o.o., Maribor].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2023. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 126 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2023. 15 let monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v Sloveniji [15 years of monitoring of habitats directive butterfly and moth species in Slovenia]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 18, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2023. Stanje izbranih vrst metuljev v Sloveniji - rezultati 15-letnega spremljanja. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 18–20.
Zamolo, A., 2023. Dvoživke in plazilci v kmetijski krajini. Svet ptic, Ljubljana 29(1): 20–21.
Zamolo, A., 2023. Izven terenske beležke. Trdoživ, Ljubljana 12(1): 22–23.
Zamolo, A., 2023. Ste opazili netopirje?. Jamar 14(19): 111.
Zamolo, A., N. Kirbiš & M. Vamberger, 2023. Skrivno življenje plazilcev ob reki Dravi. Proteus, Ljubljana 85(6/7/8/9): 324–333, 436.

2022

Bedjanič, M., A. Šalamun & D. Vinko, 2022. Drobtinice in ocvirki: Prva najdba dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis na Dolenjskem ter dodatna opazovanja vrste iz drugih koncev Slovenije. Erjavecia, Ljubljana 37: 125–131.
Čelik, T., B. Zakšek, N. Kogovšek, K. Vukotić & S. Gomboc, 2022. Popis dnevnih metuljev na donorskih in recipientskih površinah projekta LIFE for seeds (LIFE20 NAT/SI/000253). Poročilo za leto 2022. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 29 str., 6 (12) digitalnih prilog.
Erbida, N., 2022. Including data on dragonflies (Odonata) into a common Nature Conservation Information System in Slovenia – challenges and opportunities. In: Vinko, D. & M. Bedjanič (Eds.), Book of abstracts, ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology (Kamnik, Slovenia 27-30 June 2022, p. 72, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Erbida, N., 2022. Kačji pastirji na našem vrtu – vr(s)tna mlaka. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana, 45 str.
Erbida, N., 2022. Mavrični junaki naše občine – kačji pastirji. Erjavecia, Ljubljana 37: 133–135.
Erbida, N., 2022. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 45–50, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Govedič, M., 2022. Opredelitev prisotnosti in stanja populacije raka koščenca (Austropotamobius pallipes) v Parku Škocjanske jame z vplivnim območjem pri projektu ENGREEN. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Govedič, M., 2022. Ugotavljanje prisotnosti tujerodnih vrst potočnih rakov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje 2022. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice.]
Govedič, M., K. Vukotić & G. Lipovšek, 2022. Izlov okrasne gizdavke (Trachemys scripta) iz opuščenih glinokopov Šentlenart, Lotosovega ribnika v Šmarjeških toplicah, kala v vasi Golek, Gornjega kala in kala Kršelivec. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., pril. [Naročnik: Zavod republike Slovenije za varstvo narave].
Govedič M., T. Bizjak Govedič, A. Pajtnar & G. Torkar, 2022. Great cormorants Phalacrocorax carbo in the Subalpine Soča River system, Slovenia: the possible effect of avian predators in a sensitive biogeographic region for fish. Ardea 109(3): 395-415.
Grgurevič, S., E. Pavlovič & P. Presetnik, 2022. Sodelovanje pri popisu netopirjev v rezervatu Nietoperek na Poljskem. Glej, netopir! Ljubljana 19(1): 27–29.
Jež, M. & B. Zakšek, 2022. Nočni metulji Haloz in Donačke gore. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 287-294, 360.
Kraševec, R., P. Muhič & P. Presetnik, 2022. Določevalni ključ: Stopinje izbranih vrst glodavcev, zajcev in ježev. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 20–25.
Lešnik, A. & A. Šalamun, 2022. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in kačjih pastirjev (Odonata) na območju gramoznice Reteče. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Občina Škofja Loka, Škofja Loka].
Lešnik, A. & M. Govedič, 2022. Spremljanje velikosti populacije rjavih žab (Rana sp.) v izbranih dolinah KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str, digitalne priloge. [Naročnik: JP VOKA Snaga d.o.o., Ljubljana].
Lešnik, A., M. Govedič & N. Osojnik, 2022. Popis velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) v območju Natura 2000 Drava (SI3000220) s predlogi ukrepov za izboljšanje habitata. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80 str., IV, digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Lešnik, A., N. Osojnik, K. Poboljšaj, A. Zamolo & M. Govedič, 2022. Popis velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) na izbranih območjih Triglavskega narodnega parka v letih 2021 in 2022. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 125 str., VI, digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled.]
Mori, N. & A. Šalamun, 2022. An updated checklist of the extant freshwater ostracods (Podocopida, Ostracoda, Crustacea) of Slovenia. Natura Sloveniae 24(2): 5-18.
Mulaomerović, J., A. Bajraktarević, M. Husanović, O. Matović, B. Pejić, E. Pavlovič, M. Mlakar Medved & P. Presetnik, 2022. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa i drugi nalazi šišmiša u Bosni i Hercegovini, zima 2021/22. Hypsugo 7(1): 29–41.
Osojnik, N., A. Lešnik, K. Poboljšaj & M. Govedič, 2022. LIFE Integrated Project for Enhanced Management of Natura 2000 in Slovenia – An expert basis for Amphibian Conservation in two selected Natura 2000 sites. V: Crnobrnja-Isailović J., T. Vukov, T. Vučić & L. Tomović (ur.), Program and book of abstract, 21st European Congress of Herpetology, str. 63, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, Belgrade.
Pavlovič, E., S. Grgurevič & P. Presetnik, 2022. Nekaj o raziskovanju netopirjev v Mestni občini Ljubljana v času covid-19. Glej, netopir! Ljubljana 19(1): 35–41.
Pekolj, A., A. Zamolo, A. Lešnik, P. Presetnik, E. Pavlovič, T. Delić & M. Zagmajster, 2022. Surface amphibians in caves of Slovenia – overview of findings and their conservation importance. V: Crnobrnja-Isailović J., T. Vukov, T. Vučić & L. Tomović (ur.), Program and book of abstract, 21st European Congress of Herpetology, str. 77, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, Belgrade.
Podgorelec, M., P. Presetnik, J. Kotnik & A. Zamolo, 2022. Netopirji - škržabci - v Halozah. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 327–340, 361–362.
Presetnik, P., 2022. Ali Ibn Ebi Talib - Prilika 154 - O osupljivem stvarstvu netopirja (شافخلا ةقلخ عيدب اهيف ركذي (مالسلا هيلع) هل ةبطخ نمو). Glej, netopir! Ljubljana 19(1): 50–51.
Presetnik, P., 2022. Barbastella barbastellus u Sloveniji (razširjenje, skloništa, trendi populacija) / Barbastella barbastellus in Slovenia (distribution, roosts, population trends). Barbastella regionalni susret. Program. 21.–23. 10. 2022. Sarajevo – Kladanj. Centar za krš i speleologiju, Sarajevo, str. 18.
Presetnik, P., 2022. Bat fauna of the Hrast lake (Glamoč, Bosnia and Herzegovina) in mid-August 2021, as revealed by automatic ultrasound detector. Hypsugo, Sarajevo 7(2): 16–23.
Presetnik, P., 2022. Chiroptera, 26. 11. 2022, church St. Lenart, Bovec (Slovenia) / Chiroptera, 26. 11. 2022, cerkev sv. Lenarta, Bovec (Slovenija). Hypsugo, Sarajevo 7(2): 39–40.
Presetnik, P., 2022. Poročilo o delu skupine za netopirje in občasno ostale sesalce. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 95–98, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2022. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik P. (ur.). Ekosistemi Balkana 2017 – Skadrsko jezero (Črna Gora), str. 71–74. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2022. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2021 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2021]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2022. Raziskovalni tabor študentov biologije Dravograd 2016. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 5–7, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P. & A. Hudoklin, 2022. Tri desetletja zimskega spremljanja jamskih zatočišč netopirjev na Dolenjskem. Dolenjski kras, Novo mesto 8: 333–350.
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2022. Pregled netopirnic na območju doline Glinščice. Poročilo za leto 2022. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2022. Varstvo netopirjev v stavbah kulturne dediščine – zmanjševanje obremenjenosti z netopirskim gvanom. Pripravljalne aktivnosti in predhodne analize (akcija A.2). Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 57 str., digitalne priloge.
Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, 2022. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Drugo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo, M. Rajh & A. Šalamun, 2022. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Tretje delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 57 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2022. Rhinolophus hipposideros, 23. 4. 2022, Vjetrenica cave (Bosnia and Herzegovina) / Rhinolophus hipposideros, 23. 4. 2022, pećina Vjetrenica (Bosna i Hercegovina). Hypsugo 7(1): 51–52.
Presetnik, P., E. Pavlovič, I. Napotnik, S. Grgurevič, M. Hodžić & M. Mlakar Medved, 2022. Results of bat surveys during the student research camp “Ecosystems of Balkan – Stolac 2021” (Bosnia and Herzegovina). Hypsugo 7(1): 4–28.
Presetnik, P., E. Pavlovič & S. Grgurevič, 2022. Netopirji Krajinskega parka Lahinja, vključno z rezultati popisa akcije “BioJuriš” – Krajinski park Lahinja 2022. Glej, netopir! Ljubljana 19(1): 30–34.
Presetnik, P., E. Pavlovič & S. Grgurevič, 2022. Rezultati istraživanja faune šišmiša tijekom Istraživačkog kampa studenata biologije – Velika Polana 2022 (Slovenija) / Results of bat surveys from the Biology student research camp – Velika Polana 2022 (Slovenia). Barbastella regionalni susret. Program. 21.–23. 10. 2022. Sarajevo – Kladanj. Centar za krš i speleologiju, Sarajevo, str. 19.
Presetnik, P., E. Pavlovič, S. Grgurevič, B. Šestović & M. Radonjić, 2022. Rezultati istraživanja faune šišmiša tokom istraživačkog kampa studenata biologije “Ekosistemi Balkana – Herceg Novi 2022” (Crna gora) / Results of bat survey during biology students research camp “Ecosystems of Balkan – Herceg Novi 2022” (Montenegro). Barbastella regionalni susret. Program. 21.–23. 10. 2022. Sarajevo – Kladanj. Centar za krš i speleologiju, Sarajevo, str. 20.
Presetnik, P. & J. Maulaomerović, 2022. Sloboda, drugarstvo i rad! – Reportaža sa regionalnog susreta „BARBASTELLA. Hypsugo, Sarajevo 7(2): 27–30.
Presetnik, P. (ur.), 2022. Ekosistemi Balkana 2017 – Skadrsko jezero (Črna gora). Društvo študentov biologije, Ljubljana, 84 str.
Šalamun, A., 2022. BioBlitz 2022 – Krajinski park Lahinja. Erjavecia, Ljubljana 37: 106–108.
Šalamun, A. & A. Tratnik, 2022. Status and conservation of Coenagrion ornatum at Ljubljansko barje (Ljubljana Moor), Central Slovenia (Coenagrionidae, Odonata). In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 61, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Tomažič, A. & N. Erbida, 2022. Preliminarni rezultati raziskave stopnje preživetja modrega ploščca (Libellula depressa) na umetni mlaki. Erjavecia, Ljubljana 37: 102–106.
Vinko, D., A. Šalamun & M. Bedjanič, 2022. On the odonates, odonatology and odonatologists in Slovenia. In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 9-22, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., A. Šalamun, M. Kotarac & M. Bedjanič, 2022. Dragonfly fauna of Slovenia: current knowledge and detected changes from a 25-year perspective. In: D. Vinko & M. Bedjanič (Eds.), ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts, str. 67, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Vinko, D., B. Trčak & B. Zakšek, 2022. Klic k sodelovanju: Trdoživ potrebuje pomoč. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 49–50.
Vinko, D. & B. Zakšek, 2022. 15 let kodeksa etike terenskega biologa. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 30–33.
Vinko, D., M. Bedjanič, P. Kogovšek, A. Tratnik & A. Šalamun, 2022. Kačji pastirji in njihova ogroženost, tudi v luči podnebnih sprememb. Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 11–16.
Vinko, D., N. Kirbiš & A. Lešnik, 2022. BioBlitz Slovenija 2022 - Lahinja. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 52.
Vukotić, K. & B. Zakšek, 2022. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov 10.0. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(2): 48.
Zakšek, B., 2022. Evropske noči nočnih metuljev. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 52.
Zakšek, B., 2022. Franc Rebeušek. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 11(1): 22–26.
Zakšek, B., G. Bračko, N. Kogovšek, M. Govedič & V. Zakšek, 2022. First insight into host ant use of the scarce large blue Phengaris teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) in Ljubljansko barje (Central Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 24(2): 39-44.
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2022. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 92 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2022. Dnevni metulji Haloz. Proteus, Ljubljana 84(4/5/6/7): 280–286, 360.
Zamolo, A. & P. Presetnik, 2022. Prhutanje pod skupno streho. Naravoslovna solnica, Ljubljana 12(2): 35–37.

2021

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2021. Drobtinice in ocvirki: Še nekaj opazovanj dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis iz severovzhodne Slovenije. Erjavecia, Ljubljana 36: 103–107.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Barjanski okarček. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 93–98, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Črtasti medvedek. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 104–108, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Hromi volnoritec. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 99–103, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Kraški zmrzlikar. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 109–113, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Čelik, T., S. Gomboc, R. Verovnik & B. Zakšek, 2021. Travniški postavnež. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 88–92, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Erbida, N., 2021. Nova mlaka v Halozah. Erjavecia, Ljubljana 36: 98–99.
Erbida, N., 2021. Projekt Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka. Erjavecia, Ljubljana 36: 80–84.
Erbida, N., 2021. Zgodbe mokrišč. Erjavecia, Ljubljana 36: 76–78.
Erbida, N., K. Kamenik, T. Basle, A. Skledar, Ž. Tertinek, J. Kotnik & M. Podgorelec, 2021. Začetek revitalizacije obrežja Radvanjskega potoka. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 44–46.
Fišer, C., B. Mavrič, M. Govedič, A. Pekolj & M. Zagmajster, 2021. Checklist of amphipod crustaceans (Crustacea: Amphipoda) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 23(2): 5–24.
Gomboc, S. & B. Zakšek, 2021. Poročilo popisa nočnih metuljev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v letu 2021. Aricia, Stanislav Gomboc s.p., 33 str.
Govedič, M., 2021. Koščak (Austropotamobius torrentium) v območju Natura 2000 Kamniško-Savinjske Alpe (SI3000264). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge.
Govedič, M., 2021. Koščenec (Austropotamobius pallipes) v območju Natura 2000 Slovenska Istra (SI3000212). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge.
Govedič, M., 2021. Ugotavljanje prisotnosti tujerodnih vrst potočnih rakov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice.]
Govedič, M. & G. Lipovšek, 2021. Izlov tujerodnih želv iz opuščenih glinokopov Šentlenart, kamnoloma Veliki Nerajec in kala v vasi Golek. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Govedič, M., M. Bedjanič & A. Vrezec, 2021. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij invazivne tujerodne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) v letu 2021. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Husanović, M. & P. Presetnik, 2021. Pipistrellus nathusii, 30.9.2020, Mostar (Bosnia and Herzegovina) / Pipistrellus nathusii, 30. 9. 2020, Mostar (Bosna i Hercegovina). Hypsugo 6(1): 44–46.
Kogovšek, N., 2021. 5. Tradicionalni MetuLov dan. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 10(1): 51.
Kogovšek, N., 2021. Tudi leto 2021 je bilo aktivno z deteljinim modrinom. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 46–47.
Koren, T., D. Kulijer, K. Vukotić & F. Zhushi-Etemi, 2021. Contribution to the knowledge of the butterfly diversity (Lepidoptera: Papilionoidea) of Kosovo. Entomologist's Gazette 2: 119–129.
Lešnik, A., 2021. Hribski urh (Bombina variegata) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., digitalne priloge.
Lešnik, A., 2021. Hribski urh (Bombina variegata) v območju Natura 2000 Slovenska Istra (SI3000212). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 44 str., digitalne priloge.
Lešnik, A., 2021. Laška žaba (Rana latastei) v območju Natura 2000 Slovenska Istra (SI3000212). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str., digitalne priloge.
Lešnik, A., 2021. Veliki pupek (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Slovenska Istra (SI3000212). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str., digitalne priloge.
Lužnik, M. & K. Poboljšaj, 2021. Hribski urh. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 252–257, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Lužnik, M. & K. Poboljšaj, 2021. Veliki pupek. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 258–263, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Matthews, J., F. Claireau, J. Dekker, B. Karapandža, P. Presetnik & C. Roemer, 2021. The Impact on Bats of Traffic Infrastructure: EUROBATS Guidance. Conference poster, Infrastructure and Ecology Network Europe 2020.
Pavlovič, E., 2021. Prehranjevalni vzorci, dinamika in ekološke značilnosti porodniške kolonije belorobega netopirja (Pipistrellus kuhlii) v Krašnji. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, XII, 96 str.
Pavlovič, E., 2021. Skupina za netopirje. V: Tomažič, A. & B. Zakšek (ur.), Biološko-ekološki raziskovalni tabor (BERT), Gornji Petrovci 2017, str. 24–29, Društvo študentov naravoslovja, Maribor.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2021. Spomladanske selitve dvoživk na območju ureditve avtobusnega postajališča in križišča Zamušani na državni cesti G1-2, odsek št. 0250, od km 9,900 do km 10,300 v letu 2021 in predlog trajnih ukrepov za dvoživke. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge (shp) [Naročnik: Savaprojekt d. d., Krško].
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2021. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R3-679/1192 Radeče–Breg od km 2+000 do km 3+600 v letu 2020. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 93 str., digitalne priloge (shp) [Naročnik: PROJEKT d. d. Nova Gorica, Nova Gorica].
Presetnik, P., 2021. Boris Sket. Intervju. Trdoživ 10(2): 9–11.
Presetnik, P., 2021. Dva nova sesalca za Slovenijo - brkonosi (Myotis davidii) in resorepi netopir (M. crypticus). Trdoživ 10(2): 14–15.
Presetnik, P., 2021. Kam so šle vse pyrpogazhize, shkershabzi in mižkuti – sopomenke za netopirje v slovarjih od 16. do konca 19. stoletja. Glej, netopir! Ljubljana 18(1): 25–31.
Presetnik, P., 2021. Kazalniki uspeha društva do konca leta 2019, dejavnosti Komisije za kataster jam DZRJL med 2010 in 2019 ter novo registrirane jame v letu 2019. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 66–69.
Presetnik, P., 2021. Konasnica – 10 let po odkritju notranjih delov jame in 10 let obiskov jame. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 63.
Presetnik, P., 2021. Mali podkovnjaki (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letih 2018 in 2021. Končno poročilo. Naloga »Spremljanje učinkovitosti ukrepov in popis izbranih kulturnih spomenikov za netopirje na območju Natura 2000 Goričko«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Presetnik, P., 2021. Netopirji so v Bibliji omenjeni trikrat. DODATEK – Biblija ni ena, Biblij je več. Glej, netopir! Ljubljana 18(1): 32–33.
Presetnik, P., 2021. Netopirji. V: Bartol, M. (ur.), Mozaik življenja: Natura 2000 Kras, str. 205–235, Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2021. Noč netopirjev na Planinskem polju. Glej, netopir! Ljubljana 18(1): 39.
Presetnik, P., 2021. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2020 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2020]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2021. Poročilo o sodelovanju pri postavitvi netopirnic v dolini Glinščice. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.].
Presetnik, P., 2021. Razmnoževalni uspeh navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko v letih 2019–2021. Končno poročilo. Naloga »Spremljanje učinkovitosti ukrepov in popis izbranih kulturnih spomenikov za netopirje na območju Natura 2000 Goričko«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Presetnik, P., 2021. Tehnično poročilo o monitoringu netopirjev v dolini Glinščice v letu 2021. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2 str. [Naročnik: 2TDK, projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Bats in buildings of cultural heritage of the Republic of Slovenia. Book of abstracts XVth European bat research symposium, 4 – 7 May 2021, Turku, Fineland, pp. 107.
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Bats in buildings of cultural heritage of the Republic of Slovenia. XVth European bat research symposium, 4 – 7 May 2021, Turku, Fineland [poster]
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Myotis emarginatus, 11.6.2021, Škocjan Caves (Divača) / Myotis emarginatus, 11. 6. 2021, Škocjanske jame (Divača), Slovenia. Hypsugo 6(1): 55–56.
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Netopirji v stavbah kulturne dediščine: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str.
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Popisi netopirjev na območju doline Glinščice. Poročilo za leto 2021. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Pregled netopirnic na območju doline Glinščice. Poročilo za leto 2021. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Strokovno mnenje za varovanje netopirjev pri gradnji bazne postaje KR220 Stara Fužina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Andrej Goršič, s.p., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2021. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., digitalne priloge. [Naročnik: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2021. Ugotavljanje začetnega in končnega številčnega stanja ciljnih vrst netopirjev v Škocjanskih jamah. Končno poročilo. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str., priloge. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan].
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2021. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev. Končno poročilo. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2021. Letalne poti skupin netopirjev na območju Regijskega Parka Škocjanske jame ugotovljene z ultrazvočnimi popisi. Končno poročilo. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan.]
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2021. Survey of potential bat roosts in caves and churches in the Radensko polje Nature Park and its vicinity in the year 2020 with notes on amphibians found in the caves. Hypsugo 6(1): 4–14.
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2021. Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021 v projektu ZA KRAS. Zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 35 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., A. Zamolo, E. Pavlovič & A. Šalamun, 2021. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021, 2022 in 2023. Odkup podatkov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo, E. Pavlovič & A. Šalamun, 2021. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 59 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., E. Pavlovič, J. Mulaomerović, 2021. Plecotus auritus, 10. 9. 2021, Klokočevica cave (Bosnia and Herzegovina) / Plecotus auritus, 10. 9. 2021, pećina Klokočevica (Bosna i Hercegovina). Hypsugo 6(2): 46–47.
Presetnik, P., E. Pavlovič & S. Grgurevič, 2021. Netopirji okolice Slovenske vasi pri Pivki oz. rezultati popisa akcije “BioJuriš” – Petelinjsko jezero 2021. Glej, netopir! Ljubljana 18(1): 19–22.
Presetnik, P., S. Zidar, J. Gojznikar, S. Grgurevič, T. Knapič, L. Likozar, T. Meyer-Cords, E. Pavlovič, M. Podgorelec, M. Zagmajster & A. Zamolo, 2021. A review of Myotis brandtii and Myotis alcathoe records in Slovenia. Hypsugo 6(1): 28–43.
Šalamun, A., 2021. Dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., digitalne priloge.
Šalamun, A & M. Govedič, 2021. Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA: Obnova habitatov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju – poročilo o nadzoru in izlovu močvirskih sklednic in činkelj, 2019-2021. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.d., Ljubljana]
Tomažič, A. & B. Zakšek (ur.), 2021. Biološko-ekološki raziskovalni tabor (BERT), Gornji Petrovci 2017, Društvo študentov naravoslovja, Maribor, 46 str.
Vinko, D. & A. Šalamun, 2021. First record of Violet Dropwing Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) (Odonata: Libellulidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 23(2): 25–37.
Zakšek, B., 2021. Ocena stanja populacije in habitata močvirskega cekinčka (Lycaena dispar) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) na trasi obvoznice Lenart in ocena populacije temnega mravljiščarja na drugih lokacijah v občini Lenart. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Občina Lenart, Lenart].
Zakšek, B. & A. Lešnik, 2021. Imenitnost mejic. Zelena dežela, Ljubljana 169: 12.
Zakšek, B. & D. Vinko, 2021. Neenakopravna obravnava NVO s strani MOP - izkazovanje pogojev za status v javnem interesu. Trdoživ 10(2): 24–27.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Ocena stanja populacije in habitata močvirskega cekinčka (Lycaena dispar) v območju Natura 2000 Grad Brdo - Preddvor (SI3000219). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Mestna občina Kranj, Kranj].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Stanje populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po izvedenih ukrepih pogodbenega ali skrbniškega varstva v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Stanje populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po košnji ali obnovi v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2021. Stanje populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v letih 2018–2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2021. Larval habitat characteristics of eastern eggar Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 23(2): 49–63.
Zakšek, B., N. Kogovšek, G. Bračko & V. Zakšek, 2021. Študija gostiteljskih mravelj strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) in določitev ukrepov za nadaljnje upravljanje površin v okviru projekta Poljuba. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B. & P. Glogovčan, 2021. Deteljin modrin na savskih prodih - sedem let kasneje. Trdoživ, Ljubljana 10(1): 4–5
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2021. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, V., B. Zakšek, G. Bračko, M. Govedič & R. Verovnik, 2021. Local host ant usage of scarce large blue Phengaris teleius and dusky large blue P. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) at Goričko Nature Park (NE Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 23(1): 21–33.
Zamolo, A., M. Podgorelec & P. Presetnik, 2021. Netopirji Pohorja. Proteus, Ljubljana 83(2/3/4/5): 210–215, 241–242.

2020

Aulagnier, S. & P. Presetnik, 2020. Schreibers’ Bent-Winged Bat Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817). In: Hackländer, K. & F.E. Zachos, (Eds.) Handbook of the Mammals of Europe. Handbook of the Mammals of Europe. Springer, Cham. 26 pp. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-65038-8_48-1 (First Online: 28 July 2022)]
Blatnik, A. & P. Presetnik, 2020. Prvomajski tabor na Planini Zaprikraj. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 48–49.
Delić, T., M. Dobravc, B. Fajdiga, J. Laganis & P. Presetnik, 2020. Živo jamsko bogastvo - Prepoznajmo in ohranimo živali naših jam. Zavod RS za varstvo narave. 6 str. [zgibanka].
Erbida, N., 2020. Kačji pastirji Maribora v oddaji O živalih in ljudeh. Erjavecia, Ljubljana 35: 99–100.
Erbida, N., 2020. Vodna škarjica Stratiotes aloides v Savinjski dolini. Erjavecia, Ljubljana 35: 71–73.
Govedič, M., 2020. Navadni škržek (Unio crassus) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., digitalne priloge.
Govedič, M., 2020. Navadni škržek (Unio crassus) v območju Natura 2000 Volčeke (SI3000213). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge.
Govedič, M., 2020. Ribe celinskih voda. V: Pavšič, J., M. Gogala & A. Seliškar (ur.), Slovenska Istra, str. 343–346, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Govedič, M. & A. Šalamun, 2020. Inventarizacija in izdelava ekspertnega mnenja za odsek reke Save od Hrastnika do Zidanega Mosta – koščak (Austropotamobius torrentium) in kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana].
Govedič, M., G. Lipovšek, N. Kirbiš, T. Bizjak Govedič, M. Vamberger, 2020. Newly discovered vital population of the European pond turtle Emys orbicularis in Prilipe oxbow lakes (SE Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 22(1): 5–17.
Govedič, M., M. Bedjanič & A. Vrezec, 2020. Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 37 str., digitalne priloge [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Kogovšek, N., 2020. Metulji Mangartskega sedla. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 9(1): 54.
Kryštufek B., M. Govedič & F. Janžekovič, 2020. Glodavci in podnebne spremembe. Zelena dežela, Ljubljana 158: 12.
Lešnik, A., P. Presetnik, K. Poboljšaj & M. Govedič, 2020. Popis velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) na izbranih območjih Triglavskega narodnega parka v letu 2020. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 87 str., X, digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled.]
Mulaomerović, J., A. Dževlan, F. Čolpa, I. Napotnik, J. Pašić &. P. Presetnik, 2020. Nyctalus leisleri, 22. 4. 2016, Vrbaska river, Kozara mountain, 5. 7. 2019, Tušila village, Visočica mountain (Bosnia and Herzegovina) / Nyctalus leisleri, 22. 4. 2016, Vrbaska rijeka, Kozara planina, 5. 7. 2019, selo Tušila, Visočica planina (Bosna i Hercegovina). Hypsugo 5(1): 38–40.
Mulaomerović, J., M. Husanović & P. Presetnik, 2020. Vespertilio murinus, 26. 7. 2019, Nikoviči, Pivska planina mountain (Montenegro), 26. 7. 2019, Nikoviči, Pivska planina (Crna Gora). Hypsugo 5(1): 41–42.
Pavlovič, E., 2020. Novo nadomestno zatočišče za netopirje v Ljubljani. Glej, netopir! Ljubljana 17(1): 26–28.
Pavlovič, E., 2020. Results of bat survey during biology students research camp “Biology and Ecology Research Camp - Gornji Petrovci 2017” (Slovenia). Hypsugo 5(1): 4–13.
Pavlovič, E., 2020. Večer z netopirji za tabornike rodu Črni mrav. Glej, netopir! Ljubljana 17(1): 41.
Pavlovič, E., J. Gojznikar, N. Kosor, T. Knapič, M. Rajh & S. Zidar, 2020. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 5, Končno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 38 str., 24 prilog.
Pavlovič, E., N. Kosor, S. Zidar, S., T. Knapič, J. Gojznikar & M. Rajh, 2020. Projekt Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 5. Glej, netopir! Ljubljana 17(1): 5–14.
Pavlovič, E., Ž. Bombek, S. Grgurevič & M. Rajh, 2020. Results of bat surveys from the biology students research camp “Biology and Ecology Research Camp - Stari trg pri Ložu 2019” (Slovenia). Hypsugo 5(2): 14–32.
Poboljšaj, K., 2020. Dvoživke. V: Pavšič, J., M. Gogala & A. Seliškar (ur.), Slovenska Istra, str. 357–362, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2020. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R3-694/1268 Velenje–Dobrteša vas od km 5+310 do km 6+700. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 60 str., digitalne priloge (xlsx, shp) [Naročnik: TNT Projektiranje in inženiring Tibor Krašovec s. p., Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Lešnik & A. Zamolo, 2020. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R3-642/1146 na odseku Borovnica–Breg od km 8+740 do 10+000. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80 str., digitalne priloge (xlsx, shp) [Naročnik: Občina Borovnica, Borovnica].
Presetnik, P., 2020. Bojte se ljudi, ne živali - notice ob pandemiji covida 19. Trdoživ, Ljubljana 9(1): 4–5.
Presetnik, P., 2020. Ljubezen gre skozi želodec ali zakaj so netopirji koristni? Trdoživ, Ljubljana 9(2): 6-7.
Presetnik, P., 2020. Netopirji so v Bibliji omenjeni trikrat. Glej, netopir! Ljubljana 17(1): 39–40.
Presetnik, P., 2020. Odstranjevanje gvana v zvoniku cerkve sv. Marjete v Planini v letu 2020. Naloga »KRAS.RE.VITA – Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 5 str. [Naročnik: Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna].
Presetnik, P., 2020. Poročilo o delu skupine za netopirje in občasno za ostale sesalce na raziskovalnem taboru študentov biologije Ivančna Gorica 2019. V: Bizjak, N. (ur.). Raziskovalni tabor študentov biologije Ivančna Gorica 2019, str. 106–110. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2020. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Balkana 2015 – Prespansko jezero (Makedonija), str. 64–71. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2020. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Tivadar, N. & P. Presetnik (ur.). Ekosistemi Balkana 2018 – Prizren (Kosovo), str. 50–55. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2020. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2019 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2019]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2020. Visokorasli, drzoviti in ostrega pogleda že 110 let – delovanje članov Društva za raziskovanje jam Ljubljana v luči zahtev Spomenice. Trdoživ, Ljubljana 9(2): 27-31.
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2020. Določitev prostorskih in ekoloških značilnosti prehranjevalnih habitatov izbranih vrst netopirjev. Vmesno poročilo za leto 2020. Naloga Vzpostavitev protokolov za popis netopirjev in popis njihovega stanja ohranjenosti v letih 2019, 2020 in 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2020. Hypsugo savii, 23. 9. 2020, wind turbine Razdrto (Slovenia) / Hypsugo savii, 23. 9. 2020, vetrna turbina Razdrto (Slovenija). Hypsugo 5(2): 67–68.
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2020. Poročilo o pregledu možnih kotišč in prezimovališč netopirjev ter izvedbi mreženja za ugotavljanje pestrosti na možnih pariščih in obvodnih habitatih na Radenskem polju. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 28 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod za turizem in promocijo “Turizem Grosuplje, OE Krajinski park Radensko polje, Grosuplje].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2020. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2020. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, 2020. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020. Četrto delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, 2020. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 191 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2020. Myotis mystacinus, 9. 8. 2019, Rhinolophus euryale, 18. 8. 2019, Škocjan Caves Regional Park, Divača (Slovenia) / Myotis mystacinus, 9. 8. 2019, Rhinolophus euryale, 18. 8. 2019, Regijski park Škocjanske jame, Divača (Slovenija). Hypsugo 5(1): 46–49.
Presetnik, P., A. Zamolo, E. Pavlovič, J. Kotnik & M. Podgorelec, 2020. Barbastella barbastellus, 23.1.2019, 26.1.2020, cave Huda luknja pri Gornjem Doliču, Mislinja (Slovenia) / Barbastella barbastellus, 23. 1. 2019, 26. 1. 2020, Huda luknja pri Gornjem Doliču, Mislinja (Slovenija). Hypsugo 5(1): 50–52.
Presetnik, P. & B. Wieser, 2020. Monitoring of selected summer roosts and additional survey of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site “Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll” and its vicinity (Austria) in 2019–2020. Finalreport for years 2019-2020. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju, Slovenia. 32 pp. [ordered by: Verein Lebende Erde im Vulkanland, Stainz/Straden].
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2020. Rezultati popisa netopirjev med akcijo "BioJuriš" - Žejna dolina 2020. Glej, netopir! Ljubljana 17(1): 18–20.
Presetnik, P. (ur.), 2020. Ekosistemi Balkana 2015 – Prespansko jezero (Makedonija). Društvo študentov biologije, Ljubljana, 80 str.
Rexhepi, B. & P. Presetnik (ur.), 2020. Ekosistemi Balkana 2014 – Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina). Društvo študentov biologije, Ljubljana. 80 str.
Seidlova, V., J. Zukal, J. Brichta, N. Anisimov, G. Apoznański, H. Bandouchova, T. Bartonička, H. Berková, A. D. Botvinkin, T. Heger, H. Dundarova, T. Kokurewicz, P. Linhart, O. L. Orlov, V. Piacek, P. Presetnik, A. Shumkina, M. P. Tiunov, F. Treml & J. Pikula, 2020. Active surveillance for antibodies confirms circulation of lyssaviruses in Palearctic bats. BMC Vet Res 16, 482. [https://doi.org/10.1186/s12917-020-02702-y]
Sevilleja, G. C., L. Šturm, R. Verovnik & B. Zakšek, 2020. Dnevni metulji Slovenije 1, Osnovni določevalni ključ. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Sevilleja, G. C., R. Verovnik, L. Šturm & B. Zakšek, 2020. Slovenian Butterflies 1, Field Guide for butterfly identification. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Smolej, T., S. Žerjav, I. Kos, A. Majić Skrbinšek & U. Belaj, 2020. Preprečevanje nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali in ukrepi v okviru projekta LIFE lynx. Lovec, Ljubljana 103(6): 284–287.
Šalamun, A., 2020. Kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) v območju Natura 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge.
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 2020. Drobtinice in ocvirki: Najdbe koščičnega škratca Coenagrion ornatum v Natura 2000 območju Ličenca pri Poljčanah. Erjavecia, Ljubljana 35: 84–88.
Tivadar, N. & P. Presetnik (ur.), 2020. Ekosistemi Balkana 2018 – Prizren (Kosovo). Društvo študentov biologije, Ljubljana, 80 str.
Tratnik, A., Vinko, D., Kulijer, D., Đukić, A., Krelj, N., Veverica, E., Plut, M., Gavrilović, Z., Miljević, I., Kulić, L., Gajić, M., Erbida, N., Tivadar, N. & T. Koren, 2020. Medkoronsko povezovanje balkanskih odonatologov – Mini BOOM 2020. Erjavecia, Ljubljana 35: 39–51.
Vinko, D. & A. Šalamun, 2020. BioBlitz Slovenija 2020 – Žejna dolina. Erjavecia, Ljubljana 35: 66–70.
Vinko, D., A. Šalamun, A. Tratnik, N. Erbida, A. Pirnat, M. Bahor, D. Kablar, P. Kogovšek, N. Šramel, M. Hostnik, N. Krelj, N. Šabeder, N. Tivadar, J. Snoj & M. Bedjanič, 2020. Favna kačjih pastirjev (Odonata) naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 22(2): 5–28.
Vinko, D., A. Šalamun & M. Bedjanič, 2020. Kačji pastirji. V: Pavšič, J., M. Gogala & A. Seliškar (ur.), Slovenska Istra, str. 195–214, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Vinko, D., Tratnik, A. & A. Šalamun, 2020. Šest desetletij odonatoloških raziskav na Jelovici. Erjavecia, Ljubljana 35: 51–66.
Vukotić, K., 2020. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Tivadar, N. & P. Presetnik (ur.). Ekosistemi Balkana 2018 – Prizren (Kosovo), str. 23–29. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2020. DPOMS ima novo vodstvo. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 9(1): 56.
Zakšek, B., 2020. Hromi volnoritec (Eriogaster catax) v območju Natura 2000 Slovenska Istra (SI3000212). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge.
Zakšek, B., 2020. Jesenski nočni teren na savskih prodih. Društvene novice. Trdoživ 9(2): 52.
Zakšek, B., 2020. Strašničin (Phengaris teleius) in temni mravljiščar (P. nausithous) v območju Natura 2000 Volčeke (SI3000213). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge.
Zakšek, B., 2020. Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Končno poročilo. Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2020. Analiza stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2020. Končna ocena stanja populacije strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na projektnem območju projekta PoLJUBA na Ljubljanskem barju v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2020. Ocena stanja populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območju Stržene luže v letih 2018, 2019 in 2020. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2020. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2020. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 109 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, V. & B. Zakšek, 2020. The study of selected butterflies and moths (Lepidoptera) within the natural reserve Val Rosandra – Dolina Glinščice. Final report. Biotechnical Faculty, Ljubljana. 17 str.

2019

Bandelj, P., T. Knapič, J. Rousseau, M. Podgorelec, P. Presetnik, M. Vengust, J. S. Weese, 2019. Clostridioides difficile in bat guano. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 65: 144–147.
Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 23 str. [brošura]
Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]
Budinski, I., V. M. Jovanović, B. Pejić, J. Blagojević, M. Rajičić, M. Paunović, P. Presetnik & M. Vujošević, 2019. Mitochondrial phylogeography of the Mediterranean horseshoe bat on the Balkan Peninsula. Arch Biol Sci. 71(4): 767–774.
Çoraman, E., C. Dietz, E. Hempel, A. Gazaryan, E. Levin, P. Presetnik, M. Zagmajster, F. Mayer, 2019. Reticulate Evolutionary History of a Western Palaearctic Bat Complex Explained by Multiple mtDNA Introgressions in Secondary Contacts. J. Biogeogr. 00: 1–12. [doi: 10.1111/jbi.13509]
Crnobrnja-Isailović, J., D. Cogalniceanu, M. Denoël, G. F. Ficetola, T. Gent, A. Maletzky, R. Manenti, C. Miaud, I. M.-Solano, K. Poboljšaj, R. Rannap, B. Schmidt, U. Schulte, K. Sotiropoulos, M. Stöck, N. Üzüm, J. Vörös, J. Wilkinson & J. Luedtke, 2019. Reassessment of red list status of european amphibians. In: Ficetola, G. F. et. al. XX European Congress of Herpetology, Milan, 2–6 September 2019. Program and Abstracts., p. 203, S.E.H., Milano.
Erbida, N., 2019. 24 ur z reko Muro 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 61–62.
Erbida, N., 2019. Kačji pastirji Mestne občine Maribor. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 30–31.
Erbida, N., 2019. Poletna opazovanja v naravi: Za terenske sladokusce: Koščični škratec (Coenagrion ornatum). Svet ptic, Ljubljana 25(2): 33.
Erbida, N., 2019. SODelovanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Erjavecia, Ljubljana 34: 62–63.
Govedič, M., 2019. Odvisnost menkove drsti od mrzle zimske vode. Ribič, Ljubljana 78(1–2): 9–10.
Govedič, M., 2019. Ugotavljanje prisotnosti tujerodnih vrst potočnih rakov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice.]
Govedič, M., A. Lešnik & G. Lipovšek, 2019. Izlov tujerodnih želv iz Lotosovega ribnika v Šmarjeških Toplicah. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Govedič, M., G. Lipovšek, N. Kirbiš, M. Vamberger & A. Lešnik, 2019. Inventarizacija in popis želv v mrtvici Prilipe. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Savaprojekt d.d., Krško].
Govedič, M. & T. Bizjak Govedič, 2019. The distribution of Microcondylaea bonellii (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 21(1): 5–20.
Gürün, K., A. Furman, J. Juste, M. J. Ramos Pereira, J. M. Palmeirim, S. J. Puechmaille, P. Hulva, P. Presetnik, D. Hamidovć, Carlos Ibáñez, A. Karataş, B. Allegrini, P. Georgiakakis, D. Scaravelli, M. Uhrin, H. Nicolaou, M. R. Abi-Said, Z. L. Nagy, S. Gazaryan & R. Bilgin, 2019. A continent-scale study of the social structure and phylogeography of the bent-wing bat, Miniopterus schreibersii (Mammalia: Chiroptera), using new microsatellite data. Journal of Mammalogy, XX(X):1–14, 2019 [doi:10.1093/jmammal/gyz153]
Kogovšek, N., 2019. Decembrsko druženje DPOMS ob ogledu in določanju fotografij metuljev. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 46.
Krivec, N., N. Kosor, T. Knapič, E. Pavlovič & S. Zidar, 2019. Projekt Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 4. Glej, netopir! Ljubljana 16(1): 5–12.
Krivec, N., N. Kosor, T. Knapič, E. Pavlovič & S. Zidar, 2019. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 4, Končno poročilo, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 49 str., 25 prilog.
Lešnik, A., K. Poboljšaj & M. Govedič, 2019. Popis stanja velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str., X, digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park, Bled].
Lešnik, A. & P. Presetnik, 2019. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za izboljšanje habitata. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 98 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Locatelli A. L., S. Ciuti, P. Presetnik, R. Toffoli, E. Teeling, 2019. Long-term monitoring of the effects of weather and marking techniques on body condition in the Kuhl’s pipistrelle bat, Pipistrellus kuhlii. Acta Chiropterologica 21(1): 87–102.
Malačič, K., M. Govedič & M. Cipot, 2019. Potrditev razmnoževanja plavčka Rana arvalis na Goričkem (SV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 21(2): 29–30.
Marrone, F., G. Nardi, S. Cianfanelli, M. Govedič, S. A. Barra, M. Arculeo & M. Bodon, 2019. Diversity and taxonomy of the genus Unio Philipsson in Italy, with the designation of a neotype for Unio elongatulus C. Pfeiffer (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Zootaxa 4545 (3): 339–374.
Osojnik, N., 2019. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014, str. 65–70, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Pavlovič, E., B. Pejić & J. Bogosavljević, 2019. Results of bat survey during biology students research camp “Ecosystems of Balkan - Bela Crkva 2019” (Serbia). Hypsugo, 4(2): 21–36.
Pekolj, A., A. Bolčina, A. Zamolo & A. Žagar, 2019. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Pekolj, A., A. Zamolo, K. Poboljšaj, K. Drašler, G. Lipovšek, M. Vek, A. Bolčina & A. Žagar, 2019. Conservation of moor frog (Rana arvalis) and european pond turtle (Emys orbicularis) habitatas in the Ljubljana Moors, Slovenia. In: Ficetola, G. F. et. al. XX European Congress of Herpetology, Milan, 2–6 September 2019. Program and Abstracts., p. 226, S.E.H., Milano.
Poboljšaj, K., 2019. Amphibians & roads - In pursuit of the common objectives. In: Ficetola, G. F. et. al. XX European Congress of Herpetology, Milan, 2–6 September 2019. Program and Abstracts., p. 46, S.E.H., Milano.
Poboljšaj, K., A. Sedej & M. Uhliř, 2019. Strokovne podlage za izdelavo navodil in tehničnih specifikacij za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem cestnem omrežju. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 143 str., pril. [Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Zamolo, 2019. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R2–439/1305 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak med km 0.990 in km 3.000. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 58 str. [Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo].
Presetnik, P., 2019. Chiroptera, 1. – 2. 5. 2019, Zaprikraj mountain pasture and the surrounding area (Kobarid), Slovenia / Chiroptera, 1. – 2. 5. 2019, okolica Planine Zaprikraj (Kobarid), Slovenija, Hypsugo 4(2): 43–44.
Presetnik, P., 2019. Koliko je bilo mračnikov na nebu leta 2018 in 2019?. Glej, netopir! Ljubljana 16(1): 27–28.
Presetnik, P., 2019. Monitoring of selected summer roosts and additional survey of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site “Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll” and its vicinity (Austria) in 2019–2020. Intermediate report for year 2019. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju, Slovenia. 15 pp. [ordered by: Verein Lebende Erde im Vulkanland, Stainz/Straden].
Presetnik, P., 2019. Novo registrirane jame in katastrsko gradivo prejeto v letih 2017 in 2018. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 64–65.
Presetnik, P., 2019. Odmev na članek jamarska nesreča pri raziskovanju Brezna pri Medvedovi konti jeseni 1960 oz. Spomine obujaj, vendar se v kataster pomujaj!. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 23–24.
Presetnik, P., 2019. Planinski in gorski netopirji pri nas - Dom v Kamniški Bistrici. Glej, netopir! Ljubljana 16(1): 55.
Presetnik, P., 2019. Poročilo o delu skupine za netopirje, ježe in občasno ostale sesalce. V: Bizjak, N. & P. Presetnik (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Marezige 2018, str. 88–92. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2019. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014, str. 89–93, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2019. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2018 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2018]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2019. Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko. Vmesno poročilo za leto 2019. Naloga »Spremljanje učinkovitosti ukrepov in popis izbranih kulturnih spomenikov za netopirje na območju Natura 2000 Goričko«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Presetnik, P., 2019. Predlog dopolnitev in sprememb vodenja preglednice osnovnih podatkov o jamah. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 67–71.
Presetnik, P., 2019. Predlog terminskega plana izvajanja popisov in monitoringa netopirjev v dolini Glinščice. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.].
Presetnik, P., 2019. V imenu ljudstva – ljudska znanost. Trdoživ 8(1): 10.
Presetnik, P., 2019. Zbrana bibliografija častnega člana Tomaža Planine. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 22–23.
Presetnik, P. & A. Šalamun, 2019. First records of the European free-tailed bat Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 21(1): 47–53.
Presetnik, P. & A. Šalamun, 2019. Poročilo o popisu netopirjev na izbranih EUP Malija in Korte. Naloga »Popis zavarovanih oziroma ogroženih živalskih vrst za potrebe Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Izola – sklop netopirji«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Občina Izola, Izola].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2019. Popisi netopirjev na območju doline Glinščice. Poročilo za leto 2019. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2019. Poročilo o popisu možnih drevesnih zatočišč netopirjev na trasi dostopnih cest v dolini Glinščice in predlog omilitvenih ukrepov. Naloga »Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper – sklop: Popisi in monitoring netopirjev«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2019. Svetovanje in namestitev netopirnic za izvršitev zahtev iz Okoljevarstvenega soglasja za Magno Steyr d.o.o. – Obrat Hoče. Naročnik: Magna Steyr d.o.o. - Obrat Hoče, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str., pril.
Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, 2019. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020. Drugo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo, D. Lenarčič & A. Šalamun, 2019. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020. Tretje delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 66 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo & E. Pavlovič, 2019. Plecotus macrobullaris & Plecotus austriacus, 5. 2. 2019, cave Erjavčeva jama (Luče), Slovenia. Hypsugo 4(1): 56–58.
Presetnik, P., C. Mayaud & M. Blatnik, 2018. Nyctalus noctula, 22. 8. 2018, cave Planinska jama, Slovenia [Nyctalus noctula, 22. 8. 2018, Planinska jama, Slovenija]. Hypsugo 3(2): 31–33.
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2019. Eptesicus nilssonii, 28. 12. 2019, underground fortification Mirin (Zabiče), Slovenia / Eptesicus nilssonii, 28. 12. 2019, podzemna utrdba Mirin (Zabiče), Slovenija. Hypsugo 4(2): 45–47.
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2019. First records of bats in the area of natural value "Vir – potok" at the village Vir pri Stični (Slovenia). Hypsugo 4(2): 37–42.
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2019. Netopirji severnega dela Loške doline oz. rezultati popisa akcije “BioJuriš” – Podcerkev 2019. Glej, netopir! Ljubljana 16(1): 20–23.
Presetnik, P., J. Mulaomerović, M. Husanović, T. Dervović, M. Hodžić & I. Napotnik, 2019. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini, zima 2018./19. Hypsugo 4(1): 15–28.
Presetnik, P., N. Kirbiš & M. Medved Mlakar, 2018. Myotis bechsteinii glued on flypapers, 17. 6. 2018, Grajena (Ptuj), 7. 9. 2018, Grabrovec (Metlika), 28. 9. 2018, Podkraj (Velike Lašče), Slovenia [Myotis bechsteinii prilepljen na pasti za mrčes, 17. 6. 2018, Grajena (Ptuj), 7. 9. 2018, Grabrovec (Metlika), 28. 9. 2018, Podkraj (Velike Lašče), Slovenija. Hypsugo 3(2): 28–30.
Presetnik, P. (ur.), 2019. Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 100 str.
Rutnik, K., Kraševec, R., K. Vukotić & L. L. Zamuda, 2019. Antikitera – ornitološka postaja sredi Egejskega morja. Svet ptic, Ljubljana 25(1): 12–15.
Sillero, N., K. Poboljšaj, A. Lešnik & A. Šalamun, 2019. Influence of Landscape Factors on Amphibian Roadkills at the National Level. Diversity, Basel 11(1): 15 str. (13) [doi:10.3390/d11010013]
Šalamun, A., 2019. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., digitalne priloge. [Naročnik: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.].
Šalamun, A., 2019. Popis kačjih pastirjev (Odonata) v regijskem parku Škocjanske jame in okolici v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Šalamun, A., A. Tratnik & M. Bedjanič, 2019. Drobtinice in ocvirki: Opazovanja dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v letu 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 78–83.
Šalamun, A. & M. Govedič, 2019. Popis stanja koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju. Faza 1: Popis izhodiščnega stanja s predlogom ukrepov na izbranih območjih. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Theou, P., F. Gashi, E. Pavlovič & P. Presetnik, 2019. First survey of bridges as potential bat roosts in Kosovo. Hypsugo 4(1): 4–14.
Vek, M., M. Turk, N. Kirbiš, K. Poboljšaj, G. Aljančič, N. G. Cimerman & R. Kostanjšek, 2019. Pilot survey on the amphibian chytrid fungi in Slovenia. In: Ficetola, G. F. et. al. XX European Congress of Herpetology, Milan, 2–6 September 2019. Program and Abstracts., p. 203, S.E.H., Milano.
Vek, M., N. Kirbiš & A. Lešnik (ur.) / Vek, M., U. Dajčman, A. Pekolj, L. L. Zamuda, A. Bolčina, N. Osojnik & N. Kirbiš, 2019. Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju & Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 32 str.
Zakšek, B., 2019. Metuljarji v Omanu, 20. rojstni dan in skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 8(1): 49.
Zakšek, B., 2019. Nočni lov metuljev ali otvoritev terenske sezone. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 8(1): 52.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Analiza stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Določevalni ključ: Cekinčki Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 34–39.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Ocena stanja populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območju Stržene luže v letu 2019. Tretje delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2019. Stanje populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju Krajinskega parka Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2019. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2019. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 94 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Žagar, A., A. Zamolo, A. Pekolj & A. Bolčina, 2019. Prvo srečanje in terenski ogled zemljišč Herpetološkega društva. Trdoživ, Ljubljana 8(1): 19.

2018

Bizjak Govedič, T. & M. Govedič, 2018. First record of the invasive Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 17–23.
Bizjak Govedič, T. & M. Govedič, 2018. Nemški strojevec - nekoč značilna rastlina naših prodišč danes raste le še ob Soči. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 22–23.
Erbida, N. & A. Tomažič, 2018. Mini atlas kačjih pastirjev Mestne občine Maribora. Društvo študentov naravoslovja, Maribor. 52 str.
Gomboc, S. & B. Zakšek, 2018. Poročilo popisa nočnih metuljev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v letu 2018. Aricia, Stanislav Gomboc s.p., 31 str.
Gorički, Š., P. Presetnik, U. Prosenc-Zmrzljak, M. Blatnik, T. Gredar, B. Kogovšek, O. Koit, S. Strah, H. Bilandžija, B. Jalžić, G. Aljančič, R. Košir, C. Mayaud, D. Štebih, A. Hudoklin & W. Jeffery, 2018. Environmental DNA in subterranean biology update: from “Where?” to “How many?”. ARPHA Conference Abstracts 1: e29968. [https://doi.org/10.3897/aca.1.e29968]
Gorički, Š., P. Presetnik, U. Prosenc-Zmrzljak, T. Gredar, M. Blatnik, B. Kogovšek, O. Koit, C. Mayaud, S. Strah, B. Jalžić, G. Aljančič, D. Štebih, A. Hudoklin, R. Košir, 2018. Development of eDNA methods for monitoring two stygobiotic species of the Dinaric Karst, Proteus anguinus and Congeria jalzici, using digital PCR. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 47–50.
Govedič, M., 2018. Fotografski natečaj Zgodbe mejic. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 59.
Govedič, M., 2018. Kako s(m)o skuhali reko Savo. Ribič, Ljubljana 77(9): 246–250.
Govedič, M., 2018. MEJ-MO JIH! Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 50.
Govedič, M., 2018. Močvirski škarjar - pobeg, lov in uspešno skrivanje ubežnikov na počivališču Lopata. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 6–7.
Govedič, M., 2018. Opazovanja ob reki: Navadna nežice (Cobitis elongatoides). Svet ptic, Ljubljana 24(3): 36.
Govedič, M., 2018. Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Govedič, M., 2018. Zatoni Drave – ključna drstišča ščuke v Stari Dravi. Ribič, Ljubljana 77(4): 93–96.
Govedič, M. & A. Vrezec, 2018. Raziskava razširjenosti signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M. & I. Miličič, 2018. Ujemite naravo!: zbranih 10.000 fotografij. Ribič, Ljubljana 77(1–2): 6–9.
Govedič, M. & T. Friedrich, 2018. First review of recent records of sturgeons and paddlefishes (Acipenseriformes) in the Danube River basin in Slovenia. (EN) Prvi pregled recentnih podatkov o jesetrovkah (Acipenseriformes) iz donavskega porečja Slovenije. Natura Sloveniae, Ljubljana 20(2): 5–16.
Kogovšek, N., 2018. 2. tradicionalni MetuLov dan. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 53.
Kogovšek, N., 2018. Deteljinemu modrinu vsako leto pomagamo očistiti dom. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 48.
Kogovšek, N., 2018. Foto sprehod po letu 2018. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 54.
Kogovšek, N., 2018. Metulji Armenije in Gruzije ter skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 48.
Kogovšek, N., 2018. Metulji naših vrtov. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 47.
Kogovšek, N., 2018. V Belo krajino iskat gosenice. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 50.
Kogovšek, N. & B. Zakšek, 2018. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionoidea) v Parku Škocjanske jame v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Kosor, N., J. Gojznikar, T. Knapič, N. Krivec, E. Pavlovič & S. Zidar, 2018. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 3, Končno poročilo, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 49 str., 118 prilog.
Kosor, N., N. Krivec, E. Pavlovič, J. Gojznikar, T. Knapič & S. Zidar, 2018. Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 3. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 5–11.
Lehnert, L. S., S. Kramer-Schadt, T. Teige, U. Hoffmeister, A. Popa-Lissenau, F. Bontadina, M. Ciechanowski, D. K. N. Dechmann, K. Kravachenko, P. Presetnik, M. Starrach, M. Straube, U. Zoephel & C. C. Voigt, 2018. Variability and repeatability of noctule bat migration in Central Europe: evidence for partial and differential migration. Proc. R. Soc. B 285. 20182174.
Lešnik, A., 2018. Mejice ne le za ptice. Svet ptic, Ljubljana 24(4): 18–20.
Lešnik, A., 2018. Življenje v mejicah. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 54.
Lešnik, A., 2018. Življenje v mejicah (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Mulaomerović, J., J. Pašić, M. Husanović, T. Dervović, M. Hodžić, S. Milanolo, I. Napotnik & P. Presetnik, 2018. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2017/18. Hypsugo 3(1): 13–26.
Mulaomerović, J. & P. Presetnik, 2018. Bibliografija radova o šišmišima Bosne i Hercegovine (1892.-2018.). Naš krš 38(51): 116–131.
Osojnik, N., 2018. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Presetnik P. (ur.). Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015, str. 64–70. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Osojnik, N. & A. Zamolo, 2018. Mokrišča in mejice korak od šole. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 55.
Pavlovič, E., 2018. Ekosistemi Balkana 2018 – Prizren, Kosovo. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 43–45.
Pavlovič, E., 2018. Radiotelemetrično spremljanje porodniške kolonije belorobih netopirjev (Pipistrellus kuhlii) v Krašnji. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 37–39.
Poboljšaj, K., 2018. Strokovne podlage za dolgoročno ohranjanje populacije in habitatov plavčka (Rana arvalis) v Mestnem logu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun & M. Kotarac, 2018. Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 95 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Šalamun, 2018. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R1-230/1380 Radenci–Vučja vas v Rihtarovcih od km 878,950 do km 1.745,670 v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Šalamun & M. Govedič, 2018. Spremljanje selitev dvoživk na cesti R2 405/1022 Famlje–Ribnica v letu 2018. Poročilo v okviru projekta ZA KRAS – OP20.01465 "Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 Kras". Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., 2018. 20 let Evropske oz. Mednarodne noči netopirjev v Sloveniji. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 19.
Presetnik, P., 2018. Bio24 – Rače 2018: Netopirji Krajinskega parka Rački ribniki - Požeg. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 32–36.
Presetnik, P., 2018. Izdelava popisa populacije netopirjev v stavbah, ki tvorijo kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig s predlogi potrebnih ukrepov pri izvajanju gradbenih posegov in rušitvenih del za zaščito netopirjev na tem območju: Sklop 3 – Poročilo o popisu populacije netopirjev leta 2018 in predlogi varstvenih ukrepov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana].
Presetnik, P., 2018. MEJ-MO JIH! – netopirsko udobje v senci in zavetrju mejic. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 6–7.
Presetnik, P., 2018. Netopirji, mlake in vile. Lovec, Ljubljana 101(10): 459–460.
Presetnik, P., 2018. Netopirji Planinske jame. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 20–24.
Presetnik, P., 2018. Novo registrirane jame in katastrsko gradivo, prejeto v letu 2016. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 49–50.
Presetnik, P., 2018. Odstranjevanje gvana v zvoniku cerkve sv. Marjete v Planini v letu 2018. Naloga »KRAS.RE.VITA – Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna].
Presetnik, P., 2018. Pipistrellus pipistrelus/pygmaeus, in diet of Tyto alba, Island Korčula, Croatia. Hypsugo 3(1): 41–44.
Presetnik, P., 2018. Poročilo o delu skupine za netopirje in občasno ostale sesalce. V: Presetnik P. (ur.). Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015, str. 93–96. Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2018. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Rače 2013, str. 89–93, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2018. Poročilo o malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letu 2018. Naloga »Spremljanje učinkovitosti ukrepov in popis izbranih kulturnih spomenikov za netopirje na območju Natura 2000 Goričko«, projekt »Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem (Gorička krajina). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Presetnik, P., 2018. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2017 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2017]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2018. Poročilo o pregledu možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja. Naloga "Spremljanje učinkovitosti ukrepov in popis izbranih kulturnih spomenikov za netopirje na območju Natura 2000 Goričko". Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Presetnik, P., 2018. Pregled stanja že izvedenih ureditev preletnih odprtin, poročilo o stanju kotišč in prisotnosti netopirjev na sedmih cerkvah, ki niso vključene v državni monitoring na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 28 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Presetnik, P., 2018. TWINGO LJ P7-63T, 20. 4. 2000 – 25. 4. 2018. Glej, netopir! Ljubljana 15(1): 52–53.
Presetnik, P., A. Šalamun, A. Zamolo & A. Lešnik, 2018. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 42 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P. & A. Zamolo, 2018. Myotis alcathoe, M. brandtii, M. mystacinus, 23.8.2017, river Reka in the vicinity of the water pump house Draga, Slovenia. Hypsugo 3(1): 38–40.
Presetnik, P., H. Dundarova, W. Fiedler, F. Gashi, L. Hoxha, E. Pavlovič, P. Théou, 2018. A start of systematic bat survey of Kosovo? In: Mulaomerović J. & S. Milanolo: Regional symposium “Conservation status of bats In the central Europe and western Balkan”, Sarajevo, 31. 5. – 1. 6. 2018. Bat ringing – first training, Bijambare, 2. – 3. 6. 2018. Program and book of abstract, p. 27, Center for karst and speleology, Sarajevo.
Presetnik, P., T. Kranjc & J. Košutnik, 2018. V letih 2016 in 2017 smo očistili štiri jame na Kočevskem. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 45–47.
Presetnik, P. (ur.), 2018. Raziskovalni tabor študentov biologije – Dragatuš 2015. Društvo študentov biologije. Ljubljana, 100 str.
Presetnik, P. (ur.), 2018. Raziskovalni tabor študentov biologije Rače 2013. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 96 str.
Smolej, T., 2018. Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do rjavega medveda. Magistrsko delo. Študij biološkega izobraževanja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 71 str.
Smolej, T., 2018. Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov (Lynx lynx) z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring populacije risa. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 93 str.
Šalamun, A., & D. Vinko, 2018. BioBlitz Slovenija - Rače 2018. Erjavecia, Ljubljana 33: 38–42.
Šalamun, A., D. Vinko, M. Bahor & M. Bedjanič, 2018. Nova dognanja o razširjenosti koščičnega škratca Coenagrion ornatum (Odonata) v Sloveniji. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 30, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Tratnik, A., D. Vinko, A. Šalamun, M. Bahor & N. Erbida, 2018. International Activities in the 25th Year of Slovene Dragonflies Society. In: K. Holušová (Ed.), Book of Abstracts, ECOO 2018, 5th European Congress on Odonatology (9-12th July 2018, Brno, Czech Republic), p. 40, Mendel University in Brno, Mendel University Press, Brno.
Vinko, D., A. Tratnik, M. Bahor, N. Erbida, A. Pirnat & A. Šalamun, 2018. Popis kačjih pastirjev (Odonata) na območju naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu. Poročilo. Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana. 29 str., 3 priloge.
Vinko, D. & N. Erbida, 2018. Četrt stoletja Slovenskega odonatološkega društva. Proteus, Ljubljana 80(10): 468–475, 478–479.
Vrezec, A., Š. Ambrožič, A. Kapla, D. Tome, P. Presetnik & B. Zakšek, 2018. Strokovne podlage za novelacijo odloka za območje Grajskega griča z vplivnim območjem. Končno poročilo. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. 110 str.
Zakšek, B., 2018. Fotografski natečaj: Biseri savskih prodov. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 53.
Zakšek, B., 2018. Opraševalci in rastline na 3. GeoBioBlitzu. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 52.
Zakšek, B., 2018. Osebna izkaznica: Hromi volnoritec (Eriogaster catax). Trdoživ, Ljubljana 7(2): 56.
Zakšek, B., 2018. Skrivno življenje repkarjev. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 4–5.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Analiza stanja temnega (Phengaris nausithous) in strašničinega mravljiščarja (P. teleius) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Izhodiščna ocena stanja populacije strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na projektnem območju projekta PoLJUBA na Ljubljanskem barju v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Ocena stanja populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) na območju Stržene luže v letu 2018. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad].
Zakšek, B., N. Kogovšek, A. Šalamun, M. Govedič, 2018. Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 2000 v letu 2018. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, A. Šalamun & M. Govedič, 2018. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 100 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B., V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič & R. Verovnik, 2018. Medsezonska nihanja populacij rdečega apolona (Parnassius apollo) (Lepidoptera: Papilionidae) v Posočju. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 36, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Zakšek, B., Ž. Fišer, V. Zakšek & R. Verovnik, 2018. The downfall of Large Blues in Slovenia: reasons and lessons learned. In: Butterfly Conservation, Programe & Abstracts, 8th International Symposium The Ecology and Conservation of Butterflies and Moths (Friday 6 April to Sunday 8 April 2018), p.15, Southampton University, Southampton.
Zakšek, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2018. Metulji naših vrtov. Društvo za proučevanje in ohranjenje metuljev Slovenije, Ljubljana. 32 str.
Zakšek, V., B. Zakšek, Ž. Fišer & R. Verovnik, 2018. Stanje populacij mravljiščarjev v severovzhodni Sloveniji: desetletje spremljanja upada. V: Podlesnik, J. & V. Klokočovnik (ur.), 2018. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija (Maribor, 21. in 22. september 2018), str. 37, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor.
Zamolo, A., 2018. Sledenje navadnim netopirjem od kotišča do prehranjevališč. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 41–43.
Zamolo, A., A. Pekolj & Š. Borko, 2018. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju, Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana. 9 str.
Zamolo, A., K. Drašler & A. Žagar, 2018. Varstvo habitata plavčka in močvirske sklednice na Ljubljanskem barju - epilog izkopa mlak. Trdoživ, Ljubljana 7(2): 11.
Zamolo, A., N. Osojnik & A. Žagar, 2018. Vloga mejic v kmetijski krajini. Zelena dežela, Ljubljana 149: 8.
Zamolo, A., P. Presetnik & H. Potočnik, 2018. First study of foraging patterns and habitat use of the Greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in Slovenia In: Mulaomerović J. & S. Milanolo: Regional symposium "Conservation status of bats In the central Europe and western Balkan", Sarajevo, 31. 5.–1. 6. 2018. Bat ringing – first training, Bijambare, 2.–3. 6. 2018. Program and book of abstract, p. 31, Center for karst and speleology, Sarajevo.
Zamolo, A., Š. Borko, D. Škufca & T. Delić, 2018. Prilog k poznavanju podzemnih skloništa šišmiša (Chiroptera) na području Crne gore, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Hypsugo 3(1): 27–37.

2017

Bahor, M. & N. Erbida, 2017. 24 ur z reko Muro 2017: Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia, Ljubljana 32: 62–64.
Bedjanič, M., A. Šalamun, D. Vinko, M. Vrhovnik, A. Lešnik, A. Mihorič, & N. Erbida, 2017. Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 32: 69–75.
Bizjak, T. & M. Govedič, 2017. Rak trnavec – še en nezaželen prišlek v Sloveniji. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 28–29.
Borko, Š. & A. Zamolo, 2017. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Borko, Š., A. Zamolo, D. Vinko & A. Žagar, 2017. Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 32.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. 7th Balkan Odonatological Meeting (BOOM) – 2017 Slovenia. V: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 22(1): 18–20, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Erjavecia - Bulletin of Slovene Odonatological Society. In: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 21(1): 39, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Slovensko odonatološko društvo z vami že 25 let. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 30–31.
Govedič, M., 2017. First record of the spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in Slovenia – 300 km upstream from its known distribution in the Drava River. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 418(7): 1–5. [doi: 10.1051/kmae/2016039]
Govedič, M., 2017. Kapitalno zeleniko je mogoče zamenjati s pegunico. Ribič, Ljubljana 76(9): 251.
Govedič, M., 2017. Kdaj je kitajska brezzobka prišla v Slovenijo? Svet ptic, Ljubljana (4): 53.
Govedič, M., 2017. Kdaj so kitajsko brezzobko zanesli v Slovenijo? Trdoživ, Ljubljana 6(2): 9–10.
Govedič, M., 2017. Koliko rib je v naših vodah? Ribič, Ljubljana 76(6): 165.
Govedič, M., 2017. Trnavec – še en tujerodni potočni rak v Sloveniji. Ribič, Ljubljana 76(3): 47–49.
Govedič, M., 2017. Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Govedič, M., 2017. Zgodbe fotografij rib v kljunih ptic. Svet ptic, Ljubljana (4): 6–11.
Govedič, M. & A. Lešnik, 2017. Projekt Ujemite naravo! Zeleni tolmuni Krke, Glasilo RD Novo mesto, Novo mesto 35: 27–28.
Govedič, M. & A. Lešnik, 2017. Vpliv projektnih akcij projekta LIVEDRAVA na ribe. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80 str. [Naročnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana.]
Govedič, M., A. Lešnik & I. Miličić, 2017. Projekt Ujemite naravo!: Zbirka podatkov je vse bogatejša. Ribič, Ljubljana 76(4): 93–95.
Govedič, M., M. Bedjanič, T. Bizjak, F. Janžekovič, N. Kirbiš, M. Vogrin, M. Premzl, B. Bolta Skaberne, M. Sopotnik, B. Štumberger, M. Vernik & M. Cipot, 2017. Novi podatki o razširjenosti navadne česnovke Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) v Podravju (SV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 19(2): 63–70.
Husanović, M., J. Mulaomerović & P. Presetnik, 2017. Plecotus macrobullaris, 8. 11. 2016, cave Ponikva, Vareš, Bosnia and Herzegovina. Hypsugo 2(1): 52–54.
Juvan, S., T. Mišič, K. Poboljšaj, M. Govedič, M. Kotarac, Š. Ambrožič, A. Vrezec & A. Kapla, 2017. Naravovarstveno sprejemljiva izvedba prodnih zadrževalnikov na Trbonjski reki. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor. 20 str. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Kogovšek, N., 2017. Na lovu za hromim volnoritcem. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 48.
Kogovšek, N., 2017. Prvi tradicionalni MetuLov dan. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 40.
Kogovšek, N., 2017. V pričakovanju kraškega pavlinčka. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 43.
Kogovšek, N., 2017. Zmrzlikovanje v Hrastovljah. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 47.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2017. Pregled znanega števila vrst za nekatere skupine. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 39.
Lešnik, A., K. Poboljšaj, M. Cipot & P. Presetnik, 2017. Dvoživke Parka Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 414–422, 449.
Lešnik, A. & M. Govedič, 2017. Vabilo k sodelovanju: Ujemite naravo! Trdoživ, Ljubljana 6(1): 56–58.
Milanolo, S., J. Pašić, B. Karapandža, J. Mulaomerović & P. Presetnik, 2017. Novi nalazi golorepog šišmiša (Tadarida teniotis) u Bosni i Hercegovini i prateća zapažanja. Hypsugo 2(1): 42–45.
Mulaomerović, J., P. Presetnik, J. Pašić, 2017. The results of bat research in the Bijambare protected landscape during the year 2015-2017. Man and karst 2017. International scientific meeting. June 26th - 29th Zadar, Croatia. Abstracts and guidebook, p. 57, University of Zadar, Zadar.
Oražem, V., T. Smolej & I. Tomažič, 2017. Medved kot modelni organizem za pouk biologije: priročnik za učitelje. El. knjiga. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. [http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Priro%C4%8Dnik-zau%C4%8Ditelje-MEDVED-KOT-MODELNI-ORGANIZEM-ZA-POUKUBIOLOGIJE.pdf]
Poboljšaj, K., 2017. Pomladna opazovanja v naravi: Zelena krastača (Bufo viridis). Svet ptic, Ljubljana 23(1): 36.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2017. AC Draženci–MMP Gruškovje, I. etapa od km 0+000 do kom 7+260 – Monitoring dvoživk med gradnjo. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., B. Trčak, B. Zakšek, N. Kogovšek, P. Presetnik, A. Šalamun, Š. Ambrožič & A. Kapla, 2017. Strokovne podlage za naravo in varovana območja za »Pobudo za državni prostorski načrt za gradnjo polja vetrnih elektrarn Dolenja vas – inventarizacija območja (brez netopirjev in ptic)«. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. [Naročnik: WEB Windenergie AG].
Poboljšaj, K. & N. Kirbiš, 2017. Bolezni dvoživk. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 16–17.
Presetnik, P., 2017. BoY – navadni mračnik (Nyctalus noctula) – netopir let 2016 in 2017. Glej, netopir! Ljubljana 14(1): 25–26.
Presetnik, P., 2017. Čistilne akcije v stavbnih zatočiščih netopirjev med leti 2003 in 2017. Glej, netopir! Ljubljana 14(1): 11–16.
Presetnik, P., 2017. Izdelava popisa populacije netopirjev v stavbah, ki tvorijo kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig s predlogi potrebnih ukrepov pri izvajanju gradbenih posegov in rušitvenih del za zaščito netopirjev na tem območju: Sklop 1 - Poročilo o popisu netopirjev v stavbah, ki tvorijo kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana].
Presetnik, P., 2017. Izdelava popisa populacije netopirjev v stavbah, ki tvorijo kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig s predlogi potrebnih ukrepov pri izvajanju gradbenih posegov in rušitvenih del za zaščito netopirjev na tem območju: Sklop 2 - Predlogi varstvenih ukrepov za zaščito netopirjev, ki naj se upoštevajo v fazi projektiranja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana].
Presetnik, P., 2017. Natura v 24 urah – dolina Drage pri Igu 2017. Glej, netopir! Ljubljana 14(1): 48–50.
Presetnik, P., 2017. Netopirji v cerkvi sv. Urha v Leskovici. V: Razložnik, L. (ur.), Naših 500 pomladi pod varstvom sv. Urha : zbornik ob 500-letnici posvetitve župnijske cerkve sv. Urha v Leskovici, str. 139., Leskovica, Občina Gorenja vas - Poljane.
Presetnik, P., 2017. Opisi vrst. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 18–119, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2017. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Rome, T. (ur.), Ekosistemi Balkana 2013 – Črna gora, str. 17–23, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2017. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2016 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2016]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2017. Rezultati istraživanja faune šišmiša i ostalih sisara na VI. internacionalnom biološkom kampu “Stolac 2016” (Bosna i Hercegovina). Hypsugo 2(1): 17–26.
Presetnik, P., 2017. Rhinolophus hipposideros, 20. 7. 2016, Koprivna, Slovenia. Hypsugo 2(1): 49.
Presetnik, P., 2017. Sprehodi z netopirji po Parku Škocjanske jame. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 120–123, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2017. Uvod. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 11–17, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Presetnik, P., 2017. Visoka pestrost netopirjev v Parku Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 439–443, 449.
Presetnik, P., 2017. “Vooopa – kakšen netopir pa je to?”. Glej, netopir! Ljubljana 14(1): 55–56.
Presetnik, P., A. Šalamun & A. Lešnik, 2017. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017. Drugo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 39 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., A. Zamolo, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2017. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 189 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P. & E. Pavlovič, 2017. Chiroptera, 1. 5. 2017, Trebinje-Čvaljina-Zavala, Bosnia and Herzegovina [Chiroptera, 1. 5. 2017, Trebinje-Čvaljina-Zavala, Bosna i Hercegovina]. Hypsugo, Sarajevo 2(2): 59–60.
Presetnik, P., I. Budinski, M. Hodžić & J. Mulaomerović, 2017. Miniopterus schreibersii, migration: 7. 5. 2016, Petrovaradin (Serbia) – 19. 2. 2017, Dardagani-Zvornik (Bosnia and Herzegovina). Hypsugo 2(1): 50–51.
Presetnik, P., J. Mulaomerović, J. Pašić, M. Hodžić, I. Napotnik, S. Milanolo & M. Husanović, 2017. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2016/17. Hypsugo 2(1): 27–41.
Presetnik, P., K. Poboljšaj, V. Grobelnik, A. Šalamun, M. Jakopič & A. Lešnik, 2017. Strokovna podlaga za netopirje za območje predlagane »VE2 Dolenja vas«. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 90 str. [Naročnik: AAE d.o.o., Rečica ob Savinji].
Presetnik, P., M. Radonjić, E. Pavlovič, J. Gojznikar & M. Jovanović, 2017. Rezultati istraživanja faune slijepih miševa tokom istraživačkog kampa studenata biologije „Ekosistemi Balkana – Skadarsko jezero 2017” (Crna gora). Hypsugo, Sarajevo 2(2): 41–52.
Presetnik, P. & S. Šturm, 2017. Pomembnost spremljanja stanja netopirjev. V: Šturm, S. (ur.), Netopirji v Parku Škocjanske jame, str. 148–149, Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan.
Šalamun, A., 2017. Natura v 24 urah - BioBlitz Slovenija. Erjavecia, Ljubljana 32: 34–36.
Šalamun, A., 2017. Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija. Erjavecia, Ljubljana 32: 43–46.
Šalamun, A., 2017. Popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus). Trdoživ, Ljubljana 6(1): 55.
Trčak, B. & K. Poboljšaj, 2017. Ureditev nadomestnih habitatnih tipov na območju OPPN za območje zadrževalnika Brdnikova. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana].
Vamberger, M., G. Lipovšek, A. Šalamun, M. Cipot, U. Fritz & M. Govedič, 2017. Distribution and population size of the European pond turtle Emys orbicularis in Ljubljansko barje, Slovenia. Vertebrate Zoology, Senckenberg 67(2): 223–229.
Vinko, D., M. Bahor, N. Erbida, A. Tratnik & M. Hostnik, 2017. Koščični škratec v okviru Invazivk. Erjavecia, Ljubljana 32: 59–61.
Zakšek, B., 2017. 10 let Evropskih noči nočnih metuljev v Sloveniji in skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 45.
Zakšek, B., 2017. Kaj je novega pri deteljinem modrinu na savskih prodih?. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 23.
Zakšek, B., 2017. Metuljarji na obisku v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 6(1): 44.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2017. Ciljni popis strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2017. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Lasan & M. Govedič, 2017. Macromoth diversity in three different types of floodplain forests along the Mura River in Slovenia. In: Šašić M., J. Rota & I. Mihoci (Eds.), Book of Abstracts of the 20th European Congress of Lepidopterology (April 24th - April 30th 2017, Podgora, Croatia), p. 35, Croatian Natural History Museum, Zagreb.
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2017. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 102 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B. & T. Čelik, 2017. Dnevni metulji v Parku Škocjanske jame. Proteus, Ljubljana 79(7/8/9): 406–413, 448–449.
Zamolo, A., 2017. Prehranjevalni vzorci, raba prostora in ekološke značilnosti kotišča porodniške kolonije navadnega netopirja (Myotis myotis) v cerkvi na Spodnji Polskavi. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. XI, 84 str.

2016

Babić N., M. Nicević, K. Bego, K. Xinxo, Š. Goletić, I. Dočkal, D. Aleksić, K. Klašnja, A. Podrug, A. Aladžuz, P. Presetnik, 2016. Zabilješke o šišmišima u par pećina u okolici Stoca. In: Husanović M. & J. Mulaomerović (Eds.), Susret speleologa Bosne i Hercegovine, Konjuh – Javorje, 28.-30. 10. 2016. Knjižica sažetaka, Banovići – Sarajevo, pp. 5–6.
Bilgin, R., K. Gürün, H. Rebelo, S. J. Puechmaille, Ö. Maracı, P. Presetnik, P. Benda, P. Hulva, C. Ibáñez, D. Hamidović, N. Fressel, I. Horáček, A. Karataş, Ahmet Karataş, B. Allegrini, P. Georgiakakis, S. Gazaryan, Z. L. Nagy, M. Abi-Said, R. K. Lučan, T. Bartonička, H. Nicolaou, D. Scaravelli, B. Karapandža, M. Uhrin, M. Paunovič & J. Juste, 2016. Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modeling: A new paradigm for the recolonization of Europe? Molecular Phylogenetics and Evolution 99: 323–336.
Borko, Š. & A. Zamolo, 2016. Pozor! Plavček na mrestišču. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2016. Dvoživke ob reki Muri. Proteus, Ljubljana 78(6/7/8): 346–351, 381–382.
Dervović, I. & P. Presetnik, 2016. Prvi nalaz porodiljske kolonije malog potkovastog šišmiša (Rhinolophus hipposideros) u Bosni i Hercegovini. Hypsugo, Sarajevo 1(2): 49–52.
Erbida, N., 2016. Koščični škratec na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 9.
Erbida, N., 2016. Pisani akrobati Zelene prestolnice 2016. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 49–50.
Erbida, N., 2016. Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju. Magistrsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VII, 50 str.
Erbida, N., 2016. Raziskava populacijske dinamike koščičnega škratca Coenagrion ornatum na Ljubljanskem barju. Erjavecia, Ljubljana 31: 33–36.
Erbida, N., 2016. Raziskovalni tabor študentov biologije Dravograd 2016. Erjavecia, Ljubljana 31: 22–24.
Erbida, N., D. Vinko, N. Zaletelj & A. Pirnat, 2016. BIOBLITZ 2016 – Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia 31: 28–30.
Furman, Z., M. Govedič, B. Ivanek, M. Kotarac, A. Lešnik & I. Miličić, 2016. Zbiranje podatkov v projektu Ujemite naravo! Ribič, Ljubljana 75(11): 326–328.
Gomboc, S., B. Zakšek, N. Kogovšek & M. Jež, 2016. Metulji ob reki Muri. Proteus, Ljubljana 78(6/7/8): 322–330, 379–380.
Gomboc, S., G. M. Tarmann, A. Nahirnić, F. Rebeušek, B. Zakšek, B. Zadravec, R. Štanta, M. Zadrgal, N. Kogovšek, M. Lasan, S. Polak, H. Deutsch, J. Rekelj & P. Jakšić, 2016. A distributional overview on the Zygaenidae of Slovenia. In: Tarmann, G. M. , W. G. Tremewan & A. Spalding (Eds.), Abstracts of the XV International Symposium on Zygaenidae (11–18 September 2016, Mals, Italy), p. 18–19, Gerhard M. Tarmann and BGO Bürgergenossenschaft Obervinschgau, Mals/Malles, Vinschgau/Val Venosta, Südtirol/Alto Adige, Italy.
Gomboc, S., S. Polak & B. Zakšek, 2016. Določevalna delavnica ovničev Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 52–53.
Govedič, M., B. Trčak, B. Zakšek & P. Presetnik, 2016. Ocena stanja Natura 2000 habitatnih tipov in vrst (metulji, netopirji) v Regijskem parku Škocjanske jame. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Govedič, M., M. Vogrin, D. Bordjan, D. Bombek, D. Denac, T. Gregorc, F. Janžekovič, N. Kirbiš & M. Vamberger, 2016. New data on distribution of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region (NE Slovenia). Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 77–82.
Govedič, M., M. Žaberl, A. Lešnik, Z. Furman, I. Miličić & M. Kotarac, 2016. Začetek projekta Ujemite naravo! Ribič, Ljubljana 75(10): 292–294.
Govedič, M., P. Valič, Z. Furman, I. Miličić, A. Lešnik & M. Žaberl, 2016. Ujemite naravo! Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]
Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik, 2016. Raziskava in tehnične rešitve za prehod raka koščaka preko pregrade MHE na reki Lobnici. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Hasanspahić, M. & P. Presetnik, 2016. Usporedba prisutnosti trobojnog šišmiša (Myotis emarginatus) ispod nadstrešnice kuće u dugom selu kod Olova (centralna Bosna i Hercegovina 2014. i 2015. godine. Hypsugo, Sarajevo 1(2): 53–56.
Kirbiš, N., M. Bedjanič, J. Kus Veenvliet, P. Veenvliet, D. Stanković, G. Lipovšek & K. Poboljšaj, 2016. First records of the American bullfrog Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 18(1): 23–27.
Kogovšek, N., 2016. Metuljarski znanilci pomladi in jeseni. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 44.
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Vilenica, 2016. Final report for the taxonomic group Odonata. In: Mrakovčić, M., Z. Mesić & D. Hatić (Eds.), EU Natura 2000 Integration Project: Field research and laboratory processing for collecting new inventory data for taxonomic groups: Actinopterygii and Cephalaspidomorphi, Amphibia and Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera, [39 pp.], Oikon-BIOM-HYLA-HID-NATURA, Zagreb.
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Vilenica, 2016. Završno izvješće za skupinu Odonata. U: Mrakovčić, M, P. Mustafić, D. Jelić, K. Mikulić, M. Mazija, I. Maguire, M. Šašić Kljajo, M. Kotarac, A. Popijač, M. Kučinić & Z. Mesić (ur.): Projekt integracije u EU Natura 2000 - Terensko istraživanje i laboratorijska analiza novoprikupljenih inventarizacijskih podataka za taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. OIKON-HID-HYLA-NATURA-BIOM-CKFF-GEONATURAHPM-TRAGUS, Zagreb: 226-266.
Lešnik, A., B. Zakšek & M. Govedič, 2016. Monitoring izbranih živalskih vrst (metulji, dvoživke, močvirska sklednica) pred pričetkom izvedbe gradbenih del za urejanje zadrževalnikov na območju OPPN Brdnikova. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Mrakovčić, M, P. Mustafić, D. Jelić, K. Mikulić, M. Mazija, I. Maguire, M. Šašić Kljajo, M. Kotarac, A. Popijač, M. Kučinić & Z. Mesić (ur.), 2016. Projekt integracije u EU Natura 2000 - Terensko istraživanje i laboratorijska analiza novoprikupljenih inventarizacijskih podataka za taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. OIKON-HID-HYLA-NATURA-BIOM-CKFF-GEONATURAHPM-TRAGUS, Zagreb, 339 str.
Pašić, J., I. Napotnik, J. Mulaomerović, P. Presetnik, 2016. Prve provjere pećina Kozare kao skloništa šišmiša. In: Husanović M. & J. Mulaomerović (Eds.), Susret speleologa Bosne i Hercegovine, Konjuh – Javorje, 28.-30. 10. 2016. Knjižica sažetaka, Banovići – Sarajevo, pp. 19–20.
Pašić, J., P. Presetnik & J. Mulaomerović, 2016. Development of bats research in Bosnia and Herzegovina during the last ten years. In: Lučić, M. (Ed.), 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology, Abstract book (23rd-24th September 2016, Zagreb, Croatia), p. 36, Croatian Biospeleological Society, Zagreb.
Poboljšaj, K., 2016. Žabohod. Svet ptic, Ljubljana 22(1): 16–18.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Jakopič, P. Presetnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla & J. Figelj, 2016. Segment narava in varovana območja. V: Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice, IBE d.d., Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Govedič, A. Lešnik, B. Trčak, A. Šalamun, M. Kotarac, B. Zakšek & V. Grobelnik, 2016. Načrt upravljanja z zavarovanimi vrstami in habitatnimi tipi na območju AK Medvedce - 2. faza. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 124 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, B. Trčak, V. Grobelnik, P. Presetnik, A. Šalamun, M. Govedič & M. Kotarac, 2016. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda R51C Kozarje–Vevče na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 140 str. [Naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, M. Govedič & P. Presetnik, 2016. Presoja sprejemljivosti vplivov proizvodnje izpušnih sistemov za motorna vozila Akrapovič d.d. v Črnomlju na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 66 str. [Naročnik: E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, M. Govedič & P. Presetnik, 2016. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za proizvodnjo izpušnih sistemov za motorna vozila Akrapovič d.d. v Črnomlju, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Poboljšaj, K., V. Grobelnik & P. Presetnik, 2016. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik & P. Presetnik, 2016. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Podgorelec, M. & P. Presetnik, 2016. Netopirji v Mariboru. Glej, netopir! Ljubljana 13(1): 22−26.
Presetnik, P., 2016. BoY 2016 – navadni mračnik (Nyctalus noctula) – netopir leta 2016. Glej, netopir! Ljubljana 13(1): 5−8.
Presetnik, P., 2016. Kazalniki uspeha društva – dopolnitve za leti 2014 in 2015. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 52–55.
Presetnik, P., 2016. Navadni mračnik – ali je res navaden? Trdoživ, Ljubljana 5(1): 4–5.
Presetnik, P., 2016. Navadni mračnik: Spremljajte njegovo selitev. Svet ptic, Ljubljana 22(2): 20–21.
Presetnik, P., 2016. Osebna izkaznica: dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii). Trdoživ, Ljubljana 5(2): 52.
Presetnik, P., 2016. Pomladna opazovanja v naravi: Obvodni netopir (Myotis daubentonii). Svet ptic, Ljubljana 22(1): 29.
Presetnik, P., 2016. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2015 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2015]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2016. Poročilo o raziskavah netopirjev (Chiroptera) v Parku Škocjanske jame v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 71 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., 2016. Prvomajski tabor Podlesje 2016. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 35–38.
Presetnik, P., A. Šalamun & A. Lešnik, 2016. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., J. Mulaomerović & J. Pašić, 2016. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2014/15. Hypsugo, Sarajevo 1(1): 30–37.
Presetnik, P., J. Mulaomerović, J. Pašić, I. Napotnik, S. Milanolo, I. Budinski & B. Pejić, 2016. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2015/16. Hypsugo, Sarajevo 1(2): 34–48.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2011. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2010 in 2011 (Drugo delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 76 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P. & R. Baković, 2016. Prva zabilježena prekogranična migracija velikog potkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum) između Slovenije i Hrvatske. Hypsugo, Sarajevo 1(1): 38–40.
Šalamun, A., 2016. Ekologija in razširjenost velikega studenčarja (Cordulegaster heros) (Odonata: Cordulegastridae) v Sloveniji. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 65 str.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2016. Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Švara, V., M. Popović, A. Peternel, Đ. Radevski, K. Vukotić & R. Verovnik, 2016. Surveys of butterfly and skipper fauna in the southwestern part of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 23–37.
Trčak, B. & D. Erjavec 2016. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov 2016/2018 – Sklop 4: Polhograjsko hribovje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Uhrin, M., U. Hüttmeir, M. Kipson, P. Estók, K. Sachanowicz, S. Bücs, B. Karapandža, M. Paunović, P. Presetnik, A.-T. Bashta, E. Maxinová, B. Lehotská, R. Lehotský, L. Barti, I. Csösz, F. Szodoray-Paradi, I. Dombi, T. Görföl, S. A. Boldogh, C. Jére, I. Pocora & P. Benda, 2016. Status of Savi’s pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review. Mammal Review 46: 1–16. [doi: 10.1111/mam.12050]
Verovnik, R., V. Zakšek & B. Zakšek, 2016. Monitoring of Habitats directive butterfly species in Slovenia – ten years after. In: Book of Abstracts, International Symposium, Future 4 Butterflies in Europe (Wagenigen, Netherlands, 31st of March to April 2nd 2016), p. 25, Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting) & Butterfly Conservation Europe.
Vinko, D. & B. Zakšek, 2016. Grozi NVO s področja varstva narave in okolja pospešeno izumrtje zaradi MOP? - Nejasnosti politike MOP glede razpisov za financiranje NVO. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 38–40.
Vrezec, A., Š. Abrožič, A. Kapla, D. Tome & B. Zakšek, 2016. Strokovne podlage za novelacijo odloka o krajinskem parku Zajčja Dobrava: ptice, dnevni metulji n hrošči. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. 63 str.
Vrhovnik, M., D. Vinko & N. Erbida, 2016. Diversity of dragonfly fauna in the city Ljubljana, Slovenia. In: Book of abstracts, ECOO 2016, 4th European Congress on Odonatology (Tyringe, Sweden 11–14 July 2016), p. 39, The Swedish Dragonfly Society & The Swedish Society for Nature Conversation in Scania.
Zakšek, B., 2016. Jesenska opazovanja v naravi: Osatnik (Vanessa cardui). Svet ptic, Ljubljana 22(3): 23.
Zakšek, B., 2016. Skupščina DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 42.
Zakšek, B., 2016. V iskanju kraškega zmrzlikarja. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 5(1): 43.
Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek, M. Govedič, A. Šalamun, V. Grobelnik & A. Lešnik, 2016. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 109 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].
Zakšek, B., S. Gomboc, M. Govedič, N. Kogovšek, R. Štanta, B. Zadravec, H. Deutsch & F. Rebeušek, 2016. Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 18(2): 5–21.

2015

Borko, Š. & A. Zamolo, 2015. Pozor! Plavček na mrestišču. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Cipot M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2015. Is population of Moor frog (Rana arvalis) under severe decline in Mura river basin in Slovenia? V: Klobučar et al. (Eds.), Zbornik sažetaka, Hrvatski biološki kongres, str. 181, 12. Hrvatsko biološko društvo.
Cipot, M., A. Lešnik & M. Govedič, 2015. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 268–355, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Cipot, M., B. Trčak, A. Lešnik & M. Govedič, 2015. Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Crnobrnja-Isailović, J., A. Adrović, M. Ćaleta, N. Ćosić, D. Jelić, D. Kotrošan, D. Lisičić, S. Marinković, K. Poboljšaj, P. Presetnik & G. Sekulić, 2015. Fauna of the Riparian Ecosystems: Amphibians, Reptiles, Birds, and Mammals. In: Milačič, R., J. Ščančar & M. Paunovič (Eds.), The Sava River, The Handbook of Environmental Chemistry 31: 401–435.
Erbida, N., 2015. Kačji pastirji Račkih ribnikov. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Erbida, N., 2015. Proučevanje kačjih pastirjev Ljubljane. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 48.
Gojznikar, J. & P. Presetnik, 2015. Uhati netopirji v Sloveniji. Določevalni ključ. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 30–33.
Govedič, M., 2015. Inventarizacija potočnih rakov (Astacidae) ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 250–267, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Govedič, M., 2015. Poročilo skupine za vode. V: Sivec, N. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008, str. 18–22, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), 2015. Inventarizacija favne območja reke Mure. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 468 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Govedič, M., A. Vrezec, M. Jaklič, A. Lešnik, V. Grobelnik, A. Šalamun, Š. Amrožič & A. Kapla, 2015. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., A. Žagar, N. Kirbiš, M. Vamberger, G. Lipovšek, K. Poboljšaj & A. Lešnik, 2015. Inventarizacija plazilcev (Reptilia) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 356–398, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Hamidović, D., M. Kipson, N. Fressel, P. Presetnik, C. Corben, S. Puechmaille, A. Glover, K. Barlow, H. Schofield & D. Rnjak, 2015. Pregled stanja istraženost faune šišmiša širega područja Nacionalnog parka Krka [presentacija]. In: Program in knjiga sažetaka, Znanstveno-stručni iskup: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku Krka (Šibenik, 28. rujna – 3. listopada 2015), 40–41 pp., Zagreb.
Jelić, M., F. Grandjean, M. Govedič., G. I. Klobučar, D. Guyonnet & I. Maguire, 2015. Genetic structure of the white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes complex) revealed possible historical connections between three karstic rivers. 12. Hrvatski biološki kongres. [poster]
Jelić, M., F. Grandjean, M. Govedič., G. I. Klobučar, D. Guyonnet & I. Maguire, 2015. Genetic structure of the white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes complex) revealed possible historical connections between three karstic rivers. V: Klobučar et al. (Eds.), Zbornik sažetaka, Hrvatski biološki kongres, str. 172–173, 12. Hrvatsko biološko društvo.
Jelić M., G. Klobučar, F. Grandjean, J. Amouret, D. Franjević, M. Futo, D. Ghia, G. Fea, M. Govedič, M. Vucić, N. Puillandre & I. Maguire, 2015. Filogenija i filogeografija bjelonogog raka (Austropotamobius pallipes kompleks) u rijekama Jadranskog bazena. V: Klobučar et al. (Eds.), Zbornik sažetaka, Hrvatski biološki kongres, str. 45–46 , 12. Hrvatsko biološko društvo.
Kogovšek, N., 2015. DPOMS na Evropskem tednu mobilnosti. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 44.
Kogovšek, N., 2015. Izboljšanje habitata deteljinega modrina. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 47.
Kogovšek, N., 2015. Na obisku pri okrašenem pisančku. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 44.
Koren, T., K. Vukotić & M. Črne, 2015. Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia. Periodicum biologorum. 117(3): 399–414.
Koren, T., K. Vukotić & R. Verovnik, 2015. Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) of the Croatian islands: new surveys of Vir, Murter, Čiovo and Šolta. Entomologist's Gazette 66: 187–197.
Lužnik M., M. Cipot, M. Govedič, A. Lešnik, D. Rašl & E. Bužan, 2015. Molecular markers confirm presence of Danube crested newt (Triturus dobrogicus, Salamandridae) in North-Eastern Slovenia. V: Fišer Pečnikar Ž., M. Lužnik & F. Urzi (Eds), International Workshop Conservation Biology, Koper, 17 - 19 June 2015, Book of abstracts. Koper, University of Primorska Press, str. 16.
Pekolj, A., B. Rexhepi, T. Urek, U. Dajčman, K. Drašler, A. Žagar & M. Govedič, 2015. First record of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) near Kočevje, SE Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 17(1): 47–48.
Petrinec, V., B. Trčak, D. Erjavec, A. Marinšek & M. Govedič, 2015. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure. Končno poročilo. VGB Maribor d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Petrinec, V., B. Trčak, D. Erjavec, A. Marinšek & M. Govedič, 2015. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure (območje PFS). Končno poročilo. VGB Maribor d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 63 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., 2015. Poljanska obvoznica Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 1110) – Ukrepi za dvoživke. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str., digitalne priloge. [Naročnik: Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj].
Poboljšaj, K., B. Trčak, D. Erjavec, A. Lešnik, M. Cipot, V. Grobelnik, M. Vamberger & A. Pirnat, 2015. Strokovne podlage za Presojo sprejemljivosti za varovana območja in Okoljsko poročilo – segment narava za OPPN občine Renče-Vogrsko na območju glinokopa Okroglica. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 50 str. [Naročnik: Občina Renče-Vogrsko].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, M. Podgorelec, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc, I. Nekrep, P. Kmecl, A. Figelj & J. Figelj, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice: okoljsko poročilo, IBE d.d. Ljubljana.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc, I. Nekrep, P. Kmecl & J. Figelj, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina: okoljsko poročilo v fazi predloga DPN, Projekt d. d., Nova Gorica.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Pirnat, A. Figelj, J. Figelj & L. Božič, 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 207 str., pril. [Naročnik: Občina Ajdovščina, Ajdovščina].
Poboljšaj, K., M. Kotarac & V. Grobelnik, 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda R51B TE-TOL–Fužine/Vevče na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 51 str. [Naročnik: Projekt d.d., Nova Gorica].
Poboljšaj, K., M. Kotarac & V. Grobelnik, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51B TE-TOL – Fužine/Vevče: Okoljsko poročilo, Projekt d.d., Nova Gorica.
Poboljšaj, K., M. Kotarac & V. Grobelnik, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 - Kleče/Toplarna Šiška (TOŠ) : elaborat o vplivih na okolje, Projekt d.d., Nova Gorica.
Poboljšaj, K., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, B. Trčak, B. Zakšek, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Pirnat, P. Kmecl & L. Božič, 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 205 str. [Naročnik: Plinovodi d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., P. Presetnik, M. Podgorelec, M. Govedič, F. Rebeušek, B. Zakšek, B. Trčak, D. Erjavec, P. Kmecl, L. Božič, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla & A. Pirnat, 2015. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Podgornik, S., A. Jenič, K. Pliberšek, M. Govedič, M. Čarf, B. Cokan & L. Ramšak, 2015. HE Hrastje Mota – Ihtiološke raziskave reke Mure. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne. 235 str. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Presetnik, P., 2015. Contribution to spring Chiroptera fauna of lake Great Prespa and its vicinity in the Republic of Macedonia. Buletini i Shkencave Natyrore, Tirana 20: 45–54.
Presetnik, P., 2015. Kratko o razširjenosti in ogroženosti navadnega netopirja. Glej, netopir! Ljubljana 12(1): 9–11.
Presetnik, P., 2015. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015: Stanje poznavanja netopirjev in njihovih habitatov v Krajinskem parku Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., 2015. Nekaj zanimivih opažanj Nathusijevega netopirja (Pipistrellus nathusii) v Makedoniji. Glej, netopir! Ljubljana 12(1): 39–40.
Presetnik, P., 2015. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 59–61, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2015. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2014 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2014]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2015. Poročilo skupine za netopirje. V: Sivec, N. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008, str. 78–82, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2015. Ultrazvočni popis netopirjev na območju parcele 2726/41 k. o. Hrpelje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: ENERCOM d.o.o.].
Presetnik, P., B. Karapandža & J. Mulaomerović, 2015. Kraj Sutjeske, hladne vode – treći nalaz malog noćnog šišmiša (Nyctalus leisleri) u Bosni i Hercegovini i prateća zapažanja. Naš krš, XXXV 48, Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 3–4.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2015. Inventarizacija netopirjev (Chiroptera) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 399–468, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P. & O. Gebhardt, 2015. Fledermausnacht in Klöch. In: Bildungs bericht (Jänner–Juni 2015), p. 7, Naturpark akademie Steiermark, Stein an der Enns.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2015. First confirmations of the greater noctule bat Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) presence in Slovenia after more than 85 years. Natura Sloveniae, Ljubljana 17(1): 41–46.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2015. Pomladansko čmrljanje ob Ljubljanici v Ljubljani. Dogodki iz življenja čmrljev in čebel samotark, Brdo pri Lukovici 6: 11–13.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2015. Raziskave netopirjev (Chiroptera) v Parku Škocjanske jame v letu 2015. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., T. Knapič, M. Podgorelec & A. Šalamun, 2015. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015. Drugo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Presetnik, P., T. Knapič, M. Podgorelec, A. Šalamun, M. Cipot & A. Lešnik, 2015. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 209 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Stanković, D., M. Lužnik & K. Poboljšaj, 2015. Conservation and declines of amphibians in Slovenia. Amphibian Biology 11(4): 32–44.
Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2015. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 150–190, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Švara, V., B. Zakšek & R. Verovnik, 2015. Contribution to the knowledge of the Butterfly fauna of Montenegro (Lepidoptera: Rhopalocera). Acta entomologica slovenica, Ljubljana 23(1): 37–48.
Trčak, B., 2015. Kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Trčak, B., D. Erjavec & M. Cipot, 2015. Kartiranje habitatnih tipov 2014/2015 – Sklop 2: Ličenca, Sklop 5: Ajševica, Sklop 8: Mišja dolina. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Trčak, B. & M. Govedič, 2015. Inventarizacija rastlinskih vrst na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Vučjo vasjo. Končno poročilo. VGB MARIBOR d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 68 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Trčak, B. & M. Govedič, 2015. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras v letu 2015. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 37 str., priloge [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Verovnik, R. & S. Polak, 2015. Pelargonijev bakrenček, nepovabljeni gost iz južne Afrike. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 7–8.
Verovnik, R., V. Zakšek, M. Govedič, B. Zakšek, N. Kogovšek, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2015. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015. Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 154 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 77–84, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015. Erjavecia, Ljubljana 30: 41–43.
Vrhovnik, M., N. Erbida, J. Cvetković, R. Golobinek, M. Hostnik, K. Kisovec, D. Vinko & N. Zaletelj, 2015. Kaj neki leti v prestolnici? Poročilo o projektu “Kačji pastirji Ljubljane”. Erjavecia, Ljubljana 30: 58–65.
Zakšek, B., 2015. Ali ste ga videli? Sporočite nam! Trdoživ, Ljubljana 4(1): 31.
Zakšek, B., 2015. Na obisku pri črnem rjavčku. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 42.
Zakšek, B., 2015. Nočni lov na kraškem robu. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 41.
Zakšek, B., 2015. Nove članice Plana B za Slovenijo. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Zakšek, B., 2015. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 85–92, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2015. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionoidea) v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2015. Inventarizacija velikih nočnih metuljev (Lepidoptera: Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Lasiocampoidea in Noctuoidea) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 112–149, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2015. Inventarizacija dnevnih metuljev (Papilionoidea) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 71–111, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zamolo, A., 2015. Navadni netopir Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Glej, netopir! Ljubljana 12(1): 5–9.
Žagar, A., M. A. Carretero, N. Osojnik, N. Sillero & A. Vrezec, 2015. A place in the sun: interspecific interference affects thermoregulation in coexisting lizards. Behavioral Ecology and Sociobiology 69(7).

2014

Bedjanič, M., I. Petrovič, P. Presetnik, D. Šere, M. Škornik, A. Vrezec & P. Vrh Vrezec, 2014. Pomladna opazovanja v naravi. Svet ptic, Ljubljana 20(1): 36–37.
Bedjanič, M., K. Conniff, N. van der Poorten & A. Šalamun, 2014. Dragonfly fauna of Sri Lanka: distribution and biology, with threat status of its endemics. Pensoft, Sofia. 321 pp.
Borko, Š. & A. Zamolo, 2014. Pozor! Plavček na mrestišču. Končno poročilo. Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Ljubljana.
Borko, Š., A. Zamolo, D. Vinko & D. Stanković, 2014. Pozor! Plavček na mrestišču. Drugič. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 7.
Cipot, M., K. Poboljšaj, A. Lešnik, M. Govedič & A. Šalamun, 2014. Popis stanja po projektnih aktivnostih in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 72 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Čandek, K., H. Kuchova-Breburdova, & N. Erbida, 2014. Ohranjanje končnih plenilcev zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. Svet ptic, Ljubljana 20(2): 16–17.
De Groot M., M. Govedič, N. Ogris & R. Verovnik, 2014. Factors influencing beta diversity of butterflies in Slovenia [Vpliv okoljskih dejavnikov na beta diverziteto dnevnih metuljev v Sloveniji]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 22, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Bele krajine. Erjavecia, Ljubljana 29: 13–16.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Ljubljane. Erjavecia, Ljubljana 29: 10–12.
Glogovčan, P., B. Zakšek & R. Verovnik, 2014. Ohranimo deteljinega modrina na savskih prosih pri Ljubljani. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Govedič, M., 2014. Monitoring potočnih rakov (Astacidae) v Regijskem parku Škocjanske jame v letu 2014. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Govedič, M., 2014. Potočni raki (Astacidae) v porečju reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 156–173, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Govedič, M., 2014. Ribe in piškurji v porečju reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 174–216, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Govedič, M., 2014. Stanje rib in njihovih habitatov v spodnjem toku reke Pesnice. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), 2014. Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 308 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Govedič, M., A. Žagar & M. Sopotnik, 2014. Popis plazilcev (Reptilia) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 269–283, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Govedič, M., G. Lipovšek & M. Vamberger, 2014. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Gornji kal (Gornji kal, kal Krivača in kal Kršeljivec). Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Govedič, M. & K. Poboljšaj, 2014. Načrt okoljskega monitoringa na območju OPPN Brdnikova – sklop živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Govedič, M., & P. Presetnik, 2014. Školjke (Bivalvia: Unionidae) v reki Voglajni. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 88–96, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Gürün, J. Juste, S.J. Puechmaille, P. Hulva, C. Ibañez, P. Presetnik, S. Gazaryan, P. Georgiakakis, M. J.R. Pereira, J. Palmeririm, D. Hamidović, B, Allegrini, Z. Nagy, M. Uhrin, M. Abu-Said, H. Nicololou, D. Scaraveli, R. Bilgin, 2014. An Investigation of the phylogeography and the evolutionary history of Miniopterus schreibersii (Mammalia: Chiroptera) using nuclear microsatellites [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 73.
Hasanspahić, M. & P. Presetnik, 2014. Opažanja trobojnog šišmiša (Myotis emarginatus) u Dugom selu kod Olova (centralna Bosna i Hercegovina) u toku 2014 godine. Naš krš, XXXIV (47), Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 29–34.
Henle, K., S. G. Potts, W. E. Kunin, Y. G. Matsinos, J. Similä, J. D. Pantis, V. Grobelnik, L. Penev & J. Settele (Eds.), 2014. Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia. 206 pp.
Iković, V., M. Đurović & P. Presetnik, 2014. First data on bat traffic casualties in Montenegro. Vespertilio 17: 89–94.
Karapandža, B., J. Mulaomerović, M. Paunović, J. Pašić., P. Presetnik, M. Zagmajster, 2014. The overview of bat fauna (Chiroptera) of Bosnia and Herzegovina with first record of Pipistrellus nathusii [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 91.
Kogovšek, N., 2014. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka – Dolnja Košana 2012, str. 53–57, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Košutnik, J & P. Presetnik, 2014. Začetek podrobnejših klimatskih in geomorfoloških raziskav mrazišča v Soteski - znamenitega in edinega rastišča severne linejke (Linnaea borealis) pri nas. 3. Zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne, 30.5.–1.6.2014.
Lešnik, A. & M. Cipot, 2014. Popis dvoživk (Amphibia) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 217–268, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Micevski, N., P. Presetnik, B. Micevski & M. Ceľuch, 2014. Contribution to the knowledge of the Macedonian bat fauna. Vespertilio 17: 103–114.
Mulaomerović, J., J. Pašić, P. Presetnik, 2014. Protection of bats in the Neretva river catchment area [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 126.
Nowicki, P., V. Vrabec, B. Binzenhöfer, J. Feil, B. Zakšek, T. Hovestadt & J. Settele, 2014. Butterfly dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. Landscape Ecology 29: 401–412.
Pašić, J. & P. Presetnik, 2014. Drugi nalaz vodenog šišmiša (Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)) i drugi i dalji nalazi kulijevega šišmiša (Pipistrellus kuhlii, (Kuhl, 1817)) u Bosni i Hercegovini. Naš krš, XXXIV (47), Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 11–15.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Podgorelec & P. Presetnik, 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov rekonstrukcije prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32, R34 na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 145 str. [Naročnik: Projekt d.d., Nova Gorica].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Podgorelec & P. Presetnik, 2014. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34, Okoljsko poročilo, Projekt d.d., Nova Gorica.
Poboljšaj, K., M. Jakopič, V. Grobelnik, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, A. Vrezec, Š. Ambrožič, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc & I. Nekrep, 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M3/1 Vodice–Kalce na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 132 str. [Naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., P. Presetnik, T. Knapič, F. Rebeušek, B. Zakšek, N. Kogovšek, D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2014. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija, odsek Ajdovščina–Osp, E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana.
Poboljšaj, K., V. Grobelnik & B. Trčak, 2014. Segment narava in varovana območja. V: Prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje: okoljsko poročilo v fazi študije variant, Projekt d.d., Nova Gorica.
Podgorelec, M., A. Petrinjak, J. Mlakar, R. Kaučič, S. Zidar, P. Presetnik, M. Zagmajster, T. Knapič, L. Likozar, 2014. Voluntary helpline provides important data on bats in Slovenia [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 133.
Presetnik, P., 2014. Foto zgodba: Ekskurzija Bilpa 25.7. – 27.7.1941. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 59–60.
Presetnik, P., 2014. Hey, that’s my photo – ali blamaža Slovenije z znamkami o netopirjih. Glej, netopir! Ljubljana 11(1): 18−21.
Presetnik, P., 2014. Kako sem preko jame Bilpe naletel na predvojnega člana Društva za raziskavanja podzemskih jam. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 56–58.
Presetnik, P., 2014. Nekaj o kazalnikih uspeha društva (Katastrski material in članstvo v zadnjih letih in desetletjih). Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 40–48.
Presetnik, P., 2014. Poročilo o delu skupine za netopirje in občasno ostale sesalce. V: Sivec, N. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Mokronog 2009, str. 54–57, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2014. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka – Dolnja Košana 2012, str. 87–91, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2014. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2013 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2013]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2014. Strauss, maček Tom in Netopir. Glej, netopir! Ljubljana 11(1): 30−31.
Presetnik, P., J. Matthews, B. Karapandža, 2014. Bat Casulties In Traffic – an EUROBATS region perspective [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 135.
Presetnik, P., J. Mulaomerovic & J. Pašić, 2014. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2013/14. Naš krš, XXXIV (47), Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 16–24.
Presetnik, P., J. Mulaomerović, T. Dervović, 2014. First conformation of Rhinolophus blasii in Bosnia and Herzegovina and its possible maternity roost [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 136.
Presetnik, P. & M. Bausovac, 2014. Dva tisoč let star odtis kuščarice. V: Bausovac, M. (ur.), Vivas Felix Celeia, Arheološko najdišče osrednja knjižnjica Celje, str. 141–142, Pokrajinski muzej Celje.
Presetnik, P., M. Paunović, B. Karapandža, M. Đurović, Č. Ivanović, M. Ždralević, P. Benda & I. Budinski, 2014. Distribution of bats (Chiroptera) in Montenegro. Vespertilio 17: 129–156.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Monitoring netopirjev v Sloveniji. Trdoživ, Ljubljana 3(2): 6–7.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Observations of the serotine bat Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) in underground hibernacula of Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 16(1): 59–63.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Poročilo o terenskem pregledu območja HE Brežice in ocena razpoložljivih drevesnih zatočišč netopirjev ter omilitveni ukrepi za nadomestitev izgube možnih drevesnih zatočišč netopirjev. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: LIMNOS, podjetje za aplikativno ekologijo]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2014. Vejicata netopirja (Myotis emarginatus) najdena v Ljubljani. Glej, netopir! Ljubljana 11(1): 29.
Presetnik, P., M. Podgorelec, G. Torkar & M. Govedič, 2014. Popis vidre (Lutra lutra) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 294–308, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., M. Podgorelec & T. Knapič, 2014. Monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah. Končno poročilo za leto 2014. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., M. Podgorelec & T. Knapič, 2014. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015: Stanje kotišč netopirjev na Ljubljanskem barju v letu 2014. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 3 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Presetnik, P. & T. Knapič, 2014. Rhinolophus hipposideros number dinamic and microclimate in the cave maternity roost in alpine biogeographical region in Slovenia [poster]. Book of abstracts XIIIth European bat research symposium, 1 – 5 September 2014, Šibenik, Croatia, pp. 134.
Presetnik, P. & T. Knapič, 2014. Zimska najdba samice modrega bleščalca Calopteryx virgo v jami Pekel. Erjavecia, Ljubljana 29: 39–40.
Presetnik, P. (ur.), 2014. Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka – Dolnja Košana 2012. Društvo študentov biologije. Ljubljana. 104 str.
Šalamun, A., 2014. About the dragonflies of Bela krajina. V: M. Štangelj & M. Ivanovič (ur.), Natural heritage of Bela krajina, Slovenia, str. 132–137, Bela krajina Museum Metlika, Metlika.
Šalamun, A. & I. Chiandetti, 2014. Drobtinice in ocvirki: Ponovna najdba rumenega kamenjaka Sympetrum flaveolum na Ledinah pri Ratečah. Erjavecia, Ljubljana 29: 42–44.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2014. Popis kačjih pastirjev (Odonata) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 117–129, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Trčak, B., 2014. Flora suhih zidov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Trčak, B., 2014. Kartiranje habitatnih tipov v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 23–59, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Trčak, B., 2014. Popis flore v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 60–87, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Trčak, B. & D. Erjavec, 2014. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje – izbrana območja. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje].
Trčak, B., D. Erjavec & M. Govedič, 2014. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras v letu 2014. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str., priloge [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Vamberger, M., G. Lipovšek & M. Govedič, 2014. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Van der Meij T., A. J. Van Strien, K. A. Haysom, J. Dekker, J. Russ, K. Biala, Z. Bihari, E. Jansen, S. Langton, A. Kurali, H. Limpens, A. Meschede, G. Petersons, P. Presetnik, J. Prüger, G. Reiter, L. Rodrigues, W. Schorcht, M. Uhrin & V. Vintulis, 2014. Return of the bats? A prototype indicator of trends in European bat populations in underground hibernacula. Mammalian Biology 80: 170–177.
Vukotić, K., 2014. Morfološka variabilnost dveh ozko sorodnih vrst senožetnikov Colias hyale in C. alfacariensis (Lepidoptera: Pieridae). Diplomsko delo. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza v Kopru, Koper. 33 str.
Wieser, B. & E. Trummer (eds.), P. Ablasser, M. Borovsky, G. Derbuch, R. Fauster, T. Frieß, I. Fritz, O. Gebhardt, J. Gepp, E. Holzer, W. Kammel, M. Carl Kinzner, A. Koschuh, A. Kranz, K. Kreimer-Hartmann, G. Kunz, L. Kuzmits, R. Lazar, A. Platz, D. Heinz Prelicz, P. Presetnik, C. Schillinger, P. Schwager, P. Sengl, M. Suanjak, M. Tiefenbach, O. Tiefenbach, E. Trummer, H. Wagner, B. Wieser, 2014. Naturführer Steirisches Vulkanland. Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes & Verein Lebende Erde im Vulkanland [ISBN 978-3-902852-09-0] 384
Zakšek, B., 2014. 15. rojstni dan DPOMS. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 3(2): 51.
Zakšek, B., 2014. Znanilci pomladi. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 34.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2014. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionidea in Hesperioidea) v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2014. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2014. Popis dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) in črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 97–116, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zakšek, B., N. Kogovšek, K. Malačič, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2014. Biodiversity of butterfly fauna in Nature park Goričko [Vrstna pestrost dnevnih metuljev Krajinskega parka Goričko]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 41, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., N. Kogovšek, K. Malačič, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2014. Contribution to the knowledge of oviposition preferences of Eriogaster catax in Slovenia [Prispevek k poznavanju ovipozicijskih preferenc hromega volnoritca (Eriogaster catax)]. In: Klokočovnik, V. & J. Podlesnik (Eds.), Abstract Book of the Fourth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 9th and 10th May 2014), p. 42, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., R. Verovnik & P. Glogovčan, 2014. Deteljin modrin na savskih prodih. Trdoživ, Ljubljana 3(1): 6.

2013

Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2013. Dvoživke Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 165–173, Belokranjski muzej, Metlika.
Erbida, N., 2013. Fotografski natečaj »Pisani akrobati«. Erjavecia, Ljubljana 28: 34–37.
Erbida, N. & D. Vinko, 2013. Usodno branje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 35.
Glogovčan, P., B. Zakšek & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin: prezrti biser savskih prodov. Glasilo Mestne občine Ljubljana, Ljubljana 18(7): 20.
Govedič, M., 2013. Potočni raki v naših večjih rekah. Ribič, Ljubljana 72(7/8): 203–206.
Govedič, M., 2013. Vzpostavitev in predlog dolgoročnega monitoringa potočnih rakov (Astacidae) v regijskem parku Škocjanske jame. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Govedič, M., M. Cipot, A. Lešnik, P. Presetnik, A. Šalamun, B. Trčak & B. Zakšek, 2013. Strokovne podlage za variantne predloge ureditve nadomestnih habitatov za širitev Ljubljanskega smetišča – varovane vrste in habitatni tipi. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore 95 str. [Naročnik: Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije - DOPPS, Ljubljana]
Govedič, M., P. Valič & S. Podgornik, 2013. Ribe in piškurji. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 187–195, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Jančar, T. & M. Govedič, 2013. Variantni predlogi ureditve nadomestnih habitatov za širitev ljubljanskega smetišča. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije - DOPPS, Ljubljana. 95 str.
Kirbiš, N., A. Žagar, M. Govedič & A. Vrezec, 2013. The effect of floods on habitat selection of the sand lizard (Lacerta agilis) in riverside flood zones. In: Žagar A. (Ed.), 8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, Koper, 3-6 June 2013. [poster]
Kirbiš, N., A. Žagar, M. Govedič & A. Vrezec, 2013. The effect of floods on habitat selection of the sand lizard (Lacerta agilis) in riverside flood zones. In: Žagar, A. (Ed.), 8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin (Koper, 3-6 June 2013), pp. 40–41.
Lešnik, A., M. Cipot, M. Podgorelec, M. Govedič & K. Poboljšaj, 2013. Monitoring dvoživk v času obratovanja na odseku AC Beltinci–Lendava 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 97 str. [Naročnik: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana].
Nowicki, P., V. Vrabec, B. Binzenhöfer, J. Feil & B. Zakšek, 2013. Maculinea (Phengaris) dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. In: Programme and Abstracts, XVIII European congress of Lepidopterology (29 July – 4 August 2013, Blagoevgrad, Bulgaria), pp. 60–61, Pensoft, Sofia.
Osojnik, N., A. Žagar, M. A. Carretero, E. Garcia-Munoz & A. Vrezec, 2013. Ecophysiological dissimilarities of two sympatric lizards. Herpetologica 69(4): 445–454.
Pašić, J., J. Mulaomerović & P. Presetnik, 2013. Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2012/13. Naš krš, XXXIII, 46. Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 23–34.
Pašić, J. & P. Presetnik, 2013. Vodeni šišmiš (Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)) nova vrsta na spisku šišmiša (Chiroptera) Bosne i Hercegovine.- Naš krš, XXXIII, 46. Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša, Supplementum 1: 8–13.
Poboljšaj, K., 2013. Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 32–33.
Poboljšaj, K., A. Lešnik & M. Cipot, 2013. Dvoživke. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 196–202, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Poboljšaj, K., A. Pivk, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, V. Grobelnik, T. Gregorc, I. Nekrep & S. Polak, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M8 Kalce–Jelšane na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 275 str. [Naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Pivk, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, V. Grobelnik, T. Gregorc, I. Nekrep & S. Polak, 2013. Segment narava in varovana območja. V: Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za prenosni plinovod M8 Kalce–Jelšane, IBE d.d. Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Cipot & A. Lešnik, 2013. Distribution and conservation status of the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) in Slovenia. Mertensiella 19: 43–49.
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 157 str. [naročnik: IBE d.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2013. Segment narava in varovana območja. V: Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo, IBE d.d., Ljubljana.
Poboljšaj, K., P. Presetnik, T. Knapič, F. Rebeušek, B. Zakšek, N. Kogovšek, D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Osp na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 202 str. [Naročnik: E-NET OKOLJE d.o.o.].
Poboljšaj, K., P. Presetnik, T. Knapič, M. Podgorelec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2013. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija, odsek Osp–Koper na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 87 str. [Naročnik: E-NET OKOLJE d.o.o.].
Poboljšaj, K., P. Presetnik, T. Knapič, M. Podgorelec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2013. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija, odsek Osp–Koper, E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana.
Podgorelec, M., M. Govedič & V. Grobelnik, 2013. Analiza stanja živega sveta na območju reke Kučnice s poudarkom na vodnih in močvirnih vrstah ter habitatnih tipih. Stanje traviščnih habitatnih tipov in kačjega pastirja velikega studenčarja (Cordulegaster heros) v letu 2012. Končno poročilo – 2. faza. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str. [Naročnik: ZEU d.o.o., Murska Sobota].
Presetnik, P., 2013. Drobtinice o netopirjih Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 199–203, Belokranjski muzej, Metlika.
Presetnik, P., 2013. Kaj so o dvobarvnem netopirju (Vespertilio murinus) razkrili jesenski popisi 2013? Glej, netopir! Ljubljana 10(1): 40−41.
Presetnik, P., 2013. Monitoring of selected summer roosts and additional survey of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site "Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll" and vicinity (Austria) in 2013. Report for Verein Lebende Erde im Vulkanland. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 19 pp.
Presetnik, P., 2013. "Pokorno javljam, da v vojašnici ni več netopirjev!". Glej, netopir! Ljubljana 10(1): 46−47.
Presetnik, P., 2013. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Cerknica 2006, str. 60–63, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2013. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2012 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2012]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2013. Monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah. Poročilo spremljanja stanja poleti 2013. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2013. Monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah. Poročilo spremljanja stanja v zimi 2012/13. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Presetnik, P., M. Podgorelec & A. Petrinjak, 2013. Is the parti-coloured bat Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 a common bat species in Slovenia? Natura Sloveniae, Ljubljana 15(2): 39–50.
Presetnik, P., M. Podgorelec & A. Šalamun, 2013. Odkup in obdelava podatkov monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev za leto 2013. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 110 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Presetnik, P., P. Hostnik & J. Maurer Wernig, 2013. Ugrizni me nežno – netopirji in lyssavirusi ter stanje v Sloveniji. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 4–5.
Presetnik, P. & S. Aulagnier, 2013. The diet of Schreiber’s bent-winged bat, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Miniopteridae), in northeastern Slovenia (Central Europe). Mammalia. Volume 0, Issue 0, Pages 1–9, ISSN (Online) 1864-1547, ISSN (Print) 0025–1461. [doi: 10.1515/mammalia-2012-0033, February 013]
Presetnik, P. & T. Trilar, 2013. Twenty-two year-old Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800): the longest known lifespan of a bat in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 15(1): 45–46.
Presetnik, P. (ur.), 2013. Raziskovalni tabor študentov biologije Cerknica 2006. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 72 str.
Stanković, D. & K. Poboljšaj, 2013. New data on the distribution of the Italian agile frog Rana latastei Boulenger, 1879 in Slovenian Istra. Natura Sloveniae, Ljubljana 15(2): 51–55.
Šalamun, A., 2013. O kačjih pastirjih Bele krajine. V: Štangelj, M. & M. Ivanovič (ur.), Narava Bele krajine, str. 131–135,. Belokranjski muzej, Metlika.
Vamberger, M., K. Poboljšaj, M. Govedič, N. Debeljak Šabec & A. Žagar, 2013. Conservation activities for European pond turtles (Emys orbicularis) in Slovenia. Herpetology Notes 6: 123–126.
Vamberger, M., M. Govedič & G. Lipovšek, 2013. Prispevek k recentni razširjenosti, ekologiji in varstvu močvirske sklednice Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) v Beli krajini (JV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 15(2): 23–38.
Vinko, D. & A. Šalamun, 2013. Kačji pastirji. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 125–135, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Vrezec, A. & M. Govedič, 2013. Potočni raki. V: Pavšič, J. (ur.), Vipavska dolina, str. 116–119, Društvo Slovenska matica, Ljubljana.
Vrezec, A., M. Jaklič & M. Govedič, 2013. Distribution patterns of indigenous and non-indigenous crayfsih in Slovenia. In: Book of abstracts: Regional European Crayfish meeting, Rovinj, p. 31.
Zakšek, B., 2013. Določevalni ključ: Mravljiščarji Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 24–26.
Zakšek, B., 2013. Jesenski teren za nočne metulje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 37.
Zakšek, B., 2013. Metulji Notranjske in Primorske. Trdoživ, Ljubljana 2(2): 23.
Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2013. Vzpostavitev in predlog dolgoročnega monitoringa dnevnih metuljev (Papilionidea in Hesperioidea) v regijskem parku Škocjanske jame. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Zakšek, B., N. Kogovšek & M. Govedič, 2013. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Ali ste ga videli? Sporočite nam! Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin prezrt biser savskih prodov. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]
Zakšek, B. & R. Verovnik, 2013. Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 15.
Zamolo, A., 2013. Prispevek k poznavanju prehrane lesne sove (Strix aluco) ter k razširjenosti malih sesalcev na območju Pohorja. (Individualna naloga pri predmetu Ekologija živali, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo). Ljubljana. 10 str.
Zamolo, A., S. Zidar, T. Mihelič & J. Kotnik, 2013. First record of a flavistic lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 15(1): 43–44.

2012

CKFF, 2012. Dnevni metulji Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [plakat]
Đurovič, M., P. Presetnik, J. Pašić, T. Knapič, 2012. Prvi rezultati kartiranja faune slijepih miševa Nikšićkoga polja i okoline, Crna gora/ First results of mapping of bat (Chiroptera) fauna of Nikšić karstic field and surrounding, Montenegro. Međunarodni znanstveno-stručni kup »Čovjek i krš« / International Scientific Symposium »Man and Karst«, Bijakovići, Međugorje 11.14.10.2012. Knjiga sažetaka/The book of Abstracts. Sveučilište/Univerzitet Hercegovina – Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Bijakovići, Međugorje, Centar za krš in speleologiju, Sarajevo, pp. 41-42.
Erbida, N., 2012. 3. dijaški biološki tabor Prvačina 2012. Erjavecia 27: 22–26.
Erbida, N., 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje, V: R. Marić (ured.), Ekosistemi Balkana 2012 – Srbija, str. 16–20, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N. & D. Vinko, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2010. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 7–13, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Franeta, F., N. Kogovšek & R. Verovnik, 2012. On the presence of Pontia chloridice (Lepidoptera: Pieridae) in the Republic of Macedonia. Phegea 40: 17–20.
Govedič, M., 2012. Strokovna izhodišča in usmeritve za umestitev in načrtovanje ribjega prehoda preko jezu Markovci. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor].
Govedič, M., 2012. Tujerodne vrste rib (Pisces) v celinskih vodah v Sloveniji. V: Jogan, N., M. Bačič & S. Strgulc Krajšek (ur.), Neobiota Slovenije (končno poročilo), str. 233–242, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
Govedič, M., A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2012. Strokovne podlage za upravljalski načrt Krajinskega parka Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 85 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Govedič, M., B. Trčak, B. Zakšek & R. Verovnik, 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiščarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].
Hudoklin, A. & P. Presetnik, 2012. Varstvo ogroženih jamskih zatočišč netopirjev na Dolenjskem. Dolenjski kras, Novo mesto 6: 147–156.
Jelić, D., I. Sučić, P. Žutinić, M. Jelić, M. Govedič, I. Šimunović, L. Novosel, S. Dudimir & I. Rajković, 2012. Prilog poznavanju rijetkih i ugroženih vrsta slatkovodnih riba Hrvatske. In: Jelaska, S. D., G. I. V. Klobučar, L. Š. J. Jelaska, D. L. Levanić & Ž. Lukša (Eds.), Zbornik Sažetaka, 11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem (Šibenik, 16.–21.9.2012), pp. 198–199, Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb.
Klenovšek, D., M. Govedič & M. Vaupotič, 2012. Record of the China mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 35–37.
Kogovšek, N., 2012. Habitatne preference dveh ozko sorodnih vrst frfotavčkov, navadnega (Leptidea sinapis) in realovega frfotavčke (L. reali) (Lepidoptera: Pieridae), na Goričkem. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 41. str., pril.
Kogovšek, N., 2012. Nočni teren v Goriških brdih. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 39.
Kogovšek, N. & B. Zakšek, 2012. Društvo za proučevanje in ohranjanje metulje v Slovenije (DPOMS). Osrednja tema. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 14.
Koren, T., D. Trkov, K. Vukotić & M. Črne, 2012. New records of the rare dragonfly, Black Pennant – Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) (Insecta: Odonata) in Bosnia and Herzegovina. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(2): 65–69.
Kotarac, M., V. Grobelnik & A. Šalamun 2012. Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema za potrebe varstva narave. Modul Vrste. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 30 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Osojnik, N., 2012. Primerjava območja optimalnih telesnih temperatur pri pozidni (Podarcis muralis) in velebitski kuščarici (Iberolacerta horvathi). Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 39 str.
Pašić, J., I. Napotnik, J. Friščić, P. Presetnik & M. Đurovič, 2012. Pečinska fauna okoline Banjaluke. Naš krš 27/28 (44-45): 44–51.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, M. Sopotnik, A. Šalamun, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc, I. Nekrep, P. Kmecl, J. Figelj & A. Figelj, 2012. Presoja sprejemljivosti vplivov DPN za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32, R34 na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k okoljskemu poročilu. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 98 str. [Naročnik: Projekt d.d., Nova Gorica].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, M. Sopotnik, A. Šalamun, V. Grobelnik, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla, M. Adamič, M. Hönigsfeld Adamič, T. Gregorc, I. Nekrep, P. Kmecl, J. Figelj & A. Figelj, 2012. Segment narava in varovana območja. V: Rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34: okoljsko poročilo, Projekt d. d., Nova Gorica.
Poboljšaj, K., M. Vamberger & A. Žagar, 2012. Atlasa dvoživk in plazilcev Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 8–9.
Presetnik, P., 2012. 42 let gnezdenja bele štorklje Ciconia ciconia na gnezdu v Spodnji Polskavi in analiza fenoloških podatkov. Acrocephalus, Ljubljana 32(150/151): 207−210.
Presetnik, P., 2012. Opis prvih najdb nimfnega netopirja (Myotis alcathoe) v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 5–13.
Presetnik, P., 2012. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Makedonija 2010, str. 28–34, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2012. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Sivec, N. & T. Šantl Temkiv (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Vransko 2007, str. 41–44, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2012. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2011 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2011]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2012. Poročilo skupine za netopirje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009, str. 19–23, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2012. Tatzelwurmi & Co. na Kaninu. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 29.
Presetnik, P. & B. Kumar, 2012. First record of a cave maternity roost of Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(1): 31–34.
Presetnik, P., T. Knapič & B. Zakšek, 2012. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2012. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Veterinarska uprava Republike Slovenije].
Presetnik, P., T. Knapič, M. Podgorelec & A. Šalamun, 2012. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 263 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Presetnik, P. (ur.), 2012. Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 65 str.
Presetnik, P. (ur.), 2012. Ekosistemi Jadrana: Makedonija 2010. Društvo študentov biologije, Ljubljana. 80 str.
Sáfián, S., R. Verovnik, I. Bathó, G. Csontos, B. Horváth, N. Kogovšek, R. Rebeušek, Z. Scherer, M. Strausz, I. Szentirmai & B. Zakšek / Ábrahám, L. (Ed.), 2012. Nappali lepke atlasz /Atlas dnevnih metuljev / Butterfly atlas Őrség - Goričko. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter. 248 pp.
Šalamun, A., 2012. Novi podatki o kačjih pastirjih Slovenije. Trdoživ, Ljubljana 1(2): 26.
Šalamun, A., 2012. Temni slaniščar Selysiothemis nigra, nova vrsta v Sloveniji… in druge zanimive fotografske najdbe v Škocjanskem zatoku in drugod po Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 27: 5–7.
Šalamun, A., A. Pirnat & D. Vinko, 2012. Dragonfly fauna of Bela krajina, SE Slovenia. In: M. Jović, L. Anđus, M. Bedjanič & M. Marinov (Eds.), ECOO2012, 2nd European Congress on Odonatology, Book of abstracts, Belgrade, Serbia, July 2-6, 2012, p. 44–45, Natural History Museum in Belgrade & Entomological Society of Serbia, Belgrade.
Šemrl, M., P. Presetnik & T. Gregorc, 2012. First proper "after construction" monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties. In: Abstracts, IENE 2012 International Conference (October 21–24, 2012, Berlin-Potsdam, Germany), pp. 217, Swedish Biodiversity Centre, Berlin, Germany.
Trčak, B., 2012. Ocena stanja flore glacialnih habitatov in termofilnih vrst. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].
Trčak, B. & M. Podgorelec, 2012. Goričko-Porabje-Őrség-Mura: Življenjska okolja, vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave / Habitats, guide for visitors on marked footpaths/trails in nature protected areas. Javni zavod Krajinski park Gorčko, Grad. 51 str.
Trčak, B., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič & A. Šalamun, 2012. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov vzhodnega dela Krajinskega parka Goričko v letih 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 134 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].
Verovnik, R., F. Rebeušek & M. Jež, 2012. Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije [Atlas of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Slovenia]. Atlas faunae et florae Sloveniae 3. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 456 str.
Vinko, D. & N. Erbida, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2011. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 14–20, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Poročilo skupine za dnevne metulje. V: Vinko, D. & J. Uhan (ur.), Ekosistemi Jadrana: Pag 2007, str. 45–48, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Poročilo skupine za metulje. V: Presetnik, P. (ur.), Ekosistemi Jadrana: Črna gora 2009, str. 45–49, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Tomi Trilar. Intervju. Trdoživ, Ljubljana 1(1): 21–24.
Zakšek, B., M. Govedič, N. Kogovšek, A. Šalamun & R. Verovnik, 2012. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Zakšek, B., M. Govedič, N. Kogovšek, F. Rebeušek, A. Šalamun & R. Verovnik 2012. Kartiranje dnevnih metuljev v Krajinskem parku Goričko v letih 2010 in 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 141 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2012. Brown hairstreak (Thecla betuale): rare or just rarely seen butterfly? [Lepi brezar (Thecla betulae): redek ali redko opažen metulj?]. In: Klokočovnik, V. (Ed.), Abstract Book of the Third Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 27th and 28th January 2012), p. 60, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor.
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek & M. Govedič, 2012. Brown hairstreak (Thecla betuale): rare or just rarely seen butterfly? Third Slovenian Entomological Symposium with International Attendance (Maribor, 27th and 28th January 2012). [poster]
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Govedič, R. Verovnik & V. Zakšek, 2012. Habitat loss of humid grasslands Large Blues (Phengaris spp.) in Goričko, NE Slovenia. 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012). [poster]
Zakšek, B., N. Kogovšek, F. Rebeušek, M. Govedič, R. Verovnik & V. Zakšek, 2012. Habitat loss of humid grasslands Large Blues (Phengaris spp.) in Goričko, NE Slovenia. In: Book of Abstracts, 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012), p. 115, Dutch Butterfly Conservation.
Zakšek, V., M. Govedič & R. Verovnik, 2012. Habitat selection of Large Blue (Phengaris arion) in northeastern Slovenia. In: 3rd International Symposium on Future of Butterflies in Europe III (Wageningen, Netherlands, 29–31 March 2012), p. 116.
Zamolo, A., 2012. Navadna česnovka (Pelobates fuscus) in plavček (Rana arvalis) v Krajinskem parku Rački ribniki – Požeg. Poročilo o individualni nalogi v sklopu predmeta Terensko delo iz botanike in zoologije. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 14 str.
Zamolo, A., 2012. Netopirji - sosedje, ki šepetaje razgrajajo ponoči. Novice Občine Rače-Fram, Rače-Fram 53(1): 44.
Zidar, S., A. Zamolo, T. Mihelič & J. Kotnik, 2012. First Slovenian record of nursery colony of Nattterer's bat Myotis nattereri (Kuhl, 1817) in a tree. Natura Sloveniae, Ljubljana 14(2): 77–79.
Žagar, A., N. Osojnik, M. A. Carretero & A. Vrezec, 2012. Quantifying the intersexual and interspecific morphometric variation in two resembling sympatric lacertids: Iberolacerta horvathi and Podarcis muralis. Acta herpetologica 7(1): 29–39.

2011

Cipot, M., 2011. Inventarizacija plavčka (Rana arvalis) v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Cipot, M., M. Govedič, A. Lešnik, K. Poboljšaj, B. Skaberne, M. Sopotnik & D. Stanković, 2011. Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Cipot, M., M. Govedič, B. Skaberne, A. Sopotnik & A. Šalamun, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. 1. mejnik (stanje 2011). Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Cipot, M., M. Govedič, B. Skaberne & M. Sopotnik, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Pohorje – barja (Klopnovrška barja in Javorski vrh). Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Cipot, M., M. Govedič, K. Poboljšaj, B. Skaberne & M. Sopotnik, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Gornji kal (kal Hrast in kal Krivača). Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 29 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Erbida, N., 2011. BOOM… utrinki II… Da boste vi tudi not' padli. Erjavecia, Ljubljana 26: 15–16.
Erbida, N. & D. Vinko, 2011. Mladinski tabor - Kodreti 2011. Erjavecia, Ljubljana 26: 45-46.
Erjavec, D., & B. Trčak, 2011. Kartiranje habitatnih tipov na območju enote GO62-SP za OPN Hrastnik. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Občina Hrastnik, Hrastnik].
Govedič, M. 2011. Popis velike senčice (Umbra krameri) na projektnem pilotnem območju Mura– Petišovci. Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Govedič, M., A. Pivk, D. Erjavec, A. Lešnik, M. Podgorelec, A. Vrezec, A. Kapla & R. Verovnik, 2011. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja za Občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Brdnikova – Dodatek. E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana. 90 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Govedič, M., G. Lipovšek & M. Vamberger, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Gornji kal (kal Hrast in kal Krivača). 1. mejnik (stanje 2011). (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Govedič, M., M. Bedjanič, A. Vrezec & A. Šalamun, 2011. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 87 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., M. Cipot, G. Lipovšek, B. Skaberne, R. Slapnik, M. Sopotnik, A. Šalamun, B. Trčak, M. Vamberger & J. Valentinčič, 2011. Inventarizacija flore in favne (dvoživke, ribe, kačji pastirji, mehkužci, močvirska sklednica) v izbranih vodnih virih na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave].
Koselj, K. & P. Presetnik, 2011. The Life of Bats from the Cave Ajdovska jama near Krško (Slovenia). Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss., Wien 20: 95–103.
Lešnik, A., M. Cipot, M. Govedič, M. & K. Poboljšaj, 2011. Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str., priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2011. Izdelava strokovnih podlag za izvedbo nadomestnih habitatov v okviru OPPN za del območja B1 S/15 Breg pri Borovnici. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Alta 5 d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Pivk, 2011. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja za Šiška center Ljubljana. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje (PVO). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: Nepra d.o.o.].
Poboljšaj, K. & A. Pivk, 2011. Strokovno mnenje s stališča narave za izpust industrijskih voda v reko Muro iz čistilne naprave v lasti Nafta - Petrochem d.o.o., Lendava. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Nafta - Petrochem d.o.o.].
Poboljšaj, K., A. Pivk & P. Presetnik, 2011. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za bodoči obrat za predelavo zaoljenih vod v tekoče gorivo v OIC Hrpelje. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str. [Naročnik: Ecoporto d.o.o.].
Poboljšaj, K., A. Pivk, P. Presetnik, D. Erjavec, B. Trčak, A. Šalamun, M. Sopotnik, M. Govedič, F. Rebeušek, V. Grobelnik, T. Gregorc, I. Nekrep & S. Polak, 2011. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M8 Kalce–Jelšane na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 242 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.].
Poboljšaj, K., B. Trčak, D. Denac, A. Lešnik & A. Tomažič, 2011. Tehnično opazovanje bazena HE Boštanj: okoljski monitoring – obrežni pas in krajina. 3. leto obratovanja – 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str. [Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana].
Poboljšaj K., D. Erjavec in J. Figelj, 2011. DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj-Podlog. Kartiranje habitatnih tipov in ornitološka študija. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str + pp. [Naročnik: ZUM Maribor].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, A. Pivk, P. Presetnik, F. Rebeušek & A. Pirnat, 2011. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M2/1 Trojane-Vodice, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, A. Pivk, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Pirnat & B. Trčak, 2011. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina–Trojane, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Poboljšaj, K., F. Rebeušek & T. Čelik, 2011. Raziskava – ocena velikosti populacije barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) v vplivnem območju načrtovane obvoznice Škofljica. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in fiore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str.
Poboljšaj, K., M. Cipot, M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, B. Skaberne & M. Sopotnik, 2011. Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 67 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K., P. Kmecl, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak & A. Vrezec, 2011. Strokovne podlage s stališča narave in ocena sprejemljivosti vplivov posega št. 07b (revitalizacija posestva Krumperk) na naravo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 66 str. [Naročnik: Hinko Pogačnik].
Presetnik, P., 2011. Kaj nam o navadnem netopirju v Ljubljani lahko povedo stenice. Glej, netopir! Ljubljana 8(1): 16–20.
Presetnik, P., 2011. Ocena povprečnih napak napačnih leg jamskih vhodov in deleža napačnih določitev na podlagi podatkov s terena. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 55–59.
Presetnik, P., 2011. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Vinko, D. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Most na Soči 2010, str. 22–25, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2011. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2010 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2010]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2011. Zaključno poročilo predsednika društva med leti 2007 in 2011. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 4–5.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2011. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2011. Whether the population is rising or stable, species can have unfavourable conservation status – examples from Slovenia. In: XIIth European Bat Research Symposium: Programme, abstracts, list of participans, 22.-26. Aug. 2011, Vilnius, Lithuania, p. 83, Gamtos tyrimų centras, Vilnius.
Presetnik, P., M. Podgorelec & J. Maurer Wernig, 2011. Netopir, imaš res steklino? Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republika Slovenija. [zgibanka]
Presetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2011. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2010 in 2011. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 282 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Reiter, G., O. Gebhardt, M. Podgorelec, P. Presetnik, S. Pysarczuk, B. Wieser & U. Hüttmeir, 2011. Artenhilfsprogramm Große Hufeisennase und Langflügelfledermaus in der Steiermark. Unpubl. Bericht im Auftrag der Stmk. Landesregierung. 58 Seiten.
Šalamun, A., 2011. Še nekaj o kačjih pastirjih v Beli krajini. Erjavecia, Ljubljana 26: 26–31.
Trčak, B., 2011. Inventarizacija flore na območju Vrbje – poletno-jesenski aspekt. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Občina Žalec].
Trčak, B. & D. Erjavec, 2011. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje med Mateno in Igom (I. varstveno območje). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].
Trčak, B. & K. Poboljšaj, 2011. Izvedba monitoringa – ekspertni naravovarstveni nadzor za floro in habitatne tipe – skladno z GD na strelišču Mlake. Letno poročilo 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: MK3, d.o.o., Ljubljana].
Vamberger, M., G. Lipovšek & M. Govedič, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. 1. mejnik (stanje 2011). Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Verovnik, R., M. Govedič & A. Šalamun, 2011. Is the Natura 2000 network sufficient for conservation of butterfly diversity? A case study in Slovenia. Journal of Insect Conservation 15: 345–350.
Verovnik, R., V. Zakšek, T. Čelik, M. Govedič, F. Rebeušek, B. Zakšek, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2011. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011. Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 195 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Zakšek, B., 2011. Populacijska struktura in varstvo strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) (Lepidptera: Lycaenidae) v Osrednjih Slovenskih goricah. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 42 str., pril.
Zakšek, B., V. Zakšek, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2011. Drastic loss of Large Blues' habitat (Phengaris teleius and P. nausithous) in Northeast Slovenia. In: XVIIth European Congress of Lepidopterology, Luxembourg 9.–13. May 2011, p. 78.
Zakšek, B., V. Zakšek, F. Rebeušek, M. Govedič & R. Verovnik, 2011. Drastic loss of Large Blues' habitat (Phengaris teleius and P. nausithous) in Northeast Slovenia. In: XVIIth European Congress of Lepidopterology, Luxembourg, 9.–13. May 2011. [poster]
Zamolo, A., 2011. Delo skupine za netopirje na raziskovalnem taboru študentov biologije Sv. Jurij ob Ščavnici. Glej, netopir! Ljubljana 8(1): 39–40.
Žaberl, M., P. Pavšič Mikuž, A. Prelc, J. Hodalič, B. Lukan, M. Žiger, M. Govedič, D. Erjavec, A. Lešnik, M. Podgorelec, A. Pivk, A. Vrezec, A. Kapla & R. Verovnik, 2011. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Brdnikova. E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana. 135 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Žagar, A., M. Krofel, M. Govedič & K. Mebert, 2011. Distribution and Habitat Use of Dice Snakes (Natrix tessellata) in Slovenia. Mertensiella 18: 207–216.

2010

Bedjanič, M., D. Klenovšek, S. Polak, A. Šalamun & D. Vinko, 2010. Novi podatki in pregled pojavljanja sredozemskega kamenjaka Sympetrum meridionale v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 25: 5–14.
Erbida, N., 2010. Mladinski raziskovalni tabor Kodreti 2010. Erjavecia, Ljubljana 25: 22–25.
Govedič, M., 2010. Inventarizacija potočnih rakov (Astacidae) in njihovih habitatov na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 419–439, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Govedič, M., 2010. Preliminarna ocena vplivov predvidenih energetskih objektov v porečju reke Idrijce z vidika potočnih rakov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne].
Govedič, M., 2010. Ribe reke Drave med Mariborom in Hrvaško mejo 35 let po izgradnji hidroelektrarn [Fish of Drava river between Maribor and Croatian border 35 years after construction of hydro power plants]. V: Mednarodna konferenca o Dravi - Življenje v porečju reke Drave (Dravograd, 30.9 – 1.10.2012), str. 22-23, Zbornik izvlečkov prispevkov. Biološki inštitut Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Občina Dravograd, RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško.
Govedič, M., D. Erjavec, A. Figelj, J. Jogan,A. Lešnik, A. Pirnat, A. Pivk, P. Presetnik, F. Rebeušek, R. Slapnik & A. Šalamun, 2010. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Zvezek 2: segment narava. 134 str., pril. [Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d., Nova Gorica].
Govedič, M. & V. Grobelnik, 2010. Razširjenost potočnih rakov (Astacidae) v porečju reke Idrijce. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 63 str. [Naročnik: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne].
Govedič, M. & V. Grobelnik, 2010. Uvod. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 8–27, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), 2010. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 708 str., digitalne priloge. [Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Ljubljana].
Hostnik, P., D. Rihtarič, P. Presetnik, M. Podgorelec, M. Stantič Pavlinič & I. Toplak, 2010. Ugotavljanje lisavirusov pri netopirjih v Sloveniji. Zdravniški vestnik, Ljubljana 79: 265–271.
Lesar, T. & M. Govedič, 2010. Check list of Slovenian Microlepidoptera. Natura Sloveniae, Ljubljana 12(1): 35–125.
Lešnik, A. & M. Sopotnik, 2010. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in njihovih habitatov na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 441–510, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Marnell, F. & P. Presetnik, 2010. Protection of overground roosts for bats (particularly roosts in buildings of cultural heritage importance). EUROBATS Publication Series No. 4 (English version). UNEP / EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany. 57 pp.
Paunović, M., B. Karapandža, Č. Ivanović, M. Ždralević, M. Đurović & P. Presetnik, 2010. Materials for Atlas of bats of Montenegro. In: Horáček I. & P. Benda (Eds.), 15th IBRC – The conference Manual: Programme, abstract, list of participants, Volume of Abstract of the 15th International Bat research conference held in Prague, 23 - 27 August 2010, p. 243–244, Lesnická práce s.r.o..
Poboljšaj, K., A. Pivk, D. Erjavec, F. Rebeušek, P. Presetnik, A. Šalamun, L. Božič & A. Pirnat, 2010. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M1/1 Ceršak–Kidričevo na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 90 str., pril. [Naročnik: E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, A. Pivk, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, L. Božič & A. Pirnat, 2010. Segment narava in varovana območja. V: Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo, E-NET OKOLJE, d.o.o., Ljubljana.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, P. Presetnik, F. Rebeušek, B. Trčak, A. Vrezec, Š. Ambrožič & R. Slapnik, 2010. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda R38 Kalce–Godovič na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 89 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, P. Kmecl, L. Božič, A. Figelj & A. Pirnat, 2009 (2010 dop. po reviziji in mnenju ministrstev). Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 248 str., pril. [Naročnik: Mestna Občina Nova Gorica, Nova Gorica].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, P. Presetnik, A. Pivk, S. Polak & J. Figelj, 2010. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 138 str., pril. [Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica, Miren].
Poboljšaj, K., M. Govedič & V. Grobelnik, 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za plinovod Ajdovščina–Šempeter za opredelitev in izbiro koridorjev variant plinovoda z okoljskega vidika za pripravo osnutka DPN. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 52 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič & V. Grobelnik, 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za plinovod Kalce–Jelšane za opredelitev in izbiro koridorjev variant plinovoda z okoljskega vidika za pripravo osnutka DPN. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 59 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za plinovod Kalce–Vodice za opredelitev in izbiro koridorjev variant plinovoda z okoljskega vidika za pripravo osnutka DPN. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 72 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik & M. Krofel, 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za plinovod Kalce–Ajdovščina za opredelitev in izbiro koridorjev variant plinovoda z okoljskega vidika za pripravo osnutka DPN. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & P. Presetnik, 2010. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str. [Naročnik: LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale].
Presetnik, P., 2010. Netopirji in lisavirusi ter stanje v Sloveniji. Ructus – Revija študentov Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 26: 22–23.
Presetnik, P., 2010. Netopirji v Ljubljani – kratko godrnjanje o raziskanosti znotraj kroga ljubljanskih obvoznic. Glej, netopir! Ljubljana 7(1): 21–26.
Presetnik, P., 2010. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2009 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2009]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., A. Hudoklin & N. Zupančič, 2010. Varstveni ukrepi za ohranjanje kotišča netopirjev med obnovo cerkve svetega Duha v Črnomlju – Stavbe kulturne dediščine. Varstvo narave, Ljubljana 23: 5–23.
Presetnik, P. & A. Troha, 2010. Prezimujoči netopirji. V: Kržič, M. (ur.), Križna jama, str. 24–31, Društvo ljubiteljev Križne jame, Grahovo.
Presetnik, P. & K. Koselj, 2010. Predlog standardnih slovenskih imen družin netopirjev. Glej, netopir!, Ljubljana 7(1): 14–20.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2010. Inventarizacija netopirjev (Chiroptera) in njihovih habitatov na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 625–683, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2010. Miniopterus schreibersii – what is this cave-roosts flagship species doing in church attics? 15th International Bat research conference (Prague, 23 - 27 August 2010). [poster]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2010. Miniopterus schreibersii – what is this cave-roosts flagship species doing in church attics? In: Horáček I. & P. Benda (Eds.), 15th IBRC – The conference Manual: Programme, abstract, list of participants, Volume of Abstract of the 15th International Bat research conference held in Prague, 23 - 27 August 2010, p. 251–252, Lesnická práce s.r.o..
Presetnik, P., M. Podgorelec & D. Stanković, 2010. Ugotavljanje prisotnosti lisa virusov pri netopirjih v letu 2010. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 30 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].
Presetnik, P., M. Podgorelec, D. Stanković & A. Šalamun, 2010. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (Prvo delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 69 str.; digitalne priloge.
Pyšek, P., V. Jarošík, P. E. Hulme, I. Kühn, J. Wild, M. Arianoutsou, S. Bacher, F. Chiron, V. Didžiulis, F. Essl, P. Genovesi, F. Gherardi, M. Hejda, S. Kark, P. W. Lambdon, M. L. Desprez Loustau, W. Nentwig, J. Pergl, K. Poboljšaj, W. Rabitsch, A. Roques, D. B. Roy, S. Shirley, W. Solarz, M. Vilà & M. Winter, 2010. Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions across Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107(27): 12157–12162. [doi: 10.1073/pnas.1002314107]
Rebeušek, F., B. Zakšek & M. Govedič, 2010. Inventarizacija makrolepidopterov (Heterocera) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 293–318, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Šalamun, A., 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 - kačji pastirji (Odonata). Erjavecia, Ljubljana 25: 15–19.
Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 64 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2010. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 319–349, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Šalamun, A., M. Kotarac, M. Podgorelec & M. Govedič, 2010. Research of Balkan goldenring (Cordulegaster heros) in Slovenia. In: Programme and abstracts, 1st European Congress on Odonatology (2-5 July 2010, Vairão-Vila do Conde, Portugal), p. 53, Research Center In Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO) & Dutch Butterfly Conservation.
Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS].
Trčak, B., D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2010. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Trčak, B. & K. Poboljšaj, 2010. Izvedba monitoringa – ekspertni naravovarstveni nadzor za monitoring dvoživk, kačjih pastirjev in metuljev – skladno z GD na strelišču Mlake (3. leto obratovanja). Letno poročilo 2010. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 28 str. [Naročnik: MK3, d.o.o., Ljubljana].
Trčak, B., M. Cipot, A. Lešnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2010. Izvedba monitoringa – ekspertni naravovarstveni nadzor za monitoring dvoživk, kačjih pastirjev in metuljev – skladno z GD na strelišču Mlake. Zaključno poročilo 3-letnega monitoringa (2008–2010). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: MK3, d.o.o., Ljubljana].
Trčak, B., M. Cipot, D. Denac, M. Govedič, A. Lešnik, D. Erjavec & K. Poboljšaj, 2010. HE Boštanj – obratovalni monitoring: okoljski monitoring – inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov. Območje bazena HE Boštanj. 1. leto obratovanja – 2008. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str. [Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana].
Trčak, B., M. Cipot, D. Denac, M. Govedič, A. Lešnik, D. Erjavec & K. Poboljšaj, 2010. HE Boštanj – obratovalni monitoring: okoljski monitoring – inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov. Območje pregrade HE Boštanj. 1. leto obratovanja – 2008. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana].
Zakšek, B., 2010. Poročilo o delu skupine za metulje. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Budanje 2009", str. 32–36, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., N. Kogovšek, B. Rakar, K. Zeme, M. Delač & V. Zakšek, 2010. Metulji na našem vrtu. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. 32 str.
Žagar, A., M. Vamberger & M. Govedič, 2010. Inventarizacija plazilcev (Reptilia) na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. V: Govedič, M., V. Grobelnik & A. Lešnik (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom (končno poročilo), str. 512–557, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

2009

Bregantič, M., B. Jurič, B. Arčon, J, Medved, M. Majkić, M. Sovre, I. Loboda, K. Poboljšaj, D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, I. Kos & M. Krofel, 2009. Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija za optimizirano traso (oktober 2008). Projekt d.d., Nova Gorica. 250 str.
de Groot, M., F. Rebeušek, V. Grobelnik, M. Govedič, A. Šalamun & R. Verovnik, 2009. Distribution modelling as an approach to the conservation of a threatened alpine endemic butterfly (Lepidoptera: Satyridae). Eur. J. Entomol. 106: 77–84.
Erbida, N., 2009. Individualni terenski dan – Hraše. Erjavecia, Ljubljana 24: 16–18.
Erjavec, D., A. Šalamun & A. Javorič, 2009. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Bohor. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Trčak, 2009. Monitoring zavarovanih negozdnih habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 139 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Erjavec, D. & V. Grobelnik, 2009. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Velika Planina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Govedič, M., 2009. Ribe – luskaste prebivalke voda. V: Bedjanič, M. (ur.), Narava v občini Poljčane, str. 75–79, Občina Poljčane, Poljčane.
Govedič, M., A. Lešnik & M. Cipot, 2009. Popis laške žabe (Rana latastei) na širšem območju odlagališča Stara Gora. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d.].
Govedič, M., D. Denac, M. Kotarac, A. Lešnik, P. Presetnik, F. Rebeušek, R. Slapnik, A. Šalamun, & A. Vrezec, 2009. Analiza obstoječih podatkov rastlinskih in živalskih vrst od Medvod do Zidanega Mosta. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja in naravne vrednote za območje srednje Save (za območje od HE Medvode do HE Vrhovo). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 239 str. [Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.].
Govedič, M., M. Vamberger, M. Sopotnik, M. Cipot, A. Lešnik, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2009. Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju. Končno poročilo raziskovalnega projekta št. 1/08. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 62 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije].
Govedič, M., M. Vamberger, M. Sopotnik, M. Cipot, A. Lešnik, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2009. Močvirska sklednica (Emys orbicularis), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex) na Ljubljanskem barju. [plakat]
Govedič, M., Š. Ambrožič, M. Cipot, A. Kapla, A. Lešnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & A. Vrezec, 2009. Inventarizacija izbranih živalskih skupin na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitev zimsko športnega centra Pohorje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 64 str., digitalne priloge.
Jakopič, M., K. Poboljšaj, F. Rebeušek, J. Kus Veenvliet & P. Veenvliet, 2009. Okoljsko poročilo: Presoja sprejemljivosti vplivov DPN za območje Celjske koče na varovana območja (Natura 2000 območje SPA SI5000026 Posavsko hribovje - ostenje). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Mestna občina Celje, Celje].
Košutnik, J., P. Presetnik, M. Dular, H. Grecs, T. Krajnc, M. Perne & A. Privšek, 2009. Jame v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo projekta Jamski habitati v Mestni občini Ljubljana. Sofinancer Mestna občina Ljubljana. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, 110 str.
Krofel, M., V. Cafuta, G. Planinc, M. Sopotnik, A. Šalamun, S. Tome, M. Vamberger & A. Žagar, 2009. Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Natura Sloveniae, Ljubljana 11(2): 61–99.
Poboljšaj, K., B. Trčak, B. Frajman, A. Šalamun, M. Cipot & F. Rebeušek, 2009. Izvedba monitoringa – ekspertni naravovarstveni nadzor za monitoring habitatov, dvoživk, kačjih pastirjev in agregat narave – skladno z GD na strelišču Mlake. Letno poročilo 2009. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: MK3, Ljubljana].
Poboljšaj, K., B. Trčak, D. Erjavec, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, M. Govedič, A. Šalamun, I. Kos, M. Krofel, J. Kus Veenvliet & A. Vrezec, 2009. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 149 str., pril. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, I. Kos, M. Krofel & A. Vrezec, 2009. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda R45 za oskrbo Bele Krajine na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. 105 str. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, I. Dakskobler, B. Čušin, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla & A. Figelj, 2009. Presoja sprejemljivosti za Občinski prostorski načrt občine Tolmin na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 184 str., pril. [Naročnik: Občina Tolmin, Tolmin].
Poboljšaj, K. & F. Rebeušek, 2009. Dopolnitev strokovnih podlag (IDZ) Državnega prostorskega načrta (DPN) za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem. Prehodi za živali. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Lineal d.o.o, Maribor].
Poboljšaj, K., F. Rebeušek, M. Cipot, M. Govedič & A. Šalamun, 2009. Dopolnitev strokovnih podlag (IDZ) Državnega prostorskega načrta (DPN) za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem. Vplivi na naravo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 31 str. [Naročnik: Lineal d.o.o, Maribor].
Poboljšaj, K., Š. Ambrožič, D. Denac, D. Erjavec, M. Govedič, A. Kapla, A. Šalamun & D. Vrezec, 2009. Izdelava študije izvedljivosti izvennivojskega križanja regionalne ceste in železniške proge v Lušečki vasi v občini Poljčane s stališča varstva narave. Končno poročilo.
Podgornik, S., L. Ramšak, A. Jenič, K. Pliberšek & M. Govedič, 2009. Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne. 346 str. [Naročnik: Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P., 2009. Additional survey of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site "Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll" and vicinity (Austria) in 2009. Report for Verein Lebende Erde im Vulkanland. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 21 pp.
Presetnik, P., 2009. Belorobi netopir – Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 84–85, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Contribution to the knowledge of current migration of Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) in North-West of Panonian Basin. In: 1st International Symposium on Bat Migration (16–18 January 2009, Berlin, Germany), p. 66, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin.
Presetnik, P., 2009. Contribution to the knowledge of current migration of Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) in NW of Panonian Basin. 1st International Symposium on Bat Migration (16–18 January 2009, Berlin, Germany). [poster]
Presetnik, P., 2009. Dolgokrili netopir – Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 110–113, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Drobni netopir – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 82–83, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Mali netopir – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 80–81, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Nathusijev netopir – Pipistrellus nathusii (Kuhl, 1817). V: Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia], str. 86–87, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2009. Netopirji – kosmatinci v zraku. V: Bedjanič, M. (ur.), Narava v občini Poljčane, str. 103–107, Občina Poljčane, Poljčane.
Presetnik, P., 2009. Netopirji. V: Gradišnik, S. (ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem, str. 600–608. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica.
Presetnik, P., 2009. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2008 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2008]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster (ur.), 2009. Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije [Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia]. Atlas faunae et florae Sloveniae 2. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 152 str.
Presetnik, P., M. Podgorelec & A. Šalamun, 2009. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Četrto delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 61 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P., M. Podgorelec & M. Cipot, 2009. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2009. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].
Presetnik, P., M. Podgorelec & T. Miklavčič, 2009. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Tretje delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 57 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2009. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008–2009. Zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 121 str., digital. pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Settele, J., L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac & I. Kühn (Eds.), 2009. Atlas of Biodiversity Risk. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 300 pp.
Vamberger, M., K. Poboljšaj, M. Cipot, M. Govedič & A. Šalamun, 2009. Survey of the European pond turtle (Emys orbicularis) on Ljubljansko barje, Slovenia. In: 15th European Congress of Herpetology & SEH Ordinary General Meeting (28. September–02 October 2009, Kisadasi-Aydin/Turkey), pp. 46.
Vaupotič, M. & M. Govedič, 2009. Razširjenost navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus Philippson, 1788) na Goričkem (SV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 11(2): 27–38.
Verovnik, R., T. Čelik, V. Grobelnik, A. Šalamun, T. Sečen & M. Govedič, 2009. Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev. Končno poročilo (IV. mejnik). Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 150 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana].
Zakšek, B., 2009. Poročilo o delu skupine za dnevne metulje. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Budanje 2008", str. 26–33, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B. & B. Frajman, 2009. Cornus kousa Hance. Notulae ad floram Sloveniae 91. Hladnikia, Ljubljana 24: 45–46.
Zakšek, V., B. Zakšek, N. Kogovšek & B. Rakar, 2009. Pisani svet metuljev. DPOMS – Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Ljubljana. [zgibanka]

2008

Cipot, M. & A. Lešnik, 2008. Dvoživke. V: Tome, D. (ur.), Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: primerjalna študija z referenčnimi območji, CRP Znanje za varnost in mir 2006–2010, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Cipot, M. & A. Lešnik, 2008. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in njihovih habitatov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 475–539, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
de Groot, M. & M. Govedič, 2008. Checklist of the Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia. Acta entomologica slovenica, Ljubljana 16(1): 67–87.
Erjavec, D., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na območju Vremščice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Slovenija, Divača].
Govedič, M., 2008. Inventarizacija potočnih rakov (Astacidae) in njihovih habitatov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 454–474, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), 2008. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. 817 str., digitalne priloge. [Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Brežice].
Govedič, M., F. Rebeušek & M. Kotarac, 2008. Uvod. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 9–44, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Govedič, M., F. Rebeušek & V. Grobelnik, 2008. Inventarizacija potočnih rakov v porečju reke Reke. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Slovenija, Divača].
Govedič, M., M. Cipot, M. Podgorelec, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Predlog načrta raziskav in monitoringa izbranih živali, rastlin in habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 103 str. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Divača].
Jakopič, M. & D. Erjavec, 2008. Ekspertno mnenje za habitatne tipe za Prostorski red občine Radovljica. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Razvojni center Radovljica, Radovljica].
Javornik Cregeen, S. J., N. Kogovšek, T. Sunčič, T. Šterk, L. Verdnik, B. Zakšek, S. Žagar & A. Žnidaršič, 2008. Regulacija tolerance rastlin na povečano slanost substrata. Collectanea studentium physiologiae plantarum 3(2/3): 50–53.
Koce, U., T. Basle, M. Premzl, R. Rozman & B. Zakšek, 2008. Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja. Acrocephalus, Ljubljana 29(136): 5–11.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2008. Kačji pastirji. V: Tome, D. (ur.), Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: primerjalna študija z referenčnimi območji, CRP Znanje za varnost in mir 2006–2010, str 106–119, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Kotarac, M., M. Podgorelec & A. Šalamun, 2008. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), Brežice, str. 339–384, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2008. Spremljanje migracij dvoživk ob Večni poti v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Šalamun, 2008. Monitoring za dvoživke med gradnjo za navezava Luke Koper na AC omrežje – Bertoška vpadnica in del Ankaranske vpadnice s Povezovalno cesto. Zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str. [Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor].
Poboljšaj, K., B. Trčak, M. Cipot, A. Lešnik, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2008. Vojaški poligon Mlake – 1. faza: monitoring strelišča s stališča narave (1. leto obratovanja - 2008). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 58 str.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, A. Kapla & J. Kus Veenvliet, 2008. Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za DV 2×110 kV Murska Sobota–Mačkovci. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 99 str., pril. [Naročnik: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Jakopič, F. Rebeušek, B. Trčak & A. Šalamun, 2008. Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2008 za širitev odlagališča odpadkov Dragonja. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 67 str. [Naročnik: ICRO – Institut za celostni razvoj in okolje, Domžale].
Poboljšaj, K., M. Cipot & A. Lešnik, 2008. Distribution and conservation status of the moor frog (Rana arvalis) in Slovenia. Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement 13: 317–328.
Poboljšaj, K., M. Cipot, A. Lešnik & M. Podgorelec, 2008. Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev dostopnih povezovalnih cest za naselje Bevke (cesta Bevke–Drenov grič in cesta Bevke–Log). Raziskava dvoživk na vplivnem območju cest. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Občina Vrhnika, Vrhnika].
Poboljšaj, K. & M. Govedič, 2008. Poročilo o okoljskem monitoringu vplivov na okolje med gradnjo AC Cogetinci–Vučja vas: naravovarstveni nadzor in monitoring dvoživk. Zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Maribor].
Poboljšaj, K., M. Govedič, M. Hönigsfeld Adamič, M. Jakopič, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, P. Presetnik, F. Rebeušek, R. Slapnik, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe obvoznice Škofljica na varovana območja (Natura 2000 območji SPA SI5000014 Ljubljansko barje in SCI SI3000271 Ljubljansko barje. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 156 str. [Naročnik: GEATEH d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K, M. Govedič, M. Jakopič, A. Lešnik, A. Pirnat, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Izdelava strokovnih podlag za poročilo Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za načrtovano pridobitev pridobivalnega prostora Šempas za potrebe opekarniške dejavnosti z namenom izkoriščanja gline, laporja in fliša – širitev glinokopa Okroglica II na pridobivalni prostor Šempas. 2. faza – zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 55 str., pril. [Naročnik: Goriške opekarne d.d., Renče].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, M. Govedič, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2008. Okoljsko poročilo za DPN za območje Šmartinskega jezera za segment narava. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 37 str. [Naročnik: Razvojni center planiranje, Celje].
Poboljšaj, K, M. Podgorelec, A. Lešnik & M. Cipot, 2008. Monitoring izvedenih ukrepov za prehajanje dvoživk ob cesti R1-235, odsek 0317 Radenci–Petanjci in G1–3, odsek 1308 Radenci–Vučja vas. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str. [Naročnik: Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Vamberger, A. Žagar, M. Govedič, M. Cipot & A. Lešnik, 2008. Inventarizacija plazilcev (Reptilia) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na močvirski sklednici (Emys orbicularis) na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 540–607, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Presetnik, P., 2008. Aditional inventarisation of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site "Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll" and vicinity (Austria) in 2008. Final report for Verein Lebende Erde im Vulkanland. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 20 pp.
Presetnik, P., 2008. O prehranskih navadah netopirjev. Poročanja o dogodih 10. evropske noči netopirjev. Glej, netopir! Ljubljana 5(1): 17.
Presetnik, P., 2008. O tistih, ki letajo v temi. Proteus, Ljubljana 71(1): 15–19.
Presetnik, P., 2008. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2007 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2007]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., A. Hudoklin & M. Podgorelec, 2008. Unfavorable conservation status of Rhinolophus ferrumequinum in Slovenia. In: Hutson A. M. & P. H. C. Lina (Eds.), Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium, 18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca, p. 117.
Presetnik, P. & F. Marnel, 2008. When bats and buildings collide – the protection of overground roosts in buildings of curtural heritage importance. In: Hutson A. M. & P. H. C. Lina (Eds.), Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium, 18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca, p. 118.
Presetnik, P. & M. Cipot, 2008. Ali vemo, koliko je netopirjev v slovenskih jamah? Naše jame, Ljubljana 47: 61–67.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. Inventarizacija netopirjev (Chiroptera) in njihovih habitatov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 708–770, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. The start of a bat monitoring scheme in Slovenia. In: Hutson A. M. & P. H. C. Lina (Eds.), Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium, 18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca, p. 119.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. The start of a bat monitoring scheme in Slovenia. XIth European Bat Research Symposium (18th–22nd August 2008, Cluj-Napoca). [poster]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2008. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 43 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].
Presetnik, P., M. Zagmajster & M. Podgorelec, 2008. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Drugo delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P., M. Zagmajster & M. Podgorelec, 2008. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Prvo delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.; digitalne priloge.
Rebeušek, F., 2008. Inventarizacija makrolepidopterov (Heterocera) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 313–338, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Rebeušek, F., M. Jakopič & T. Novak, 2008. Presoja sprejemljivosti vplivov OPPN kamnolom Liboje na zavarovana območja (Natura 2000 območje pSCI 3000083 Ocvirkova jama). Okoljsko poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str. [IUP d.o.o. inštitut za urejanje prostora, Celje].
Šalamun, A., 2008. Drobtinice in ocvirki: Nova opažanja afriškega minljivca Anax ephippiger v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 23: 31–33.
Šilc, U., A. Čarni, B. Čušin, D. Erjavec, M. Jakopič, P. Košir, A. Marinšek, I. Sajko & B. Trčak, 2008. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, območje Šentjernejsko polje-Gorjanci. Končno poročilo. ZRC SAZU, Biološki inštitut, Ljubljana. 15 str, digitalne priloge. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Šot Pavlovič, L., I. Nekrep, M. Žerdin, D. Tome, I. Kos, U. Bregar, M. Govedič, K. Poboljšaj, B. Trčak, A. Šalamun, P. Presetnik & F. Rebeušek, 2008. Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za razbremenilnik Draščica. Aquarius d.o.o., Ljubljana. 78 str., pril. [Naročnik: Občina Ig, Ig].
Trčak, B., A. Čarni, V. Petrinec, M. Jakopič, D. Erjavec, P. Košir, U. Šilc, I. Zelnik, A. Marinšek & I. Sajko, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 45–124, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Trčak, B., B. Vreš, A. Čarni, V. Babij, A. Seliškar, P. Košir, U. Šilc & I. Zelnik, 2008. Inventarizacija rastlinskih vrst na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 125–194, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.
Trčak, B. & F. Rebeušek, 2008. Popis flore in metuljev suhih travnikov ob Savi v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 54 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

2007

Cipot, M. & A. Lešnik, 2007. Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str.
CKFF, 2007. Podatki popisa kalov v okviru projekta Interreg SLO - ITA 1001 kal - 1001 zgodba o življenju. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Erjavec, D., M. Jakopič, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2007. Dodatek h kartiranju habitatnih tipov na območju izbrane trase daljnovoda 2x110 kV Beričevo–Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & A. Šalamun, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Kras – južni del. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Skaručna. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., 2007. Strokovne podlage za dolgoročni program reševanja problematike "kormorani-ribe" – neodvisna analiza in predlog rešitve. Končno poročilo z dopolnitvami. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 96 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., M. Bedjanič, V. Grobelnik, A. Kapla, J. Kus Veenvliet, A. Šalamun, P. Veenvliet & A. Vrezec, 2007. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 128 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., V. Grobelnik, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, 2007. Študija kartiranja habitatnih tipov in naravovarstvena presoja sprejemljivosti vplivov gradnje variante prenosnega plinovoda M2/1 na odseku od Šentgotarda do Podmilja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 62 str. [Naročnik: Geoplin Plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Grobelnik, V., 2007. Gap analysis of the green belt at the Slovenia-Austrian and Slovenian-Hungarian border. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 pp. [Naročnik: Krajinski park Goričko, Grad].
Hudoklin, A. & P. Presetnik, 2007. Netopirji na podstrešju cerkve Sv. Duha v Črnomlju. Zavod Republike Slovenije za Varstvo narave. 4 str. [zgibanka]
Jakopič, M., D. Erjavec, B. Trčak & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Huda luknja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Jakopič, M. & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje habitatnih tipov območja Mokrišče pod Blejsko Pristavo (Izdelava projektne dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu R1-209, odsek Bled–Soteska). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana].
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Govedič & M. Podgorelec, 2007. Raziskava kvalifikacijskih vrst kačjih pastirjev za potrebe izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v okviru priprave državnih lokacijskih načrtov na III. Razvojno os – potencialno Natura 2000 območje Ježevec (SI3000006). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Veržejem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 181 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Šentiljem in Gornjo Radgono. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 151 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Krainer, K., C. Drescher & P. Presetnik (Eds.), 2007. Fledermausschutz im Alpen- und Adria-Raum 2003–2006. Tutela dei Pipistrelli nell´area Alpina e Adriatica. Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran. INTERREG IIIA Austria-Italia-Slovenia. ArgeNATURSCHUTZ, Klagenfurt. 80 pp.
Lešnik, A. & M. Cipot, 2007. Dvoživke Triglavskega narodnega parka: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Lešnik, A. & M. Cipot, 2007. Pupki (Dvoživke v naši bližini) (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Olias, M., F., Weihrauch, M. Bedjanič, N. Hacet, M. Marinov & A. Šalamun, 2007. Lestes parvidens and L. viridis in southeastern Europe: a chorological analysis (Odonata: Lestidae). Libellula 26 (3/4): 243–272.
Poboljšaj, K., 2007. Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja. Varstvo narave, Ljubljana, 20: 107–119.
Poboljšaj, K. & A. Šalamun, 2007. Ekspertno mnenje s stališča narave za območje gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE TOL: dopolnitev za varianto trase med Črnučami in Tomačevim. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o, Ljubljana].
Poboljšaj, K., A. Šalamun, B. Trčak & M. Cipot, 2007. Življenje v kalu (ekologija in biologija kalov). V: Maher, I. (ur.), Okrogla voda: priročnik o kalih, str. 45–100, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Cipot & A. Lešnik, 2007. Conservation of Italian Agile frog (Rana latastei Boulenger, 1879) in Slovenia in the frame of the 92/43EEC Habitats Directive. In: Abstract Book, 14th European Congress of Herpetology (Porto, Portugal, 19-23 Septemer 2007), p. 275, CIBIO.
Poboljšaj, K., M. Kotarac, B. Trčak & A. Šalamun, 2007. Presoja sprejemljivosti vplivov izgradnje zahodne obvoznice Kranj na Natura 2000 območje SI3000100 Gozd Kranj – Škofja Loka. Dodatek. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str. [Naročnik: IPSUM okoljske investicije d.o.o., Domžale].
Presetnik, P., 2007. Aktivnosti projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" med januarjem in septembrom 2007 (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 6–10.
Presetnik, P., 2007. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "Reitsportzentrum Stadtschlaining" (Burgerland, Austria). Report for Oekoteam, Institut für Faunistik und Tierökologie, Graz. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 14 pp.
Presetnik, P., 2007. Opis ničelnega stanja malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) za namen presoje sprejemljivosti državnega lokacijskega načrta za gradnjo glavne ceste GII-108/1186 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., digitalne priloge. [Naročnik: Zavod Symbiosis, Grahovo].
Presetnik, P., 2007. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Polajnar, J. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Lovrenc na Pohorju 2005, str. 95–98, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2007. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2006 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2006]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Presetnik, P., 2007. Priporočila za redno spremljanje stanja netopirjev na zatočiščih v severni Sloveniji (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 17–18.
Presetnik, P., 2007. Register pomembnih zatočišč netopirjev v severni Sloveniji: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str.
Presetnik, P., 2007. Širokouhi netopirji v INTERREG območju (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 2–4.
Presetnik, P., 2007. Zanimiva nočna bitja. Vzajemna 11: 60.
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2007. Netopir – ne tič ne miš (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [zgibanka].
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2007. Netopir – ne tič ne miš (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [plakat]
Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2007. Zaključno poročilo o aktivnostih projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 4(1): 11–16.
Presetnik, P., M. Podgorelec & V. Grobelnik, 2007. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Četrto delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 110 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P., M. Podgorelec & V. Grobelnik, 2007. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Tretje delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2007. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev. Zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 251 str. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Rebeušek, F., 2007. Inventarizacija vrste metulja črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)) na predvideni trasi plinovoda M& od Ajdovščine do Lucije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Projekt d.d. Nova Gorica, Nova Gorica].
Settele, J., J. C. Biesmeijer, R. Grabaum, V. Hammen, P. Hulme, U. Karlson, S. Klotz, M. Kotarac, W. Kunin, G. Marion, M. O’Connor, T. Petanidou, K. Peterson, S. G. Potts, P. Pysek, S. Rattei & M. Rounsev, 2007. Environmental Risk Assessment for Biodiversity and Ecosystems: Results and Perspectives of the Large Scale Inter- and Transdisciplinary Research of the ALARM Project. In: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Emerging Issues for Biodiversity Conservation in a Changing Climate, Abstracts of Poster Presentations at the 12th Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice of the Convention on Biological Diversity, pp. 50–51, Montreal, Technical Series no. 29.
Sopotnik, M., A. Lešnik & M. Cipot, 2007. Življenjski krog dvoživk (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [plakat]
Šalamun, A., 2007. 1001 kal -1001 zgodba o življenju. Erjavecia, Ljubljana 22: 18–21.
Šalamun, A., 2007. Popis velikega studenčarja Cordulegaster heros v Natura 2000 območju "Ježevec" na Koroškem. Erjavecia, Ljubljana 22: 14–17.
Šalamun, A., 2007. Simpozij kačji pastirji Italije - Convegno sulle Libellule in Italia. Erjavecia, Ljubljana 22: 35.
Trčak, B., 2007. Študija kartiranja habitatnih tipov na območju gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE TOL: dopolnitev za varianto trase med Črnučami in Tomačevim. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o, Ljubljana].
Trčak, B., D. Erjavec, M. Jakopič, M. Govedič & A. Šalamun, 2007. Ekspertno mnenje za habitatne tipe za DPN za plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: Projekt d.d. Nova Gorica, Nova Gorica].
Trčak, B., D. Erjavec, M. Jakopič, M. Govedič & A. Šalamun, 2007. Ekspertno mnenje za habitatne tipe za DPN za plinovod R45 Bela krajina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Projekt d.d. Nova Gorica, Nova Gorica].
Trčak, B., M. Bedjanič, M. Cipot, M. Kotarac, F. Rebeušek, K. Poboljšaj & A. Šalamun, 2007. Inventarizacija favne in flore za območje Petelinjek z izdelavo strokovne naloge kot podlage za upravljalski načrt. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].
Vrezec, A., S. Polak, A. Kapla, A. Pirnat, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2007. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina. 145 str., 7 prilog. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Zakšek, B., 2007. Poročilo o delu skupine za proučevanje dnevnih metuljev. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Novaki 2006", str. 25–29, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Zakšek, B., 2012. Metapopulation structure of Maculinea teleius (Bergsträser, 1779) and M. nausithous (Bergsträsser, 1779) in fragmented landscape of Slovenske gorice. In: Abstracts Book, BioCoin, GMFSA 2007.

2006

Biró, E., I. Bouwma & V. Grobelnik (Eds.), 2006. Indicative map of the Pan-European Ecological Network in South-Eastern Europe. Technical background document. ECNC technical report series. ECNC – European Centre for Nature Conservation, Tilburg. 55 pp.
Božič, L., M. Govedič & S. Kaligarič, 2006. Ribnika v Podvincih. Mestna občina Ptuj, Ptuj. [zgibanka]
Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2006. Dvoživke. In: Smole-Wiener, K. (Ed.), Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran, str. 19–25, ArgeNATURSCHUTZ, Klagenfurt.
Cipot, M., A. Lešnik, K. Poboljšaj, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Rastlinstvo in živalstvo v kalih. V: I. Maher (ur.), Peljimo otroke h kalu! Delovno gradivo za seminar za vzgojitelje in učitelje, Divača, 13. januar 2006, str. 11–35, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, Nova Gorica.
Cipot, M. & K. Poboljšaj, 2006. Podatki o dvoživkah in plazilcih na območju Bukovniškega jezera in okolici. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str.
Cipot, M. & P. Presetnik, 2006. Dvoživke in netopirji na območjih katastrskih občin Višelnica, Češnjica in Dovje in nekateri predlogi za njihovo varovanje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str.
Cipot, M. & P. Presetnik, 2006. Projekt Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Temporaria, Ljubljana 10(1): 3–6.
de Groot, M., F. Rebeušek, M. Jakopič, & M. Govedič, 2006. Porazdelitev in preferenca habitata pri vrsti Erebia calcaria v slovenskih Karavankah [Distribution and habitat preference of Erebia calcaria in the Karavanke, Slovenia]. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 24–25, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Govedič, M., 2006. Ostanki rib [Fish remains]. V: Gaspari, A. (ur.), Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja [Zalog near Verd: Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje], str. 195–197, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 11, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana.
Govedič, M., 2006. Potočni raki Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str.
Govedič, M. & A. Šalamun, 2006. Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 61 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mariborska razvojna agencija (Trajnostno upravljanje območja reke Drave (TRUD) (Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija – 2003)].
Govedič, M. & A. Šalamun, 2006. Popis kvalifikacijskih vrst rib (Pisces) in ukrajinskega potočnega piškurja (Eudontomyzon mariae) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01- 0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str., digitalne priloge.
Govedič, M. & F. Rebeušek, 2006. Transektno štetje kot metoda za ocenjevanje ohranitvenega stanja črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) [Transect counts as a method for assessing the conservation status of jersey tiger moth (Callimorpha quadripunctaria)]. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 22–23, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Govedič, M., M. Cipot, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Kartiranje in opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst (Projekt: Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str. [Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj].
Govedič, M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst (Projekt: Karavanke Natura 2000 (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str. [Naročnik: Občina Tržič, Tržič].
Govedič, M., M. Kotarac & V. Grobelnik, 2006. Popis kvalifikacijskih vrst rib (Pisces), ukrajinskega potočnega piškurja (Eudontomyzon mariae) in koščaka (Austropotamobius torrentium) s predlogom conacije Natura 2000 območja Gračnica. Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str.
Govedič, M., S. Juvan & S. Kaligarič, 2006. Drava – reka življenja, voda. Mariborska razvojna agencija, Maribor. [zgibanka]
Govedič, M., V. Grobelnik, A. Kapla, F. Rebeušek, B. Rozman, A. Šalamun, B. Trčak & A. Vrezec 2006. Inventarizacija flore in izbranih živalskih skupin v Krajinskem parku Boč na območju občine Rogaška Slatina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 95 str. [Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Rogaška Slatina].
Jakopič, M. & B. Trčak, 2006. Natura 2000 v Halozah: travišča in flora. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Jakopič, M. & B. Trčak, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice-TE-TOL – kartiranje habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., digitalne priloge.
Jakopič, M. & K. Poboljšaj, 2006. Presoja sprejemljivosti izvedbe Občinskega lokacijskega načrta območja 02/1 Poslovno-proizvodne cone Ozka dela – II. Faza na Območje Natura 2000 Zadnje struge pri Suhadolah (SI3000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 44 str. [Naročnik: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Domžale].
Kaligarič, M., S. Škornik, A. Ivančič, F. Rebeušek, M. Sternberg, B. Kramberger & L. Senčič, 2006. Germination and survival of endangered Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) after artificial seeding, as affected by various disturbances. Israel Journal of Plant Sciences 54: 9–17.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2006. Inventarizacija in ocena vplivov gradnje stanovanjskih hiš v Sv. Duhu pri Škofji Loki za pSCI območje Gozd Kranj – Škofja Loka za velikega studenčarja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Domplan, d.d., Škofja Loka].
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Govedič & M. Podgorelec, 2006. Popis velikega studenčarja (Cordulegaster heros) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 31 str., digitalne priloge.
Kotarac, M., A. Šalamun, M. Podgorelec & M. Govedič, 2006. Ocena velikosti populacije velikega studenčarja (Cordulegaster heros) na Goričkem (Odonata: Cordulegastridae) [Assessment of population size of Balkan goldenring (Cordulagaster heros) at Goričko, NE Slovenia (Odonata: Cordulegastridae). V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 38–39, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2006. Ogroženost dvoživk – po toči zvoniti je prepozno! Proteus, Ljubljana 68(5): 196, 219–222, 239.
Poboljšaj, K., 2006. Urh – žival leta 2006. Proteus, Ljubljana 68(8): 364–367.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Govedič, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, P. Presetnik, A. Šalamun, B. Trčak & A. Vrezec, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov DLN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini na varovana območja (zavarovana in Natura območja) – območji pSCI SI3000109 Savinja pri Žalcu in SI3000067 Savinja-Letuš ter Naravni rezervat ribnik Vrbje z zaledjem. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 117 str., pril.
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov za Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 99 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & M. Cipot, 2006. Inventarizacija dvoživk na območju ribnikov Podvinci in Velovlek ("Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran", Interrreg IIIA Slovenija-Avstrija). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str.
Poboljšaj, K., M. Govedič & I. Kos, 2006. Poročilo o okoljskem monitoringu vplivov na okolje med gradnjo AC Hrastje – Lešnica: naravovarstveni nadzor, monitoring dvoživk in monitoring prehajanja in zadrževanja živali med gradnjo AC. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str. [Naročnik: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Maribor].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, B. Trčak, M. Kotarac, M. Govedič, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Vrezec, R. Slapnik & A. Šalamun, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice-TE-TOL na varovana območja (zavarovana in Natura 2000 območja). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Jakopič, F. Rebeušek & B, Trčak, 2006. Inventarizacija posebnega varstvenega območja (Natura 2000 območja) SI3000079 Prevoje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str. [Naročnik: Občina Domžale, Domžale].
Presetnik, P., 2006. Additional inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "S7 Fürstenfelder Schnellstrasse" (Steiermark and Burgenland; Austria). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 pp.
Presetnik, P., 2006. Aditional inventarisation of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site "Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll" and vicinity, Austria. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 pp.
Presetnik, P., 2006. Aktivnosti projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" med novembrom 2005 in decembrom 2006 (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 3(1): 13–16.
Presetnik, P., 2006. Eno leto v življenju netopirjev. Pil, Ljubljana 59: 8–11.
Presetnik, P. 2006. Iz kosti zgodba. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 75–76.
Presetnik, P., 2006. Kaj je pravzaprav aktivno varstvo živali? Temporaria, Ljubljana 10(1): 31–34.
Presetnik, P., 2006. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Prvo delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. s prilogami.
Presetnik, P., 2006. Navadni netopirji v INTERREG območju (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 3(1): 5–7.
Presetnik, P., 2006. Netopirji (Chiroptera) v gradu Grad na Goričkem. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: JZ Krajinski park Goričko].
Presetnik, P., 2006. Predlogi za varstvo zatočišč netopirjev v Občini Tržič in predlog opredelitev ožjih naravovarstveno pomembnih območij okoli zatočišč malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros) v NATURA 2000 območjih pSCI Karavanke in Dacarjevo brezno. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str.
Presetnik, P., 2006. Ultrasound detector inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "Südbahn Spielfeld - Wagna" (Steiermark, Austria). Report for Oekoteam, Institut für Faunistik und Tierökologie, Graz. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 13 pp.
Presetnik, P., 2006. Zasedanje pogodbenic sporazuma o varstvu evropskih populacij netopirjev (Eurobats) – Ljubljana 2006. Glej, netopir! Ljubljana 3(1): 28–29.
Presetnik, P. & A. Lešnik, 2006. Jame v okviru projekta varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 72–74.
Presetnik, P. & K. Jazbec, 2006. Netopir, potrebuješ pomoč? (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Presetnik, P. & K. Jazbec, 2006. Pomembno zatočišče za nekaj vrst netopirjev. V: Viršek, D. (ur.), Županova jama, čudežni svet brez sonca: izdano ob 80-letnici odkritja, str. 59–64, Županova jama - turistično in okoljsko društvo, Grosuplje.
Presetnik, P. & M. Govedič, 2006. Možnosti pri monitoringu pestrosti netopirjev in njihovih populacijskih trendov v Sloveniji. V: Hladnik, D. (ur.), Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino, str. 261–275, Studia forestalia Slovenica 127. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta. Ljubljana.
Presetnik, P., M. Podgorelec & V. Grobelnik, 2006. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Drugo delno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str.; digitalne priloge.
Presetnik, P. & N. Zupančič, 2006. Netopirji v prezimovališčih v Beli krajini pozimi 2001–2002. Natura Sloveniae, Ljubljana 8(1): 33–42.
Rebeušek, F., 2006. Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria) (Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002), Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Rebeušek, F., 2006. Mravljiščari Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str.
Rebeušek, F., 2006. Mravljiščarji Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str.
Rebeušek, F., M. Govedič & V. Grobelnik, 2006. Popis kvalifikacijskih vrst metuljev (Lepidoptera) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge.
Rebeušek, F., M. Jakopič & M. de Groot, 2006. Popis in kartiranje habitata Lorkovičevega rjavčka (Erebia calcaria) s predlogom conacije Natura 2000 območja Karavanke (SI3000285). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 39 str., digitalne priloge.
Rebeušek, F., M. Jakopič, M. Govedič, B. Trčak & J. Kus-Veenvliet, 2006. Poročilo o vplivih na okolje za projekt Regulacija reke Savinje na območju UN Zdravilišča Laško – Objekti vodnih ureditev na Savinji in Rečici za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str., pril. [Naročnik: IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Celje].
Sopotnik, M. & M. Cipot, 2006. Urhi (Dvoživke v naši bližini) (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Šalamun, A., 2006. Popis velikega studenčarja Cordulegaster heros v Natura 2000 območju Goričko. Erjavecia, Ljubljana 21: 8–14.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Drobtinice in ocvirki: Zanimive nove najdbe kačjega potočnika Ophiogomphus cecilia v reki Savi. Erjavecia, Ljubljana 21: 20–21.
Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Veliki studenčar (Cordulegaster heros) (Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002), Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Trčak, B., D. Erjavec, M. Jakopič & A. Javorič, 2006. Popis jadranske smrdljive kukavice (Himantoglossum adriaticum) s predlogom conacije Natura 2000 območja Haloze – vinorodne (SI3000117). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str.
Trčak, B., D. Erjavec, M. Jakopič, A. Javorič & B. Rozman, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Haloze – vinorodne (SI3000117). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str., digitalne priloge.
Trčak, B. & M. Govedič, 2006. Plant diversity of karst ponds in Slovenia. In: Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation Book of abstracts, 4th Balkan Botanical Congress, Sofia 20-26 June 2006.
Verovnik, R. & A. Šalamun, 2006. Atlas dnevnih metuljev Slovenije – pred zaključkom [The Slovenian butterfly Atlas – final preview]. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 60–61, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Vrezec, A., A. Kapla, V. Grobelnik & M. Govedič, 2006. Analiza razširjenosti in ocena velikosti populacije rogača (Lucanus cervus) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 40 str., digitalne priloge.
Zakšek, B., V. Zakšek & R. Verovnik, 2006. Migracije strašničinega (Maculinea teleius) Bergstraesser, 1779) in temnega mravljiščarja (M. nausithous Bergstraesser, 1779) v fragmentirani krajini Slovenskih goric. V: Prešern, J. (ur.), Knjiga povzetkov, 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4. in 5. november 2006), str. 62–63, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija & Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

2005

Cipot, M., A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2005. Mlake (Dvoživke v naši bližini) (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Cipot, M., P. Presetnik, K. Poboljšaj & A. Lešnik, 2005. Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [zgibanka].
Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov na trasi predvidenega plinovoda M2/1 na odseku Trojane–Vodice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Govedič, M., 2005. Inventarizacija rib na Savinji za ČN Celje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: IEI Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Maribor].
Govedič, M., 2005. Krap na Ljubljanskem barju pred 5600 leti. Proteus, Ljubljana 67(6): 252–257.
Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipih na območju izbrane variante daljnovoda 2x110 kV Beričevo–Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., digitalne priloge. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Jakopič, M., D. Erjavec & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov dela tranzicijskega območja Biosfernega območja Kras. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: Park Škocjanske jame].
Jakopič, M., D. Erjavec, M. Kotarac & B. Trčak, 2005. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje vzporednega plinovoda M2/1 Trojane–Vodice na varovana območja (zavarovana in Natura območja) – okoljsko poročilo (Območje Natura 2000 Prevoje (SI3000079). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str., pril. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, M. Kotarac & B. Trčak, 2005. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje vzporednega plinovoda M2/1 Trojane – Vodice na varovana območja (zavarovana in Natura območja) – okoljsko poročilo (Območje Natura 2000 Zadnje struge pri Suhadolah (SI3000011). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., pril. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet & B. Trčak, 2005. Presoja sprejemljivosti gradnje apartmajskega naselja na Treh kraljih na varovana območja (zavarovana in Natura območja); Območji SI3000270 pSCI Pohorje in SI5000006 SPA Pohorje – okoljsko poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 51 str. [Naročnik: Emil Polanec, Slovenska Bistrica].
Janžekovič, F. & M. Govedič, 2005. Ribe, dvoživke, plazilci in sesalci občine Dravograd. V: Gradišnik, A. et al. (ur.), Dravograd: na stičišču poti, str. 163–171, Občina Dravograd, Dravograd.
Jerabek, M., C. Dreschler, K. Krainer, P. Presetnik & G. Reiter, 2005. INTERREG IIIA Projekt: "Fledermausschutz im Alpen- und Adriaraum". Bat journal Austria [Fledermausschutz in Österreich] 6(2): 5–6.
Kaligarič, M., B. Surina, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, B. Lipej & N. Režek Donev, 2005. Predlogi za kopenske mikrorezervate na Kraškem robu. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 124–127, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Kaligarič, M. & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov Kraškega roba. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 101–103, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Koselj, K., N. Aupič, K. Jazbec, A. Petrinjak, P. Presetnik & M. Zagmajster, 2005. Probleme mit dem Fledermausschutz in Slowenien. In: Program zur 7. Fachtagung der BAG Fledermausschutz im NABU vom 1. bis 3. April 2005 in Tübingen (Baden-Württemberg, p. 19, Lehrstuhl Tierphysiologie der Univ. Tübingen, AG Fledermausschutz BW e.V. (AGV) & Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU).
Poboljšaj, K., 2005. DLN za plinovod na odseku Rogaška Slatina–Trojane, I. faza, predhodna dela. Primerjalna študija variant (Habitatni tipi, rastlinstvo in živalstvo). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2005. Dvoživke Kraškega roba. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 115–116, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Poboljšaj, K., 2005. Ekspertno mnenje »Izvennivojsko prečkanje železniške proge v Grobelnem na cestnem odseku 1275 Šentjur – Mestinje od km 3+500 do km 4+900« za področje narave – habitatnih tipov, rastlinstva in živalstva. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2005. Načrt okoljskega monitoringa med gradnjo za AC Lendava–Pince za sklop A (odsek AC 0816 Lendava–Pince) od priključka »Lendava« do Pinc za sklop: rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2005. Načrt okoljskega monitoringa med gradnjo za AC Lendava–Pince za sklop B (odsek AC 0814 Lendava–Pince) od razcepa »Dolga vas« do priključka »Lendava« za sklop: rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2005. Načrt okoljskega monitoringa med gradnjo za AC Lendava–Pince za sklop C (odsek AC 0815 Lendava–Pince) od razcepa »Dolga vas« do mednarodnega mejnega prehoda »Dolga vas« za sklop: rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2005. »Ocena o vplivih na okolje za Program turističnega razvoja Vonarsko jezero za rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe«. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2005. Poročilo o vplivih na okolje za ČN na deponiji Barje. Poročilo o vplivih na okolje za živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2005. Dodelava strokovnih osnov za opredeljevanje posebnih varstvenih območij Natura 2000 za laško žabo (Rana latastei). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Poboljšaj, K., D. Erjavec, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2005. Dopolnitev poročila o vplivih na okolje za hitro cesto na odseku Razdrto – Vipava. Ekspertno mnenje o vplivih na okolje v zvezi s spremembami ureditev na Vojaškem poligonu Mlake, 1. faza: območje strelišča. Poročilo o vplivih na okolje za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 52 str., pril. [Naročnik: Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, M. Jakopič, M. Kotarac, J. Kus Veenvliet, P. Presetnik, F. Rebeušek & B. Trčak, 2005. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje vzporednega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina–Trojane na varovana območja (zavarovana in Natura območja) – okoljsko poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., pril. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P., 2005. Aktivnosti projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran" med januarjem in oktobrom 2005 (INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Glej, netopir! Ljubljana 2(1): 4-6.
Presetnik, P., 2005. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "ÖBB Bahnhof Stadlau" (Vienna; Austria). Final report. Institut für Faunistik und Tierökologie, Graz. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 12 pp.
Presetnik, P., 2005. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "S10 Mühlviertler Schnellstrasse" (Oberösterreich; Austria). Final Report. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 19 pp.
Presetnik, P., 2005. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "UVE Steinbruch Klöch" (Steiermark; Austria). Final report. Institut für Faunistik und Tierökologie, Graz. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 12 pp.
Presetnik, P., 2005. Monitoring stanja populacij netopirjev na gradu Rihemberk s poskusom zagotovitve zatočišča. Poročilo 2004, dodatek 2005. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Presetnik, P., 2005. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004, str. 79–82, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2005. The diet of Schreibers's bat, Miniopterus schreibersii, in northeastern Slovenia. Xth European Bat Research Symposium 21-26 August 2005, Programme, abstracts, str. 47. National University of Ireland, Galway.
Presetnik, P. & A. Hudoklin, 2005. Spodnja Klevevška jama – pomembno zatočišče netopirjev in novo najdišče dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii) na Dolenjskem (JV Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 7(1): 31–35.
Presetnik, P., M. Jerabek, E. Ladurner, N. Cazzolli, C. Drescher, U. Hüttmeir, K. Jazbec, R. Kohlmayer, K. Krainer, O. Niederfriniger, K. Niederkofler, A. Petrinjak, G. Reiter, A. Vorauer & M. Zagmajster, 2005. INTERREG IIIA projects "Bat conservation in the Alpine And Adriatic region" (Austria-Italy-Slovenia). In: Programme, abstracts, Xth European Bat Research Symposium (21–26 August 2005), p. 47, National University of Ireland, Galway.
Presetnik, P. & M. Zagmajster, 2005. Pod skupno streho z netopirji (Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Rebeušek, F., 2005. Metulji Kraškega roba. V: Laguna, E., V. Deltoro, B. Lipej, M. Kaligarič & A. Sovinc (ur.), Pestrost in ohranjanje kraške pokrajine: primeri iz Valencije in Slovenije, str. 113–114, Generalitat Valenciana, Conselleria de territori i habitatge, Valencia & Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Settele, J, V. C. Hammen, P. E. Hulme, U. Karlson, S. Klotz, M. Kotarac, W. E. Kunin, G. Marion, M. O'Connor, T. Petanidou, K. Peterson, S. G. Potts, H. Pritchard, P. Pysek, M. Rounsevell, J. Spangenberg, I. Steffan-Dewenter, M. T. Sykes, M. Vighi, M. Zobel & I. Kühn, 2005. ALARM: Assessing LArge scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods. GAIA - Ecological Perspectives in Science, Humanities, and Economics 14(1): 69–72.
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 2005. Preliminarno poročilo o pojavljanju presenetljive pazverce Chalcolestes parvidens Artobolevski 1929 v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 19: 9–13.
Šalamun, A. & U. Ferletič, 2005. Poročilo o delu odonatološke skupine. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004, str. 37–46, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Trčak, B. & M. Kaligarič, 2005. Habitatni tipi Kraškega roba. V: Martinčič, A., T. Wraber & M. Zupančič (ur.), Zbornik prispevkov in izvlečkov simpozija Flora in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij 2005 (Ljubljana, 16.–18.9.2005), str. 36, Botanično društvo Slovenije, Ljubljana.
Vahtar, M., K. Poboljšaj & M. Kotarac, 2005. Revizijsko poročilo za okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log. ICRO-Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Zakšek, B., M. Garbajs & D. Denac, 2005. Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli slovenskih goric". V: Kongres ornitologov slovenije ob 25-letnici Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Grand hotel Union, Ljubljana, 19. februar 2005) (brez tiskanega prispevka).
Zakšek, V., K. Malačič, F. Rebeušek & R. Verovnik, 2005. Distribution and autecology of Maculinea teleius and M. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) in Northeast Slovenia. In: Settele, J., E. Kühn & J. A. Thomas (Eds.), Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe, Vol. 2: Species Ecology alog a European Gradient: Maculinea Butterflies as a model, pp. 253–256, PENSOFT Publishers, Sofia-Moscow.

2004

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2004. Dragonflies of the Slovenian Alpine world. V: T. Trilar, A. Gogala & M. Jeršek (ur.), Nature of Slovenia: The Alps, str. 90–93, Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana.
Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2004. Kačji pastirji slovenskega alpskega sveta. V: T. Trilar, A. Gogala & M. Jeršek (ur.), Narava Slovenije: Alpe, str. 90–93, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Berčič, O., M. Germ, D. Tome, K. Poboljšaj & M. Adamič, 2004. 8 Rastlinstvo, 9 živalstvo. V: Poročilo o vplivih na okolje za odsek AC Beltinci-Lendava, str. 118–149, Projektivni atelje - Prostor d.o.o., Ljubljana.
CKKF, 2004. Vers la creation du parc naturel de Ljubljansko barje (Slovenie) – year 2004. Final report for the French Ministry of Sustainable Development for the year 2004. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 pp., app.
Čelik, T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc & M. Lasan, 2004. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana. 297 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Erjavec, D. & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju predvidenega prenosnega visokotlačnega plinovoda M1/1 na trasi Ceršak–Kidričevo. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].
Erjavec, D., B. Trčak, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Ribniška dolina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & V. Grobelnik, 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, sklop: Spodnja Sava. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: RS Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju variant prenosnega plinovoda R25D na trasi Šentrupert–Šoštanj. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].
Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na trasi predvidenega plinovoda M2/1 na odseku Trojane–Vodice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., pril. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Govedič, M., 2004. Ribe na arheološkem najdišču Hočevarica [Fishes from the archaeological site at Hočevarica]. V: Velušček, A. (ur.), Hočevarica, str. 133–153, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Ljubljana.
Govedič, M. & A. Lešnik, 2004. Ovrednotenje stanja ihtiofavne reke Savinje v ovinku Marija Gradec in v izlivnem delu Lahomnice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju variant daljnovoda 2x110 kV Beričevo-Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., digitalne priloge. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Jakopič, M., D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Kartiranje habitatnih tipov Parka Škocjanske jame. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Škocjan].
Jakopič, M., F. Rebeušek & B. Trčak, 2004. Poročilo o vplivih na okolje za podaljšek Ceste proletarskih brigad v Mariboru – segment živi svet. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., pril. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Jazbec, K. & P. Presetnik, 2004. Županova jama – zimski raj za netopirje. Grosupeljski odmevi 10: 24.
Jogan, N., M. Kotarac & A. Lešnik (ur.), 2004. Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 961 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Kotarac, M., A. Šalamun & M. Govedič, 2004. Natura 2000 vrste v naravnih in antropogenih habitatih – primer kačjih pastirjev. V: Zbornik, 15. Mišičev vodarski dan 2004, str. 91–97, VGB Maribor, Maribor.
Poboljšaj, K., 2004. Studies on the distribution and conservation of Italian agile frog (Rana latastei Boulenger, 1879) in Slovenia in the frame of the 92/43EEC Habitats Directive. In: V° Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica 29 settembre–3 ottobre 2004 Calci (Pisa), Programma e Riassunti, p. 67 Università di Pisa e S.H.I., Pisa.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2004. Natura 2000: Dvoživke. Proteus, Ljubljana 67(2/3): 105–112, 141, 143.
Poboljšaj, K., J. Kus, B. Rozman, A. Šalamun & R. Verovnik, 2004. Poročilo o vplivih na okolje za Golf igrišče Smlednik za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str. [Naročnik: Golf Smlednik Stupica k.d., Ljubljana].
Poboljšaj, K., L. Božič, M. Govedič, M. Kotarac, F. Rebeušek, B. Rozman, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Poročilo o vplivih na okolje za območje TRC Konjišče za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 42 str., pril. [Naročnik: ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Poboljšaj, K., M. Adamič, M. Govedič, J. Kus, B. Rozman, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Poročilo o vplivih na okolje za PVO AC odsek Spodnja Senarska–Cogetinci za rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Razvojni center planiranje Celje d.o.o., Celje].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, S. Polak, M. Povž, F. Rebeušek, B. Rozman, I. Sivec & A. Šalamun, 2004. Presoja vplivov na okolje za II. tir železniške proge Divača–Koper za področje favne, flore, vegetacije in habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 58 str, pril.
Poboljšaj, K. & M. Govedič, 2004. Dvoživke Hodoškega jezera (Phare CBC Slovenija-Madžarska "Z vidro do čistejših voda"). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str.
Poboljšaj, K. & M. Govedič, 2004. Monitoring med gradnjo AC odseka Krška vas–Obrežje: naravovarstveni nadzor in monitoring dvoživk. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str. [Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Maribor].
Poboljšaj, K., M. Govedič & A. Lešnik, 2004. Izdelava strokovnih podlag za zaščito dvoživk za projekt PGD, PZI ukrepov zaščite dvoživk na R3-627/1337 Impoljca–Zavratec od km 3,000 do km 3,500 ob ribniku Loke. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: STIA d.o.o. Novo mesto].
Poboljšaj, K., M. Govedič, B. Rozman, A. Šalamun, J. Drev, M. Brenčič, S. Lapajne, N. Mirkovič, M. Babič, S. Juvan & M. Knapič, 2004. Načrt okoljskega monitoringa med gradnjo in v času obratovanja za ureditev reke Savinje, 1. faza: ovinek Marija Gradec. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 57 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Govedič, M. Kotarac, A. Lešnik, W. Paill, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2004. Živi svet na območju gradnje ČHE Kozjak – strokovne podlage. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 35 str., pril. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, M. Kotarac, A. Lešnik, B. Rozman & A. Šalamun, 2004. Monitoring med obratovanjem železniške proge Puconci–Hodoš za floro, dvoživke, ribe in vodne nevretenčarje v letu 2004. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str. [Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., P. Presetnik & F. Rebeušek, 2004. Inventarizacija izbranih živalskih skupin širšega območja Mariborskega mestnega parka. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 51 str. [Naročnik: VGB Maribor, Maribor].
Podatkovna zbirka: Čelik, T., R. Verovnik, F. Rebeušek, S. Gomboc & M. Lasan, 2004. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana. 297 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Presetnik, P., 2004. Ajdovska jama, kjer imajo netopirji mlade. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Ljubljana. 4 str. [zgibanka].
Presetnik, P., 2004. An overview of bat research in Slovenija. In: Kreiner, K. & G. Reiter (Eds.), Workshop Bat conservation in the Alpine and Adriatic region (14. and 15. May 2004), p. 9, Arge NATURSCHUTZ, Klagenfurt.
Presetnik, P., 2004. Bat species and conservation issues in the castle Grad na Goričkem (NE Slovenia). Mammalia 68(4): 427–435.
Presetnik, P., 2004. DZRJ – Lisica. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 69.
Presetnik, P., 2004. DZRJS in črvi. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 70.
Presetnik, P., 2004. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of Kirchberger Teichen, Austria. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 pp.
Presetnik, P., 2004. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the Natura 2000 site "Teile des südoststeirischen Hügellandes incl. Grabenlandbäche und Höll", Austria. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 pp.
Presetnik, P., 2004. Monitoring stanja populacij netopirjev v Ajdovski jami. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 30 str. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Presetnik, P., 2004. Natura 2000 – Netopirji. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 55–56.
Presetnik, P., 2004. Poročilo o delovanju skupine za netopirje. V: Planinc, G. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Žirovnica 2003, str. 67–70, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Presetnik, P. & B. Kryštufek, 2004. Netopirji. Proteus, Ljubljana 66(9/10): 442–447.
Presetnik, P. & M. Zagmajster, 2004. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area of "S7 Fürstenfelder Schnellstrasse" (Steiermark and Burgenland; Austria) and estimation of impacts of different road variants on bat conservation. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 pp.
Presetnik, P. & V. Grobelnik, 2004. Analiza vrzeli opažanj netopirjev z ultrazvočnim detektorji kot osnova za načrtovanje terenskih raziskav. V: Podobnikar, T., D. Perko, D. Hladnik, M. Krevs, M. Čeh & Z. Stančič (ur.), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003–2004, str. 277–284, Založba ZRC, Ljubljana.
Presetnik, P. & V. Grobelnik, 2004. What can Gap analysis tell us about places of bats ultrasound detectors observations? In: Kreiner, K. & G. Reiter (Eds.), Workshop Bat conservation in the Alpine and Adriatic region (14. and 15. May 2004), p. 37., Arge NATURSCHUTZ, Klagenfurt. [poster]
Rozman, B. & B. Trčak, 2004. Kartiranje habitatnih tipov na območju golf igrišča Bled. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: Golf in Kamp Bled d.d., Bled].
Rozman, B., D. Erjavec, V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Izdelava prostorskega načrta razvoja – kartiranje habitatnih tipov za območje občine Trbovlje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Občina Trbovlje, Trbovlje].
Šalamun, A., 2004. Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004. Erjavecia, Ljubljana 18: 9–11.
Velušček, A., K. Čufar, M. Culiberg, B. Toškan, J. Dirjec, V. Malez, F. Janžekovič & M. Govedič, 2004. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik, Ljubljana 55: 39–54.
Zagmajster, M., K. Koselj, N. Aupič, P. Presetnik & K. Kohek, 2004. Monitoring of Bats in Western Slovenia. In: Kreiner, K. & G. Reiter (Eds.), Workshop Bat conservation in the Alpine and Adriatic region (14. and 15. May 2004), p. 33., Arge NATURSCHUTZ, Klagenfurt.
Zagmajster, M. & P. Presetnik, 2004. Inventarisation of bats (Chiroptera) in the area near the two planned power plants "Kraftwerk Mellach" on Mur river (Southern from Graz; Austria). Final Report. Department of Biology, Biotehnical Faculty, University of Ljubljana. 15 pp.
Zakšek, B. & M. Garbajs, 2004. Poznavanje zlatovranke (Coracias garrulus) med ljudmi v Slovenskih goricah. V: Kozar, D., (ur.), Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, XXXVIII. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije – družboslovje, humanistika in naravoslovje, 2. del, str. 12, ZOTKS – Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Zakšek, B., M. Garbajs & D. Denac, 2004. Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli slovenskih goric". Acrocephalus, Ljubljana 25(122): 153–155.

2003

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2003. Large golden-ringed dragonfly Cordulegaster heros Theischinger 1979, new for the fauna of Italy (Odonata: Cordulegastridae). Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 19–29.
Erjavec, D., B. Trčak & V. Grobelnik, 2003. Kartiranje habitatnih tipov na območju urbanistične zasnove Rogaške Slatine. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: API d.o.o., Ljubljana].
Ferletič, U. & A. Šalamun, 2003. Skupina za kačje pastirje. V: Ferletič, U. & U. Žibrat (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2003, str. 24–30, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Govedič, M. & F. Janžekovič, 2003. Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na reki Dravi v zimi 1995/96 (Slovenija) [The diet of Great Cormorant Phalacrocorax carbo on the Drava river in the winter of 1995/96 (Slovenia)]. Acrocephalus, Ljubljana 24(116): 11–19.
Govedič, M. & F. Janžekovič, 2003. Prispevek k poznavanju razširjenosti močvirske sklednice (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) ob reki Dravi v Sloveniji. Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 59–63.
Jakopič, M., B. Trčak, B. Rozman, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2003. Kartiranje habitatnih tipov na območju predvidene rekonstrukcije magistralnega visokotlačnega plinovoda M2 na trasi Rogatec-Rogaška Slatina. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].
Janc, M. & M. Govedič, 2003. Slovenia. In: Carss, D. N. & M. Marzano (Eds.), Reducing the conflict between cormorants and fisheries on a pan-European scale, Summary & National Overviews, pp. 287–298, Centre for Ecology & Hydrology, University of Durham.
Kaligarič, M., S. Škornik, B. Lipej, J. Otopal, J. Škalič, B. Rozman, D. Erjavec, B. Trčak, V. Grobelnik, F. Rebeušek, A. Lešnik, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2003. Kartiranje habitatnih tipov v okviru projekta LIFE-Narava »Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na Kraškem robu«. Poročilo. Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem, Koper & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M., A. Šalamun & S. Weldt, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 104 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].
Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera). Delno poročilo (II. mejnik). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 209 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ljubljana].
Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera). Končno poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 322 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].
Lešnik, A., 2003. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2003. Dvoživke – Amphibia. V: Sket, B., M. Gogala & V. Kuštor (ur.), Živalstvo Slovenije, str. 462–504, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2003. Dvoživke Krakovskega gozda. V: Smrekar, A. (ur.), Vekov tek: Kostanjevica na Krki 1252–2002, Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta, str. 357–361, Krajevna skupnost, Kostanjevica na Krki.
Poboljšaj, K., 2003. Obrazložitev usklajevanja za ureditev nadomestnega biotopa Komarnik. V: Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek Lenart – Spodnja Senarska – zvezek 2. Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Dvoživke in ceste. Državne ceste (Informativni bilten Direkcije RS za ceste), Ljubljana 6(2): 4–9.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka]
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Dvoživke (Amphibia). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 144 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana].
Poboljšaj, K., B. Rozman, A. Šalamun & V. Grobelnik, 2003. Poročilo o vplivih na okolje za "Ureditveni načrt Rimska Čarda" za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., pril. [Naročnik: ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Poboljšaj, K., L. Božič, M. Govedič, M. Kotarac, F. Rebeušek, B. Rozman, A. Šalamun & B. Trčak, 2003. Valorizacija naravnih vrednot – inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov za lokacijski načrt za TRC Konjišče. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 44 str., pril. [Naročnik: Občina Gornja Radgona].
Poboljšaj, K. & M. Govedič, 2003. Monitoring med gradnjo AC odseka Bič-Korenitka: Naravovarstveni nadzor in monitoring dvoživk. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str.
Poboljšaj, K., M. Govedič, V. Grobelnik, J. Kus, F. Rebeušek, B. Rozman & A. Šalamun, 2003. Poročilo o vplivih na okolje za igrišče za golf »Grad Otočec« za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: Pro LOCO d.o.o., Ljubljana].
Presetnik, P., 2003. Glej! Netopir! Proteus, Ljubljana 66(3): 138.
Presetnik, P., 2003. Glej netopir! Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana. [zgibanka].
Presetnik, P., 2003. Identifikacija pomembnejših podzemnih zatočišč netopirjev (Chiroptera) v Sloveniji. Podlaga za izvajanje resolucije EUROBATS No. 4. Transboundary programme - habitats: Data compilation. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str., digitalne priloge. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].
Presetnik, P., 2003. Strokovni naravovarstveni nadzor nad obnovitvenimi deli na gradu Grad na Goričkem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].
Presetnik, P. & M. Cerar, 2003. Opazovanja kolonije belorobega netopirja Pipistrellus kuhlii v Krašnji (osrednja Slovenija) v letu 2002 – spremembe številčnosti, čas izletavanja in prehranjevalni habitati. Natura Sloveniae, Ljubljana 5(2): 47–57.
Presetnik, P., U. Žibrat & A. Kapla, 2003. Skupina za netopirje. V: U. Ferletič & U. Žibrat (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2003, str. 44–47, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Rozman, B., B. Trčak & D. Erjavec, 2003. Uskladitev tipologije habitatnih tipov celotnega območja načrtovanega KP Ljubljansko barje in obnovitev stanja habitatnih tipov na izbranih naravovarstveno pomembnih območjih načrtovanega KP Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str.
Rozman, B., B. Trčak, D. Erjavec & V. Grobelnik, 2003. Ekpertno mnenje o habitatnih tipih za študijo daljnovoda 110 kV Murska Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota].
Rozman, B., D. Erjavec, V. Grobelnik & B. Trčak, 2003. Kartiranje habitatnih tipov v okviru projekta "Ohranitev ogroženih habitatnih tipov in vrst na Kraškem robu" – severni del. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Znanstveno raziskovalno središče RS Koper, Koper].
Šalamun, A., 2003. Drobtinice in ocvirki: Nekaj odonatoloških zanimivosti iz gozda Dobrava na Dolenjskem. Erjavecia, Ljubljana 15: 12–13.
Šalamun, A., 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 v Sloveniji - Poročilo s terenskih delavnic za kačje pastirje (Odonata). Erjavecia, Ljubljana 16: 6–10.
Tepavčič, T., A. Uršič, J. Dolinar, N. Smolar-Žvanut, D. Vrhovšek, M. Zupančič, O. Urbanc Berčič, M. Germ, D. Tome, K. Poboljšaj, M. Kotarac, M. Hoenigsfeld Adamič, M. Povž & A. Romih, 2003. Poročilo o vplivih na okolje za akumulacijski objekt HE Boštanj. Savaprojekt, Krško. 163 str., pril. [Naročnik: HSE, Ljubljana].
Trčak, B., M. Jakopič, B. Rozman & V. Grobelnik, 2003. The applicability of habitat type mapping in Slovenia. In: Third International Balkan botanical congress: plant resources in the creation of new values, May 18-24 2003, Book of Abstracts, p. 200, Center for Ecology and Natural Resources at the Faculty of Science of the University of Sarajevo, Sarajevo.
Urbanc-Berčič, M. Germ, D. Tome, M. Šiško & K. Poboljšaj, 2003. Naravovarstvene študije za izdelavo PVO: Izgradnja elektrarn na spodnji Savi HE Boštanj. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. 24 str., pril. [Naročnik: HSE Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Ljubljana].
Zagmajster, M., P. Presetnik & A. Lešnik, 2003. Inventarisation of bats (Chiroptera) in Natura 2000 site "Steierische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach", Austria. Final report. 20 pp.

2002

Bedjanič, M. & A. Šalamun, 2002. Additional notes on the last larval instar of Epophthalmia vittata cyanocephala Hagen, 1867 from Sri Lanka (Odonata: Curdulidae). Opuscula zoologica fluminensia 204: 1–6.
Center za kartografijo favne in flore, 2002. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo okolja. Ljubljana. [zgibanka].
Francé, J., U. Ferletič & A. Šalamun, 2002. Poročilo skupin za dvoživke in kačje pastirje. V: Plazar, J. (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2002, str. 29–34, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Govedič, M., 2002. Kaj moramo vedeti, preden se lotimo opazovanja ptic? Svet ptic, Ljubljana 8(1): 18.
Govedič, M., 2002. Kakšno naj bo zimsko hranjenje ptic. Svet ptic, Ljubljana 8(3): 22–23.
Govedič, M., 2002. Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju zgornjega toka reke Save v zimi 1998/99 (Slovenija) [The diet of Great Cormorant Phalacrocorax carbo on the upper Sava river in the winter of 1998/99 (Slovenia)]. Acrocephalus, Ljubljana 23(115): 169–178.
Govedič, M., F. Janžekovič & I. Kos, 2002. Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija) [The diet of Great Cormorants Phalacrocorax carbo on the Sava river between Ljubljana and Zagorje (Slovenia)]. Acrocephalus, Ljubljana 23(110/111): 5–20.
Govedič, M. (ur.), 2002. Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas '98. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana & Društvo študentov biologije, Ljubljana. 52 str.
Jakopič, M., B. Trčak & A. Šalamun, 2002. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju predvidene rekonstrukcije magistralnega visokotlačnega plinovoda M2 na trasi Rogatec–Rogaška Slatina. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., K. Poboljšaj & B. Trčak, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za zahodno obvoznico Maribora na odseku od Erjavčeve ulice do Ceste proletarskih brigad. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Jakopič, M., K. Poboljšaj, F. Rebeušek & B. Trčak, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za ureditveni načrt za glinokop Hardeška šuma - Ormož za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., pril. [Naročnik: ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Jakopič, M. & V. Grobelnik, 2002. Ekpertno mnenje o habitatnih tipih za študijo daljnovoda 110 kV Lenart-Radenci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZUM - Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.].
Jakopič, M. & V. Grobelnik, 2002. Ekpertno mnenje o habitatnih tipih za študijo daljnovoda 110 kV Murska Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota].
Koselj, K., A. Hudoklin & P. Presetnik, 2002. The mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale in Slovenia: status, distribution and conservation. In: Abstracts, IXth European bat research Symposium, 26–30 August 2002, pp. 9–10, University of Le Havre, Le Havre.
Leskovar, I., M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, B. Rozman & B. Trčak, 2002. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Bela krajina – Zahod 1. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič & A. Šalamun, 2002. Kartiranje habitatnih tipov zahodnega dela Mestne občine Ljubljana. Delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič, B. Rozman & A. Šalamun, 2002. Kartiranje habitatnih tipov zahodnega dela Mestne občine Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič, B. Rozman, S. Strgulc-Krajšek & A. Šalamun, 2002. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov mestne občine Ljubljana. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 35 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Kotarac & B. Trčak, 2002. Kartiranje habitatnih tipov na območju mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Servis skupnih služb vlade Republike Slovenije, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Kotarac & B. Trčak, 2002. Kartiranje habitatnih tipov na območju mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Servis skupnih služb vlade Republike Slovenije, Ljubljana].
Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), 2002. Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002. Društvo študentov biologije. Ljubljana. 72 str.
Poboljšaj, K., 2002. Dvoživke Mure, Dolinskega in Goričkega. V: Gogala, A. (ur.), Narava Slovenije: Mura in Prekmurje, str. 60–61, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2002. Ničelno stanje populacij dvoživk ter predlog ukrepov za dvoživke za cestno povezavo vasi Pungart in Črni Potok z regionalno cesto Trava–Podplanina–mejni prehod z Republiko Hrvaško v okviru programa Zelena meja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., pril. [Naročnik: Direkcija RS za ceste, Ljubljana].
Poboljšaj, K., I. Leskovar, M. Jakopič, A. Šalamun, V. Grobelnik, M. Adamič & M. Hönigsfeld Adamič, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za PVO AC odsek Lenart–Spodnja Senarska in priključna cesta Lenart za rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Razvojni center planiranje, Celje].
Poboljšaj, K., I. Leskovar & M. Povž, 2002. Inženiring in zastopanje investitorja za projekt "Slovensko-madžarska železniška povezava na odseku Puconci–Hodoš–državna meja" – Monitoring v času izvajanja gradnje železniške proge Puconci–Hodoš od julija 2001 do aprila 2002. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 21 str., pril. [Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor].
Poboljšaj, K. & M. Govedič, 2002. Seznam naravovarstveno pomembnih vrst Ljubljanskega barja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Kotarac, A. Šalamun, V. Grobelnik, M. Adamič, M. Kaligarič, P. Trontelj & C. Krušnik, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za priključitev Luke Koper na AC za področje favne, flore in habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str. [Naročnik: IMOS GEA, Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, N. Jogan, F. Rebeušek, A. Šalamun., M. Jakopič, B. Trčak, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za obvoznico Renče: rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 45 str. [Naročnik: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Maribor].
Presetnik, P., 2002. Changes in number and composition of bat fauna and conservation problems of the castle Grad na Goričkem, northeastern Slovenia. In: Abstracts, IXth European bat research Symposium, 26–30 August 2002, p. 44, University of Le Havre, Le Havre.
Presetnik, P., 2002. Poročilo o delovanju skupine za netopirje. V: Gergeli, A. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 2001, str. 48–50, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana.
Presetnik, P., 2002. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002, str. 61–64, Društvo študentov biologije. Ljubljana.
Presetnik, P., 2002. Prehrana in biologija dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817) na gradu Grad na Goričkem. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana. 59 str.
Presetnik, P., 2002. Ukrepi za varstvo netopirjev pri prenovi Gradu na Goričkem (Poročilo o spremljanju sezonskih sprememb števila vrst in številčnosti netopirjev (maj 2001–maj 2002) in predlogi ukrepov trajnega ohranjanja pritličnih prostorov gradu kot netopirskega zatočišča. Ljubljana. 22 str.
Presetnik, P., 2002. Veliki skovik Otus scops. Iz ornitološke beležnice [From the ornithological notebook]. Acrocephalus, Ljubljana 23(115): 195–196.
Presetnik, P. & M. Bergant, 2002. Kolonija velikega podkovnjaka Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) v jami Lobašgrote blizu Kočevje. Natura Sloveniae, Ljubljana 4(2): 39–43.
Presetnik, P., M. Dular & K. Koselj, 2002. Opazovanja dvoživk v jamah. Temporaria, Ljubljana 6(1): 30–33.
Presetnik, P., M. Zagmajster & K. Koselj, 2002. 5.1, 5.2 jamarji oz. netopirji na jamarskem tečaju. Glas podzemlja, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana: 74.
Presetnik, P., U. Žibrat & K. Koselj, 2002. Netopirji sosedi v stiski. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana. [zgibanka] [ponatis 2005].
Rebeušek, F., B. Rozman, M. Kotarac, K. Poboljšaj, M. Jakopič & B. Trčak, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za Bencinski servis Borovnica za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: Petrol d.d., Ljubljana].
Rebeušek, F., I. Leskovar, B. Trčak & M. Jakopič, 2002. Poročilo o vplivih na okolje za Center za ravnanje z odpadki Sežana za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 46 str. [Naročnik: IEI Institut za ekološki inženiring, d.o.o., Maribor].
Rozman, B. & A. Šalamun, 2002. Inventarizacija flore na območju T-2. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Alpinum Hoteli d.o.o., Ribčev laz].
Skaberne, B., T. Čelhar, A. Lešnik & K. Poboljšaj, 2002. Prezimovanje sekulj v Vranji jami. V: Gaberščik, A. (ur.), Jezero, ki izginja: monografija o Cerkniškem jezeru, str. 219–229, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.
Šalamun, A., 2002. Drobtinice in ocvirki: Nekaj odonatoloških zanimivosti iz okolice Prilip v Posavju. Erjavecia 13: 15–16.
Šalamun, A., 2002. Poročilo odonatološke skupine - RTŠB Semič 2001. V: Planinc, G. & P. Presetnik (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002, str. 65–67, Društvo študentov biologije. Ljubljana.
Veenvliet, P. & K. Poboljšaj, 2002. Dvoživke (Amphibia). V: Gaberščik, A. (ur.), Jezero, ki izginja: monografija o Cerkniškem jezeru, str. 209–217, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.
Zagmajster, M., K. Koselj, P. Presetnik & N. Aupič, 2002. Miniopterus schreibersii in Slovenia - status, distribution and conservation. In: Abstracts, IXth European bat research Symposium, 26–30 August 2002, pp. 12, University of Le Havre, Le Havre.
Žibrat, U. & P. Presetnik, 2002. Poročilo o delu skupine za netopirje. V: Plazar, J. (ur.), Zbirka poročil s Pomladnih bioloških raziskovalnih dni v Sv. Petru nad Dragonjo 2002, str. 41–44, Društvo študentov biologije, Ljubljana.

2001

Gorkič, M. & K. Poboljšaj, 2001. Dvoživke. V: Papež, J. (ur.), Primestni gozd Panovec včeraj, danes, jutri, str. 88–91, Mestna občina Nova gorica & Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
Govedič, M., 2001. Prehrana kormorana (Phalacrocorax carbo) na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija). Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. XIII, 115 str.
Jogan, N., T. Bačič, B. Frajman, I. Leskovar, D. Naglič, A. Podobnik, B. Rozman, S. Strgulc-Krajšek & B. Trčak / Jogan, N. (ur.), 2001. Gradivo za atlas flore Slovenije [Materials for the atlas of flora of Slovenia]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 443 str.
Jutzeler, D., F. Rebeušek, G. Sala & R. Verovnik, 2001. The confirmation of the specifity of Erebia stirius (Godart, 1824) and Erebia styx (Freyer, 1834), diagnosed by Lorković (1952) with a nomenclatural abstract concerning the specific names of the styx/stirius-complex (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (2nd part). Linneana Belgica 18(4): 175–186.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2001. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od jezu v Melju do Dogoš, str. 30–38, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2001. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore, habitatnih tipov in favne indikatorskih vrst na delu trase HC Razdrto–Vipava, ki poteka v območju Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa (poročilo), str. 84–88, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2001. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi (poročilo), str. 65–73, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kryštufek, B., M. Bedjanič, S. Brelih, N. Budihna, S. Gomboc, V. Grobelnik, M. Kotarac, A. Lešnik, L. Lipej, A. Martinčič, K. Poboljšaj, M. Povž, F. Rebeušek, A. Šalamun, S. Tome, P. Trontelj & T. Wraber, 2001. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 682 str. [Naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana & Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana].
Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2001. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore, habitatnih tipov in favne indikatorskih vrst na delu trase HC Razdrto–Vipava, ki poteka v območju Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa (poročilo), str. 17–39, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., B. Trčak, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija flore in vegetacije izbranih mokrišč v občini Slovenj Gradec. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič & B. Rozman, 2001. Habitatni tipi in flora. V: Poboljšaj, K. (ur.), Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu Spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi (poročilo), str. 21–64, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., M. Jakopič & B. Trčak, 2001. Habitat and land use mapping in cadastral communities Hercegovščak and Korovci. Abridged version of report. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Kartiranje habitatov za lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Leskovar, I., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Kartiranje habitatov za lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Leskovar, I., V. Grobelnik, B. Rozman & B. Trčak, 2001. Kartiranje in vrednotenje habitatnih tipov na območju Mestne občine Celje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Celje, Celje].
Leskovar, I., V. Grobelnik, B. Rozman & M. Jakopič, 2001. Kartiranje habitatnih tipov na območju predvidenih variant obvoznice Prevalje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Rozman, 2001. Kartiranje habitatnih tipov vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Trčak, 2001. Kartiranje habitatnih tipov in rabe tal v katastrskih občinah Hercegovščak in Korovci. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2001. Analiza stanja biotske raznovrstnosti: Dvoživke (Amphibia). V: Ekspertne študije za Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, str. 236–264, Agencija RS za okolje, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2001. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore, habitatnih tipov in favne indikatorskih vrst na delu trase HC Razdrto–Vipava, ki poteka v območju Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa (poročilo), str. 64–70, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2001. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od jezu v Melju do Dogoš, str. 10–14, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2001. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od Zg. Dupleka do Zlatoličja (poročilo), str. 10–13, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2001. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu Spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi (poročilo), str. 118–129, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2001. Dvoživke. V: Gogala, A. (ur.), Narava Slovenije: Ljubljansko Barje in Iška, str. 36–37, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2001. Environmental impact assessments (EIA) for amphibians experience from Slovenia. Secondo convegno nazionale "Salvaguardia anfibi". Riv. Idrobiol. 40(1): 155–162.
Poboljšaj, K., 2001. Monitoring med gradnjo AC odseka Šentjakob–Blagovica za prehajanje dvoživk preko trase. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., pril. [Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor].
Poboljšaj, K., 2001. Načrt monitoringa v fazi obratovanja slovensko-madžarske železniške povezave na odseku Puconci–Hodoš–drž. meja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2 str. [Naročnik: DIS Consulting d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2001. Ogroženost in ohranjanje populacij dvoživk (Amphibia) v visokogorskih gozdovih (= Amphibian conservation and threats for populations in high altitude forests). In: M. Čas (Ed.), Zbornik razširjenih povzetkov (Znanstveno posvetovanje Ogrožene živalske vrste na primeru divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji, Ljubljana, 18. oktober 2001), str. 23–24, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., F. Janžekovič, M. Kotarac, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija in naravovarstveno ovrednotenje območja med Razvanjem in Radvanjem za izbrane živalske skupine: kačji pastirji (Odonata), dnevni metulji (Rhopalocera), dvoživke (Amphibia), ptiči (Aves), mali sesalci (Micromammalia), prostoživeče živali (divjad). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 42 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., I. Leskovar, M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Feasibility Study, preliminary and engineering designs for the project on pan-European railway corridor No.5 - Railway Line Pragersko-Ptuj-Ormož: Opis stanja pred posegom s smernicami za načrtovanje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: IMOS GEA d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, F. Rebeušek & B. Rozman, 2001. Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek Peračica–Podtabor za področje favne, flore in habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 59 str, pril. [Naročnik: Imos Gea, Družba za okoljevarstveni inženiring, svetovanje in projektiranje d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, S. Polak, M. Povž, F. Rebeušek, B. Rozman, I. Sivec & A. Šalamun, 2001. PVO za II. tir železniške proge Divača-Koper, odsek Črni kal-Koper in postaja Divača za področje favne, flore, vegetacije in habitatnih tipov. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 125 str. [Naročnik: Proloco d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Povž & A. Lešnik, 2001. Inženiring in zastopanje investitorja za projekt "Slovensko-madžarska železniška povezava na odseku Puconci–Hodoš–državna meja" – Naravovarstveni nadzor v času izvajanja gradnje železniške proge Puconci–Hodoš. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., pril. [Naročnik: DIS Consulting d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, D. Klenovšek, M. Kotarac, I. Leskovar, W. Paill, F. Rebeušek, B. Rozman & A. Šalamun, 2001. Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 165 str., pril. [Naročnik: MOP, ARSO, Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, F. Rebeušek, B. Rozman & A. Šalamun, 2001. Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava za področje favne, flore in habitatnih tipov. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str., pril. [Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Maribor].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, S. Polak, F. Rebeušek, B. Rozman & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija flore, habitatnih tipov in favne indikatorskih vrst na delu trase HC Razdrto–Vipava, ki poteka v območju Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str., pril. [Naročnik: DARS d.d., Celje].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, M. Kotarac & F. Rebeušek, 2001. Primerjalna študija variant protipoplavnih ureditev Drave od jezu v Melju do Dogoš - okoljevarstveni vidik s stališča habitatnih tipov in izbranih živalskih skupin. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril.
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Kotarac, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka in odseku od Dogoš do jezu v Melju Delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Kotarac, F. Rebeušek & A. Šalamun, 2001. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od Zg. Dupleka do Zlatoličja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 28 str.
Presetnik, P., 2001. Popis netopirjev v okolici Turjaka. Natura Sloveniae, Ljubljana 3(1): 5–18.
Presetnik, P., 2001. Varstvo netopirjev na gradu Grad na Goričkem (Predhodno poročilo o spremljanju sezonske dinamike vrst in števila netopirjev (marec 2000–marec 2001) ter priporočila za varstvo netopirjev. Ljubljana. 36 str.
Presetnik, P., K. Koselj & M. Zagmajster, 2001. First records of Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) in Slovenia. Myotis 39: 31–34.
Rebeušek, F., 2001. Dnevni metulji (Rhopalocera) in ovniči (Zygeninae). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore, habitatnih tipov in favne indikatorskih vrst na delu trase HC Razdrto–Vipava, ki poteka v območju Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa (poročilo), str. 71–81, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Rebeušek, F., 2001. Dnevni metulji (Rhopalocera). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), kačjih pastirjev (Odonata) in dnevnih metuljev (Rhopalocera) za Poročilo o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od jezu v Melju do Dogoš, str. 16–26, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Rebeušek, F., 2001. Metulji. V: Poboljšaj, K. (ur.), Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu Spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi (poročilo), str. 100–116, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Rebeušek, F., M. Govedič, V. Grobelnik, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, K. Poboljšaj, B. Rozman, A. Šalamun & B. Trčak, 2001. Poročilo o vplivih na okolje za lokacijski načrt ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec vključno z ovinkom Udmat za habitatne tipe, rastlinstvo in živalstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 85 str., pril. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Rebeušek, F. & R. Verovnik, 2001. Naravovarstveno vrednotenje Radenskega polja pri Grosupljem na podlagi inventarizacije favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera). Natura Sloveniae, Ljubljana 3(1): 19–31.
Šalamun, A., 2001. Poročilo odonatološke skupine. V: Gergeli, A. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000, str. 14–20, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Ljubljana.
Šalamun, A., 2001. Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 2001. Erjavecia, Ljubljana 12: 12–13.
Šalamun A. & M. Bedjanič, 2001. Študentski terenski dan v dolini Ličence pri Poljčanah. Erjavecia, Ljubljana 12: 5–8.

2000

Adamič, M., M. Čas, A. Kobler, H. Potočnik, I. Kos & K. Poboljšaj, 2000. Ohranitev ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 29 str.
Govedič, M. (ur.), 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana. 96 str.
Jutzeler, D., H. Höttinger, M. Malicky, F. Rebeušek, G. Sala & R. Verovnik, 2000. Biology of Neptis sappho (Pallas, 1771) based on the monograph by Timpe & Timpe (1993) and its actual distribution and conservation status in Austria, Italy and Slovenia (Lepidoptera: Nymphalidae). Linneana Belgica 17(8): 315–332.
Koselj, K. & P. Presetnik, 2000. Popis favne netopirjev z nekaterimi priporočili za varstvo njihovih vrst v Protokolarnem objektu Brdo pri Kranju. Končno poročilo. Ljubljana. 14 str.
Koselj, K., P. Presetnik, M. Zagmajster, Č. Miloš & M. Čas, 2000. Popis favne netopirjev (Chiroptera) z ultrazvočnimi detektorji za raziskavo biotske pestrosti na rastiščih divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v vzhodnih Karavankah in vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah (Končno poročilo o raziskovalnem delu, segment: Projekt: Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih in krajinah, gozdne kure - divji petelin (CRP - Gozd V4 0175). 12 str.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne, flore, vegetacije in habitatov v Sračji dolini pri Črnučah (poročilo), str. 37–42, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 32–39, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 30–35, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2000. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Ljubečna (Celje-vzhod) za področje favne, flore in vegetacije ter habitatov (poročilo), str. 45–52, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M., F. Rebeušek & A. Šalamun, 2000. Inventarizacija Dravinjske doline med Zbelovim in Koritnim: Kačji pastirji (Odonata) in dnevni metulji (Rhopalocera). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].
Kotarac, M., M. Jakopič, I. Leskovar, K. Poboljšaj & A. Šalamun, 2000. Ekspertno mnenje: primerjava variant na AC odseku Beltinci–Pince. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Razvojni center planiranje Celje d.o.o., Celje].
Kotarac, M., V. Grobelnik, F. Rebeušek, A. Škvarč & R. Verovnik, 2000. Inventarizacija kačjih pastirjev in dnevnih metuljev na območju Ljubljanskega barja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2000. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 16–31, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2000. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 12–29, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., B. Rozman, M. Jakopič & V. Grobelnik (2000). Habitattypkartierung entlang der Mur zwischen Veržej und Mota. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., pril. [Naročnik: WWF for Nature, International Danube Carpathian Programme, Vienna, Austria].
Leskovar, I., B. Rozman, M. Jakopič & V. Grobelnik, 2000. Kartiranje habitatnih tipov ob reki Muri od Veržeja do Mote. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: WWF for Nature (International Danube Carpathian Programme), Vienna, Austria].
Leskovar, I., M. Jakopič & B. Rozman, 2000. Flora, vegetacija in habitati. V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Ljubečna (Celje-vzhod) za področje favne, flore in vegetacije ter habitatov (poročilo), str. 34–44, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., M. Jakopič & M. Kotarac, 2000. Kartiranje habitatov na trasi daljnovoda DV 2 x 110 kV M. Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., pril. [Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Maribor].
Leskovar, I., M. Jakopič, M. Kotarac & B. Rozman, 2000. Kartiranje habitatov na trasi daljnovoda DV 2 x 110 kV M. Sobota–Mačkovci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor].
Leskovar, I., V. Grobelnik & M. Jakopič, 2000. Kartiranje habitatnih tipov na trasi DV 110 kV Lenart–Radenci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: Elektro Maribor].
Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, B. Rozman & S. Strgulc Krajšek, 2000. Kartiranje habitatnih tipov obsavskega območja v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana].
Lešnik, A., B. Hutinec Janev, V. Petrović & K. Poboljšaj, 2000. Karstic ponds as net of water biotopes. Final Report. Report for The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 58 pp.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč. Proteus, Ljubljana 62(7): 296–303.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke in ceste. Svet ptic, Ljubljana 6(1): 16–17.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 2000. Dvoživke na cestah v Sloveniji. Gea, Ljubljana 10(4): 72–73.
Lešnik, A., Z. Ciglič, V. Babij, A. Šalamun, G. Planinc & K. Poboljšaj, 2000. Kali – mreža vodnih biotopov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [zgibanka].
Poboljšaj, K., 2000. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 52–57, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2000. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne, flore, vegetacije in habitatov v Sračji dolini pri Črnučah (poročilo), str. 61–66, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2000. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Ljubečna (Celje-vzhod) za področje favne, flore in vegetacije ter habitatov (poročilo), str. 63–69, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K., 2000. Dvoživke (Amphibia). V: Tome, D. (ur.), Pregled stanja favne nevretenčarjev in vretenčarjev Škocjanskega zatoka, str. 26–28, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 2000. Pomen gozda za ohranjanje biodiverzitete dvoživk (Amphibia) na območju načrtovanega Regijskega parka Kočevsko-Kolpa. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana & Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in sadjarstvo, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 2000. Pomen gozda za ohranjanje biodiverzitete dvoživk (Amphibia) na območju načrtovanega Regijskega parka Kočevsko-Kolpa. Zbornik gozdarstva in lesarstva, Ljubljana 63: 119–136.
Poboljšaj, K., 2000. Presoja vplivov na okolje za ureditev deponije Kidričevo: Dvoživke (Amphibia). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2000. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 53–63, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 2000. Predstavitev projekta "Dvoživke in ceste". V: 5. slovenski kongres o cestah in prometu (Bled, 25.–27.10.2000), str. 1–6, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, B. Rozman, A. Šalamun & R. Verovnik, 2000. Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Ljubečna (Celje-vzhod) za področje favne, flore in vegetacije ter habitatov. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80 str., pril. [Naročnik: Razvojni center planiranje Celje d.o.o., Celje].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, A. Lešnik, F. Rebeušek & B. Rozman, 2000. Poročilo o vplivih na okolje za AC na odseku Bič–Hrastje, pododseku Bič–Korenitka za področje favne, flore in habitatnih tipov. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str., pril. [Naročnik: ACER d.o.o., Celje].
Poboljšaj, K., M. Adamič, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, B. Rozman & A. Šalamun, 2000. Poročilo o vplivih na okolje k ZN za območje urejanja ŠS3/3 – 2 Podutik za področje favne, flore in habitatnih tipov. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: IMOS GEA, Družba za okoljevarstveni inženiring, svetovanje in projektiranje d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Kotarac & A. Lešnik, 2000. Dvoživke in ceste. V: Hladnik, A., M. Krevs, D. Perko, T. Podobnikar & Z. Stančič, Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000: zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000, Ljubljana, str. 285, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Kotarac, A. Lešnik, A. Šalamun, V. Grobelnik & M. Jakopič, 2000. Dvoživke in ceste. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 73 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Hönigsfeld Adamič, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, S. Polak, F. Rebeušek, A. Šalamun & R. Verovnik, 2000. Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str., pril. [Naročnik: Občina Grosuplje, Grosuplje].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, B. Rozman & A. Šalamun, 2000. PVO za izgradnjo deponije v gramoznici Jezera–Rakičan za področje favne, flore in vegetacije. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, F. Janžekovič, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, B. Rozman & A. Šalamun, 2000. PVO za izgradnjo deponije v gramoznici Ob kanalu za področje habitatnih tipov, flore in favne. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, C. Krušnik, I. Leskovar, S. Polak, F. Rebeušek, B. Rozman, I. Sivec, A. Šalamun & G. Urbanič, 2000. Inventarizacija favne, flore, vegetacije in habitatov v Sračji dolini pri Črnučah. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 78 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Poboljšaj, K., V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, I. Leskovar, S. Polak, F. Rebeušek, B. Rozman, I. Sivec & A. Šalamun, 2000. Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 68 str., pril. [Naročnik: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, Ljubljana].
Presetnik, P. & K. Koselj, 2000. Netopirji so v mestu. Gea, Ljubljana 10(9): 71.
Rebeušek, F., 2000. Dnevni metulji (Rhopalocera). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne, flore, vegetacije in habitatov v Sračji dolini pri Črnučah (poročilo), str. 51–59, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Rebeušek, F., 2000. Metulji (Rhopalocera). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 42–50, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: Rumeni kamnjak Sympetrum flaveolum. Erjavecia, Ljubljana 9: 22, 23.
Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: Stasiti kamenjak Sympetrum depressiusculum. Erjavecia, Ljubljana 9: 22–23.
Šalamun, A., 2000. Poročilo odonatološke skupine. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99, str. 23–26, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Šalamun, A., 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000. Erjavecia, Ljubljana 10: 11–12.
Šalamun, A., 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci ’99. Erjavecia, Ljubljana 9: 9–10.
Verovnik, R. & F. Rebeušek, 2000. Dnevni metulji (Rhopalocera). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 40–52, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

1999

Bar, F., I. A. Božič, B. Činč-Juhant, A. Gogala, M. Jeršek, K. Krivic, C. Mlinar, K. Poboljšaj, N. Praprotnik, L. Psihoyos, I. Sivec, D. Šere & S. Tome, 1999. Mamut v Hermanovem brlogu. Muzej novejše zgodovine Celje, Celje. [zgibanka].
Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji širšega območja ob reki Dravi. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97, str. 31–37, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev širšega območja ob reki Dravi med Ptujem in Središčem ob Dravi, severovzhodna Slovenija (Insecta: Odonata). Natura Sloveniae, Ljubljana 1(1): 45–70.
Božič, I. A., B. Činč-Juhant, A. Gogala, M. Jeršek, K. Krivic, C. Mlinar, K. Poboljšaj, N. Praprotnik, I. Sivec, D. Šere, S. Tome & T. Trilar, 1999. Mamut v Hermanovem brlogu (Muzej novejše zgodovine, Celje, 14.4.1999-14.4.2000). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana & Muzej novejše zgodovine, Celje. [razstava].
Čelik, T., B. Drovenik, I. Leskovar, K. Poboljšaj, A. Seliškar, A. Sovinc & B. Vreš, 1999. Mokrišče V Produ – oaza na obrobju Ljubljane. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana. [zgibanka].
Govedič, M. (ur.), 1999. Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana. 73 str.
Kotarac, M., 1999. Popis kačjih pastirjev v glinokopih Rova in Mengeš. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča na Ljubljanici od Fužin do Kašlja. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča V Produ. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubjana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) za območje VS 6/1 in VP 6/2. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter favne v Žejni dolini pri Logatcu, str. 26–32, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne načrtovanega Krajinskega parka Šmarna gora (poročilo), str. 21–25, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne na Ponikvah pri Preserju pod Krimom, str. 24–28, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci – flora, favna in habitati (poročilo), str. 32–38, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za ureditev gramoznice Hrastje-Mota: favna, flora in habitati (poročilo), str. 26–31, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Kotarac, M., M. Adamič, I. Leskovar, A. Lešnik & K. Poboljšaj, 1999. Biotopsko kartiranje na območju variant potekov tras AC Beltinci–Pince. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: DARS d.d., Celje].
Kotarac, M. & V. Grobelnik, 1999. Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana & Mestna občina Ljubljana].
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 1999. Poročilo o delu skupine za dvoživke. V: Govedič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97, str. 55–58, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Lešnik, A. & K. Poboljšaj, 1999. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne Slovenije. Natura Sloveniae, Ljubljana 1(1): 71–82.
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne, flore in vegetacije na območju načrtovanih deponij TET 3: Prapretno 2 in Tri doline, str. 47–49, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Vrba-Peračica za floro, vegetacijo, favno ter biotope", Priloga 9: 7 str., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje na odseku AC Hrastje-Kronovo za floro in vegetacijo, favno ter biotope, Priloga 7: 6 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje na odseku AC Kronovo-Smednik za floro, vegetacijo, favno ter biotope, 10 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za AC odsek Smednik–Krška vas za floro in vegetacijo, favno ter biotope, Priloga 8: 9 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) Kašeljskega potoka. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 8 str. [Naročnik: MOL (Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja), Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke (Amphibia) območja V6/2 na Ljubljanskem barju. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 7 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1999. Dvoživke in plazilci. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija favne, flore in vegetacije na območju DV 2 x 110 kV Trbovlje–Zagorje, str. 23–26, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1999. Popis dvoživk (Amphibia) v glinokopih Rova in Mengeš. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 8 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1999. Poročilo o presoji vplivov na okolje za območje V6/2 na Ljubljanskem barju s stališča flore in vegetacije, favne ter habitatnih tipov. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 12 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana (Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1999. Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R1-212 Sodražica–Žlebič na odseku 1120 Sodražica–Zapotok: Dvoživke (Amphibia). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 4 str. [Naročnik: ACER d.o.o., Celje].
Poboljšaj, K., 1999. Presoja vplivov na okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na odseku Radenci–Vučja vas: Dvoživke (Amphibia) Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 9 str.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 1999. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter favne na Bloški planoti, str. 75–82, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 1999. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter favne v Žejni dolini pri Logatcu, str. 38–40, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 1999. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne načrtovanega Krajinskega parka Šmarna gora (poročilo), str. 30–34, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 1999. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne na Ponikvah pri Preserju pod Krimom, str. 31–35, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 1999. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci – flora, favna in habitati (poročilo), str. 50–55, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K. & A. Lešnik, 1999. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za ureditev gramoznice Hrastje-Mota: favna, flora in habitati (poročilo), str. 38–43, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Poboljšaj, K. & I. Leskovar, 1999. Ekspertno mnenje o okoljevarstvenih pogojih za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske s stališča varovanja habitatov. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: JP Komunala Novo mesto, Novo mesto].
Poboljšaj, K., J. Gregori & I. Leskovar, 1999. Presoja vplivov na okolje za razširitev gramoznice Babinci. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 16 str. [Naročnik: proLOCO d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., J. Gregori, V. Grobelnik, N. Jogan, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, M. Povž & A. Šalamun, 1999. Presoja vplivov na okolje za ureditev gramoznice Hrastje–Mota: favna, flora in habitati. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., pril. [Naročnik: IMOS GEA d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., J. Gregori, V. Grobelnik, N. Jogan, M. Kotarac, I. Leskovar, A. Lešnik, M. Povž & F. Rebeušek, 1999. Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci: flora, favna in habitati. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 60 str., pril. [Naročnik: IMOS GEA d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Adamič, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, I. Leskovar, M. Povž & I. Sivec, 1999. Presoja vplivov na okolje za AC odsek Smednik-Krška vas za floro in vegetacijo, favno ter biotope. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 14 str., 10 pril. [Naročnik: Acer d.o.o., Novo mesto].
Poboljšaj, K., M. Adamič, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, I. Leskovar, M. Povž & N. Sivec, 1999. Presoja vplivov na okolje na odseku AC Kronovo-Smednik za floro, vegetacijo, favno ter biotope. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., M. Adamič, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, M. Povž & I. Sivec, 1999. Presoja vplivov na okolje na odseku AC Hrastje–Kronovo za floro in vegetacijo, favno ter biotope. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 13 str., pril. [Naročnik: Proloco d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Adamič, N. Jogan, I. Leskovar, I. Sivec, T. Trilar & R. Verovnik, 1999. Inventarizacija favne, flore in vegetacije na območju načrtovanih deponij TET 3: Prapretno 2 in Tri doline. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 58 str., pril. [Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.].
Poboljšaj, K., M. Adamič, N. Jogan, I. Leskovar, T. Trilar & R. Verovnik, 1999. Inventarizacija favne, flore in vegetacije na območju DV 2 x 110 kV Trbovlje–Zagorje. Poročilo.Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 32 str. [Naročnik: Elektro Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Bačič, N. Budihna, V. Grobelnik, N. Jogan, M. Kotarac, A. Lešnik, S. Pleško & S. Polak, 1999. Inventarizacija flore in vegetacije ter favne na Bloški planoti. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 70 str., pril. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Kotarac, M. Lovka, C. Krušnik, D. Tome, M. Adamič & M. Povž, 1999. Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Vrba-Peračica za floro, vegetacijo, favno ter biotope". Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. 19 str., pril.
Poboljšaj, K., N. Budihna, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, A. Lešnik, A. Šalamun & R. Verovnik, 1999. Inventarizacija flore in vegetacije ter favne v Žejni dolini pri Logatcu. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 45 str., pril. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., N. Budihna, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, A. Lešnik, A. Šalamun & R. Verovnik, 1999. Inventarizacija flore ter vegetacije in favne na Ponikvah pri Preserju pod Krimom Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 40 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., N. Budihna, V. Grobelnik, M. Jakopič, N. Jogan, M. Kotarac, A. Lešnik, S. Pleško & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., N. Jogan, M. Kotarac, A. Lešnik, A. Šalamun, R. Verovnik & P. Trontelj, 1999. Inventarizacija flore ter vegetacije in favne načrtovanega Krajinskega parka Šmarna gora. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 39 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana].
Rebeušek, F., 1999. Dnevni metulji (Rhopalocera-Papilionoidea). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci – flora, favna in habitati (poročilo), str. 39–43, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Rebeušek, F., 1999. Mokrotno območje ob Ložnici. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Celje. [zgibanka].

1998

Čelhar, T., A. Lešnik & B. Skaberne, 1998. Biometrične in populacijske značilnosti, migracije in prezimovanje sekulje (Rana temporaria Linneus, 1758) (Amphibia: Ranidae) v Vranji jami ob Cerkniškem jezeru. Diplomska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. XXI, 194 str.
Janžekovič, F. & M. Govedič, 1998. Prehrana velikega kormorana Phalacrocorax carbo. Ekspertiza. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Maribor. 7 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave].
Kotarac, M., 1998. Avtocesta na odseku Lenart-Cogetinci. Ekspertno mnenje za področje varstva narave Kačji pastirji (Odonata). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 5 str. [Naročnik: DARS, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1998. Dodatni monitoring migracij dvoživk (Amphibia) na AC Šentjakob–Blagovica (Pododsek Lukovica–Krumperk). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 10 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1998. Dvoživke (Amphibia) Pohorja. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str., pril.
Poboljšaj, K., 1998. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo "Presoja vplivov na okolje za avtocestni odsek Maribor–Lenart za floro in vegetacijo, favno ter biotope", Priloga, 10 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1998. Dvoživke in plazilci. V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za AC odsek Krška vas-Obrežje za floro, vegetacijo, favno ter biotope, 10 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1998. Ekspertno mnenje za izbiro variant na AC odseku Lenart–Cogetinci: varianta 1N in varianta Šetarova za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 8 str. [Naročnik: DARS, Celje].
Poboljšaj, K., 1998. Ekspertno mnenje za izbiro variant na AC odseku Lenart–Cogetinci za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 5 str., pril. [Naročnik: DARS, Celje].
Poboljšaj, K., 1998. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Razdrto-Vipava, Priloga 11, 8 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1998. Laška žaba (Rana latastei Boulenger, 1879) v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str., pril. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1998. Monitoring migracij dvoživk (Amphibia) na AC Šentjakob–Blagovica – pododsek Lukovica–Krumperk. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str., pril. [Naročnik: DDC, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1998. Presoja variant za AC odsek Bič–Hrastje: varianta Igmanca in Sv. Ana s stališča dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: DARS, Celje].
Poboljšaj, K., 1998. Žival meseca aprila: navadni ali pisani močerad (Salamandra salamandra). Proteus, Ljubljana 60(8): 374–377.
Poboljšaj, K., A. Lešnik, B. Skaberne & A. Škvarč, 1998. Srednjeevropsko leto močerada. Prirodoslovni muzej Slovenije, Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Ljubljana & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. [zgibanka].
Poboljšaj, K., I. Sivec, T. Trilar, N. Budihna, N. Jogan, M. Kotarac & M. Povž, 1998. Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Vipava–Selo. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., J. Gregori & I. Leskovar, 1998. Presoja vplivov na okolje za razširitev gramoznice SGP Konstruktor - Pomurje. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 8 str. [Naročnik: proLOCO d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Adamič, J. Gregori, M. Guček, N. Jogan, B. Kryštufek, M. Kotarac, M. Povž & I. Sivec, 1998. Presoja vplivov na okolje za AC odsek Krška vas-Obrežje za floro, vegetacijo, favno ter biotope. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. [Naročnik: Proloco d.o.o., Ljubljana].
Poboljšaj, K., M. Adamič, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, I. Leskovar, M. Povž, I. Sivec & R. Verovnik, 1998. Poročilo "Presoja vplivov na okolje za avtocestni odsek Maribor–Lenart za floro in vegetacijo, favno ter biotope". Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. III, 12 str., pril.
Poboljšaj, K., M. Kaligarič, M. Kotarac, I. Sivec & T. Trilar, 1998. Poročilo "Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Razdrto–Vipava". Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. III, 12 str, 12 pril.
Poboljšaj, K., M. Kotarac & M. Kaligarič, 1998. PVO za dograditev dvopasovnice Izola–Jagodje: Favna, flora, vegetacija in biotopi. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 7 str., pril. [Naročnik: Acer d.o.o., Celje].
Seliškar, A. & K. Poboljšaj, 1998. Rastlina in žival leta 1998: biotska raznovrstnost Slovenije. Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana. [zgibanka].

1997

Bedjanič, M., A. Gogala, I. Leskovar, S. Polak, K. Poboljšaj & R. Verovnik, 1997. Bloška planota – močvirni biser Notranjske. Slovensko odonatološko društvo, Societas herpetologica slovenica & Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana. [zgibanka].
Čelhar, T., A. Lešnik & B. Skaberne, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) na območju Gorenjske (SZ Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 77–87, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Eržen, I., B. Vreš, F. Rebeušek, J. Jeršin, K. Poboljšaj, D. Drev, M. Sekulič, M. Širca, M. Rebernak-Lapuh, M. Leskošek, M. Orožim, N. Sterle-Mašat, S. Marinc, S. Renčelj-Rus & A. Planinšek, 1997. Programske zasnove za izvedbo projekta CERO – Center za ravnanje z odpadki – sklepno poročilo. Zavod za zdravstveno varstvo, Celje. 137 str.
Kotarac, M., 1997. Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom [Atlas of the dragonflies (Odonata) of Slovenia with the Red Data List]. Atlas faunae et florae Sloveniae 1. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 205 str.
Kotarac, M., I. Leskovar & K. Poboljšaj, 1997. Naravovarstvene smernice za obnovo kala v Divčih. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. II , 4 str.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 19–32, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Kotarac, M., R. Verovnik, N. Jogan & K. Poboljšaj, 1997. Inventarizacija območja Pikolud ob Panovcu pri Novi Gorici in PVO za načrtovan plinovod. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Leskovar, I., K. Poboljšaj & M. Kotarac, 1997. Strokovne osnove za obnovo kala v Divčih. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. [Naročnik: ZVKND Nova Gorica, Nova Gorica].
Pirnat, A., M. Bedjanič, A. Šalamun & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) Gorenjske (SZ Slovenija). V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 61–76, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1997. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo "Inventarizacija flore, favne in vegetacije in Poročilo o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku AC Blagovica–Šentjakob", Priloga 6: 14 str., Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1997. Dvoživke (Amphibia) in plazilci (Reptilia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Cogetinci–Radmožanci za floro in vegetacijo, favno ter biotope", Priloga 11 [10 str.], Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1997. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia) območja Pikolud ob Panovcu pri Novi Gorici. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 7 str.
Poboljšaj, K., 1997. Podzemelj '95 – Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) Bele Krajine. V: Kotarac, M. (ur.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 33–37, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1997. Prehajanje dvoživk čez cesto v bližini Vanganelskega jezera. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: Ministrstvo RS za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1997. Rana latastei. In: Z. Roček & S. Hart (Eds.), Herpetology '97, p. 164, Third World Congress of Herpetology, 2 - 10 August 1997, Prague.
Poboljšaj, K., I. Božič, B. Kryštufek, I. Sivec, C. Krušnik, N. Budihna, P. Dubrešić, S. Vujičić-Karlo, N. Jogan, M. Kotarac, M. Kuntner, I. Leskovar, M. Povž, M. Vaupotič, R. Verovnik & D. Zabric, 1997. Poročilo "Inventarizacija flore, favne in vegetacije in Poročilo o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku AC Blagovica–Šentjakob". Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 84 str.
Poboljšaj, K., M. Adamič, J. Gregori, N. Jogan, M. Kotarac, I. Leskovar, M. Povž, I. Sivec & R. Verovnik, 1997. Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Cogetinci–Radmožanci za floro in vegetacijo, favno ter biotope". Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. IV, 20 str., pril.
Poboljšaj, K. & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) in kačjih pastirjev (Odonata) širše okolice Šaleške doline. V: Svetina, M. (ur.), Zbornik raziskovalnega tabora Bele Vode 96, str. 177–184, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.
Poboljšaj, K., N. Budihna, N. Jogan, M. Kotarac, M. Povž, I. Sivec & T. Trilar, 1997. Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Vipava-Selo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 10 str.
Poboljšaj, K., T. Čelhar & A. Lešnik, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) jugozahodne Slovenije. V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 109–120, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., T. Čelhar, A. Lešnik & B. Skaberne, 1997. Mass overwintering of the European common frogs (Rana temporaria Linnaeus, 1758) in the Karstic Cave Vranja Jama in Slovenia, Europe. In: Roček, Z. & S. Hart (Eds.), Herpetology '97, p. 164, Third World Congress of Herpetology, 2–10 August 1997, Prague. [poster]
Rebeušek, F., 1997. Naravovarstveni pomen ohranitve mokrotnih območij ob Ložnici. Zbornik referatov posveta "Gozd, drevo in mesto... Celje", str. 78–84, Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Celje, Celje.
Šalamun, A., 1997. Kačji pastirji (Odonata) Škocjanskega zatoka in okolice. Falco, Koper 11: 35–40.
Šalamun, A., 1997. Naravoslovni izlet ob reki Dragonji. Erjavecia, Ljubljana 4: 5–7 (1997).
Šalamun, A., 1997. Pomladni društveni tabor Savinjska dolina '97. Erjavecia, Ljubljana 4: 7–8.
Šalamun, A., 1997. Poročilo odonatološke skupine. V: Planinc, G. (ur.), Bilten, str. 14–16, Klub mladih raziskovalcev, Koper.
Šalamun, A., 1997. Poročilo z Raziskovalnega tabora študentov biologije Podgrad '96. Erjavecia, Ljubljana 3: 5–6 (1997).
Šalamun, A., 1997. Preliminarne meritve in opazovanja populacije sredozemskega lesketnika (Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935) (Odonata; Corduliidae). Individualna naloga pri predmetu Ekologija živali. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 12 str.
Šalamun, A., 1997. Raziskave biologije sredozemskega lesketnika Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 v Sloveniji (Anisoptera: Corduliidae). Erjavecia, Ljubljana 6: 24–25.
Šalamun, A., A. Pirnat, M. Bedjanič & M. Kotarac, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) jugozahodne Slovenije. V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 55–74, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Šalamun, A. & M. Bedjanič, 1997. Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki 'Finzi' Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste). Exuviae, Ljubljana 4(1): 4–10.

1996

Čelik, T. & F. Rebeušek, 1996. Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Ljubljana. 102 str.
Kotarac, M., A. Pirnat, A. Šalamun & M. Bedjanič, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) širšega območja Kozjanskega (V Slovenija). V: Bedjanič, M. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kozje '95, str. 37–49, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1996. Dragonfly records from the Dravograd area, northern Slovenia (Odonata). Opuscula zoologica fluminensia 144: 1–9.
Kotarac, M., M. Bedjanič, A. Pirnat & A. Šalamun, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). Exuviae, Ljubljana 2(1): 1–9 (1995).
Poboljšaj, K., 1996. Dvoživke (Amphibia) na načrtovanem odseku AC Kozina–Srmin. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 11 str., pril. [Naročnik: MOP UVN, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1996. Dvoživke (Amphibia) na načrtovanih odsekih AC Slivnica–Pesnica in AC Pesnica–Lenart. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 16 str., pril. [Naročnik: Uprava RS za varstvo narave, MOP, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1996. Dvoživke (Amphibia) Smrekovca. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 7 str.
Poboljšaj, K., 1996. Dvoživke (Amphibia). V: Poboljšaj, K. (ur.), Študija za oceno vpliva na dvoživke in akvatično favno železniške proge Puconci-Hodoš-drž. meja z Madžarsko, Priloga 1, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1996. Inventarizacija favne dvoživk na območju razširjene deponije komunalnih odpadkov in predvidenega Centra za ravnanje z odpadki (CERO) v Bukovžlaku pri Celju. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 3 str.
Poboljšaj, K., 1996. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) Kozjanskega in okolice, vzhodna Slovenija. V: Bedjanič, M. (ur.), Tabor študentov biologije Kozje '95, str. 61–67, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., D. Šere, M. Kotarac & A. Sovinc, 1996. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), ptičev (Aves) in kačjih pastirjev (Odonata), ter ureditveni pogoji pri izvedbi zasipanja gramoznice B v Bizoviku. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 24 str., pril.
Poboljšaj, K., I. Sivec, B. Horvat, M. Kotarac & M. Povž, 1996. Študija za oceno vpliva na dvoživke in akvatično favno železniške proge Puconci–Hodoš–drž. meja z Madžarsko. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 14 str., pril. [Naročnik: SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d. d.].

1995

Poboljšaj, K., 1995. Črneče '94 – Poročilo skupine za dvoživke (Amphibia). V: Bedjanič, M. (ur.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smast '93, Črneče '94, str. 93–95, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1995. Dvoživke na načrtovanem odseku avtoceste Razdrto–Vipava–Selo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: MOP UVN, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1995. Dvoživke na načrtovanih odsekih avtocest Šentjakob–Blagovica, Blagovica–Vransko, Kronovo–Krška vas, Razdrto–Vipava. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 29 str., pril. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, UVN, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1995. Dvoživke. V: Blažič, A. (ur.), Raziskovalni tabor Zalog '95, str. 27–28, Novo mesto.
Poboljšaj, K., 1995. Ogroženost dvoživk v Slovenskem primorju. Falco, Koper 9: 25–27.
Poboljšaj, K., 1995. Smast '93 – Delo skupine za dvoživke. V: Bedjanič, M. (ur.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smast '93, Črneče '94, str. 41–44, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.
Poboljšaj, K., 1995. Vpliv avtoceste Cogetinci-madžarska meja na vodotoke za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 11 str.
Poboljšaj, K., 1995. Vpliv avtoceste na okolje za skupino dvoživk na odseku bodoče AC Šentjakob–Blagovica. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 16 str., pril. [Naročnik: Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana].
Poboljšaj, K., 1995. Vpliv avtoceste Pesnica–Cerkvenjak (proj. št. 89) na vodotoke za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 6 str. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].
Rebeušek, F., 1995. Lomographa dilectaria Hübner, 1779 (Lepidoptera: Geometridae) – nova vrsta v slovenski favni metuljev. Acta entomologica slovenica, Ljubljana 3(2): 109–110.
Sivec, I., T. Trilar, K. Poboljšaj & B. Horvat, 1995. Inventarizacija favne reke Reke. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 16 str. [Naročnik: ZVNKD Nova Gorica].
Sivec, I., T. Trilar, K. Poboljšaj, B. Horvat, M. Kotarac & D. Zabric, 1995. Inventarizacija favne reke Soče. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 52 str. [Naročnik: ZVNKD Nova Gorica, Nova Gorica].

1994

Rebeušek, F., 1994. Ogrožene živali na mestnem pragu – zlatovranka. Petica 9, Novi tednik, Celje.
Rebeušek, F., 1994. Varstvo žuželk kot neločljivi del varstva narave. Acta entomologica slovenica, Ljubljana 2: 55–62.
Rebeušek, F., 1994. Vplivi “mehkih” oblik rekreacije na divjad. Lovec, Ljubljana 77(2).

1993

Kotarac, M., 1993. 1. libellenkundliches Symposium der "Alps-Adriatic Regional Community" in Maribor, Slowenien. Hagenia 6: 1–2.
Poboljšaj, K., 1993. Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja. Diplomska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VI, 52 str.
Rebeušek, F., 1993. Se zbirajo nad velikonočnico temni oblaki? Proteus, Ljubljana 56(3): 115–116.

1992

Rebeušek, F., 1992. Vplivi smučarskih središč na populacije ruševca. Lovec, Ljubljana 75(3).

1990

Rebeušek, F., 1990. Morfološke primerjave soške postrvi (Salmo marmoratus Cuvier 1817) in potočnice (Salmo trutta m. fario L. 1758). Diplomska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. II, 54 str.

1987

Marčeta, B. & K. Poboljšaj, 1987. Največje nahajališče venerinih laskov v Sloveniji? Proteus, Ljubljana 49(9/10): 371–372.

1978

Rebeušek, F., 1978. Negativne posledice urbanizacije v okolici mesta Celja na nekatere metulje. Raziskovalna naloga. Mladi za napredek Celja, Celje. 7 str.