[Uvodna stranica]    [English page]    [Slovenska stran]  
[Sudjelujte!]  

 

 


 


O projektu!

Što je biološka raznolikost? Zašto i kako je čuvati?

Zašto su lokve važne ljudima?

Što su ciljevi projekta ...

... i kako ćemo ga provoditi?

'Ča će nam vraga kalić'…ili o projektu 'po istrijanski'

Uključite se i Vi!!!

Obrazac za prikupljanje podataka
O projektu!

"Krške lokve - mreža vodenih staništa" je međunarodni projekt kojeg zajednički provode nevladine udruge iz Hrvatske i Slovenije. Temeljna zadaća projekta je pokretanje zaštite i očuvanja lokvi krškog područja kao staništa značajnih za očuvanje lokalne biološke raznolikosti. Projekt je većim dijelom novčano potpomognut o Regionalnog centra zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu (REC) sa sjedištem u Mađarskoj, u sklopu programa "Ljudi u prirodi" (People in Nature). Cilj programa je ponovno približiti ljude prirodi na području srednje i istočne Europe, smanjiti štetni utjecaj čovjeka na okoliš i povećati razumijevanje svijeta koji nas okružuje.Projekt "Krške lokve - mreža vodenih staništa" traje godinu dana - od listopada 1999. do rujna 2000. godine.

Ovaj međunarodni projekt provode:

U Hrvatskoj:
Društvo za zaštitu i proučavanje vodozemaca i gmazova Hrvatske - "Hyla"
Udruga Zelena Istra - Associazione Istria verde

U Sloveniji:
Center za kartografijo favne in flore
Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev  

Sadržaj


Što je biološka raznolikost?
Zašto i kako je čuvati?

Biološka raznolikost na jeziku stručnjaka, biologa, znači "raznolikost gena, vrsta i ekoloških sustava". Uz nju se obično usko vezuje još jedan pojam - raznolikost krajolika. Kad govorimo o lokvi (ekološki sustav), svaka biljna i životinjska vrsta koja živi baš u njoj, građevna je opeka biološke raznolikosti. Ako na bilo koji način narušimo neki od građevnih dijelova lokve (a to su kakvoća staništa te živa bića koja u njoj žive: žabe, vodenjaci, kukci, vodene biljke…) uništit ćemo i nju samu. Kao što su gradići na vrhu brijega, kažuni ili boškarin u polju zaštitni znak istarskog krajolika, tako i lokva bezuvjetno popunjava njegovo bogatstvo i raznolikost. Zaštitu pojedinih bioloških vrsta jedino je moguće ostvariti štiteći upravo njihova staništa - lokve. Neprocjenjivu pomoć zaštiti lokvi može pružiti svaki pojedinac. Najučinkovitiji način započinjanja zaštite i očuvanja okoliša ustrajno je i pravovremeno obrazovanje najšireg pučanstva o razlozima i načinima zaštite. Samo na taj način moguće je dugoročno osigurati održivi razvoj istarskog čovjeka, uz istovremeno očuvanje tradicije. Pri tome je potrebno razvijati i ostvarivati kompromise između industrije i poljoprivrede s jedne strane te očuvanja biološke raznolikosti i ekoloških potreba prirode i samog čovjeka druge. 

Sadržaj


Zašto su lokve važne ljudima?

Lokva je osebujno, malo i zatvoreno vodeno stanište prirodnog, poluprirodnog ili umjetnog porijekla koje uključuje prijelaze između stalnih vodenih i suhih površina te koje više ili manje pokriva močvarna ili vodena vegetacija. Nastanak, porijeklo i izgled takvih staništa odraz su klimatskih, hidroloških i geoloških promjena ali i ljudskog prisustva na ovim prostorima. Znatan dio Istre čini krško područje na kojem se voda teško zadržava duže vremena zbog velike propusnosti podloge. Stoga je nestašica vode, prije svega za stoku, u mnogim dijelovima Istre ponukala ljude da koriste prirodne ili stvore i održavaju poluprirodne i umjetne lokve nasipavajući nepropustan sloj gline u prirodna krška udubljenja kako kišnica ne bi otjecala. Tako su nastale ponekad jedine zalihe slatke vode u istarskom kršu. Ta je voda služila za navodnjavanje polja, napajanje stoke, gašenje požara, a nehotice isto tako i kao stanište ili izvor pitke vode za mnoge divlje biljke i životinje. Osim toga danas kad je većina prirodnih vodenih staništa onečišćena, lokve mogu biti (i vrlo često jesu) i posljednje utočište nekih autohtonih vodenih životinja koje su ranije bile mnogo šire rasprostranjene. Problem predstavljaju i ribe koje ljudi znaju naseljavati u lokve. To nije dobro, jer ribe nisu autohtoni stanovnici lokvi i često mogu negativno utjecati na druge organizme koji tu žive. Plitka voda u lokvama omogućuje razvoj bogatog, raznolikog i dinamičnog živog svijeta. No tijekom dužeg vremena taloženja velike količine organskih i anorganskih tvari, dolazi do postupnog zaraštavanja lokvi. Nestajanje zbog zatrpavanja i isušivanja bilo uslijed prirodnih razloga bilo uslijed ljudskog djelovanja, te njihovo onečišćenje predstavlja nenadoknadiv gubitak za prirodu i čovjeka. Mi trebamo lokve i lokve trebaju nas!

Sadržaj


Što su ciljevi projekta ...

•Zabilježiti što više lokvi u Istri kako bismo utvrdili njihov broj i trenutno stanje (zaraštene, onečišćene, presušene, zatrpane…).
•Procijeniti stupanj i razloge ugroženosti lokvi kako bi se pravovremeno pristupilo njihovoj zaštiti i očuvala njihova izvornost (primarna funkcija i bogatstvo živog svijeta).
•Utvrditi raznolikost lokvi i živih bića koja žive oko njih i u njima kako bismo shvatili njihovu ulogu i značaj u procesima kruženja tvari i energije u prirodi čiji je i čovjek sastavni dio.
•Pokrenuti zakonsku zaštitu i očuvanje lokvi kao stečevine evolucije prirode i ljudske povijesti i tradicije. 

Sadržaj

...i kako ćemo ga provoditi?

•Provest ćemo opsežna terenska istraživanja lokvi
•Održavat ćemo popularna predavanja i kratke poludnevne radionice u prirodi za lokalnu zajednicu.
•Organizirat ćemo obrazovni kamp, kako bi svi sudionici projekta mogli sudjelovati zajedno s lokalnom zajednicom, učenicima, nevladinim organizacijama,…, a sve u nadi što uspješnije suradnje i što boljeg međusobnog razumijevanja tijekom rada na projektu
•Tiskat ćemo različite obrazovne materijale (plakate, brošure i sl.).
•Obavještavat ćemo zainteresirane o aktivnostima projekta i postignutim rezultatima kako bi oni bili dostupni svima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 

Sadržaj


Ča će nam vraga kalić ...

Lokvu je stvorija čovik da bi moga pojiti blago, da bi ima ka di oprati mudante i kanotijere (ko hi je ima), a dugo je vrimena tu vodu i pija. Kad je čovik već iskopa lokvu, priroda se zajno pobrinula za nastajenje biljaka i životinja (flore i faune) u njoj. Voda u lokvama negre nideri, pa he ubrajamo u jedine vode stajaćice poli nas.

Lokva, lago, kal, kalić, puć, kako god ćete, osim poli nas u Istri more se najti anke i u deželi (južnoj Sloveniji) ka di su ljudi imali prećiže probleme z vodom kako i mi.

Kako god da ju je sagradija, tako ju je i s vrimenom čovik zapustija i napustija. Ljudi poli nas pensaju "Ča će nam vraga lokva kad sad direktno z vodovoda gre voda u svaku hižu i ima je koliko god ćeš". Niki čak pensaju da bi he trebalo zatrpati, perke da se kote mušati pa se od njih ne more spati.

Zelena Istra i još niki ekolozi iz zemlje i svita ne misle tako, zato ko vidite kega da se mota poli vaše lokve nemojte zajno zvati MUP

Od ovega lita Zelena Istra iz Pule, Hyla iz Zagreba, i još dvi organizacije iz Slovenije kreću u akciju zaštite lokvi u Istri i Sloveniji. Projekt zaštite lokvi durat će lito dan, a članovi udruge će najprije morat lokve (uz vašu pomoć) najti i registrirati.

Bilo kakova pomoć oko projekta dobro je došla.

Pasivalo je vrime, pasivali su ljudi, a lokve su ostajale. Čovik ju je sagradija, čovik će je i sačuvati. 

Sadržaj


Poziv!

Pozivamo sve lokalne nevladine udruge koje se bave zaštitom okoliša, lokalne zajednice, učenike srednjih i osnovnih škola, izviđače, planinare, lovačka društva, te svo pučanstvo naše lijepe Istre da se uključe u aktivnosti ovog projekta i svojim znanjem, idejama i radom doprinesu što učinkovitijoj zaštiti istarskih lokvi te prošire zajedničko znanje o njima. 

Sadržaj


Obrazac za prikupljanje podataka

Priloženi obrazac za prikupljanje podataka služi (1) bilježenju što većeg broja lokvi u Istri, (2) otkrivanju što više spoznaja o njihovom smještaju, načinu postanka, izgledu, stanju ... i (3) procjeni njihove ugroženosti. Prikupljeni podaci poslužit će za predlaganje mjera zaštite lokvi. Na poleđini obrasca nalazi se uputstvo za njegovo popunjavanje. Molimo da obrazac u potpunosti ispunite i pošaljete ga na adresu "Hyle" ili "Zelene Istre". Hvala!  

Obrazac je u pdf formatu, za čitanje kojeg vam treba Acrobat Reader.

Sadržaj